FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1987

V. volební období

39

Společná zpráva

výborů ústavně právního a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výborů ústavně právního a pro zemědělství a výživu Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o veterinární péči /tisk 29/

Výbory ústavně právní a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výbory ústavně právní a pro zemědělství a výživu Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v září 1987 vládní návrh zákona o veterinární péči a doporučují jej oběma sněmovnám schválit s těmito změnami:

1. v § 1 odst. 1 - uprostřed textu odstavce za čárkou se nahrazuje slovo "vzestupu"slovem "růstu" a mezi slova "zdravotně nezávadných" se vkládají slova "a hygienicky",

2. v § 2 odst. 1 - začátek ustanovení písm. b) zní: "b) péči o zdravotní a hygienickou nezávadnost a biologickou hodnotu živočišných produktů...",

- na konci ustanovení písm. d) se za slova "živočišných produktů" vkládají slova "a krmiv",

- v textu písm. f) se vypouští slovo "veterinárních",

odst. 2 - se za slova "ze zvířat na člověka" vkládají slova "a naopak",

3. v § 3 odst. 1 - se za slova "popřípadě jiných" doplňují slova "obecně závazných právních",

4. v § 4 písm. c) - začátek tohoto ustanovení zní: "c) koordinuje jednotné zabezpečování politiky...",

- uprostřed textu se za slovem "území" nahrazuje středník spojkou "a" a vypouští slovo "dále"

5. v § 5 odst. 1 - v ustanovení písm. c) bodu 1. se za slova "ze zvířat na člověka" vkládají slova "a naopak",

6. v § 8 odst. 1 - se nahrazuje výraz "prohlídky" výrazem "přehlídky",

odst. 3 - se na konci odstavce mezi slova "o podmínkách" vkládá slovo "veterinárních",

7. v § 9 odst. 2 - se znění tohoto ustanovení za čárkou upravuje takto: "..., a jde-li o podezření z velmi nebezpečné nákazy zvířat, též podle pohotovostního plánu ochranných a zdolávacích opatření,..",

odst. 3 - v písm. a) se před slova "nadřízený orgán" vkládá slovo "svůj",

8. v § 10 odst. 1 - závěr ustanovení písm. b) bodu 2 zní: "... stanovenými předpisy o veterinární péči a o péči o zdraví lidu.",

9. v § 13 - se na konci toho to ustanovení za slovem "prostředky" doplňují slova "zpravidla na základě veterinárního osvědčení.",

10. v § 15 odst. 4 - se před slovo "podrobnosti" vkládají. slova "obecné závazným právním předpisem",

11. v § 16 odst. 1 - se mezi slova "přípustný jen" vkládá slovo "zpravidla",

- na konci textu poznámky č. 1 za čárkou se vypouští slovo "jakož"

12. v § 18 odst. 3 - se za slovem "dávkování" nahrazuje spojka "a" čárkou a za slovo "úpravy" vkládají slova "a uchovávání,",

odst. 2 - se v prvé části poznámky č. 2 k tomuto ustanovení nahrazuje citace "§ 20" citací "§ 20 odst. 2",

- střední část poznámky č. 2 zní: "Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených, a vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. 72/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků.",

13. v § 21 odst. 3 - začátek věty tohoto ustanovení zní: "(3) Za třídění a ošetřování koníiskátů živočišného původu,...",

1. v § 22 odst. 1 - se na konci textu písm g) za slovem "přípravků" doplňují slova "a dodržováním ochranných lhůt.",

15. v § 24 odst. 1 - se v úvodní větě nahrazuje slovo "orgánů" slovem "orgánu",

16. v § 26 písm. a) - začátek tohoto ustanovení zní: "a) vstupovat do provozních prostorů, provozních částí budov a zařízení chovatelů,...",

17. v § 27 odst. 1 - se v textu písm. a) mezi slova "jinými předpisy" vkládají slova "obecně závaznými právními",

18. v § 29 odst. 1 - se v ustanovení písm. a) mezi slova "jinými předpisy" vkládají slova "obecně závaznými právními" a další text za slovy "zdraví zvířat" pokračuje: ", předcházení nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat a jejich zdolávání, k zabezpečení...",

19. v § 33 odst. 1 a 2 - se v úvodní větě nahrazuje slovo "orgánů" slovem "orgánu",

20. v § 35 písm. a) - se za slovem "ošetřování" doplňuje slovo ", Výživu",

písm. e) - se za slovo "produktů" vkládají slova "v tržnicích a",

21. v § 36 odst. 2 - se citace "§ 7 písm. c)" nahrazuje citací "§ 7 písm. d)".

V Praze dne 29. září 1997
M. Obžerová v.r.prof. JUDr. Z. Češka v.r.
ověřovatelka výboru ústavně právního Sněmovny lidu člen korespondent ČSAV předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu
S. Janda v. r.doc. ing. A. Sommer, DrSc. v. r.
ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu
JUDr. H. Kantorová v.r.F. Samec v.r.
ověřovatelka výboru ústavně právního Sněmovny národů předseda výboru ústavně právního Sněmovny národů
I. Balánová v.r.ing. D. Kancírová v.r.
ověřovatelka výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny národů předsedkyně výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny národůSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP