FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1987

V. volební období

45

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky

na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkce soudce z povolání vojenského soudu

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky

předkládá

A. podle § 40 odst. 4 a § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb.,

návrh, aby byli zvoleni

soudci z povolání vojenských soudů

vojenského obvodového soudu Plzeň

kpt. Miloslav WILL

vojenského obvodového soudu Hradec Králové

mjr. Michal GRIGER

B. podle § 52 odst. 1 uvedeného zákona

návrh na zproštění

funkce soudce z povolání

vojenského obvodového soudu Bratislava

pplk. JUDr. Jána PLÁŇAVSKÉHO.

Charakteristiky k předloženým návrhům jsou k nahlédnutí v sekretariátech předsedů sněmoven.

Odůvodnění návrhu

Vzhledem k potřebě doplnění kádrového stavu soudců z povolání vojenského obvodového soudu Plzeň navrhuje se zvolit justičního čekatele kpt. Miloslava Willa do funkce soudce z povolání tohoto soudu. Jde o mladého důstojníka, který v roce 1986 ukončil studium na právnické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Brně, vykonal předepsanou justiční praxi a s úspěchem složil stanovenou odbornou justiční zkoušku. Jeho zařazení do soudcovské funkce příznivě ovlivní pracovní podmínky vojenského soudu.

V souvislosti s potřebou obsadit soudcovskou funkci u vojenského obvodového soudu Hradec Králové a s přihlédnutím k plánované kádrové potřebě pro rok 1987 ve vojenském soudnictví je navržen ke zvolení k výše uvedenému vojenskému soudu mjr. Michal Griger, předseda senátu vojenského obvodového soudu Brno.

Navrhovaní kandidáti na volbu soudců z povolání splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 19/1978 Sb. a s kandidaturou souhlasí.

S přihlédnutím ke splnění podmínek nároku na starobní důchod se navrhuje, aby byl zproštěn pplk. JUDr. Ján Pláňavský funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu Bratislava. Zproštění se navrhuje na jeho žádost.

V Praze dne 28. října 1987

Místopředseda ÚV NF ČSSR:

Prof. MUDr. T. Trávníček, CSc. v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP