FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

77

ZPRÁVA

o činnosti předsednictva Federálního shromáždění

předsednictva a výborů Sněmovny lidu

a předsednictva a výborů Sněmovny národů

za dobu od 5. května do 13. června 1988

Podle § 58 odst. 3 a § 64 odst. 1 a) zákona č. 56/1969 Sb., ve znění zákona č. 20/1971 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění SSSR, předkládá se Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 9. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, která se konala ve dnech 3. a 4. května 1988.

V tomto období pracovaly orgány Federálního shromáždění v souladu s plánem hlavních úkolů na rok 1988.

I.

Předsednictvo Federálního shromáždění projednalo ve své řídící, koordinační a kontrolní činnosti

- zprávu o zkušenostech z uplatňování Komplexního experimentu zvýšení samostatnosti a odpovědnosti hospodářských organizaci za efektivní rozvoj a o jejich využití pro přestavbu hospodářského mechanismu

- informaci o plnění volebních programů národní fronty za období 1986 - 1987

- zprávu o oficiální návštěvě jugoslávské parlamentní delegace v ČSSR ve dnech 18. - 21. dubna 1988

- zprávu o průběhu a výsledcích 79. konference Meziparlamentní unie v Guatemale ve dnech 11. - 16. dubna 1988

- návrh na vyslání tříčlenné skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR do USA ve dnech 24. června až 1. července 1988

- informaci o závěrech sledovaných připravovanými mezinárodními smlouvami, které vyžadují před ratifikací souhlasu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

- návrh na vyslání oficiální delegace FS ČSSR do Angoly a event. dalších afrických zemí

- zprávu o oficiální přátelské návštěvě bulharské parlamentní delegace v ČSSR ve dnech 16. - 20. května 1988

- zprávu o oficiální návštěvě delegace Federálního shromáždění ČSSR v Tunisu a Maroku ve dnech 23. - 30. května 1988.

II.

Předsednictva sněmoven v rámci zákonodárné činnosti přikázala k projednání

- vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení /tisk 74/

výborům ústavně právním

zahraničním

branným a bezpečnostním

pro plán a rozpočet

pro průmysl, dopravu a obchod

pro zemědělství a výživu

pro kulturu a výchovu

pro sociální politiku

- vládní návrh zákona o ochranných známkách /tisk 75/

výborům ústavně právním

pro průmysl, dopravu a obchod

pro zemědělství a výživu

pro kulturu a výchovu

- vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1987 /tisk 76/

výborům pro plán a rozpočet,

Ve své řídící a koordinační činnosti projednala předsednictva sněmoven

- zhodnocení 8. a 9. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění

- obsahové a organizačně politické zabezpečení 10. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a návrh na její svolání

- informaci o plnění volebních programů národní fronty ČSSR za období 1986 - 1987

- zprávu o zkušenostech z Komplexního experimentu zvýšení samostatnosti a odpovědnosti hospodářských organizaci za efektivní rozvoj a o jejich využití pro přestavbu hospodářského mechanismu.

Předsednictvo Sněmovny národů dále zhodnotilo 4. samostatnou schůzi Sněmovny národů.,

III.

V období po 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů konaly schůze všechny výbory kromě výborů mandátových a imunitních a projednávaly

- zhodnocení podílu výborů na 8. a 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- přípravu na 10. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- přikázané kapitoly státního závěrečného účtu československé federace za rok 1987

- informaci o plnění volebních programů Národní fronty za období 1986 - 1987 /příprava na jednání předsednictva Federálního shromáždění/

- zprávu o zkušenostech z Komplexního experimentu zvýšení samostatnosti a odpovědnosti hospodářských organizací za efektivní rozvoj a o jejich využití pro přestavbu hospodářského mechanismu /příprava na jednání předsednictva Federálního shromáždění/.

Výbory dále projednávaly vládní návrhy, které jsou na po řadu 10. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Vedle těchto úkolů měly výbory sněmoven na pořadu

výbory zahraniční

- informaci o obchodně politických souvislostech v rozvoji čs. zahraničního obchodu

- informaci o účasti Čs. skupiny Meziparlamentní unie na 79. konferenci MU v Guatemale

- informaci o aktivitě ČSSR v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii

- aktuální otázky mezinárodních vztahů

výbory branné a bezpečnostní

- posouzení stavu náboru civilní mládeže ke studiu na vysokých školách /prohlídka Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově/

výbory pro plán a rozpočet

- souhrnné znění závěrečného účtu československé federace za rok 1987 a státního rozpočtu na rok 1989 /projednáváno za účasti poslanců delegovaných ostatními výbory sněmoven kromě výborů mandátových a imunitních/

výbory pro kulturu a výchovu

- kontrolní zprávu o realizaci další etapy projektu čs. výchovně vzdělávací soustavy.

V Praze dne 13. června 1988

Alois Indra

předseda Federálního shromáždění
Vladimír Vedra
Ján Janík
předseda Sněmovny lidu
předseda Sněmovny národůSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP