FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

57

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - tisk 49

Výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v lednu a únoru 1988 vládní návrh zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a doporučují jej Sněmovně.lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění schválit s těmito změnami:

1. § 3 odst. 1 - v ustanovení písm. m) se vypouští slovo "jiné"

2. § 8 - odkaz č. 3 k tomuto ustanovení se upravuje takt

"3) Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů." Slova "Vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1984 Sb., o správě národního majetku." se z textu vypouštějí

3. § 10 odst. 1 - na konci ustanovení písm. d) se doplňují slova "především s cílem omezit nepříznivé vlivy na životní prostředí,"

4. § 12 odst. 1 - znění tohoto ustanovení se za čárkou upravuje takto: "..., je povinen to bezodkladně oznámit ústřednímu ekologickému orgánu republiky."

5. § 16 odst. 5 - z textu ustanovení se vypouští slovo "příslušný"

6. § 23 odst. 2 - na konci ustanovení písm. g) se doplňuje text o slova "s uvedením objektů a zařízení, za které bude nutno plánovat náhradu,"

- začátek textu odkazu č. 11 k ustanovení písm. g) se upravuje takto:

"11) Například zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pro ČSR č. 31/1983 Sb., úplné znění pro SSR č. 35/1983 Sb.), zákon č. 51/1964 Sb., o drahách a..."

7. § 34 odst. 2 - text ustanovení se za slovem "přiměřeně" upravuje takto: "... ustanovení § 11, 16, 17, 18, 23, 32, 33 a § 36 až 39."

8. § 35 odst. 3 - v textu tohoto ustanovení se nahrazují slova "je povinen to bezodkladně oznámit" slovy "oznámí to bezodkladně"

odst. 5 - na konci tohoto ustanovení se nahrazují slova "a vedení evidence starých důlních děl" slovy "starých důlních děl a vedení jejich registru."

V Praze dne 15. března 1988
M. Obžerová v.r.
prof. JUDr. Z. Češka v.r.
ověřovatelka výboru ústavně právního Sněmovny lidu
člen korespondent ČSAV

předseda výboru ústavně právního Sněmovny lidu
J. Nemček v.r.
A. Hůla v.r.
ověřovatel výboru pro plán
předseda výboru pro plán
a rozpočet Sněmovny lidu
a rozpočet Sněmovny lidu
J. Matoušek v.r.
RSDr. E. Rigo v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny lidu
dopravu a obchod Sněmovny lidu
S. Janda v.r.
doc. Ing. A. Sommer DrSc. v. r.
ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu
člen korespondent ČSAV a SAV předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu
JUDr. H. Kantorová v.r.
F. Samec v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny národů
právního Sněmovny národů
A. Hrabíková v.r.
Ing. J. Csémi v.r.
ověřovatelka výboru pro plán
předseda výboru pro plán
a rozpočet Sněmovny národů
a rozpočet Sněmovny národů
L. Pargáč v.r.
Ing. D. Křenek v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny národů
dopravu a obchod Sněmovny národů
I. Balánová v.r.
Ing. D. Kancírová v.r.
ověřovatelka výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny národů
předsedkyně výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny národů
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP