FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

78

Společná zpráva

výborů ústavně právních, zahraničních, branných a bezpečnostních, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o státním podniku (tisk 64)

Výbory ústavně právní, zahraniční, branné a bezpečnostní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v květnu a červnu 1988 vládní návrh zákona o státním podniku a doporučily jej Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění schválit s těmito změnami:

1. V § 2 odst. 2 - první věta odstavce zní: "(2) Podnik je socialistickým výrobcem zboží (výrobky, práce a služby);"

2. V § 8 odst. 2 - text odstavce zní: "(2) Ze svého zisku hradí podnik přednostně odvody a daně státu."

odst. 3 - v textu odstavce se doplňuje druhá věta, která zní: "Použitelný zisk nelze podniku odejmout s výjimkou zvláštního režimu hospodaření podle § 15, kdy je podniku uložen útlumový program."

3. V § 12 odst. 1 - začátek prvé věty zní: "(1) Podnik je povinen spolupracovat ve své..." a slovo "podílí" se nahrazuje slovem "podílet".

4. V § 14 odst. 4 - text odstavce zní: "(4) Zakladatel může z důvodů uvedených v odstavci 3 písm. a) podnik též zrušit.."

5. V § 17 odst. 5 - na konci druhé věty odstavce se mezi slova "ředitele" a "správce" vkládá slovo "dosavadní".

6. V § 19 odst. 2 písm. b) - odkaz č. 4 dole pod čarou začátek citace zní: "(4) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 117/1972 Sb., o...".

písm. f) - ustanovení tohoto písmena se celé vypouští.

7. V § 27 odst. 5 - v textu odstavce se nahrazuje slovo "zvolení" slovem "nástupu".

8. V § 29 odst. 1 písm. d) bod 3 - ustanovení tohoto bodu zní: "3. volební a jednací řád shromáždění;".

odst. 2 - na konci druhé věty za slovem "kolektivu" se

doplňují slova "prostřednictvím příslušného orgánu Revolučního odborového hnutí.".

9. V § 30 odst. 2 písm. c) bod 3 - text bodu 3 zní: "3. návrh volebního řádu pro volby ředitele a rady a návrh volebního a jednacího řádu shromáždění;".

10. V § 31 odst. 5 - na konci textu odstavce se nahrazuje slovo "čestnou" slovem "dobrovolnou".

11. V § 34 odst. 3 - za slovy "které se týká ročního" následují slova "plánu hospodářského a sociální.rozvoje podniku a jeho změn,...".

odst. 4 - slova "ročního hospodářského plánu podniku" se nahrazují slovy "ročního plánu hospodářského a sociálního rozvoje podniku ". Slova "pětiletého hospodářského plánu podniku" se nahrazuji slovy "pětiletého plánu hospodářského a sociálního rozvoje podniku".

12. V § 36 - nadpis tohoto paragrafu zní: "Plány hospodářského a sociálního rozvoje".

odst. 1 - vypouští se legislativní zkratka "(dále jen "hospodářský plán")"

odst. 2 - slova "Hospodářský plán podniku" se nahrazují slovy "Plán hospodářského a sociálního rozvoje podniku".

odst. 3 - začátek textu odstavce zní: "(3) Při tvorbě a plnění svých plánů hospodářského a sociálního rozvoje musí ..."

odst. 4 - začátek tohoto odstavce zní: "(4) Podnik sestavuje své plány hospodářského a sociálního rozvoje za široké..." a na konci textu se nahrazuje slovo "tohoto" slovem "těchto".

13. V § 37 odst. 1 - se za slovy "vyplývajících z" upravuje text takto: "plánů hospodářského a sociálního rozvoje podniku a změn..." a závěr odstavce se upravuje takto: "pro tvorbu plánů hospodářského a sociálního rozvoje podniku."

14. V § 38 odst. 2 - závěr odstavce za slovy "výzkumnými pracovišti" se upravuje takto: "a s orgány a pobočkami Československé vědeckotechnické společnosti."

15. V § 46 odst. 1 - za slovo "opatření" se vkládá text tohoto znění: "zaměřená na odstranění škod, vzniklých jeho činností, a opatření",

16. V § 54 odst. 1 - se za slovy "způsob jejího provádění," vkládají slova "popřípadě prostředky, které jsou předmětem sdružení," a na konci odstavce za slovem "odstoupit" se doplňují další slova "popřípadě přenést svá práva a povinnosti na jinou organizaci."

17. V § 55 - na konci textu za slovem "výsledku" se doplňují slova ",pokud smlouva o sdružení nestanoví jinak."

18. V § 60 - v prvé větě za slovy "v rámci" pokračuje text takto: "svých plánů hospodářského a sociálního rozvoje." V druhé větě začátek textu zní: "Vybrané úkoly stanovené těmito plány jsou...".

19. V § 61 - začátek textu tohoto paragrafu zní: "podnik je povinen pečovat o...".

20. V § 69 písm. b) - slova "prováděcí hospodářský plán socialistické organizace" nahrazuje slovy "prováděcí plán hospodářského a sociálního rozvoje socialistické organizace" a ke konci textu odstavce se slova "roční hospodářský plán" nahrazuji slovy "roční plán hospodářského a sociálního rozvoje".

21. V § 70 - v textu tohoto ustanovení se slova "do 60 dnů" nahrazují slovy "do čtyř měsíců".

22. V § 74 - se název "ministerstva vnitra České socialistické republiky" upravuje na "ministerstva vnitra a životního prostředí české socialistické republiky" a název ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky" upravuje na "ministerstva vnitra a životního prostředí Slovenské socialistické republiky".

V Praze dne 6. června 1988
M. Obžerová v.r.
prof. JUDr. Z. Češka v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
člen korespondent ČSAV
právního Sněmovny lidu
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny lidu
RSDr. J. Neubert v.r.
Ing. M. Štěpán v.r.
ověřovatel výboru zahraničního
předseda výboru zahraničního
Sněmovny lidu
Sněmovny lidu
V. Malíková v.r.
L. Sakmar v.r.
ověřovatelka výboru branného
předseda výboru branného
a bezpečnostního Sněmovny lidu
a bezpečnostního Sněmovny lidu
J. Nemček v.r.
A. Hůla v.r.
ověřovatel výboru pro plán a
předseda výboru pra plán a
rozpočet Sněmovny lidu
rozpočet Sněmovny lidu
J. Matoušek v.r.
RSDr. E. Rigo v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny lidu
dopravu a obchod Sněmovny lidu
S. Janda v.r.
doc. Ing.A. Sommer,DrSc. v. r.
ověřovatel výboru pro zemědělství
člen korespondent ČSAV a SAV
a výživu Sněmovny lidu
předseda výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny lidu
M. Dubová v.r.
J. Pekařová v.r:
ověřovatelka výboru pro kulturu
předsedkyně výboru pro kulturu
a výchovu Sněmovny lidu
a výchovu Sněmovny
JUDr. J. Škula v.r.
J. Kryll v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předseda výboru pro sociální
politiku Sněmovny lidu
politiku Sněmovny lidi
JUDr. H. Kantorová v.r.
F. Samec v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny národů
právního Sněmovny národů
A. Požgaiová v.r.
V. Štáfek v.r.
ověřovatelka výboru zahraničního
předseda výboru zahraničního
Sněmovny národů
Sněmovny národů
E. Šarišská v.r.
RSDr. R. Nejezchleb v.r.
ověřovatelka výboru branného
předseda výboru branného
a bezpečnostního Sněmovny národů
a bezpečnostního Sněmovny národů
A. Hrabíková v.r.
Ing. J. Csémi v.r.
ověřovatelka výboru pro plán a
předseda výboru pro plán a
rozpočet Sněmovny národů
rozpočet Sněmovny národů
L. Pargáč v.r.
Ing. J. Křenek v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny národů
dopravu a obchod Sněmovny národů
I. Balánová v.r.
Ing. D. Kancírová v.r.
ověřovatelka výboru pro zemědělství
předsedkyně výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny národů
a výživu Sněmovny národů
Z. Borisová v.r.
JUDr. N. Lefflerová v.r.
ověřovatelka výboru pro kulturu
předsedkyně výboru pro kulturu
a výchovu Sněmovny národů
a výchovu Sněmovny národů
A. Huml v.r.
I. Horečná v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předsedkyně výboru pro sociální
politiku Sněmovny národů
politiku Sněmovny národů
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP