FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1987

V. volební období

46

Návrh

Usnesení

Federálního shromáždění Československé socialistické republiky ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. listopadu 1987 projednalo zprávu ministra zahraničních věcí ČSSR Bohuslava Chňoupka k zásadním otázkám čs. zahraniční politiky a vzalo ji se souhlasem na vědomí.

Federální shromáždění oceňuje, že vláda ČSSR důsledně uskutečňuje zahraničně politickou linii XVII. sjezdu Komunistické strany Československa obsaženou v Programovém prohlášení ze dne 24. června 1986. V těsné jednotě a součinnosti se Sovětským svazem a dalšími bratrskými socialistickými zeměmi se aktivně podílí na mírové iniciativě socialistických zemí v boji za odvrácení nebezpečí jaderné války, za upevnění míru a přátelství, za uvolnění mezinárodního napětí a za odzbrojení.

Vyslovuje přesvědčení, že vláda v současné složité mezinárodní situaci dále vystupňuje své úsilí v prosazování základních cílů čs. zahraniční politiky ve dvoustranných a mnohostranných vztazích, při řešení mezinárodních problémů. Očekává, že v zájmu dosažení vyšší kvality vzájemné spolupráce socialistických zemí a urychlení intenzifikace jejich ekonomiky, a integračních procesů bude věnovat maximální pozornost důslednému rozpracování a plnění závěrů mimořádného zasedání Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Za trvalý základ čs. zahraniční politiky považujeme upevňování přátelství a další zvyšování úrovně všestranné spolupráce se Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy.

Jubilejní 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, které oslavil rovněž čs. lid, se stalo příležitostí znovu si uvědomit její historický odkaz a význam pro formování mezinárodních vztahů na nových demokratických a spravedlivých základech. Probíhající přestavba, otevřenost politiky a demokratizace všech oblastí společenského života Sovětského svazu otevírá nové možnosti v mezinárodních vztazích, posiluje autoritu a přitažlivost socialismu. Ukazuje národům celého světa, jak v jaderně kosmickém věku zachovat lidskou civilizaci a života Zemi. Proto jménem československého lidu aktivně podporujeme mírové, odzbrojovací návrhy předložené Sovětským svazem a úsilí o prosazení nového myšlení v mezinárodních vztazích.

Díky této novátorské, životním zájmům všech národů odpovídající sovětské zahraniční politice, se přiblížilo uzavření sovětsko-americké dohody o likvidaci raket středního doletu a operačně taktických raket. Očekáváme, že po podepsání tohoto dokumentu budou následovat další kroky k jadernému odzbrojení, zejména pokud jde o podstatné snížení stavu strategických útočných zbraní při důsledném dodržování smlouvy o protiraketové obraně nejméně po dobu 10 let, nerozmísťování zbraní v kosmickém prostoru a úplný a všeobecný zákaz jaderných zkoušek.

Jsme pro svět bez jaderných i ostatních zbraní hromadného ničení, přejeme si pokrok ve všech odzbrojovacích jednáních a podporujeme všechny dílčí kroky k vytváření bezjaderných a mírových pásem ve světě. Budeme nadále aktivně působit pro přijetí návrhů ČSSR a NDR na vytvoření zóny bez jaderných a chemických zbraní ve střední Evropě, v oblasti největší koncentrace ozbrojených sil na hranicích Varšavské smlouvy a NATO i dalších iniciativních návrhů směřujících k posílení důvěry a bezpečnosti na evropském kontinentě a ve světě.

Vyslovujeme se pro koncepci bezpečného evropského domu, pro plné rozvinutí celoevropského procesu v souladu s helsinským Závěrečným aktem, pro dobré sousedské vztahy, vzájemné porozumění a důvěru a konstruktivní spolupráci mezi státy evropského kontinentu. Vyjadřujeme přesvědčení, že tomuto cíli budou odpovídat konkrétní závěry vídeňské následné schůzky, že bude zahájeno jednání o opatřeních k posíleno důvěry a bezpečnosti a o podstatném snížení ozbrojených sil, konvenčních zbraní a taktických prostředků v Evropě od Atlantiku po Ural.

V zájmu míru a celého mezinárodního společenství je rovněž nutno dosáhnout urychleného a spravedlivého urovnání sporů, konfliktů a ohnisek napětí v Perském zálivu, na Blízkém a Středním Východě, na jihu Afriky, ve Střední Americe a v jiných částech světa.

Mimořádný význam přikládáme rozvoji rovnoprávných ekonomických vztahů mezi. státy bez ohledu na jejich společenské zřízení a stupeň hospodářského rozvoje. Podporujeme nastolení nového mezinárodního ekonomického řádu, spravedlivé řešení problémů rozvojových zemí a plně se hlásíme k myšlence odzbrojení pro rozvoj.

Za významné považujeme soustředit společné úsilí států na řešení závažných celosvětových problémů v oblasti ekologie, výživy, zdraví, energetiky, vědeckotechnického rozvoje a dalších otázek.

Velkou pozornost budeme věnovat úsilí vlády o další prohloubení spolupráce s rozvojovými zeměmi. Budeme nadále rozvíjet politický dialog na osvědčených principech mírového soužití s vyspělými kapitalistickými státy. Věříme, že sílící fronta všech mírumilovných sil ve světě a aktivní vklad Hnutí nezúčastněných zemí společně se socialistickými zeměmi účinně přispějí k vytvoření bezjaderného světa.

Přes velké mírové úsilí socialistických států i pokrokového a demokratického hnutí ve světě, není nebezpečí jaderné katastrofy zažehnáno. Podstata imperialismu se nezměnila, síly militarismu a sociální reakce neupustily od svých nebezpečných, celé lidstvo ohrožujícího plánů. Proto zdůrazňujeme nevyhnutelnost nadále zabezpečovat obranyschopnost socialistických států; jsme pro to, aby vojensko-strategická rovnováha mezi členskými státy Varšavské smlouvy a Severoatlantického paktu byla zabezpečována na stále nižší úrovni na principu rozumné dostatečnosti.

Aktivním činitelem tvorby a realizace československé zahraniční politiky je Federální shromáždění ČSSR, jeho orgány a poslanci; přispívají k ní též orgány a organizace Národní fronty ČSSR. Poslanci Federálního shromáždění vědomi si své odpovědnosti vůči voličům a všem občanům naší. země vyslovují odhodlání, že budou ve spolupráci s organizacemi Národní fronty ČSSR ještě účinněji přispívat doma i v mezinárodních stycích k zajištění mírových podmínek života a práce československého lidu.

Federální shromáždění ČSSR se obraci na všechny orgány a organizace podílející se na realizaci zahraničně politické linie XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, aby ještě účinněji a efektivněji napomáhaly k rozvoji mezinárodní spolupráce a upevnění trvalého míru.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP