FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

71

NÁVRH

USNESENÍ

Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky projednalo na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. května 1988 programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky, jež přednesl její předseda soudruh Lubomír Štrougal.

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

1. konstatuje, že programové prohlášení navazuje na dosavadní práci vlády ČSSR, vychází z programu strategie urychlení sociálně ekonomického rozvoje, přestavby a demokratizace naší společnosti schválených XVII. sjezdem KSČ a jejich rozpracování zejména na 7. a 9. zasedání ÚV KSČ; dále konkretizuje úkoly k zabezpečení cílů 8. pětiletého plánu;

2. připomíná, že v plnění úkolů 8. pětiletého plánu nedosahujeme plánovaného zvýšení výkonnosti a efektivnosti národního hospodářství a růstu národního důchodu. V důsledku trvalého rozporu vyplývajícího ze zajišťování objemu průmyslové výroby při současném neplnění plánovaného snížení nákladovosti nebyla zabezpečena potřebná míra intenzifikace národního hospodářství v tvorbě zdrojů i jejich užití. Došlo k dalšímu poklesu úrovně řízení a hospodářské disciplíny. To nevytváří příznivé předpoklady pro splnění základních úkolů vyplývajících ze zákona o 8. pětiletém plánu;

3. očekává, že vláda ČSSR soustředí svoji pozornost zejména na

- náročné zhodnocení vývoje neplnění úkolů 8. pětiletého plánu; přitom bude věnovat pozornost zejména urychlování vědeckotechnického rozvoje, uplatňování nových forem a metod řízení a plánování, realizaci strukturálních změn, zvyšování kvality a technické úrovně veškeré produkce, zvyšování exportní schopnosti, snižování materiálové a energetické náročnosti výroby, rychlejšímu růstu produktivity práce, přestavbě velkoobchodních a nákupních cen, zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů, snižování a efektivnímu využívání zásob; úsilí na plnění dlouhodobého programu specializace a kooperace v rámci členských zemí RVHP,

- systematické zabezpečování komplexního sociálního rozvoje společnosti a růst životní úrovně lidu, především prosazováním pořádku ve mzdové politice, uspokojováním potřeb občanů, plynulým zásobováním vnitřního trhu, zkvalitňováním placených služeb, zvyšováním vzdělanosti a kulturní úrovně, zlepšováním zdravotní péče a životního prostředí,

- rozvinutí prací na přípravě návrhu 9. pětiletého plánu a dlouhodobého výhledu rozvoje čs. socialistické společnosti, jejichž smyslem bude všestranný rozvoj člověka, jeho tvořivých schopností, zvyšování kulturní i duchovní úrovně lidí, zabezpečení sociální spravedlnosti a životních jistot občanů,

- zajištění bezpečnosti a obranyschopnosti státu,

- zahraničně politické úsilí v rámci koordinované politiky zemí socialistického společenství a bude přispívat k dosažení společných cílů a iniciativ plně vyjadřujících zájmy našich národů,

- důsledný postup přestavby centrálních orgánů v zájmu zvýšení účinnosti jejich práce,

- plánovité přebudování výrobní základny celého národního hospodářství s cílem urychlení intenzifikace všech odvětví, především modernizací a širokým využitím poznatků vědy a techniky,

- včasnou přípravu všech zákonných úprav, které jsou vyvolány probíhající komplexní přestavbou hospodářského mechanismu ČSSR tak, aby poslanci Federálního shromáždění měli potřebný čas na jejich projednání s voliči a aby mohli na patřičné úrovni a s odpovědnosti splnit své ústavní poslání v zákonodárném sboru;

4. ukládá poslancům Federálního shromáždění, aby ve své práci, zejména ve volebních obvodech napomáhali v duchu závěrů 7. a 9. zasedání ÚV KSČ plnění programového prohlášení vlády ČSSR a aktivně přispívali k rozvíjení iniciativy občanů při uskutečňování úkolů přestavby hospodářského mechanismu a prohlubování socialistické demokracie;

5. požaduje, aby se vláda ČSSR důsledně zabývala usneseními sněmoven a předsednictva Federálního shromáždění, která se týkají její práce;

6. souhlasí s programovým prohlášením vlády ČSSR; jeho plnění bude pravidelně kontrolovat;

7. v souladu s článkem 36 ústavního zákona o československé federaci vyslovuje vládě Československé socialistické republiky svoji důvěru.

V Praze dne 3. 5. 1988


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP