FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

81

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví (tisk 66)

Výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v květnu 1988 vládní návrh zákona o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví a doporučuji jej Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění schválit s těmito změnami:

1. § 5 odst. 2 - v ustanovení se na konci věty nahrazuji slova "a k zásadním změnám předmětu jejich činnosti" slovy ", k předmětu jejich činnosti a k jeho zásadním změnám.".

2. § 9 odst. 4 - z textu ustanovení se vypouštějí slova "družstvu nebo".

3. § 10 odst. 1 - začátek ustanovení zní:

"Ke vzniku družstva se vyžaduje předchozí vyjádření národního výboru, v jehož územním obvodu má mít družstvo sídlo, a projednání se svazem družstev a".

4. § 11 odst. 2 - ustanovení písmena g) zní:

"g) ustanovení o orgánech družstva, které nejsou upraveny tímto zákonem, o způsobu jejich volby, o způsobu rozhodování a o délce funkčního období,".

5. § 16 odst. 1 - ustanovení písmena a) zní:

"a) pro pracovní vztahy členů neplatí tato ustanovení zákoníku práce, upravující

1. působnost zákoníku práce ve vztahu k zvláštním okruhům pracovníků (§ 2, § 4 a 5),

2. účast pracovníků na rozvoji, řízení a kontrole činnosti organizace (§ 18 až 22, § 27 odst. 1),

3. rámcovou pracovní smlouvu (§ 34),

4. účast odborových orgánů při převádění, překládání a při rozvazování pracovního poměru (§ 41, § 59),

5. působnost vedoucích pracovníků a orgánů k ukládání kárných opatření (§ 78 odst. 1 a 2),

6. společenskou kontrolu Revolučního odborového hnutí (§ 136),

7. ustavení a řízení rozhodčích komisí (§ 287 odst. 2),

8. přechod práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů (§ 249 až 251),

9. pracovněprávní vztahy, jejichž účastníkem je jiná socialistická organizace a pracovní poměr sjednávaný mezi občany (§ 268 a 269),

10. výklad některých pojmů (§ 271),".

6. § 17 odst. 2 - v textu ustanovení se v první části věty vypouští před slovem "zkušenosti" slovo "i".

7. § 49 - v ustanovení se slova "různé druhy služeb" nahrazují slovem "služby".

8. § 63 odst. 1 - v ustanovení se za slovo "činnost" vkládá slovo "samostatné";

slova "hospodaření na vlastní účet (úplný chozrasčot)" se nahrazují slovy "úplného chozrasčotu".

9. § 64 odst. 2 - ustanovení zní:

"Pro vznik družstevního podniku zakládaného družstevní organizaci se vyžaduje vyjádření národního výboru, v jehož územním obvodu má mít družstevní podnik sídlo; ustanovení § 18 a 19 zákona o státním podniku platí přiměřeně."

10. § 69 - za ustanovení odstavce 7 se vkládá nové ustanovení odstavce 8, které zní:

"(8) Pro období do roku 1990 mohou svazy družstev a Ústřední rada družstev, v dohodě s federálním ministerstvem financi, ministerstvy financi, mezd a cen republik, se Státní plánovací komisi a s plánovacími komise republik, vydávat v nezbytném rozsahu a v souladu s tímto zákonem závazné směrnice, upravující plánování, financování.a hospodaření družstevních organizací v jejich působnosti."

- dosavadní odstavce 8 a 9 se označuji jako odstavce 9 a 10.

V Praze dne 3. června 1988
M. Obžerová v.r.
prof. JUDr. Z. Češka v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
člen korespondent ČSAV
právního Sněmovny lidu
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny lidu
J. Nemček v.r.
A. Hůla v.r.
ověřovatel výboru pro plán a
předseda výboru pra plán a
rozpočet Sněmovny lidu
rozpočet Sněmovny lidu
J. Matoušek v.r.
RSDr. E. Rigo v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny lidu
dopravu a obchod Sněmovny lidu
S. Janda v.r.
doc. Ing.A. Sommer,DrSc. v. r.
ověřovatel výboru pro zemědělství
člen korespondent ČSAV a SAV
a výživu Sněmovny lidu
předseda výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny lidu
M. Dubová v.r.
J. Pekařová v.r:
ověřovatelka výboru pro kulturu
předsedkyně výboru pro kulturu
a výchovu Sněmovny lidu
a výchovu Sněmovny
JUDr. J. Škula v.r.
J. Kryll v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předseda výboru pro sociální
politiku Sněmovny lidu
politiku Sněmovny lidi
JUDr. H. Kantorová v.r.
F. Samec v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny národů
právního Sněmovny národů
A. Hrabíková v.r.
Ing. J. Csémi v.r.
ověřovatelka výboru pro plán a
předseda výboru pro plán a
rozpočet Sněmovny národů
rozpočet Sněmovny národů
L. Pargáč v.r.
Ing. J. Křenek v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny národů
dopravu a obchod Sněmovny národů
I. Balánová v.r.
Ing. D. Kancírová v.r.
ověřovatelka výboru pro zemědělství
předsedkyně výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny národů
a výživu Sněmovny národů
Z. Borisová v.r.
JUDr. N. Lefflerová v.r.
ověřovatelka výboru pro kulturu
předsedkyně výboru pro kulturu
a výchovu Sněmovny národů
a výchovu Sněmovny národů
A. Huml v.r.
I. Horečná v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předsedkyně výboru pro sociální
politiku Sněmovny národů
politiku Sněmovny národůSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP