FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

19

Návrh

usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky ke zprávě vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení

Federální shromáždění projednalo na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. března 1987 zprávu vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení, přednesenou předsedou vlády ČSSR soudruhem Lubomírem Štrougalem.

I.

Federální shromáždění se při prohlubování své zákonodárné a kontrolní funkce důsledně řídí strategickou linií schválenou XVII. sjezdem Komunistické strany Československa. Využívá závěry 4. zasedání ÚV KSČ a plně uplatní nové podněty 5. zasedání ÚV KSČ.

V souladu s názory naprosté většiny československého lidu se hlásíme k politice sovětských komunistů, zejména k zásadám vyjádřeným na lednovém zasedání ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu. Jsou pro nás cennými podněty i návodem k všestrannému rozvoji naší republiky, zdokonalováni socialistické demokracie, včetně činnosti zastupitelských sborů.

Vyjadřujeme plnou podporu novému návrhu Sovětského svazu na likvidaci raket středního doletu v Evropě, jehož realizace by byla výrazným krokem k zastavení horečného zbrojení a k prosazení ušlechtilé myšlenky úplného jaderného odzbrojení.

II.

Federální shromáždění

1. konstatuje, že vláda Československé socialistické republiky, v duchu závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, 4. a 5. zasedání ústředního výboru postupně zabezpečuje plnění úkolů svého programového prohlášení z 24. června 1986.

Vláda vyvíjí úsilí o urychlení sociálně ekonomického rozvoje naší společnosti a o růst životní úrovně obyvatelstva. Přijala řadu rozhodnutí ke zkvalitňování řízení, plánování a posilování samostatnosti podnikové sféry - zejména Zásady přestavby hospodářského mechanismu ČSSR, opatření ke zvyšování kvality československé produkce a Zásady pro zdokonalení řízení a orqanizace zahraničního obchodu.

V prvním roce osmé pětiletky pokračovalo prohlubování socialistické ekonomické integrace, všestranné spolupráce se Sovětským svazem, upevňovala se obranyschopnost naší země ve svazku zemí Varšavské smlouvy. Ve spolupráci se všemi zeměmi socialistického společenství se rozvíjela mírová zahraniční politika našeho státu.

Přes řadu pozitivních tendencí však nebyly v plném rozsahu plněny záměry plánu, zejména ve zvyšování efektivnosti, rychlejším uplatňování vědeckotechnických poznatků ve výrobě, v kvalitě, v hospodárnosti reprodukčního procesu a v tvorbě národního důchodu;

2. očekává, že vláda Československé socialistické republiky vyvine v duchu závěrů XVII, sjezdu Komunistické strany Československa, 4. a 5. zasedání ÚV KSČ a v souladu s usnesením Federálního shromáždění č. 1 z roku 1986 další úsilí

- ke zdokonalení své řídící a organizátorské činnosti ve všech oblastech společenského, hospodářského a kulturního života

- k důslednému plnění všech úkolů v urychlení hospodářského a sociálního rozvoje a včasnému předkládání příslušných návrhů zákonů

- k intenzifikaci všech odvětví národního hospodářství, zejména využitím výsledků vědeckotechnického pokroku

- k prohloubení socialistické ekonomické integrace v rámci členských zemí RVHP;

3. ukládá

poslancům Federálního shromáždění zkvalitňovat svou činnost ve volebních obvodech a aktivně, ve spolupráci s poslanci celé zastupitelské soustavy, orgány a organizacemi Národní fronty získávat pracující pro realizaci úkolů osmé pětiletky v duchu Zásad přestavby hospodářského mechanismu ČSSR.

V Praze dne 24. března 1987Federální shromáždění ČSSRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP