FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

59

Vládní návrh,

kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi ČSSR, SSSR a NDR o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu, podepsaná v Berlíně dne 11. prosince 1987, a úmluva sjednaná výměnou nót mezi ČSSR a USA o inspekcích na území ČSSR ze dne 18. prosince 1987 a 4. ledna 1988

Návrh schvalovacího usnesení

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Dohodou mezi Československou socialistickou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Německou demokratickou republikou v souvislosti se Smlouvou mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu, podepsanou v Berlíně dne 11. prosince 1987, a úmluvou sjednanou výměnou nót mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o inspekcích na území Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1987 a 4. ledna 1988.

Důvodová zpráva

ČSSR v souladu s linií své zahraniční politiky, vytýčenou XVII. sjezdem KSČ a obsaženou v Prohlášení vlády ČSSR ze dne 24. června 1986, se v těsné koordinaci s ostatními socialistickými zeměmi aktivním způsobem podílí na úsilí mezinárodního společenství při řešení klíčových problémů současnosti a přináší nemalý vklad v zápase za upevnění míru, za dosažení konkrétních výsledků v jednání o odzbrojení, za další snížení mezinárodního napětí, zajištění bezpečnosti a prohloubení důvěry v mezinárodních vztazích.

V souladu s touto politickou linií se ČSSR bude podílet na realizaci smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a kratšího doletu, podepsané 8. prosince 1987 ve Washingtonu M. Gorbačovem a R. Reaganem. Tento postoj potvrdilo i společné prohlášení předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a vlády Československé socialistické republiky z 10. prosince 1987.

Tato smlouva historického významu je právem označována za projev nového myšlení v mezinárodních vztazích. Je nadějným začátkem procesu odzbrojení v jaderné i dalších oblastech. Má vliv na snížení mezinárodního napětí a posílení bezpečnosti zejména v Evropě.

Podpisu smlouvy předcházela intensivní složitá mezinárodní jednání, v jejichž průběhu SSSR a USA informovaly státy rozmístění raket, mezi něž patří i ČSSR, o předpokládaných kontrolních opatřeních, která by se měla při realizaci sovětsko-amerického dokumentu provádět. Zároveň požádaly, každý své spojence, aby na území svých států povolili provádění inspekcí. Pro ČSSR to konkrétně znamená umožnit provádění inspekcí ze strany USA v dotčených sovětských vojenských objektech na svém území.

Po expertních jednáních v rámci sovětsko-amerických rozhovorů v Ženevě byl, po vyjádření souhlasného stanoviska ČSSR a NDR sovětské straně, připraven návrh textu dohody mezi ČSSR, SSSR a NDR o inspekcích. Dohoda byla podepsána ministry zahraničních věcí těchto tří zemí 11. prosince 1987 v Berlíně v průběhu schůzky generálních a prvních tajemníků ústředních výborů bratrských stran členských států Varšavské smlouvy.

Analogický dokument byl téhož dne podepsán v Bruselu ministry zahraničních věcí USA a pěti západoevropských států.

Formou výměny nót z 18. prosince 1987 a 4. ledna 1988 byla mezi ČSSR a USA uzavřena úmluva o inspekcích ze strany USA na území ČSSR. ČSSR se v ní zavazuje poskytnout diplomatické výsady a imunity americkým inspektorům a členům posádek letadel na období jejich pobytu na československém území v rozsahu stanoveném protokolem o inspekcích, který tvoří přílohu sovětsko-americké smlouvy. Vláda USA se zavazuje přísně respektovat podmínky provádění inspekcí jak byly tímto protokolem stanoveny.

Tato třístranná dohoda stanoví způsob zajištění inspekcí na území ČSSR a NDR a podmínky, za nichž oba tyto státy poskytnou diplomatické výsady a imunity americkým inspektorům a členům posádek letadel během jejich pobytu v souvislosti s inspekcemi. Obsahuje rovněž povinnosti a záruky ze strany SSSR jako kontrolované strany.

V článku I dohody se ČSSR a NDR zavazují napomáhat plnění závazků Sovětského svazu vyplývajících ze Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu tím, že umožní třetímu subjektu - straně USA - provádět inspekce v sovětských vojenských objektech na svých územích. Zdůrazňuje se však, že procedury provádění inspekcí se v žádném případě nedotknou svrchovaných práv ČSSR a NDR zajišťovat dodržování jejich zákonů a předpisů ze strany osob provádějících inspekci. ČSSR a NDR rovněž nepřijímají žádné jiné závazky vyplývající ze smlouvy mezi SSSR a USA ani z Protokolu o inspekcích, kromě těch, které byly přímo přijaty v souladu s dohodou.

Článek II obsahuje definice termínů používaných v dohodě, jako např. "kontrolující a kontrolovaná strana, inspektor, člen posádky letadla, místo inspekce" a pod.

V článku III nazvaném "Oznamování" jsou vymezeny konkrétní povinnosti kontrolující i kontrolované strany a stá tu rozmístění a časové lhůty spojené s ohlášením inspekce.

Článek IV pojednává podrobně o přípravných opatřeních přijímaných před samotným prováděním inspekcí k zabezpečení jejich průběhu, např. předání předběžných seznamů inspektorů a členů posádek státům rozmístění, oznamování mezinárodních leteckých tras do míst vstupu na jejich území, udělování víz osobám provádějícím inspekce atd. Dále obsahuje závazky.státu rozmístění poskytnout inspektorům a členům posádek letadel k výkonu inspekcí výsady a imunity uvedené v příloze k dohodě. Současně však existuje i možnost, aby po skytnutí takových výsad a imunit bylo odmítnuto v případě, kdy osoby provádějící inspekci porušily postup stanovený pro provádění inspekcí nebo spáchaly trestný čin.

Článek V vymezuje práva a povinnosti kontrolované i kontrolující strany a státu rozmístění při samotném provádění inspekcí. V bodě 3 obsahuje důležité ustanovení, že výdaje za veškeré služby, vyžádané kontrolovanou stranou a poskytnuté státem rozmístění, hradí kontrolovaná strana (t. j. SSSR).

V článku VI nazvaném "Konzultace" se kontrolovaná strana a státy rozmístění zavazují uskutečnit konzultace ke koordinaci provádění inspekční činnosti a za účelem posouzení otázek realizace dohody. Obsahuje rovněž závazek státu rozmístění informovat kontrolovanou stranu v případě, že inspektor nebo člen posádky letadla porušil pravidla provádění inspekcí nebo spáchal trestný čin. Kontrolovaná strana poté oznámí kontrolující straně nutnost vyhoštění takové osoby ze státu rozmístění.

Závěrečný článek VII stanoví schvalovací režim a vstup dohody v platnost.

V Příloze je obsažena důležitá zásada, že inspektoři a členové posádek letadel požívají výsad a imunit uvedených v článcích 29 a 31 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961, t.j. osobní nedotknutelnosti a vynětí z trestní, civilní a správní jurisdikce přijímajícího státu. Jejich písemnosti a korespondence požívají nedotknutelnosti ve smyslu článku 30 Vídeňské úmluvy. Předměty jejich osobní potřeby jsou osvobozeny od celních poplatků a dávek. Kontrolující strana se v případech uvedených v Příloze může imunity zříci.

Právo americké strany provádět inspekce na území ČSSR se týká sovětského vojenského objektu u Hranic na Moravě. Odsun sovětských jednotek, vybavených příslušnými raketami z území ČSSR byl zahájen 25. února 1988.

Jeho ukončení se předpokládá ještě před ratifikací smlouvy SSSR-USA. Lze tudíž očekávat, že počet inspekcí v ČSSR bude omezený.

V souladu se Smlouvou SSSR-USA (článek XI bod 5) má však každá strana smlouvy právo uskutečňovat inspekce po dobu 13 let od vstup u Smlouvy v platnost a může uskutečnit 20 inspekcí ročně během prvních 3 let od vstupu Smlouvy

v platnost, 15 ročně dalších 5 let a 10 ročně ve zbývajících 5 letech. Žádná ze stran nemůže uskutečnit více než polovinu celkového počtu inspekcí na území jednoho státu rozmístění.

Dohoda mezi ČSSR, SSSR a NDR a úmluva mezi ČSSR a USA se dotýkají československého právního řádu s ohledem na skutečnost, že osobám určeným k provádění inspekcí ze strany USA, jakož i členům posádek jejich letadel se poskytují při jejich pobytu na československém státním území v souvislosti s inspekcemi diplomatické výsady a imunity ve stanoveném rozsahu.

Vzhledem k tomu se uvedené smluvní dokumenty v souladu s článkem 36 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o čs. federaci předkládají Federálnímu shromáždění ČSSR k vyslovení souhlasu.

V Praze dne 21. března 1988

Předseda vlády ČSSR:

Štrougal v.r.

DOHODA

mezi československou socialistickou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Německou demokratickou republikou

o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu.

Československá socialistická republika, Svaz sovětských socialistických republik a Německá demokratická republika, řídíce se cílí a principy Varšavské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 14. května 1955 a konkrétně pak jejím článkem 2,

se dohodly na následujícím:

Článek I

1. československá socialistická republika, Svaz sovětských socialistických republik a Německá demokratická republika se dohodly, že inspekční činnosti v souvislosti s článkem XI Smlouvy mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu, podepsané ve Washingtonu 8. prosince 1987, může být vykonávána na území Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky a provádí se v souladu se zásadami Protokolu o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu.

2. Československá socialistická republika a Německá demokratická republika, dále uváděné jako státy rozmístění, se dohodly, že budou napomáhat plnění závazků Svazu sovětských socialistických republik vyplývajících ze Smlouvy včetně Protokolu o inspekcích k této smlouvě, na svých územích v soulad u s touto Dohodou.

3. Nic v této Dohodě se nedotýká suverénního práva státu rozmístění zajišťovat, aby osoby, které se nacházejí na jeho území v souvislosti s prováděním inspekční činnosti, vykonávané v souladu s Protokolem o inspekcích, dodržovaly jeho zákony a předpisy při zachování privilegií a imunit poskytovaných těmto osobám.

4. Státy rozmístění nepřijímají podle této Dohody žádné závazky a neposkytují žádná práva, vyplývající ze Smlouvy nebo Protokolu o inspekcích, kromě těch,které byly přímo přijaty nebo poskytnuty v souladu s touto Dohodou.

S. Jestliže stát rozmístění má důvody k tomu, aby se domníval, že v důsledku provádění inspekční činnosti na jeho území jsou ohrožena jeho práva a zájmy, Svaz sovětských socialistických republik na žádost tohoto státu podnikne nezbytná opatření pro ochranu těchto práv a zájmů.

Článek II

Definice termínů

Pro cíle této Dohody:

1. Termín "Smlouva" označuje Smlouvu mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu.

2. Termín "Protokol o inspekcích" označuje Protokol mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o inspekcích v souvislosti se Smlouvou o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu.

3. Termín "kontrolovaná strana" označuje Svaz sovětských socialistických republik.

4. Termín "kontrolující strana" označuje Spojeně státy americké.

5. Termín "inspekční skupina" označuje inspektory, určené kontrolující stranou k provádění konkrétní inspekce.

6. Termín "inspektor"označuje osobu, navrženou Spojenými státy americkými k provádění inspekci a zahrnutou do seznamu inspektorů USA v souladu s ustanoveními oddílu III, Protokolu o inspekcích.

7. Termín "místo inspekce" označuje oblast, bod nebo objekt, kde se provádí inspekce.

8. Termín "období inspekce" označuje časové období od okamžiku příjezdu inspekční skupiny na místo inspekce do jejího odjezdu z msta inspekce, s výjimkou doby, věnované všem předinspekčním a poinspekčním procedůrám.

9. Termín "místo vstupu" označuje:

- pro československou socialistickou republiku; letiště Praha /Ruzyně/;

- pro Německou demokratickou republiku: letiště Lipsko /Schkeuditz/.

10. Termín "doba pobytu v zemi" označuje časové období od okamžiku příjezdu inspekční skupiny do místa vstupu po okamžik, kdy opouští zemi v místě vstupu.

11. Termín "osoby doprovázející uvnitř země" označuje osoby vyčleněné kontrolovanou stranou, které v případě nezbytnosti provázejí inspektory a členy posádky letadla a napomáhají jim po celou dobu pobytu v zemi.

12. Termín "člen posádky letadla" označuje osobu, která plní povinnosti spojené s provozem letadla a zahrnutou do seznamu členů posádky letadla kontrolující strany.

Článek III

Oznamování

1. Potě, co tato Dohoda nabude platnost, zřídí kontrolovaná strana a každý stát rozmístění trvalé spojení pro předávání a příjem oznámení o inspekcích a potvrzení jejich příjmu.

2. Okamžité po přijetí oznámení od kontrolující strany o jejím úmyslu provést inspekci na území příslušného státu rozmístění uvědomí o tom kontrolovaná strana kompetentní orgán tohoto státu, oznámí datum a předpokládanou dobu příjezdu inspekční skupiny do místa vstupu i jmenovité složení členů inspekční skupiny a členů posádky letadla. Poté, co obdrží od kontrolující strany plán letu z posledního letiště před vstupem do vzdušného prostoru státu, na jehož území se nachází místo inspekce, do místa vjezdu, předá kontrolovaná strana tento plán kompetentnímu orgánu tohoto státu ke schválení. Stát rozmístění, na jehož území se bude provádět inspekce, oznámí kontrolované straně schválení plánu letu nejméně čtyři hodiny před plánovanou dobou odletu inspekční skupiny.

3. Kontrolovaná strana poté, co obdrží od vedoucího inspekční skupiny zprávu o konkrétním místě inspekce, informuje o tom bez prodlen kompetentní orgány státu rozmístění, oznámí místo inspekce a jeho zeměpisné souřadnice.

4. Stát rozmístění může změnit místo vjezdu, uvedené v bodu 9 článku II této Dohody. V tomto případě stát rozmístění bude informovat kontrolovanou stranu o této změně a ta o ní uvědomí stranu kontrolující. Změna týkající se místa vjezdu vstupuje v platnost za 5 měsíců po obdržení tohoto oznámení kontrolující stranou.

Článek IV

Opatření před prováděním inspekce

1. Kontrolovaná strana předá státům rozmístění předběžné seznamy inspektorů a členů posádek letadel předložené kontrolující stranou a rovněž oznámí všechny návrhy kontroluje i strany na změnu v těchto seznamech okamžitě po jejich obdržení. Do 15 dnů od okamžiku přijeti předběžných seznamů a do 7 dnů od okamžiku přijetí navrhované změny uvědomí státy rozmístění kontrolovanou stranu o svém souhlasu se zařazením inspektorů a členů posádek letadel do příslušných seznamů.

2. Do 25 dnů od přijetí původních seznamů inspektorů a členů posádek letadel nebo všech dalších změn v těchto seznamech poskytne stát rozmístění každé osobě, která z hlediska určení obdržela jeho souhlas, vízum a v případě nezbytnost i další dokumenty, požadované pro vstup každého inspektora nebo člena posádky letadla na jeho území a dovolující nacházet se tam po dobu pobytu v zemi za účelem provádění inspekční činnosti v souladu s ustanoveními Protokolu o inspekcích. Tato víza a dokumenty se vydávají na dobu nejméně 24 měsíců.

V případě vyloučení kterékoli osoby ze seznamů inspektorů a členů posádek letadel z důvodů vyložených v bodu 7 článku III Protokolu o inspekcích bude o tom kontrolovaná strana bez prodlení informovat stát rozmístění, který na tomto základě zruší platnost víza a příslušné dokumenty, které byly této osobě vydány v souladu s tímto bodem Dohody

3. Do 25 dnů poté, co vstoupí v platnost tato Dohoda, oznámí stát rozmístění kontrolované straně číslo diplomatického povolení pro letadla kontrolující strany, která dopravují inspektory a zařízení, nezbytné pro provádění inspekcí na jeho území. Při tom stát rozmístění oznamuje kontrolované straně stanovené mezinárodní letecké trasy do místa vstupu na svém území.

4. Za účelem efektivního provádění funkcí inspektorů a členů posádek letadel poskytne jim stát rozmístění po dobu celého období pobytu na svém území privilegia a imunity, obsažené v Příloze k této Dohodě. Rozumí se, že inspektoři a členové posádky letadla jsou při zachování privilegií a imunit povinni ctít zákony a předpisy státu rozmístění a nevměšovat se do jeho vnitřních záležitosti.

V případě, kdy kontrolující strana odmítne splnit svůj závazek, přijatý v souladu s bodem 7 článku III Protokolu o inspekcích, týkající se vyřazení inspektora nebo člena posádky letadla, který porušil podmínky upravující provádění inspekcí nebo spáchal trestný čin, pak tomuto inspektorovi nebo členu posádky letadla může být odmítnuto další poskytování jeho práva na tato privilegia a imunity.

5. Zařízení a materiály dovážené kontrolující stranou k provádění inspekce jsou státem rozmístění osvobozeny od celních poplatků.

6. Zástupci státu rozmístění, ve kterém se bude provádět inspekce, mají právo společně s kontrolovanou stranou prohlédnout zařízení a materiály dovezené kontrolující stranou za tím účelem, aby se přesvědčili, že toto zařízení nemůže být využito pro plnění funkcí, které nejsou spojeny s inspekcemi prováděnými v souladu s Protokolem o inspekcích. Jestliže stát rozmístění vznese námitky proti dovozu toho kterého zařízení nebo materiálů, pak kontrolovaná strana zajisti jejich odvezení z území státu rozmístění prvním letadlem kontrolující strany, které je k dispozici.

Článek V

Provádění inspekcí

1. Po poskytnutí informace kontrolovanou stranou v souladu s bodem 3 článku III této Dohody, týkající se místa inspekce, podnikne stát rozmístění nezbytná opatření pro poskytnutí všech povolení i pomoci kontrolující straně, za tím účelem, aby inspekční skupina mohla bez prodlení odjet k místu inspekce a dojet na místo inspekce nejpozději během 9 hodin poté, co kontrolující strana informovala o místě uskutečnění inspekce. Kontrolovaná strana a stát rozmístění, ve kterém se nachází místo inspekce, se navzájem konzultují o použitelném druhu dopravy. Stát rozmístění má právo stanovit trasu mezi místem vstupu a místem inspekce.

2. Stát rozmístění je v případě potřeby nápomocen kontrolované straně při zajišťování telefonního spojení inspektorů s velvyslanectvím kontrolující strany.

3. Kontrolovaná strana a stát rozmístění, na jehož území se nachází místo inspekce, provádějí vzájemné konzultace v otázkách zajištění ochrany, obsluhy a zásobení palivem letadla kontrolující strany i zajištění ubytován, stravy a služeb pro inspektory a členy posádek letadla v místě vstupu i na místě inspekce. Výdaje za veškeré služby, vyžádané kontrolovanou stranou a poskytnuté státem rozmístění, hradí kontrolovaná strana.

4. V případě, že kontrolující strana požádá o prodloužení původní 24hodinové lhůty inspekce o dobu, která nesmí přesáhnout osm hodin, kontrolovaná strana o tomto prodloužení informuje okamžitě stát rozmístění.

Článek VI

Konzultace

1. Do pěti dnů po vstupu této Dohody v platnost kontrolovaná strana a státy rozmístění uspořádají poradu ke koordinaci provádění inspekční činnosti předpokládané článkem XI Smlouvy, Protokolem o inspekcích a touto Dohodou.

2. Konzultace mezi kontrolovanou stranou a státem rozmístění za účelem posouzení otázek realizace této Dohody se konají do pěti dnů po žádosti kontrolované strany nebo státu rozmístění o provedení těchto konzultací.

3. V případě, že vznikne jakákoli otázka, která podle názoru státu rozmístění vyžaduje okamžitou pozornost, může se stát rozmístění spojit s orgánem kontrolované strany, který se zabývá otázkami oznamování inspekci. Kontrolovaná strana okamžitě potvrdí příjem požadavku a neodkladně posoudí přednesenou otázku.

4. V případě, jestliže stát rozmístění zjisti, že inspektor nebo člen posádky letadla porušil podmínky, stanovené pro provádění inspekcí, nebo spáchal trestný čin na jeho území, uvědomí o tom stát rozmístění kontrolovanou stranu, která oznámí kontrolující straně nutnost vyhoštění této osoby z území státu rozmístění.

5. Po skončení inspekce informuje o tom kontrolovaná strana stát rozmístění, na jehož území se konala inspekce, a na žádost státu rozmístění podá vysvětlení týkající se provedené inspekce.

6. V případě, že k článku XI Smlouvy nebo k Protokolu o inspekcích je navrhována změna, která se bezprostředně dotýká práv, zájmů nebo závazků státu rozmístění, nebude kontrolovaná strana souhlasit s provedením takové změny bez souhlasu stát rozmístění.

Článek VII

Doba platnosti dohody

Tato Dohoda podléhá schválení vlád Československé socialistické republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Německé demokratické republiky v souladu se zákonodárstvím těchto států. Po skončení tohoto schvalovacího řízení vstupuje v platnost současně se vstupem v platnost Smlouvy a zůstává v platnosti do té doby, dokud se budou na území států rozmístění provádět inspekce v souladu se Smlouvou a Protokolem o inspekcích.

Sjednáno v Berlíně dne 11. prosince 1987 ve třech vyhotoveních, každé v jazyce českém, ruském a německém.

Za Československou socialistickou republiku
Za Svaz sovětských socialistických republik
Za Německou demokratickou republiku
B. Chňoupek v.r.
E.A.Ševardnadze v.r.
O.Fischer v.r.

PŘÍLOHA

Ustanovení o privilegiích a imunitě inspektorů a členů posádek letadel

V zájmu efektivního provádění funkcí inspektorů a členů posádek letadel se jim poskytují za účelem realizace Smlouvy a nikoli v jejich osobních zájmech privilegia a imunity, uvedené v této Příloze. Privilegia a imunity se poskytuji na celé období pobytu na území státu rozmístění, kde se koná inspekce.

1. Inspektoři a členové posádek letadel požívají stejné nedotknutelnosti jako diplomatičtí zástupci podle článku 29 Vídeňské konvence o diplomatických stycích z 18. dubna 1961.

2. Písemnosti a korespondence inspektorů a členů posádek letadel požívají nedotknutelnosti, jak to uvádí článek 30 Vídeňské konvence o diplomatických stycích. Letadlo inspekční skupiny rovněž požívá nedotknutelnosti.

3. Inspektoři a členové posádek letadel požívají imunit, které se poskytují diplomatickým zástupcům podle bodu 1, 2 a 3 článku 31 Vídeňské konvence o diplomatických stycích.

Imunity pro inspektora nebo člena posádky letadla se kontrolující strana může zřící v těch případech, kde podle jejího názoru brání imunita výkonu soudnictví a lze se jí zříci bez újmy pro realizaci ustanoven Smlouvy.

Zřeknutí se imunity musí být vždy vyjádřeno určitě.

4. Inspektorům a členům posádek letadel kontrolující strany se dovoluje přivážet na území státu rozmístění, kde se nachází místo inspekce, bez placení jakýchkoli celních poplatků nebo jiných s tím spojených dávek předměty, které jsou určeny pro jejich osobní použití, s výjimkou předmětů, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán zákonem nebo je upravován karanténními předpisy.

5. Inspektor nebo člen posádky letadla se nesmí na území kontrolované strany nebo států rozmístění zabývat profesionální nebo obchodní činnost za účelem osobního prospěchu.

6. Pohyb a cesty inspektorů a členů posádek letadel se uskutečňuji v případě nezbytnosti, za účasti osob, které je doprovázej uvnitř země, jak je to uvedeno v Protokolu o inspekcích.

7. Domnívá-li se stát rozmístění, že došlo ke zneužití privilegii a imunit, uvedených v této Příloze, konají se mezi ním a kontrolovanou stranou konzultace za účelem zjištění, zda k takovému zneužití došlo, a v případě potvrzení takové skutečnosti předejít opakování takového zneužití.

Překlad z ruštiny

PROTOKOL

o inspekcích podle Smlouvy mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního a kratšího doletu

V souladu s ustanoveními a v zájmu konkrétní realizace Smlouvy mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního a kratšího doletu ze dne 8, prosince 1987, dále nazývané Smlouvou, se strany tímto dohodly o procedurách, které upřesňují provádění inspekcí uvedených v článku XI Smlouvy.

I. Definice termínů

Pro účely tohoto protokolu, Smlouvy, memoranda o úmluvě a protokolu o likvidaci:

1. Termín "kontrolovaná strana" označuje účastníka Smlouvy jehož objekty, podle článku XI smlouvy, podléhající inspekci,

2. Termín "kontrolující strana" označuje účastníka Smlouvy který inspekci provádí.

3. Termín "inspektor" označuje osobu, která je jednou ze stran určena k provádění inspekcí a je uvedena v seznamu inspektorů dané strany v souladu s ustanoveními oddílu III tohoto protokolu.

4. Termín "inspekční skupina" označuje skupinu inspektorů určených kontrolující stranou k provedení konkrétní inspekce,

5. Termín "místo inspekce" označuje oblast, bod nebo objekt, kde se inspekce provádí,

6. Termín "období inspekce" označuje časové období od okamžiku příjezdu inspekční skupiny na místo inspekce do jejího odjezdu z místa inspekce, s výjimkou doby věnované jakýmkoliv předinspekčním a poinspekčním procedurám,

7. Termín "místo vstupu" označuje Moskvu nebo Irkutsk, Svaz sovětských socialistických republik letiště Schkeuditz, Německá demokratická republika, mezinárodní letiště Ruzyně, československá socialistická republika Washington /District of Columbia/ nebo San Francisco /stát California/, Spojené státy americké, Brusel /národní letiště/, Belgická království, Frankfurt /letecká základna Rhein-Main/, Spolková republika Německá, Řim /Campino/, Italská republika, Shiphol, Nizozemské království, a vojenské letectvo Velké Británie, Greenham Common, Spojené království Velké Británie a Severního Irska,

8. Termín "doba pobytu v zemi" označuje časové období od okamžiku příjezdu inspekční skupiny do místa vstupu po okamžik, kdy opustí zemi v místě vstupu.

9. Termín "osoby doprovázející uvnitř země" označuje osoby, vyčleněné kontrolovanou stranou, které v případě nutnosti doprovázejí inspektory a členy posádky letadla a napomáhají jim po celou dobu pobytu v zemi.

10. Termín "člen posádky letadla" označuje osobu, která pln povinnosti spojené s provozem letadla a je zahrnuta do seznamu členů posádky letadla dané strany v souladu s ustanoveními oddílu III tohoto protokolu.

II. Obecné závazky

1. V zájmu zabezpečení kontroly dodržování ustanovení smlouvy bude každá ze stran napomáhat provádění inspekcí druhou stranou podle tohoto protokolu.

2. Každá ze stran bere na vědomi ujištění druhé strany o tom, že se druhá strana dohodla se státy rozmístění, že státy rozmístění souhlasí s prováděním inspekcí na jejich území podle ustanovení tohoto protokolu.

III. Předinspekční procedury

1. Inspekce, které mají za cíl zabezpečit kontrolu dodržování závazků přijatých ve Smlouvě oběma stranami, provádějí inspektoři k tomu určení podle bodu a 4 tohoto oddílu.

2. Každá ze stran nejpozději druhého dne poté, co Smlouva vstoupí v platnost, poskytne druhé straně: seznam jí navrhovaných členů posádek letadel, seznam jí navrhovaných inspektorů, kteří budou inspekce provádět podle bodů 3, 4, 5, 7 a 8 článku XI Smlouvy, a rovněž seznam jí navrhovaných inspektorů, kteří budou provádět inspekční činnost podle bodu 6 článku XI smlouvy. V žádném z těchto seznamů nesmí být uvedeno více než 200 osob.

3. Každá ze stran posoudí druhou stranou navržené seznamy inspektorů a členů posádek letadel. Co se týče osob, uvedených v seznamu navrhovaných inspektorů, kteří budou provádět inspekční činnost podle bodu 6 článku XI Smlouvy, strana, která seznam posuzuje, v případě osoby pro ni nepřijatelné, ve dvacetidenní lhůtě o tom informuje stranu, která tento seznam předložila, a tato osoba je považována za nepřijatelnou a ze seznamu se vypouští. Pokud jde o osoby, zahrnuté do seznamu navrhovaných členů posádek letadel nebo do seznamu navrhovaných inspektorů, kteří budou provádět inspekci podle bodů 34. 5,7 a 8 článku XI Smlouvy, každá ze stran v dvacetidenní lhůtě po obdržení těchto seznamů oznámí druhé straně svůj souhlas se zařazením každého navrhovaného inspektora i člena posádek letadel. Inspektoři musí být občany kontrolující strany.

4. Každá ze stran má právo provádět změny v seznamech svých inspektorů i členů posádek letadel. Noví inspektoři i členové posádek letadel se určují stejným způsobem jako v bodu 3 tohoto oddílu u původních seznamů.

5. Do třiceti dnů po obdržení původních seznamů inspektorů a členů posádek letadel nebo všech dalších změn v těchto seznamech, strana, která tyto informace obdržela, poskytne nebo zabezpečí každé osobě, která získala její souhlas, vízum a další dokumenty, požadované pro vstup každého inspektora nebo člena posádky letadla na území dané strany nebo státu rozmístění, ve kterém se místo inspekce nachází a které mu dovolí zdržovat se tam po celou dobu pobytu v zemi za účelem provádění inspekční činnosti v souladu s ustanoveními tohoto protokolu. Tato víza a dokumenty se vydávají na dobu nejméně dvaceti čtyř měsíců,

6. Za účelem efektivního provádění funkcí inspektorů a členů posádek letadel jsou jim po celou dobu pobytu v zemi, kde se nachází místo inspekce, poskytovány výsady a imunity uvedené v příloze k tomuto protokolu.

7. Inspektoři a členové posádek letadel jsou při zachování výsad a imunit povinni dodržovat zákony a předpisy státu, na jehož území je inspekce prováděna, a nevměšovat se do jeho vnitřních záležitostí. Jestliže kontrolovaná strana zjistí, že inspektor nebo člen posádky letadla druhé strany porušil podmínky uvedené v tomto protokolu, které upravují inspekční činnost, nebo někdy spáchal trestný čin na území kontrolované strany nebo státu rozmístění, nebo byl někdy odsouzen za spáchání trestného činu,nebo byl někdy kontrolovanou stranou či státem rozmístění vyhoštěn, pak kontrolovaná strana, která tuto skutečnost zjistila, uvědomí o tom kontrolující stranu, která tuto osobu okamžitě vyloučí ze seznamů inspektorů nebo seznamů členů posádek letadel, Jestliže se tato osoba v uvedené době nachází na území kontrolované strany nebo státu rozmístění, pak ji kontrolující strana z tohoto státu okamžitě odvolává.

8. Do třiceti dní poté, co vstoupí v platnost Smlouva, oznámí každá ze stran druhé straně stálé číslo diplomatického povolení pro letadla, která dopravují inspektory a zařízení nezbytná pro provádění inspekcí na území a z území strany nebo státu rozmístění, ve kterém se místo inspekce nachází. Letecké trasy do speciálně vyhrazených míst vstupu i z nich musí odpovídat stanoveným mezinárodním trasám, které byly stranami dohodnuty jako podklad pro vydání takovéhoto diplomatického povolení.

IV. Oznamování

1. Oznámení o úmyslu provést inspekci se předkládá prostřednictvím středisek pro snížení jaderného nebezpečí. Příjem tohoto oznámení potvrzuje kontrolovaná strana prostřednictvím středisek pro snížení jaderného nebezpečí.nejpozději hodinu poté, co je obdržela.

a/ V případě inspekcí prováděných podle bodů 3, 4 nebo 5 článku XI Smlouvy jsou tato oznámení předkládána nejpozději 16 hodin před předpokládanou dobou příjezdu inspekční skupiny do místa vstupu; jsou v nich uvedeny:

i/ místo vstupu,

ii/ datum a předpokládaný čas příjezdu do místa vstupu,

iii/ datum a čas sdělení místa inspekce a

iv/ jmenný seznam inspektorů a členů posádky letadla.

b/ V případě inspekcí prováděných podle bodů 7 a 8 článku XI smlouvy jsou tato oznámení předkládána nejpozději 72 hodin před předpokládanou dobou příjezdu inspekční skupiny do místa vstupu; jsou v nich uvedeny:

i/ místo vstupu,

ii/ datum a předpokládaná doba příjezdu do místa vstupu,

iii/ místo, kde bude inspekce prováděna, druh inspekce a

iv/ jmenný seznam inspektorů a členů posádky letadla.

2. Datum a doba sdělení místa inspekce, které se oznamuji podle bodu 1 "a" tohoto oddílu, se předkládají v těchto lhůtách:

a/ v případě inspekcí, prováděných podle bodů 4 a 5 článku XI Smlouvy, minimálně za 4 hodiny a maximálně do 24 hodin po oznámení předpokládaného data a doby příjezdu do místa vstupu;

b/ v případě inspekcí, prováděných podle bodu 3 článku XI Smlouvy, - minimálně za 4 hadiny a maximálně do 48 hodin po oznámení předpokládaného data a doby příjezdu do místa vstupu.

3. Kontrolující strana předkládá kontrolované straně prostřednictvím středisek pro snížení jaderného nebezpečí plán letu z posledního letiště před vstupem do vzdušného prostoru státu, na jehož území se nachází místo inspekce, do místa vstupu, nejpozději 6 hodin před plánovanou dobou vzletu z tohoto letiště. Tento plán je vyhotoven v souladu s procedurami Mezinárodní organizace civilního letectví pro civilní letouny. Kontrolující strana uvede do oddílu poznámek každého plánu letu stálé číslo diplomatického povolení a tento zápis: "Inspekční letadlo. Povolení k letu řešit přednostně."

4. Nejpozději 3 hodiny před plánovanou dobou vzletu inspekční skupiny z posledního letiště před vstupem do vzdušného prostoru státu, ve kterém bude inspekce prováděna, kontrolovaná strana zabezpečuje schválení plánu letu, vyhotoveného v souladu s bodem 3 tohoto oddílu tak, aby inspekční skupina mohla přiletět do místa vstupu v plánované době.

5. Každá ze stran může změnit místo nebo místa vstupu na území států, na jejichž území se nalézají prostory rozvinutí, raketové operační základny nebo raketové pomocné objekty, farmou oznámení druhé straně o této změně. Změna týkající se místa vstupu nabývá platnosti pět měsíců po obdržení tohoto oznámení druhou stranou.

V. Činnost zahajovaná po příjezdu do místa vstupu

1. V místě vstupu, okamžitě po přistání letadla kontrolující strany, inspekční skupinu a cleny posádky letadla vítají osoby doprovázející uvnitř země a diplomat, doprovázející členy posádky letadla, akreditovaný u vlády kontrolované strany nebo státu rozmístění, ve kterém se místo inspekce nachází. Počet členů posádky letadla nesmi být vyšší než 10 osob na každé letadlo. Osoby doprovázející uvnitř země zajišťují co nejrychlejší vstup inspekční skupiny a členů posádky letadla a dovoz jejich zavazadel, a rovněž tak i zařízení a materiálu nezbytného k provádění inspekce do státu, na jehož území se místo inspekce nachází. Diplomat doprovázející členy posádky má právo doprovázet členy posádky letadla a poskytovat jim pomoc po celou dobu pobytu v zemi, V případě provádění inspekce na území státu rozmístění mohou být do počtu osob doprovázejících uvnitř země zařazeni zástupci daného státu rozmístění.

2. Inspektor je považován za osobu, která zahájila plnění svých povinností od okamžiku příjezdu do místa vstupu na území kontrolované strany nebo státu rozmístění a za osobu, která ukončila plnění těchto povinnosti poté, kdy opustil území kontrolované strany nebo státu rozmístění.

3. Každá ze stran zajišťuje, aby zařízení a materiály byly osvobozeny od všech celních poplatků.

4. Zařízení a materiály, které kontrolující strana dováží do státu, kde se místo inspekce nachází, podléhá kontrole v místě vstupu při každém dovezení do této země. Tato kontrola musí být ukončena do odjezdu inspekční skupiny z místa vstupu ke provádění inspekce. Tuto kontrolu zařízení a materiálu provádějí osoby doprovázející uvnitř země za přítomnosti členů inspekční skupiny za tím účelem, aby se každá ze stran mohla přesvědčit, že toto zařízení a materiály nemohou být využity pro plnění funkcí, které nejsou spojeny s plněním úkolů inspekce, jak to ukládá Smlouva. Jestliže se při kontrole zjistí, že zařízení a materiály nesouvisí s plněním úkolů inspekce, pak jejich použití není dovoleno a jsou zadrženy v místě vstupu až do odjezdu inspekční skupiny ze země, ve které je inspekce prováděna, V každém místě vstupu je zařízení a materiál kontrolující strany skladován v kontejnerech, které vylučují jakýkoli nedovolený přístup a jsou uloženy uvnitř chráněného objektu. Přístup do každého chráněného objektu je kontrolován systémem "dvojího klíče", při kterém je přístup k zařízení a materiálu možný pouze za přítomnosti obou stran.

5. Pro inspekční skupinu a členy posádky letadla kontrolující strany po celou dobu pobytu v zemi kontrolovaná strana zajišťuje nebo organizuje zajištění stravy, ubytování, místností, dopravu a v případě potřeby i lékařskou pomoc. Všechny výdaje spojené s pobytem inspektorů provádějících inspekční činnost v souladu s bodem 6 článku XI Smlouvy na území kontrolované strany, včetně výdajů na stravování, služby, ubytování a pracovní místnosti, dopravu a lékařskou pomoc, hradí kontrolující strana.

6. Kontrolovaná strana zabezpečuje umístění, ochranu, obsluhu a doplňování paliva letadla kontrolující strany v místě vstupu. Výdaje za tyto služby a doplnění paliva hradí kontrolující strana.

7. V případě inspekcí prováděných na území stran, inspekční skupina přijíždí do místa vstupu, které je nejblíže položeno k místu inspekce na území kontrolované strany. V případě inspekcí prováděných podle 3, 4 nebo 5 článku XI Smlouvy, vedoucí inspekční skupiny v době, uvedené v oznámení zaslaném v souladu s bodem 1 a/ iii oddílu IV tohoto protokolu nebo do této doby prostřednictvím osob doprovázejících tuto skupinu uvnitř země, sdělí kontrolované straně v místě vstupu druh inspekce a místo je provedení s uvedením jeho názvu a zeměpisných souřadnic.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP