FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

79

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro sociální politiku, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro sociální politiku, pro zemědělství a výživu Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o zemědělském družstevnictví - tisk 65

Výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro sociální politiku, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro sociální politiku, pro zemědělství a výživu Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v květnu a červnu 1988 vládní návrh zákona o zemědělském družstevnictví a doporučuji jej Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění schválit s těmito změnami:

1. preambule - ve čtvrtém odstavci ze slov "ve společných zemědělských podnicích" se vypouští slovo "zemědělských"

- v pátém odstavci slovo "rovnosti" se vkládá za slova "na zásadách dobrovolnosti", věta pak končí slovem "vlastnictví"

2. § 1 odst. 3 - na konci se připojuje tato věta: "Majetkem družstva jsou rovněž majetková práva, jichž družstvo nabylo."

3. § 2 písm. b) - slova "plně chrání a využívá" se nahrazují slovy "chrání a plně využívá"

písm. c) - slovo "uplatněním" se nahrazuje slovem "uplatňováním"

písm. f) - upravuje se takto:

"f) usiluje o uspokojování sociálně ekonomických a společenských potřeb, o rozvoj aktivních činností a zájmů členů, včetně důchodců a členů se změněnou pracovní schopností v souladu se zájmy a potřebami společnosti a na základě svých možnosti."

4. § 3 - odkaz v závorce se upravuje takto: "(§ 67 až 77)" 5. § 4 odst. 3 - slovo "ní" se nahrazuje slovem "nich"

odst. 6 - slova "je povinen" se nahrazují slovy "jsou povinny"

za odstavec 6 se vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Družstvo a společný podnik rozvíjejí svou činnost podle zásad plánovitosti a hospodářského soutěžení tak, aby při využívání všech možností, daných jim socialistickým právním řádem, úspěšně naplňovaly své poslání. V souvislosti s tím berou na sebe přiměřené hospodářské riziko."

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

6. § 9 odst. 1 - v prvé větě se vypouští slovo "svoji"

7. § 11 odst. 1 a 3 - slova "příslušného státního orgánu" se nahrazují slovy "orgánu hospodářského řízení"

8. § 12 písm. b) - za slovo "hospodářské" se doplňují slova "a společenské"

9. § 13 odst. 2 písm. b) se upravuje takto:

"b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby; pokud je třeba k této činnosti souhlasu podle zvláštních předpisů jen s tímto souhlasem,"

odst. 3 - slova "příslušného státního orgánu" se nahrazují slovy "orgánu hospodářského řízení"

10. § 17 odst. 1 - slova "příslušný státní orgán" se nahrazují slovy "orgán hospodářského řízení"

odst. 2 - vypouští se slovo "přesně"

11. § 18 odst. 1 - na konci se připojuje tato věta: "Družstvo zaniká dnem jeho výmazu z podnikového rejstříku."

12. § 23 odst. 1 - slovo "ustanoveného" se nahrazuje slovem "ustaveného"

13. § 24 odst. 1 - po druhé se vyskytující slovo "určí" se nahrazuje slovem "doporučí"

14. § 25 odst. 3 - na konci se připojují tato slova: "nebo příslušný orgán Svazu družstevních rolníků, pokud je družstvo jeho členskou organizací."

odst. 4 písm. d) - na konci se připojuji tato slova: "jejich změn a doplňků"

za odstavec 4 se vkládá nový odstavec 5, který zní: "(5) Stanovy mohou určit, že místo členské schůze budou konány dílčí členské schůze.

15. § 28 odst. 1 písm. d) - slova "nebo o sloučení a rozdělení" se vypouštějí

16. § 31 odst. 5 - za slova "žádat zjednání nápravy" se připojují slova ", pokud je toho třeba,"

17. § 40 - upravuje se takto:

"§ 40

(1) Členem družstva se může stát každý občan po skončení povinné školní docházky.

(2) Družstvo je povinno zajistit, aby se občan před vznikem členství podrobil vstupní lékařské prohlídce.

(3) Družstvo a občan, o jehož přijetí za člena na základě podané přihlášky rozhodlo představenstvo, uzavírají dohodu o pracovních podmínkách. Jménem družstva uzavírá tuto dohodu předseda. Členství vzniká dnem, který byl sjednán v dohodě o pracovních podmínkách jako den nástupu do práce."

18. § 41 - upravuje se takto:

"§ 41

Dohoda o pracovních podmínkách

(1) Dohoda o pracovních podmínkách musí obsahovat

a) druh práce, kterou bude člen vykonávat,

b) místo výkonu práce (obec, organizační jednotka nebo jinak určené místo),

c) den nástupu do práce,

d) rozsah pracovní účastí člena v průběhu kalendářního roku, nemá-li konat práci v družstvu po celý rok nebo na plný pracovní úvazek;

pokud tyto náležitosti nejsou určeny volbou nebo jmenováním.

(2) V dohodě o pracovních podmínkách lze dále sjednat

a) vzájemné závazky ke zvyšování a rozšiřování kvalifikace,

b) výhody, které bude družstvo poskytovat členovi,

c) další podmínky, na nichž má družstvo nebo člen zájem a na kterých se dohodnou.

(3) Dohodu o pracovních podmínkách a její změny uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení musí být vydáno členovi.

(4) Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel skončení členského nebo pracovního poměru s jinou organizací nebo skončení povinné školní docházky.

(5) V dohodě o pracovních podmínkách může být sjednána zkušební doba, a to až na tři měsíce. Sjednanou zkušební dobu nelze prodloužit. Ve zkušební době může představenstvo i člen kdykoli písemně zrušit členství bez uvedení důvodu.

(6) Doba překážek v práci, pro které člen nemůže během zkušební doby konat práci v družstvu, se započítává do zkušební doby v rozsahu nejvýše 10 pracovních dnů.

(7) Jestliže družstvo na základě usnesení členské schůze (sboru zástupců) snižuje s výjimkou případů uvedených v § 48 stav členů vykonávajících práci v určité organizační jednotce za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo z důvodů změny úkolů této organizační jednotky, jejího technického vybavení nebo jiných organizačních změn, je povinno nabídnout členovi jinou pro něj vhodnou práci. Pokud člen není ochoten přejít na tuto práci,je představenstvo oprávněno jednostranně změnit druh práce, popřípadě místo výkonu práce. Člen je pak povinen vykonávat práci podle rozhodnutí družstva."

19. § 42 odst. 1 písm. a) - na konci se připojují slova "na odpočinek po vykonané práci a na dovolenou na zotavenou,"

písm. b) - upravuje se takto:

"b) podílet se na rozvoji, řízení a kontrole činnosti družstva, volit a být volen do orgánů družstva,"

odst. 2 - upravuje se takto:

"(2) Člen má tyto základní povinnosti

a) svědomitě a řádně osobně pracovat v družstvu a plně využívat pracovní doby, pokud člen nebyl z výkonu práce uvolněn,

b) dodržovat stanovy, usnesení a opatření orgánů družstva, pokyny nadřízených a dodržovat zásady soudružské spolupráce,

c) všestranně upevňovat a rozvíjet společné družstevní hospodářství, chránit a zvelebovat majetek, se kterým družstvo hospodaří,

d) ručit za připadnou ztrátu družstva způsobem upraveným ve stanovách,

e) sdružit pozemky ke společnému družstevnímu hospodaření (§ 79)."

20. § 43 - nadpis se uvádí nad paragrafovanou značkou

písm. c) - slovo "odhláškou" se nahrazuje slovem "vystoupením"

21. § 44 odst. 3 - slovo "uvede" se nahrazuje slovem "uvedl"

22. § 45 - název pod paragrafovanou značkou "Odhláška" se nahrazuje názvem "Vystoupení"

23. § 46 odst. 1 písm. b) - slova "podle dohody o členství" se nahrazuji slovy "podle dohody o pracovních podmínkách"

na konci se připojuje pod pístu, c) další důvod pro okamžité vystoupení:

"c) jestliže družstvo jednostranně změnilo druh práce, popřípadě místo výkonu práce podle § 41 odst. 7, a to pouze ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí družstva bylo doručeno členovi."

odst. 2 - na konci se připojuje tato věta: "To neplatí v případě okamžitého vystoupení podle odstavce 1 písm. c)."

odst. 3 - v poslední větě se vypouštějí slova "této písemné"

24. § 47 odst. 1 písm. a) - slova "lze od dohody o členství odstoupit" se nahrazují slovy "je možno zrušit členství"

písm. b) - slova "v dohodě o členství" se nahrazují slovy "v dohodě o pracovních podmínkách"

25. § 48 - v názvu pod paragrafovanou značkou se připojuje na konci slovo "členství"

písm. b) - za slova "po požiti" se vkládá slovo "jiných"

26. § 49 odst. 1 písm. b) - vypouští se slovo "člen"

27. § 52 odst. 3 písm. a) - za bod 3. se vkládá nový bod tohoto znění:

"4. o výpovědi dané pracovníkem, rozumí se tím vystoupení nebo okamžité vystoupení,"

dosavadní body 4. až 10. se označují jako body 5. až 11.

v dosavadním bodě 4. odkaz na "§ 47 odst. 3" se nahrazuje odkazem na "§ 45 odst. 1 a § 47 odst. 5"

v dosavadním bodě 6. se slova "dohoda o členství" nahrazuji slovy "dohoda o pracovních podmínkách"

písm. d) - slova "příslušný orgán státní správy republiky pro zemědělství" se nahrazují slovy "ministerstva zemědělství a výživy republik."

odst. 4 písm. b) bod 17. - odkaz v závorce na "§ 267" se nahrazuje odkazem na "§ 267 odst. 1"

28. § 53 odst. 1 - slova "podle dohody o členství" se nahrazují slovy "podle dohody o pracovních podmínkách"

odst. 2 - upravuje se takto:

"(2) Nemůže-li družstvo poskytnout svému členovi práci pro něho vhodnou celoročně nebo na plný pracovní úvazek, je povinno mu umožnit, aby dočasně pracoval pro jinou organizaci."

29. § 54 odst. 1 - slova "v dohodě o členství" se nahrazují slovy "v dohodě o pracovních podmínkách" a slova "součásti dohody o členství" se v poslední větě se nahrazují slovy "součástí dohody o pracovních podmínkách"

odst. 3 - odkaz pod čarou zní takto:

"4/ § 421 a § 438 až 449 občanského zákoníku."

30. § 55 odst. 2 - upravuje se takto:

"(2) Odměňování upraví družstvo ve svých vnitrodružstevních předpisech tak, aby v souladu s národohospodářskými cíli a obecně závazným právním předpisem o odměňování odpovídalo podmínkám a záměrům rozvoje družstva a důsledně respektovalo princip zásluhovosti."

31. § 56 - upravuje se takto:

"§ 56

Jmenování a odvolávání

(1) Vedoucí jmenuje a z funkce odvolává představenstvo. Doručením písemného vyhotovení rozhodnutí představenstva o jmenování do funkce členovi, popřípadě dnem v něm určeným, se mění sjednaný druh práce, případně místo výkonu práce.

(2) Odvoláním z funkce nezaniká členství v družstvu; představenstvo s členem dohodne další pracovní zařazení odpovídající jeho schopnostem, kvalifikaci a možnostem družstva."

32. § 57 písm. a) - slova ",popřípadě pracovníků" se vypouštějí

písm. f) - slova ",popřípadě pracovníky" a slova popřípadě pracovních" se vypouštějí

písm. g) - slova "výrobní porady" se nahrazují slovem "jednání"

33. § 59 odst. 3 - upravuje se takto:

"(3) Stanovy určí, která kárná. opatření mohou ukládat vedoucí; kárná opatření týkající se odměny za práci mohou vedoucí ukládat jen do výše 500.- Kčs."

34. § 61 odst. 1 písm. d) - na konci se připojují slova "nebo občanovi."

odst. 2 - za slova "sdružených pozemků" se vkládají slova "socialistickou organizaci" a vypouští se slovo "ustanovení"

35. § 63 odst. 2 - slovo "nebo" se nahrazuje slovem "a" a před slovo "občanům" se vkládá slovo "jiným"

odst. 5 - slovo "určena" se nahrazuje slovem "sjednána"

odst. 6 - slova "Družstvo může od smlouvy odstoupit" se nahrazují slovy "Družstvo od smlouvy odstoupí"

odst. 7 - slova "ke dne" se nahrazují slovy "ke dni"

36. § 64 odst. 3 - počátek ustanovení se upravuje takto: "K pozemku v družstevním užívání, který je podle zvláštních předpisů6/ určen k zastavění, se družstvo může ve prospěch současného vlastníka sdruženého pozemku vzdát práva.. ";

v předposlední větě se slova "ve prospěch člena nebo současného vlastníka pozemku" nahrazují slovy "ve prospěch vlastníka."

37. § 65 odst. 2 - slovo "vrácení" se nahrazuje slovem "převodu"; poslední věta zní: "Byla-li poskytnuta náhrada za hospodářskou budovu odevzdanou do vlastnictví družstva, musí být nabyvatelem tato náhrada družstvu vrácena."

odst. 3 - se vypouští

38. § 66 odst. 3 - před slova "může chovat" se vkládají slova "nebo pracovník"

39. § 68 odst. 2 - odkaz na "§ 55" se nahrazuje odkazem na "§ 55 odst. 2"

40. § 72 odst. 1 písm. f) - vypouští se

odst. 2 - vypouští se slova "písm. a) až f)"

41. § 73 odst. 3 - vypouští se slovo "ustanovení"

42. § 74 - za odstavec 3 se vkládá nový odstavec, který zní:

"(4) Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda, volený představenstvem z pracovníků společného podniku."

43. § 77 odst. 1 písm. c) - na konci se připojuji tato slova: "popřípadě ustanovení o způsobu řízení a správě sdružených prostředků,"

odst. 2 - slovo "vznikne" se nahrazuje slovy "by vznikl"

44. § 78 odst. 2 - ve druhé větě se vypouští slovo "Volené"

45. § 79 - za odstavec 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

"(2) Povinnost sdružit pozemky vzniká dnem vzniku členství. V případě sjednání zkušební doby v dohodě o pracovních podmínkách však až jejím uplynutím, pokud v ní nebylo členství zrušeno."

dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

46. § 81 - za odstavec 4 se vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Orgánem.hospodářského řízení podle tohoto zákona se do 31. prosince 1988 rozumí krajská zemědělská správa.

(6) Do doby než bude ustavena rozhodčí komise, její působnost vykonává představenstvo."

47. § 82 odst. 2 - upravuje se takto:

"(2) Federální ministerstvo zemědělství a výživy po projednání se Svazem, ministerstvy zemědělství a výživy republik a příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí upraví obecně závaznými právními předpisy

a) zásady odměňování a pravidla usměrňování prostředků na odměny a mzdy v družstvech a společných podnicích,

b) zásady pro prodej některých zemědělských výrobků členům, popřípadě pracovníkům družstev."

48. § 83 odst. 1 bod 3. - před slova "nařízení vlády" se vkládají slova "část II a III"

odst. 2 bod 2. - číselné označení zákona "č. 122/1975 Sb.," se vypouští.

V Praze dne 2. června 1988
M. Obžerová v.r.
prof. JUDr. Z. Češka v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
člen korespondent ČSAV
právního Sněmovny lidu
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny lidu
S. Janda v.r.
doc.Ing.A. Sommer,DrSc. v.r.
ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu
člen korespondent ČSAV a SAV
předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu
J. Nemček v.r.
A. Hůla v.r.
ověřovatel výboru pro plán a
předseda výboru pro plán a
rozpočet Sněmovny lidu
rozpočet Sněmovny lidu
JUDr. J. Škula v.r.
J. Kryll v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předseda výboru pro sociální
politiku Sněmovny lidu
politiku Sněmovny lidu
JUDr. H. Kantorová v.r.
F. Samec v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny národů
právního Sněmovny národů
I. Balánová v.r.
Ing. D. Kancírová v.r.
ověřovatelka výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny
předsedkyně výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny
národů
národů
A. Hrabíková v.r.
Ing. J. Csémi v.r.
ověřovatelka výboru pro plán
předseda výboru pro plán
a rozpočet Sněmovny národů
a rozpočet Sněmovny národů
A. Huml v.r.
I. Horečná v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předsedkyně výboru pro sociální
politiku Sněmovny národů
politiku Sněmovny národů
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP