FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

50

ZPRÁVA

o činnosti předsednictva Federálního shromáždění předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 11. listopadu do 14. prosince 1987 Podle § 58 odst. 3 a § 64 odst. 1 a) zákona č. 56/1969 Sb.,

ve znění zákona č. 20/1971 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR, předkládá se Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 6. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, která se konala ve dnech 9. a 10. listopadu 1987.

V tomto období pokračovaly orgány Federálního shromáždění ve své činnosti v souladu s plánem hlavních úkolů Federálního shromáždění a jeho orgánů.

I.

Předsednictvo Federálního shromáždění v rámci legislativní činnosti vyhlásilo úplné znění zákona o mateřském příspěvku.

Ve své řídící, koordinační a kontrolní činnosti projednalo předsednictvo

- zprávu o plnění Dlouhodobého komplexního vědeckotechnického programu rozvoje a realizace biotechnologií v ČSSR

- zprávu o plnění legislativního programu vlády ČSSR v roce 1987 a výhledy na další období včetně konkretizace návrhu právních úprav zabezpečujících přestavbu hospodářského mechanismu ČSSR

- návrh plánu hlavních úkolů Federálního shromáždění ČSSR a jeho orgánů na rok 1988

- informaci o průběhu a výsledcích 78. konference Meziparlamentní unie v Bangkoku ve dnech 12. - 17. října 1987

- zprávu o oficiální návštěvě delegace Federálního shromáždění v Indonéské republice ve dnech 20. - 27. října 1987

- zprávu o oficiální návštěvě delegace Federálního shromáždění v Indii ve dnech 22. - 27. listopadu 1987.

II.

Předsednictva sněmoven v rámci zákonodárné činnosti přikázala k projednání

- vládní návrh zákona o zvláštním příspěvku horníkům /tisk 47/

výborům pro průmysl, dopravu a obchod

pro plán a rozpočet

pro sociální politiku

ústavně právním

- vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1988 /tisk 48/

výborům pro plán a rozpočet

ústavně právním

- vládní návrh zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) /tisk 49/

výborům pro průmysl, dopravu a obchod

pro plán a rozpočet

pro zemědělství a výživu

ústavně právním

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda o vytvoření společné organizace. "Interokeanmetall" pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využití železo-manganových konkrecí, podepsaná v Moskvě dne 27. dubna 1987 /tisk 51/

výborům ústavně právním

zahraničním

pro plán a rozpočet

pro průmysl, dopravu a obchod

Ve své řídící a koordinační činnosti projednala předsednictva sněmoven

- zhodnocení 6. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- obsahové a organizačně politické zabezpečení 7. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a návrh na její svolání

- plnění Dlouhodobého komplexního vědeckotechnického programu rozvoje a realizace biotechnologií v ČSSR

- návrh plánu hlavních úkolů Federálního shromáždění ČSSR a jeho orgánů na rok 1988

- návrh zaměření 8. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

III.

V období po 6. společné schůzi sněmoven konaly schůze všechny výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů /kromě výborů mandátových a imunitních/ a projednávaly

- zhodnocení podílu výborů na 2. samostatné schůzi Sněmovny lidu a na 6. společné schůzi obou sněmoven

- přípravu na 7. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- plány práce výborů obou sněmoven na rok 1988.

Dále výbory sněmoven projednávaly přikázané kapitoly státního rozpočtu československé federace na rok 1988 a vládní návrhy /parlamentní tisky č. 38, 43, 47 a 48/, které jsou na pořadu 7. společné schůze sněmoven.

Vedle těchto úkolů měly výbory sněmoven na pořadu

výbory pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu

- plnění Dlouhodobého komplexního vědeckotechnického programu rozvoje a realizace biotechnologií v ČSSR

výbory ústavně právní, pro zemědělství a výživu

- zprávu generálního prokurátora o dodržování socialistické zákonnosti v zemědělství

výbory ústavně právní

- informaci o vývoji pracovní neschopnosti pracovníků v pracovním poměru a družstevních rolníků za rok 1986

výbory zahraniční

- zprávu o zahraničních stycích Čs. akademie věd

- čs. účast v Meziparlamentní unii

výbory pro plán a rozpočet /za účasti poslanců ostatních výborů/

- státní rozpočet čs. federace a souhrn státních rozpočtů na rok 1988

výbory pro kulturu a výchovů

- úkoly čs. umělecké fronty a federálních tvůrčích svazů po XVII. sjezdu KS a sjezdech svazů se zřetelem na práci svazů s mladou uměleckou generací /seminář/.

V Praze dne 14. prosince 987

Alois INDRA
předseda Federálního shromáždění
Vladimír VEDRA
Ján JANÍK
předseda Sněmovny lidu
předseda Sněmovny národů
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP