FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

83

Společná zpráva

výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku Sněmovny lidu a výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži (tisk 69)

Výbory ústavně právní, branný a bezpečnostní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, branný a bezpečnostní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu á obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v květnu a červnu 1988 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži a doporučují jej Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění schválit s těmito změnami jednotlivých bodů novely:

bod 7. - odkaz pod čarou k § 2a odst. 1 zní:

"2) § 26a hospodářského zákoníku a článek III bod 1 zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník"

8. - v § 4 odst. 1 se slovo "celostátní" nahrazuje slovem "celospolečenské"

16. - v § 22 odst. Z před slova "označení organizace" se vkládá slovo "v"

Jako bod 25. se označuje tato změna:

"25. V § 32 odst. 6 se vypouští slovo "může" a slova "zrušit a spor přikázat" se nahrazují slovy "zruší a přikáže spor";

dosavadní body 25. až 49. se označují jako body 26. až 50.

34. - v ustanovení se slova "svému nadřízenému orgánu" nahrazují slovy "příslušnému orgánu hospodářského řízení"

38. - "V § 46b odst. 2 se vypouštějí slova "cenových úřadů republik" a slova "na základě zjištění učiněných v arbitrážním řízení orgány hospodářské arbitráže"; slova "ministerstev financí republik" se nahrazují slovy "ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky"; slova "výborů lidové kontroly republik" se nahrazují slovy "Výboru lidové kontroly České socialistické republiky, Výboru lidové kontroly Slovenské socialistické republiky"

48. - v § 46d odst. 2 se na konci připojuji tato slova: "nejdéle však do dvou let ode dne, kdy opatření nabylo účinnosti."

49. - v § 46e poslední věta zní: "Za řízení o odvodu penále do státního rozpočtu a o uložení hospodářské pokuty se arbitrážní poplatky neplatí."

Jako bod 51. se označuje tato změna:

"Za § 47a se vkládá § 47b, který zní:

"§ 47b

Úprava místní příslušnosti hospodářské arbitráže platná pro odštěpné závody se vztahuje i na vnitřní organizační jednotky státních podniků, které vystupují v právních vztazích jménem státního podniku. 4/"

Pod čarou se pak uvede odkaz:

4/ § 5 odst. 3 zákona o státním podniku."

V Praze dne 6. června 1988
M. Obžerová v.r.
prof. JUDr. Z. Češka v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
člen korespondent ČSAV
právního Sněmovny lidu
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny lidu
V. Malíková v.r.
L. Sakmar v.r.
ověřovatelka výboru branného
předseda výboru branného
a bezpečnostního Sněmovny lidu
a bezpečnostního Sněmovny lidu
J. Nemček v.r.
A. Hůla v.r.
ověřovatel výboru pro plán a
předseda výboru pra plán a
rozpočet Sněmovny lidu
rozpočet Sněmovny lidu
J. Matoušek v.r.
RSDr. E. Rigo v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny lidu
dopravu a obchod Sněmovny lidu
S. Janda v.r.
doc. Ing.A. Sommer,DrSc. v. r.
ověřovatel výboru pro zemědělství
člen korespondent ČSAV a SAV
a výživu Sněmovny lidu
předseda výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny lidu
M. Dubová v.r.
J. Pekařová v.r:
ověřovatelka výboru pro kulturu
předsedkyně výboru pro kulturu
a výchovu Sněmovny lidu
a výchovu Sněmovny
JUDr. J. Škula v.r.
J. Kryll v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předseda výboru pro sociální
politiku Sněmovny lidu
politiku Sněmovny lidi
JUDr. H. Kantorová v.r.
F. Samec v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny národů
právního Sněmovny národů
E. Šarišská v.r.
RSDr. R. Nejezchleb v.r.
ověřovatelka výboru branného
předseda výboru branného
a bezpečnostního Sněmovny národů
a bezpečnostního Sněmovny národů
A. Hrabíková v.r.
Ing. J. Csémi v.r.
ověřovatelka výboru pro plán a
předseda výboru pro plán a
rozpočet Sněmovny národů
rozpočet Sněmovny národů
L. Pargáč v.r.
Ing. J. Křenek v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny národů
dopravu a obchod Sněmovny národů
I. Balánová v.r.
Ing. D. Kancírová v.r.
ověřovatelka výboru pro zemědělství
předsedkyně výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny národů
a výživu Sněmovny národů
Z. Borisová v.r.
JUDr. N. Lefflerová v.r.
ověřovatelka výboru pro kulturu
předsedkyně výboru pro kulturu
a výchovu Sněmovny národů
a výchovu Sněmovny národů
A. Huml v.r.
I. Horečná v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předsedkyně výboru pro sociální
politiku Sněmovny národů
politiku Sněmovny národů
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP