FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

84

Společná zpráva

výborů ústavně právních, zahraničních, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/ 1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (tisk 72)

Výbory ústavně právní, zahraniční, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v měsíci květnu 1988 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/ 1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (tisk 72) a usnesly se doporučit jej Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 6 odst. 5 písm. f) - se vypouštějí slova "zákona (zahraničně hospodářské služby)."

2. V § 7 odst. 2 písm. b) - se vypouštějí slova "tohoto zákona".

3. V § 9 - se za slovo "závazným" doplní slovo "právním".

4. V § 12a odst. 1 - se zkratka "čs." nahradí slovem "československou."

5. V § 14 odst. 1 - formulovat poslední větu takto: "Účinky ukončení jejich funkce vůči třetím osobám nastávají ode dne zápisu změn do podnikového rejstříku."

6. V § 26a - se slovo "výrobně" nahradí slovem "výrobní".

7. V § 39 - se za slova "federálním ministerstvem dopravy" doplní slova "a spojů".

8. V § 41 písm. a) - se za slova "federální ministerstvo dopravy" doplní slova "a spojů" a za slova "ministerstvem vnitra" doplní slova "a životního prostředí".

9. V § 42 - se za slova "federálním ministerstvem dopravy" doplní slova "a spojů".

10. § 63a - členit a formulovat takto:

"(1) Vyhlášky nebo jejich části, kterými byl zřízení podnik zahraničního obchodu podle dříve platných předpisů, pozbývají platnosti dnem, kdy jejich obsah byl změněn výkonem působnosti podle § 13 a 1512/.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu je povinno zabezpečit svolání prvního shromáždění pracovního kolektivu podniku zahraničního obchodu, jakož i přípravu volby generálního ředitele a rady pracovního kolektivu na tomto prvním shromáždění nejpozději

a) do čtyř měsíců od vzniku nového podniku zahraničního obchodu;

b) do 31. prosince 1989 v dosavadním podniku zahraničního obchodu.

(3) Do nástupu nového zvoleného generálního ředitele podniku zahraničního obchodu vykonává funkci dosavadní ředitel, popřípadě v nově zřízeném podniku zahraničního obchodu federálním ministerstvem zahraničního obchodu pověřená osoba v rozsahu stanoveném tímto ministerstvem. Do dne volby generálního ředitele odvolává a jmenuje generálního ředitele, popřípadě náměstka generálního ředitele, ministr zahraničního obchodu Československé socialistické republiky."

Odkaz 12 uvedený v § 63a odst. 1 uvést pod čarou a formulovat takto:

"Např. vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz strojů a strojního zařízení č. 312/1953 Ú.l. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu č.74/ 1971 Sb."

11. Znění Čl. II se upraví takto:

"Zrušuje se:

a) nařízení vlády ČSSR č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změn nebo zrušení některých smluv o výrobny specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím, ve znění nařízení vlády SSSR č. 21/1987 Sb.;

b) vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 167/1980 Sb., o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu;

c) vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 54/1981 Sb., o provozních radách podniků zahraničního obchodu."

12. V článku III - se vypouštějí slova "a doplňujících".

V Praze dne 3. června 1988
M. Obžerová v.r.
prof. JUDr. Z. Češka v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
člen korespondent ČSAV
právního Sněmovny lidu
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny lidu
RSDr. J. Neubert v.r.
Ing. M. Štěpán v.r.
ověřovatel výboru zahraničního
předseda výboru zahraničního
Sněmovny lidu
Sněmovny lidu
J. Nemček v.r.
A. Hůla v.r.
ověřovatel výboru pro plán a
předseda výboru pra plán a
rozpočet Sněmovny lidu
rozpočet Sněmovny lidu
J. Matoušek v.r.
RSDr. E. Rigo v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny lidu
dopravu a obchod Sněmovny lidu
S. Janda v.r.
doc. Ing.A. Sommer,DrSc. v. r.
ověřovatel výboru pro zemědělství
člen korespondent ČSAV a SAV
a výživu Sněmovny lidu
předseda výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny lidu
JUDr. H. Kantorová v.r.
F. Samec v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny národů
právního Sněmovny národů
A. Požgaiová v.r.
V. Štáfek v.r.
ověřovatelka výboru zahraničního
předseda výboru zahraničního
Sněmovny národů
Sněmovny národů
A. Hrabíková v.r.
Ing. J. Csémi v.r.
ověřovatelka výboru pro plán a
předseda výboru pro plán a
rozpočet Sněmovny národů
rozpočet Sněmovny národů
L. Pargáč v.r.
Ing. J. Křenek v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny národů
dopravu a obchod Sněmovny národů
I. Balánová v.r.
Ing. D. Kancírová v.r.
ověřovatelka výboru pro zemědělství
předsedkyně výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny národů
a výživu Sněmovny národů
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP