FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

51

Vládní návrh,

kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda o vytvoření společné organizace "Interokeanmetall" pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využití železomanganových konkrecí, podepsaná v Moskvě dne 27. dubna 1987

Návrh schvalovacího usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Dohodou o vytvoření společné organizace "Interokeanmetall" pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využití železomanganových konkrecí, podepsanou v Moskvě dne 27. dubna 1987.

Důvodová zpráva

Československá socialistická republika, vycházejíc ze závěrů ekonomické porady členských států RVHP na nejvyšší úrovni, se podílí v rámci RVHP na řadě kooperačních a integračních akcí v oblasti ekonomické spolupráce.

K dalšímu rozvoji této spolupráce má přispět i Dohoda o vytvoření společné organizace "Interokeanmetall" pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využití železomanganových konkrecí z mořského dna, podepsaná v Moskvě 27.dubna 1987.

Podnětem k zahájení příprav na vytvoření této organizace bylo jednání v rámci RVHP v roce 1983 o možnostech perspektivního využívání nerostných zdrojů ze světového oceánu. 106.zasedání Výkonného výboru RVHP doporučilo vytvořit společnou organizaci států RVHP s cílem perspektivního zabezpečení strategických surovin z mořského dna pro státy RVHP v souladu s Úmluvou o mořském právu, sjednanou v rámci OSN.

Boj o nerostné zdroje Světového oceánu zesílil zvláště po přijetí této Úmluvy o mořském právu na konferenci OSN v roce 1982. Úmluva upravuje všechny stránky činnosti ve Světovém oceáně, stanovuje vnější hranice kontinentálního šelfu, určuje mezinárodněprávní normy průzkumu a těžby nerostných zdrojů mezinárodního pásma mořského dna.

ČSSR Úmluvu podepsala, ale dosud neratifikovala.

Vlády USA a některých dalších vyspělých kapitalistických států odmítly podepsat Úmluvu ve snaze dosáhnout neomezený přístup ke zdrojům Světového oceánu. Tyto státy se účinně připravují k činnosti ve výzkumu a těžbě železomanganových konkrecí a sledují při tom dva hlavní perspektivní cíle: vymanit se z dovozu strategicky důležitých kovů a zavést svou kontrolu na rozsáhlých lokalitách Světového oceánu. Mimo rámec organizace OSN podepsaly USA, Francie, NSR, Velká Britanie, Japonsko, Itálie, Belgie a Holandsko v roce 1984 mezivládní dočasnou dohodu o otázkách hlubinných oblastí mořského dna.

V současnosti mají z nerostných zdrojů mořského dna prvořadý praktický význam železomanganové konkrece, uložené na povrchu mořského dna v hloubkách 5-6 km zejména Tichého a Indického oceánu. Železomanganové konkrece obsahují v perspektivních pásmech průměrně 1,3 % niklu, 0,3 % kobaltu, 1,1 % mědi, 27 % manganu a 13 % železa. V konkrecích se také nachází v menší míře molybden, olovo, zinek a vzácné zeminy. Průzkumem bylo odhadnuto, že ve Světovém oceánu zásoby konkrecí dosahují stovky miliard tun.

S cílem zajištění politicko-ekonomických zájmů socialistických států pak bylo v rámci Přípravné komise mezinárodního orgánu pro mořské dno a mezinárodního tribunálu pro mořské právo, dosaženo toho, že "skupina socialistických států Východní Evropy (Běloruská SSR, BLR, MLR, NDR, PLR, SSSR, Ukrajinská SSR, ČSSR) společně, anebo každý stát zvlášť, nebo skupina státních podniků těchto států má právo podat před vstupem v platnost Úmluvy OSN o mořském právu přihlášku k registraci, jako průkopnický investor, v souladu s rezolucí 2, na jednu průkopnickou oblast. Toto ustanovení není na úkor práv, která získala první skupina žadatelů o registraci jako průkopnických investorů (Indie, Francie, Japonsko, SSSR)".

Za účelem realizace tohoto oprávnění byly v rámci RVHP připraveny zřizovací dokumenty mezinárodní organizace "Interokeanmetall" pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využiti železomanganových konkrecí z mořského dna.

Zřizovacími dokumenty jsou dohoda o vytvoření společné organizace Interokeanmetall a její nedílnou součástí je statut této organizace. Dohodu podepsali zainteresované členské státy RVHP - Bulharská lidová republika, Vietnamská socialistická republika, Německá demokratická republika, Kubánská republika, Polská lidová republika, Svaz sovětských socialistických republik a Československá socialistická republika.

Dohoda upravuje spolupráci smluvních stran při vyhledávání, průzkumu a přípravě průmyslového využití železomanganových konkrecí ze dna moří a oceánů za hranicemi pravomoci států, v souladu s ustanoveními Úmluvy OSN o mořském právu.

Zřizovaná organizace Interokeanmetall je právnickou osobou státu sídla organizace, sídlem je město Štětín - Polská lidová republika. Charakter právnické osoby státu jejich sídla budou mít rovněž pobočky Interokeanmetallu, které mohou býti zřízeny se souhlasem příslušných orgánů států smluvních stran na jejich území.

Činnost Interokeanmetallu se bude uskutečňovat v souladu s Dohodou a Statutem a v otázkách nezakotvených v Dohodě a Statutu v souladu se zákonodárstvím státu jeho sídla a rozhodnutími Rady Interokeanmetallu. K plnění svých úkolů bude Interokeanmetall vytvářet vlastní materiálně.technickou a vědeckovýzkumnou základnu a technické prostředky pro těžbu, přepravu a zpracování železomanganových konkrecí.

Dohoda upravuje dále financování organizace, způsob sestavování rozpočtu, zúčtování za zbožně materiální hodnoty a služby s organizacemi a podniky států Smluvních stran a též s organizacemi třetích zemí.

Interokeanmetall provádí svou činnost dle plánu, který schvaluje Rada, nedostává však závazné plánované úkoly od státních orgánů států Smluvních stran.

Orgány Interokeanmetallu tvoří Rada, Ředitelství a Revizní komise.

K této Dohodě mohou se souhlasem všech Smluvních stran přistoupit vlády jiných států jež se ztotožňují s jejími cíli a principy a vezmou-li na sebe závazky, vyplývající z této Dohody a Statutu.

Dohoda obsahuje ve svých článcích některé výsady a imunity, charakteristické pro mezistátní ekonomické organizace. Jsou to zejména veškeré úlevy a výsady, které jsou poskytovány příslušným státním organizacím, nedotknutelnost majetku, archivu a dokumentů, osvobození od přímých daní, poplatků a celních poplatků (článek 14 Dohody), osvobození zaměstnanců Interokeanmetallu, kteří nejsou občany státu sídla organizace, od povinností stanovených zákonodárstvím státu sídla, od placení přímých daní a dávek z platu, od cel a čelních poplatků (článek 15 Dohody). Hmotná odpovědnost Interokeanmetallu je omezena do výše jeho majetku, na území států smluvních stran požívá Interokeanmetall stejné ochrany svých majetkových práv, jako státní hospodářské organizace těchto států (článek 16 Dohody).

Závěrečná ustanovení upravují podmínky nabytí platnosti Dohody, počátek její činnosti a možnost výpovědi.

Činnost organizace Interokeanmetall je naplánována do 3 etap. Hlavním cílem I. etapy (1987-1992) je vyhledání perspektivní oblasti mořského dna pro následující výzkum a průmyslové využití železomanganových konkrecí, podání přihlášky k Mezinárodnímu orgánu pro mořské dno a přidělení této oblasti organizaci Interokeanmetall. Za tím účelem se plánuje vytvoření infrastruktury, provedení geologickoprůzkumných prací, vědeckovýzkumných a vývojově konstrukčních prací k vytvoření technických prostředků, vývoj technologií a metod vyhledávání, průzkumu, zkušební těžby, přepravy a pokusného průmyslového zpracování železomanganových konkrecí.

Tyto práce se budou realizovat na podkladě smluv mezi organizací Interokeanmetall a organizacemi spolupracujících států.

Financování Interokeanmetallu provádějí jeho účastníci v souladu s rozpočtem Interokeanmetallu, který schvaluje Rada na každý kalendářní rok.

Obsahem II. etapy (1993-1997) a III. etapy (1998-2002) je pokračování průzkumných prací ve volném moři, projektování a výstavba technických prostředků k průzkumu a těžbě železomanganových konkrecí, vybudování zpracovatelské základny. Členské státy se budou podílet na financování těchto prací proporcionálně podle jejich zainteresovanosti na podílu z hotové produkce.

Věcné naplňování československého finančního vkladu do organizace Interokeanmetall se předpokládá dodávkami vědeckovýzkumných a projekčněkonstrukčních prací a v dalších etapách i dodávkami strojů a zařízení, které budou československým organizacím zadány organizací Interokeanmetall na základě konkurzního řízení.

Ekonomickým přínosem pro ČSSR bude perspektivní zajištění části potřeb deficitních kovů, zejména kobaltu, niklu a dalších, pro čs. národní hospodářství.

Dohoda o vytvoření společné mezinárodní organizace Interokeanmetall má podle československých právních předpisů charakter dohody presidentské, která však navenek bude sjednána jako dohoda mezivládní, neboť podle předpisu většiny smluvních stran se jedná o dohodu mezivládní.

Dohoda vyžaduje před ratifikací presidentem Československé socialistické republiky souhlas Federálního shromáždění podle článku 36, odstavec 3 ústavního zákona č.143/1968 Sb. o Československé federaci ve znění ústavního zákona č.125/1970 Sb.

Podle svého článku 24 Dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu, neboť je nezbytné co nejdříve podat přihlášku Přípravné komisi mezinárodního orgánu pro mořské dno.

S ohledem na skutečnost, že ČSSR ode dne podpisu bude provádět pouze ustanovení, která svým obsahem nezahrnují závazky, k jejichž přijetí je třeba souhlasu Federálního shromáždění, byl takový postup, prosazovaný ostatními smluvními stranami, přijat.

V Praze dne 20. listopadu 1987

Předseda vlády ČSSR:

Štrougal v.r.

DOHODA

o vytvoření společné organizace Interokeanmetall pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využití železomanganových konkrecí

Vlády Bulharské lidové republiky, Vietnamské socialistické republiky, Německé demokratické republiky, Kubánské republiky, Polské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky, nazývané dále "Smluvní strany",

vycházejíce ze závěrů ekonomické porady členských států RVHP na nejvyšší úrovni (červen 1984),

berouce v úvahu příslušná ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, rozhodnutí III. Konference Organizace spojených národů o mořském právu a Přípravné komise pro Mezinárodní orgán pro mořské dno a Mezinárodní tribunál pro mořské právo,

řídíce se ustanoveními Komplexního programu dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států RVHP a nutností využití výsledků Komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských států RVHP do roku 2000,

vycházejíce z výsledků spolupráce na základě Dohody o vědeckotechnické spolupráci na problému "Výzkum moří a oceánů za účelem využití jejich nerostných zdrojů" ze dne 23. února 1972,

přikládajíce velký význam rozvoji společných prací při vyhledávání, průzkumu a využití nerostných zdrojů světového oceánu pro plnější uspokojování potřeb národního hospodářství států smluvních stran v železných i neželezných kovech v dlouhodobé perspektivě,

jsouce přesvědčeny o tom, že rozvoj mezinárodní spolupráce a spojení úsilí členských států RVHP při výzkumu a využití nerostných zdrojů světového oceánu slouží k upevnění míru a přispívá k nastolení spravedlivého a rovnoprávného mezinárodního ekonomického řádu, který bude brát v úvahu zájmy a potřeby celého lidstva,

ve snaze urychlit vyřešení problému průmyslového využití železomanganových konkrecí,

se rozhodly uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany se dohodly zorganizovat spolupráci při vyhledávání, průzkumu a přípravě průmyslového využití železomanganových konkrecí na dně moří a oceánů za hranicemi pravomoci států a také při vytváření technických prostředků a výrobních kapacit pro tyto účely tak, aby bylo následně možné přistoupit ke společné průmyslové těžbě ložisek železomanganových konkrecí a výrobě kovů z tohoto zdroje.

Uvedené práce ve světovém oceánu se budou provádět v souladu s ustanoveními Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, rozhodnutími III.Konference Organizace spojených národů o mořském právu a Přípravné komise pro Mezinárodní orgán pro mořské dno a Mezinárodní tribunál pro mořské právo.

Článek 2

K uskutečnění spolupráce podle článku 1 této dohody zakládají smluvní-strany společnou organizaci Interokeanmetall pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využití železomanganových konkrecí, dále jen "Interokeanmetall".

Interokeanmetall je právnickou osobou státu sídla.

Sídlem Interokeanmetallu je město Štětín, Polská lidová republika.

Článek 3

Smluvní strany stanoví jako účastníky Interokeanmetallu:

za Bulharskou lidovou republiku - Výbor geologie při radě ministrů;

za Vietnamskou socialistickou republiku - Hlavní geologickou správu;

za Německou demokratickou republiku - Ministerstvo geologie;

za Kubánskou republiku - Ministerstvo základního průmyslu;

za Polskou lidovou republiku - Ministerstvo ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů;

za Svaz sovětských socialistických republik - Ministerstvo geologie SSSR;

za Československou socialistickou republiku - Český geologický úřad.

Smluvní strany budou poskytovat Interokeanmetallu potřebnou pomoc a přispívat k jeho činnosti, prováděné v souladu s touto dohodou.

Článek 4

K dosažení cílů, uvedených v článku 1 této dohody, provádí Interokeanmetall vyhledávací, geologickoprůzkumné práce a další činnost pro přípravu průmyslového využití železomanganových konkrecí.

Provádění prací na přípravě průmyslového využití železomanganových konkrecí probíhá ve třech etapách.

V první etapě je hlavním cílem Interokeanmetallu vyhledávání perspektivní oblasti mořského dna pro podání přihlášky do Mezinárodního orgánu pro mořské dno a přidělení této oblasti Interokeanmetallu. K dosažení tohoto cíle bude vytvořena infrastruktura Interokeanmetallu, proveden nezbytný pro tuto etapu objem vyhledávacích a geologickoprůzkumných prací a rovněž vědeckovýzkumných a vývojově konstrukčních prací na vytvoření základních a pomocných technických prostředků pro vyhledávání, průzkum a pokusnou těžbu železomanganových konkrecí.

Náplň a objemy prací ve druhé a třetí etapě činnosti Interokeanmetallu budou upřesněny a dohodnuty jeho účastníky s přihlédnutím k výsledkům provedených prací v předchozích etapách a schváleny smluvními stranami.

Článek 5

Činnost Interokeanmetallu probíhá v souladu s touto dohodou a Statutem Interokeanmetallu, který je nedílnou součástí této dohody, a v otázkách nezakotvených v Dohodě a Statutu - v souladu se zákonodárstvím státu jeho sídla a rozhodnutími Rady Interokeanmetallu.

Interokeanmetall je oprávněn uzavírat smlouvy, nabývat a zcizovat majetek, a rovněž uskutečňovat jiná práva, vyplývající z cílů a úkolů činnosti Interokeanmetallu.

Článek 6

K plnění svých úkolů může Interokeanmetall vytvářet materiálně technickou základnu, vlastnit vědeckovýzkumná, přepravní a pomocná plavidla, lodě pro pokusnou těžbu železomanganových konkrecí.

Majetek Interokeanmetallu je zapsán do každoroční bilance.

Článek 7

Ke splnění úkolů, uvedených v článku 4 této dohody, poskytují účastníci Interokeanmetallu této organizaci nezbytné hmotné zdroje a peněžní prostředky.

Článek 8

Financování Interokeanmetallu provádějí jeho účastníci v souladu s rozpočtem Interokeanmetallu, který schvaluje Rada na každý kalendářní rok.

Rozpočet Interokeanmetallu je sestavován v národní měně státu sídla a zahrnuje veškeré příjmy a výdaje, spojené s jeho činností. Rozpočet zahrnuje potřebné částky v převoditelných rublech a také ve volně směnitelných měnách.

Článek 9

Zúčtování Interokeanmetallu za zbožně materiální hodnoty a služby s organizacemi a podniky států smluvních stran se provádí v převoditelných rublech na základě cen a tarifů, stanovených v souladu s principy tvorby cen, používanými v zahraničním obchodu mezí členskými státy RVHP.

Zúčtování Interokeanmetallu za zbožně materiální hodnoty a služby s organizacemi (firmami) třetích států se provádí v měnách a na základě cen, používaných v obchodu s těmito státy příslušnými organizacemi zahraničního obchodu států smluvních stran.

Platby Interokeanmetallu Mezinárodnímu orgánu pro mořské dno se uskutečňují v souladu s normami, pravidly a způsobem stanovenými tímto orgánem.

V případě potřeby se přepočet prostředků ve volně směnitelných měnách na převoditelné ruble provádí podle kursů příslušných měn, stanovených Mezinárodní bankou pro hospodářskou spolupráci.

Článek 10

Částky, určené pro činnost Interokeanmetallu, jsou v národní měně státu sídla, v převoditelných rublech a ve volně směnitelných měnách připisovány na účty Interokeanmetallu v příslušných bankách státu jeho sídla a také v Mezinárodní bance pro hospodářskou spolupráci a v Mezinárodní investiční bance.

Článek 11

Interokeanmetall provádí svou činnost na základě plánu a za tímto účelem zpracovává na základě návrhů jeho účastníků roční, pětileté a dlouhodobé plány.

Plány, schválené Radou Interokeanmetallu, se promítají do národohospodářských plánů a státních rozpočtů států smluvních stran v souladu s jejich systémem plánování a řízení národního hospodářství.

Interokeanmetall nedostává závazné plánované úkoly od státních orgánů států smluvních stran.

Článek 12

Orgány Interokeanmetallu jsou:

Rada;

Ředitelství;

Revizní komise.

Článek 13

Nejvyšším řídícím orgánem Interokeanmetallu je Rada, která se skládá ze zplnomocněných zástupců účastníků Interokeanmetallu. V Radě jsou účastníci Interokeanmetallu z každého států zastoupeni jedním zplnomocněným zástupcem, který má v Radě jeden rozhodující hlas.

Řízení běžné činnosti Interokeanmetallu provádí jeho výkonný orgán - Ředitelství, které se skládá z Generálního ředitele Interokeanmetallu a jeho náměstků, jmenovaných na základě rozhodnutí Rady Interokeanmetallu.

Na základě rozhodnutí Rady mohou být zřízeny pracovní orgány Interokeanmetallu, potřebné pro plnění jeho úkolů.

Článek 14

Interokeanmetall požívá na území států smluvních stran veškerých úlev a výhod, které jsou poskytovány příslušným státním hospodářským organizacím.

Majetek Interokeanmetallu nepodléhá zajištění, zcizení, vyvlastnění a zabavení administrativní cestou.

Místnosti Interokeanmetallu, jakož i archívy a dokumenty, nacházející se na území států smluvních stran, jsou nedotknutelné.

Interokeanmetall se osvobozuje na území států smluvních stran od všech přímých daní a poplatků, jak celostátních, tak i místních, s výjimkou plateb za komunální a jiné podobné služby.

Interokeanmetall se osvobozuje na území států smluvních stran od celních poplatků a omezení při dovozu a vývozu zboží a předmětů určených pro jeho činnost.

Finanční činnost Interokeanmetallu nepodléhá kontrole ze strany ústředních nebo místních orgánů státu sídla.

Článek 15

Zaměstnanci Interokeanmetallu, kteří nejsou občany státu sídla nebo kteří v něm nemají trvalý pobyt, se osvobozují:

- od osobních povinností, stanovených zákonodárstvím státu sídla;

- od placení přímých daní a poplatků ze mzdy, vyplácené jim Interokeanmetallem;

- od cel a celních poplatků (s výjimkou poplatků za skladování a převoz) z předmětů, které jsou určeny pro osobní spotřebu, dovážených po nástupu do trvalého pracovního poměru v Interokeanmetallu a vyvážených při odjezdu do státu, kde mají trvalý pobyt, po skončení pracovního poměru.

Poskytuje se jim rovněž právo převádět do státu svého trvalého pobytu své úspory v souladu s devizovými předpisy státu sídla v rozmezí jimi pobírané mzdy v Interokeanmetallu.

Článek 16

Interokeanmetall má hmotnou odpovědnost za své závazky do výše svého majetku, který může být v souladu se zákonodárstvím státu jeho sídla předmětem vymáhání.

Interokeanmetall požívá na území států smluvních stran stejné ochrany svých majetkových práv jako státní hospodářské organizace těchto států.

Interokeanmetall neodpovídá za závazky svých účastníků a účastníci neodpovídají za závazky Interokeanmetallu.

Interokeanmetall neodpovídá za závazky států smluvních stan, stejně jako státy smluvních stran neodpovídají za závazky Interokeanmetallu.

Článek 17

Interokeanmetall bude udržovat styky s Radou vzájemné hospodářské pomoci, s Mezinárodním orgánem pro mořské dno, s jinými mezinárodními organizacemi, státními orgány a organizacemi států smluvních stran, třetími státy a jejich organizacemi na základě smluv nebo jiného ujednání.

Článek 18

Smluvní strany se dohodly, že Interokeanmetall může po dohodě s příslušnými orgány států smluvních stran zřizovat na území těchto států svá zastupitelství a pobočky.

Na pobočky Interokeanmetallu, které jsou právnickými osobami států jejich sídla, se příslušně vztahují ustanovení článků 5,8,9 /odstavce 1,2,4/,10,14,15 a 16 této dohody, jakož i článků 1,5 /odstavce 1,2,3,5/,6,7,8,17,18 a 21 Statutu Interokeanmetallu.

Zastupitelství Interokeanmetallu nejsou právnickými osobami. Vztahují se na ně příslušně ustanovení článků 14 a 15 této dohody, jakož i článků 17,18 a 21 Statutu Interokeanmetallu.

Článek 19

Se souhlasem všech smluvních stran mohou k této dohodě přistoupit vlády jiných států, jež se ztotožňují s jejími cíly a principy a vezmou na sebe závazky, vyplývající z této dohody a Statutu.

Vláda, která hodlá přistoupit k této dohodě, uvědomí o tom písemně depozitáře. Podmínky přístupu budou dohodnuty smluvními stranami a daným státem a zakotveny v protokole, který vstoupí v platnost v souladu s ustanoveními článku 24 této dohody.

Článek 20

Ve stadiu dokončení prací na přípravě průmyslového využití železomanganových konkrecí, stanovených touto dohodou, smluvní strany projednají a rozhodnou otázku zřízení v rámci Interokeanmetallu podniku pro těžbu a hutní zpracování železomanganových konkrecí.

Článek 21

Tato dohoda a Statut mohou být pozměněny nebo doplněny se souhlasem všech smluvních stran.

Změny a doplňky budou zakotveny v protokolech, které vstoupí v platnost v souladu s ustanoveními článku 24 této dohody.

Článek 22

Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět tím, že o tom písemně uvědomí depozitáře nejpozději dvanáct měsíců před začátkem nového kalendářního roku.

Depozitář bude o tomto oznámení informovat ostatní smluvní stany v době co nejkratší.

Výpověď Dohody je účinná od 1.ledna následujícího kalendářního roku. Do tohoto data upraví smluví strany vzájemné vztahy, související s výpovědí Dohody, na základě protokolu, který vstoupí v platnost v souladu s ustanoveními článku 24 této dohody.

Výpověď této dohody smluvní stranou nezprošťuje jí stanoveného účastníka Interokeanmetallu od plnění závazků, které tento účastník přijal v souvislosti s prováděním této dohody.

Článek 23

Činnost Interokeanmetallu může být ukončena se souhlasem všech smluvních stran na základě protokolu, který vstoupí v platnost v souladu s ustanoveními článku 24 této dohody. Způsob ukončení činnosti Interokeanmetallu je stanoven v jeho Statutu.

Článek 24

Tato dohoda podléhá schválení nebo ratifikaci v souladu se zákonodárstvím států smluvních stran a vstoupí v platnost po uplynutí 60 dní ode dne, kdy depozitář obdrží poslední listinu o schválení nebo ratifikaci této dohody. Depozitář Dohody bude o tom informovat všechny smluvní strany.

Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne jejího podpisu.

Článek 25

Otázky, které nemohou být vyřešeny Radou Interokeanmetallu, budou řešeny formou jednání mezi smluvními stranami.

Spory, vyplývající z občanskoprávních vztahů, budou projednávány způsobem, stanoveným ve smlouvách uzavíraných Interokeanmetallem.

Článek 26

Tato dohoda je sjednána na neomezenou dobu.

Tato dohoda se předává do úschovy vládě Polské lidové republiky, která bude plnit funkce depozitáře.

Depozitář zašle ověřené kopie této dohody všem smluvním stranám a bude je informovat o datu vstupu této dohody v platnost, o oznámeních o jejím schválení nebo ratifikaci a také o všech ostatních oznámeních, která obdrží.

Dáno 27.dubna 1987 v Moskvě v jednom vyhotovení v jazyku ruském.

Příloha

k Dohodě o vytvoření společné organizace Interokeanmetall pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využití železomanganových konkrecí ze 27. dubna 1987

STATUT

společné organizace Interokeanmetall pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využití železomanganových konkrecí

Článek 1

Činnost Interokeanmetallu se uskutečňuje v souladu s Dohodou o vytvoření společné organizace Interokeanmetall pro vyhledávání, průzkum a přípravu průmyslového využití železomanganových konkrecí, nazývané dále "Dohoda" a tímto statutem.

Sídlem Interokeanmetallu je město Štětín, Polská lidová republika.

Interokeanmetall je právnickou osobou státu sídla.

V otázkách, nezakotvených v Dohod a tomto statutu, se činnost Interokeanmetallu uskutečňuje v souladu se zákonodárstvím státu jeho sídla a rozhodnutími Rady Interokeanmetallu.

Interokeanmetall je oprávněn uzavírat smlouvy, nabývat a zcizovat majetek a také uskutečňovat jiná práva vyplývající z cílů a úkolů činnosti Interokeanmetallu.

Interokeanmetall bude udržovat styky s Radou vzájemné hospodářské pomoci, Mezinárodním orgánem pro mořské dno, s jinými mezinárodními organizacemi, státními orgány a organizacemi států smluvních stran, třetími státy a jejich organizacemi na základě smluv nebo jiného ujednání.

Interokeanmetall má své razítko a pro vědeckovýzkumná, přepravní a pomocná plavidla také poznávací znaky, jejichž vzory schvaluje Rada Interokeanmetallu.

Článek 2

Předmětem činnosti Interokeanmetallu je provádění prací při vyhledávání, průzkumu a přípravě průmyslového využití železomanganových konkrecí v oblasti dna moří a oceánů za hranicemi pravomoci států a také vytváření technických prostředků a výrobních kapacit pro tyto účely tak, aby následně bylo možné přistoupit ke společné průmyslové těžbě ložisek železomanganových konkrecí a výrobě kovů z tohoto zdroje.

Uvedené práce ve světovém oceánu se budou provádět v souladu s ustanoveními Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, rozhodnutími III.Konference Organizace spojených národů o mořském právu a Přípravné komise pro Mezinárodní orgán pro mořské dno a Mezinárodní tribunál pro mořské právo.

Článek 3

Účastníky Interokeanmetallu jsou:

za Bulharskou lidovou republiky - Výbor geologie při radě ministrů;

za Vietnamskou socialistickou republiku - Hlavní geologická správa;

za Německou demokratickou republiku - Ministerstvo geologie;

za Kubánskou republiku - Ministerstvo základního průmyslu;

za Polskou lidovou republiku - Ministerstvo ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů;

za Svaz sovětských socialistických republik - Ministerstvo geologie SSSR;

za Československou socialistickou republiku - Český geologický úřad.

Článek 4

Ke splnění úkolů, uvedených v článku 4 této dohody, účastníci Interokeanmetallu mu poskytují nezbytné hmotné zdroje a peněžní prostředky.

Článek 5

Financování Interokeanmetallu provádějí jeho účastníci v souladu s rozpočtem Interokeanmetallu, který schvaluje Rada na každý kalendářní rok.

Rozpočet Interokeanmetallu je sestavován v národní měně státu sídla a zahrnuje veškeré příjmy a výdaje, spojené s jeho činností. Rozpočet zahrnuje potřebné částky v převoditelných rublech a také ve volně směnitelných měnách.

Částky v převoditelných rublech jsou určeny pro nákup ve státech smluvních stran, včetně státu sídla organizace, základních prostředků, zařízení, technologie, inventárního vybavení, výpočetní techniky, automobilů, přístrojů, materiálů apod., a také na investiční výstavbu, uskutečňovanou na účet Interokeanmetallu.

Částky ve volně směnitelných měnách jsou určeny na úhradu poplatků Mezinárodnímu orgánu pro mořské dno a pro nákup potřebného zařízení, přístrojů a technologie ve třetích státech a také na úhradu služeb v přístavech třetích států.

Prostředky, nevyčerpané v uplynulém finančním roce, se převádějí do následujícího roku a zapisují se úměrně podílovým příspěvkům účastníků jako jejich příspěvky na následující finanční rok.

Článek 6

Účetnictví a výkazy (bilance) Interokeanmetallu jsou uvedeny v měně státu jeho sídla.

Pro tyto účely se přepočet převoditelných rublů a volně směnitelných měn na národní měny a naopak provádí způsobem, dohodnutým příslušnými orgány států smluvních stran.

Článek 7

Interokeanmetall má právo budovat a pronajímat si na území států smluvních stran v souladu s jejich zákonodárstvím pobřežní základny a jiné objekty, nezbytné pro zajišťování prací při vyhledávání, průzkumu a přípravě průmyslového využití železomanganových konkrecí, jakož i administrativní budovy.

Interokeanmetall může vlastnit vědeckovýzkumná, přepravní a pomocná plavidla a dále plavidla pro pokusnou těžbu železomanganových konkrecí.

Lodě patřící Interokeanmetallu musí být uvedeny v lodním rejstříku státu sídla Interokeanmetallu nebo států smluvních stran za podmínek platných pro národní vědeckovýzkumná plavidla a přepravní prostředky, plaví se pod státní vlajkou státu, ve kterém jsou registrovány a mají poznávací znaky Interokeanmetallu.

Interokeanmetall uzavírá svým jménem občanskoprávní smlouvy s příslušnými organizacemi a podniky států smluvních stran na projektování, výrobu, nákup nebo pronájem technických prostředků, vybavení a zařízení pro řešení svých úkolů, a rovněž tak na poskytování jiných druhů prací a služeb, nezbytných pro činnost Interokeanmetallu.

Nákup nebo pronájem zařízení a technických prostředků ve třetích státech a jiné zahraničněobchodní transakce s organizacemi třetích států provádí Interokeanmetall na základě rozhodnutí Rady samostatně nebo prostřednictvím příslušných organizací zahraničního obchodu států smluvních stran na zprostředkovatelském základě.

Článek 8

Interokeanmetall má hmotnou odpovědnost za své závazky do výše svého majetku, který může být v souladu se zákonodárstvím států jeho sídla předmětem vymáhání.

Interokeanmetall požívá na území států smluvních stran stejné ochrany svých majetkových práv jako státní hospodářské organizace těchto států.

Interokeanmetall neodpovídá za závazky svých účastníků a tito účastníci neodpovídají za závazky Interokeanmetallu.

Interokeanmetall neodpovídá za závazky států smluvních stran stejně jako státy smluvních stran neodpovídají za závazky Interokeanmetallu.

Článek 9

Orgány Interokeanmetallu jsou:

Rada;

Ředitelství;

Revizní komise.

Článek 10

Nejvyšším řídícím orgánem Interokeanmetallu je Rada, která se skládá ze zplnomocněných zástupců účastníků Interokeanmetallu. V Radě jsou účastníci Interokeanmetallu z každého státu zastoupeni jedním zplnomocněných zástupcem, který má v Radě jeden rozhodující hlas.

Rada se schází na řádných zasedáních nejméně dvakrát ročně v místě sídla Interokeanmetallu, pokud Rada nerozhodne jinak.

Mimořádná zasedání Rady mohou být svolána na návrh kteréhokoliv účastníka Interokeanmetallu nebo Generálního ředitele.

Rada Interokeanmetallu volí ze svých řad předsedu Rady a jeho náměstka na dobu 2 let.

Zasedání Rady se účastní Generální ředitel Interokeanmetallu a jeho náměstci s právem poradního hlasů.

Článek 11

Do výlučné pravomoci Rady Interokeanmetallu spadá:

1) stanovení základních směrů rozvoje a činnosti Interokeanmetallu v souladu s jeho úkoly, zakotvenými v Dohodě a v tomto statutu;

2) schvalování ročních plánů a rozpočtů Interokeanmetallu a výkazů o jejich plnění;

3) schvalování dokumentů, určujících vztahy uvnitř Interokeanmetallu, včetně Statutu ředitelství, Pracovního řádu a Statutu Revizní komise;

4) zřizování pracovních orgánů Interokeanmetallu, nezbytných pro plnění jeho úkolů a funkcí, stanovení jejich složení a pravomoci;

5) jmenování a odvolání Generálního ředitele a jeho náměstků, předsedy a členů Revizní komise a také jiných vedoucích pracovníků Interokeanmetallu;

6) disponování hmotnými a finančními zdroj Interokeanmetallu;

7) schvalování bilancí, projednávání finančních a hmotných výsledků činnosti Interokeanmetallu;

8) stanovení celkového počtu zaměstnanců Interokeanmetallu, schvalování struktury a systemizace správního aparátu (včetně základních platů a příplatků), rozdělení systemizovaných míst mezi účastníky;

9) stanovení výše a termínů hrazení podílových příspěvků účastníky Interokeanmetallu;

10) projednávání návrhů podmínek přijetí do Interokeanmetallu jiných států;

11) schvalování a změny jednacího řádu;

12) příprava v případě potřeby návrhů na změny a doplňky k Dohodě a tomuto statutu;

13) zřizování a zrušení zastupitelství Interokeanmetallu, schvalování plánů jejich činnosti a výkazů o plnění těchto plánů, a rovněž tak složení, určení, výše a způsobu použití jejich finančních fondů; jmenování a odvolání vedoucích poboček a zastupitelství;

14) přijímání rozhodnutí o navázání a udržování styků s Radou vzájemné hospodářské pomoci, Mezinárodním orgánem pro mořské dno, jinými mezinárodními organizacemi, státními orgány a organizacemi států smluvních stran, třetími státy a jejich organizacemi v otázkách týkajících se činnosti Interokeanmetallu;

15) stanovení podmínek plnění prací, prováděných Interokeanmetallem na základě smluv a schvalování návrhů smluv, uzavíraných Interokeanmetallem s organizacemi států, které nejsou smluvními stranami, a také určení seznamu smluv s organizacemi států smluvních stran, jejichž návrhy musí být schvalovány Radou.

K řešení otázek, obsažených v tomto článku, je třeba přijetí jednomyslného rozhodnutí zástupců účastníků Interokeanmetallu.

Článek 12

Výkonným orgánem Interokeanmetallu je Ředitelství, které se skládá z Generálního ředitele a jeho náměstků, jmenovaných na základě rozhodnutí Rady Interokeanmetallu.

Generální ředitel bezprostředně řídí operativní činnost Interokeanmetallu v souladů s Dohodou, tímto statutem a rozhodnutími Rady na základě osobní zodpovědnosti.

Generálním ředitelem Interokeanmetallu je jmenován občan státu sídla a jeho náměstky - občané států smluvních stran na základě rozhodnutí Rady Interokeanmetallu.

Generální ředitel a jeho náměstci jsou jmenováni na dobu 5 let. Jmenování Generálního ředitele se povoluje na další období. Předčasné odvolání Generálního ředitele a jeho náměstků může být provedeno na základě rozhodnutí Rady Interokeanmetallu.

Generální ředitel se zodpovídá ze své práce Radě Interokeanmetallu.

Článek 13

Generální ředitel Interokeanmetallu:

1) řídí veškerou práci Interokeanmetallu v souladu s plány a rozhodnutími Rady Interokeanmetallu;

2) předkládá Radě Interokeanmetallu ke schválení návrhy plánů a rozpočtů a také výkazy o jejich plnění;

3) disponuje finačními prostředky a majetkem Interokeanmetallu v rozsahu poskytovaných jemu materiálních hodnot a schvalovaného rozpočtu;

4) zastupuje Interokeanmetall při jednání s jinými organizacemi, institucemi a podniky ve všech otázkách činnosti Interokeanmetallu;

5) uzavírá jménem Interokeanmetallu smlouvy a jiné akty, nezbytné pro realizaci plánů Interokeanmetallu; zajišťuje jejich plnění a rovněž vydává plné moci;

6) odpovídá za vypracování, v souladu s ustanoveními platnými ve státě sídla Interokeanmetallu, vnitřního pracovního řádu a jeho předložení ke schválení Radě Interokeanmetallu, zajišťuje dodržování tohoto řádu z předpisů a bezpečnosti práce;

7) zajišťuje přípravu potřebných materiálů a návrhů pro jednání Rady Interokeanmetallu;

8) přijímá zaměstnance Interokeanmetallu v souladu se systemizací a Pracovním řádem Interokeanmetallu, určuje jejich mzdu v rozmezí jejich platového zařazení, stanoveného: systemizací, určuje pro jednotlivé pracovníky osobní příplatky ve výši stanovené Radou, k základnímu platu v rozmezí částek, schválených pro tyto účely rozpočtem, a také odvolává zaměstnance ze zastávaného služebního postavení v souladu s Pracovním řádem Interokeanmetallu;

9) vydává příkazy a nařízení týkající se operativních otázek činnosti Interokeanmetallu;

10) navazuje styky s úředními osobami a organizacemi států smluvních stran a třetích států, s úředními osobami Rady vzájemné hospodářské pomoci a Mezinárodního orgánu pro mořské dno a jiných mezinárodních organizací v otázkách činnosti a za účelem splnění úkolů Interokeanmetallu;

11) plní další úkoly, vyplývající z Dohody, tohoto statutu a rozhodnutí Rady Interokeanmetallu.

Článek 14

Náměstci Generálního ředitele Interokeanmetallu řídí jim svěřené úseky Interokeanmetallu a jeden z nich z pověření Generálního ředitele Interokeanmetallu zastupuje Generálního ředitele v případě jeho nepřítomnost.i v plném rozsahu jeho pravomocí.

Článek 15

Kontrolu finanční a hospodářské činnosti Interokeanmetallu provádí Revizní komise, jejíhož předsedu a členy jmenuje Rada Interokeanmetallu na dobu 3 let.

Revizní komise se zřizuje a působí v souladu s jejím Statutem, schvalovaným Radou. Předseda a členové Revizní komise nemohou zastávat v Interokeanmetallu žádné služební postavení.

Revizní komise se zodpovídá Radě.

Generální ředitel poskytuje Revizní komisi veškeré materiály a doklady, nezbytné pro provádění revizí a zajišťuje podmínky pro jejich konání.

Článek 16

Náklady na vysílání zástupců účastníků na zasedání Rady, Revizní komise a jiných zasedání a porad konaných v rámci Interokeanmetallu, hradí vysílající strana.

Náklady na poskytování místností, technických a pomocných prostředků pro uskutečnění uvedených zasedání a porad hradí účastník Interokeanmetallu toho státu, na jehož území se daná akce koná, s výjimkou případů, kdy probíhá v místnostech Interokeanmetallu.

Článek 17

Zaměstnanci Interokeanmetallu mohou být pouze občané států smluvních stran.

Zaměstnanci Interokeanmetallu, doporučení účastníky pro práci v této organizaci, musí splňovat požadavky na kvalifikaci a praxi pro dané služební postavení a musí ovládat pracovní jazyk Interokeanmetallu.

Pracovní podmínky zaměstnanců Interokeanmetallu jsou stanoveny Dohodou, tímto statutem a Pracovním řádem Interokeanmetallu schvalovaným Radou Interokeanmetallu.

V otázkách, které nejsou nebo jsou jen částečně řešeny Dohodou, tímto statutem a Pracovním řádem Interokeanmetallu, se pracovní podmínky zaměstnanců řídí zákonodárstvím státu sídla Interokeanmetallu.

Článek 18

Zaměstnancům Interokeanmetallu, jakož i jejich rodinným příslušníkům, kteří nejsou občany státu sídla nebo nemají v něm trvalý pobyt, jsou poskytovány byty, služby a lékařská péče za stejných podmínek. jako občanům státu sídla Interokeanmetallu.

Článek 19

Účastník vystupuje z Interokeanmetallu v případě výpovědi Dohody vládou jeho státu v souladu s článkem 22 Dohody.

Článek 20

Interokeanmetall končí svou činnost v souladu s článkem 23 Dohody.

K likvidaci Interokeanmetallu jmenuje Rada likvidační komisi, která se ve stanovených lhůtách zodpovídá Radě.

Jmenováním likvidační komise končí pravomoce Generálního ředitele Interokeanmetallu. Likvidační komise uskutečňuje práva Generálního ředitele, ale jen pro účely likvidace Interokeanmetallu.

Článek 21

Úředními jazyky Interokeanmetallu jsou jazyky států smluvních stran Dohody.

Pracovním jazykem Interokeanmetallu je ruština. Všechny hlavní dokumenty související s činnosti Interokeanmetallu se vyhotovují v pracovním jazyce.

Ve styku Interokeanmetallu s orgány a organizacemi státu jeho sídla se používá jazyk státu sídla.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP