FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

58

ZPRÁVA

o činnosti předsednictva Federálního shromáždění předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 16. prosince 1987 do 18. dubna 1988

Podle § 58 odst. 3 a § 64 odst. 1 a) zákona č. 56/1969 Sb., ve znění zákona č. 20/1971 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR, předkládá se Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 7. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, která se konala dne 15. prosince 1987.

V tomto období pokračovaly orgány Federálního shromáždění ve své činnosti v souladu s plány hlavních úkolů Federálního shromáždění a jeho orgánů.

I.

Předsednictvo Federálního shromáždění v uvedeném období v rámci ústavní činnosti

- vyhlásilo zákon o státním rozpočtu čs. federace na rok 1988 a zákon o zvláštním příspěvku horníkům

- rozhodlo propůjčit "Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti" prezidentu ČSSR Gustávu Husákovi u příležitosti 75. narozenin

- vyhlásilo doplňovací volbu ve volebním obvodu č. 48 pro volby do Sněmovny národů.

Ve své řídící, koordinační a kontrolní činnosti projednalo předsednictvo Federálního shromáždění

- zprávu o hlavních poznatcích z vyřizování stížností, podnětů a ostatních dopisů občanů a organizací zaslaných v roce 1987 Federálnímu,shromáždění

- informaci o návštěvě delegace poslanců Federálního shromáždění ČSSR v Evropském parlamentě

- návrh na vyslání oficiální delegace Federálního shromáždění ČSSR do Tuniska ve dnech 23. - 26. května 1988

- zprávu o čerpání výdajů a plnění plánovaných příjmů rozpočtu Kanceláře FS v roce 1987.

II.

Předsednictva sněmoven v rámci zákonodárné činnosti přikázala k projednání

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva proti mučení a jinému krutému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, podepsaná za Československou socialistickou republiku v New Yorku dne 8. září 1986 (tisk 52)

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi Československou socialistickou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Německou demokratickou republikou o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu, podepsaná v Berlíně dne 11. prosince 1987, a úmluva sjednaná výměnou nót mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o inspekcích na území Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1987 a 4. ledna 1988 (tisk 59)

výborům ústavně právním

zahraničním

branným a bezpečnostním

- návrh zásad zákona o sociálním zabezpečení (tisk 53)

- vládní návrh zákona o podniku (tisk 64)

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník (tisk 68)

výborům ústavně právním

zahraničním

branným a bezpečnostním

pro plán a rozpočet

pro průmysl, dopravu a obchod

pro zemědělství a výživu

pro kulturu a výchovu

pro sociální politiku

- vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm b) a odst. 6 písm, b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 71. a 72. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1985 a 1986 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk 55)

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republiko o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987 (tisk 61)

výborům ústavně právním

zahraničním

pro sociální politiku

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků, podepsaná v Moskvě dne 14. října 1987 (tisk 56)

výborům ústavně právním

zahraničním

pro průmysl, dopravu a obchod

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, podepsaná ve Vídni dne 26. září 1986 (tisk 60)

výborům ústavně právním

zahraničním

pro průmysl, dopravu a obchod

branným a bezpečnostním

- vládní návrh ústavního zákona o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky (tisk 62)

výborům ústavně právním

- vládní návrh zákona o zemědělském družstevnictví (tisk 65)

výborům ústavně právním

pro plán a rozpočet

pro zemědělství a výživu

pro sociální politiku

- vládní návrh zákona o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví (tisk 66)

výborům ústavně právním

pro plán a rozpočet

pro průmysl, dopravu a obchod

pro zemědělství a výživu

pro kulturu a výchovu

pro sociální politiku

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby (tisk 67)

výborům ústavně právním

pro zemědělství a výživu

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži (tisk 69)

výborům ústavně právním

branným a bezpečnostním

pro plán a rozpočet

pro průmysl, dopravu a obchod

pro zemědělství a výživu

pro kulturu a výchovu

pro sociální politiku.

Ve své řídící a koordinační činnosti projednala předsednictva sněmoven

- zhodnocení 7. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- přípravu 8. a 9. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- organizačně politické zabezpečení plánů práce výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na rok 1988

- zprávu o plnění legislativního programu vlády ČSSR v roce 1987, záměry pro rok 1988 a výhledy na další období

- obsahové a organizačně politické zabezpečení 8. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a návrh na její svolání

- zprávu o hlavních poznatcích z vyřizování stížností, podnětů a ostatních dopisů občanů a organizací zaslaných v roce 1987 Federálnímu shromáždění.

III.

V období po 7. společné schůzi sněmoven konaly schůze všechny výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů (kromě výborů mandátových a imunitních) a projednávaly

- organizačně politické zabezpečení plánu práce výborů na rok 1988

- zhodnocení podílu výborů na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- přípravu na 8. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- informaci o plnění legislativního programu vlády ČSSR v roce 1987, záměry pro rok 1988 a výhledy na další období

- informaci o hlavních poznatcích z vyřizování stížností, podnětů a ostatních dopisů občanů a organizací zaslaných v roce 1987 Federálnímu shromáždění ČSSR.

Dále výbory sněmoven projednávaly přikázané vládní návrhy, které jsou na pořadu 8. a 9. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

V zájmu zabezpečení kvalitní přípravy projednání vládních návrhů zákonů o státním podniku, o zemědělském družstevnictví, o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví, zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník a také k novelizaci zákoníku práce byly ustaveny pracovní komise z poslanců všech výborů sněmoven.

Vedle těchto úkolů měly výbory sněmoven na pořadu

výbory zahraniční

- zprávu o současném stavu ideově propagačního působení odpovědných čs. organizací v zahraničí, efektivnost komerční propagační činnosti, jako součást propagace v zahraničí

- aktuální otázky mezinárodních vztahů

výbory branné a bezpečnostní

- 40. výročí vzniku Lidových milicí - neoddělitelné součásti branného systému ČSSR

- současný stav a přijímaná opatření v boji proti všem formám nealkoholické toxikománie

- dosažené výsledky a aktuální úkoly v propagaci a popularizaci ČSLA v současném období. Poslání a úkoly Čs. armádního filmu v tomto procesu.

výbory pro zemědělství a výživu

- stav prací na Návrhu komplexního uplatnění přestavby hospodářského mechanismu v zemědělsko-potravinářském komplexu

- informaci o posledních úpravách návrhu zákona o podniku, o zemědělském družstevnictví a návrhu zákona o bytovém spotřebním a výrobním družstevnictví

výboru pro kulturu a výchovu

- informaci o stavu přípravy novelizace zákona č. 35/1968 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých v souvislosti s masovým využíváním techniky magnetického záznamu zvuku i obrazu.

V Praze dne 18. dubna 1988

Alois INDRA
předseda Federálního shromáždění
Vladimír VEDRA
Ján JANÍK
předseda Sněmovny lidu
předseda Sněmovny národů
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP