Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1988

V. volební období

87

Vládní návrh,

kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím Španělska o ochraně označení původu, údajů o původu a jiných zeměpisných označení, podepsaná v Madridu dne 2. února 1988

Návrh schvalovacího usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Dohodou mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím Španělska o ochraně označení původu, údajů o původu a jiných zeměpisných označení, podepsanou v Madridu dne 2. února 1988.

Důvodová zpráva

Československá zahraniční politika ve vztazích se státy s rozdílným společenským zřízením důsledně respektuje zásady mírového soužiti při rovnoprávné a vzájemně výhodné spolupráci, odmítání jakýchkoliv forem nátlaku, diskriminace a vměšování do vnitřních záležitostí.

Čs. - španělské vztahy dosáhly v posledním období nejvyšší úrovně od obnovení diplomatických styků v roce 1977. Návštěvy čs. ministrů zahraničních věcí s. B. Chňoupka a zahraničního obchodu s. B. Urbana ve Španělsku v první polovině roku 1987 prokázaly politickou vůli španělského partnera rozvíjet konstruktivní dialog vedoucí k rozšíření oboustranně výhodné spolupráce a přispívající k vytvoření atmosféry důvěry a vzájemného pochopení v Evropě a ve světě.

Návštěva španělského královského páru v Československu v červenci loňského roku se stala vyvrcholením dosavadního rozvoje styků a plně tuto tendenci potvrdila. Současně vytvořila podmínky a příznivé klima nezbytné pro prohloubení existujících vazeb a navázání nových kontaktů v různých sférách společného zájmu. Průběh i výsledky jednání předních čs. a španělských představitelů rovněž potvrdily, že zastáváme shodná či blízká stanoviska téměř ve všech klíčových otázkách současného mezinárodního dění. Španělsko i přes své členství v EHS a Severoatlantickém paktu usiluje o určitou autonomii v rozhodování v rámci těchto seskupení a ve své zahraniční politice uplatňuje řadu realistických pohledů na řešení aktuálních mezinárodních problémů.

Rozvíjel se též ekonomický dialog. Uskutečnilo se zasedání čs.-španělské smíšené komise za účasti ministra zahraničního obchodu s. B. Urbana v Madridu, návštěva čs. delegace složené z představitelů čs. obchodních a průmyslových kruhů, kterou vedl náměstek ministra zahraničního obchodu s. Garčár v Madridu, začátkem listopadu 1987 byly uspořádány dny španělského průmyslu v Praze a v Bratislavě, československo navštívila španělská delegace vedená prezidentem Nejvyšší rady obchodních, průmyslových a plavebních komor p. A. Pierrou. Je zájem na dynamickém rozvoj i ekonomických vztahů, na vytvoření lepších podmínek pro zahraniční obchod.

Vzájemná obchodní výměna se řídí Dohodou o hospodářské a průmyslové spolupráci z 21.3.1986 i principy GATT a v poslední době zaznamenává vzestupnou tendenci. V roce 1987 činil obchodní obrat cca 485 milionů v devizových korunách.Na prvním zasedání čs.-španělské smíšené komise pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci v červnu 1987 bylo dohodnuto zdvojnásobit obrat zbožové výměny v příštích čtyřech až pěti letech při přibližně vyrovnané bilanci vývozu a dovozu.

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím Španělska o ochraně označení původu, údajů o původu a jiných zeměpisných označení, která byla podepsána dne 2.února 1988 v Madridu, přispěje ke zlepšení vzájemných vztahů, k vytvoření lepších podmínek pro zahraniční obchod.

Bilaterální smlouvy v této oblasti se staly nejúčinnější formou ochrany, neboť zajišťují smluvním stranám ochranu jejich označení v co nejširším možném rozsahu, t.j. označení původu, údajů o původu a dalších zeměpisných označení. Takový rozsah nepokrývá žádný vnitrostátní předpis ani platná mnohostranná mezinárodní smlouva. Podobné smlouvy uzavřela Československá socialistická republika se Švýcarskem, Rakouskem a Portugalskem.

Dohoda se Španělskem je jediným dokumentem, pomocí něhož je možno zajistit ochranu širokému okruhu čs. označení a účinně bránit jejich zneužívání, popřípadě snahám o přeměnu kvalifikovaných označení na pouhá označení druhu výrobků, která může.používat kdokoliv. Předmětem ochrany jsou:

1) názvy států, jednotlivých zemí, provincií, krajů (čl. 2 a 3),

2) označení výrobků uvedená v seznamech A a B,

3) jména a vyobrazení obecně známých míst, hor, řek, lázní atd. (čl. 4), jednak v oficiálních zněních, jednak v překladech.

Za neoprávněné užívání chráněných jmen a označení se považuje též jejich napodobení, překlady, užívání s delokalizačními doložkami nebo s dovětky jako druh, typ apod. (čl. 6). Na toto ustanovení navazuje článek 8 odst. l, který bran í tomu, aby se chráněná označení mohla změnit na pouhá označení druhu výrobků a tím je mohl užívat kdokoliv pro jakékoliv výrobky.

Dohoda pamatuje i na ty případy, kdy se zeměpisné názvy míst ležících na území různých států shodují, a stanoví, že v takových případech je nutno užívat příslušné označení s údajem o zemi původu a zabránit tímto způsobem záměně původu a povahy takto označovaných výrobků.

Seznam čs. označení /příloha A/ obsahuje všechna označení, na jejichž ochraně má československá socialistická republika zájem. Seznam španělských označení je značně obsáhlejší vzhledem k tomu, že velkou část tvoří označení vín.

Španělská strana odmítla zařadit do Dohody Ustanovení, které by upravovalo vztah chráněných označení k ochranným známkám, jež již platí na území smluvních stran, jsou však v rozporu s chráněnými označeními, a stanovit lhůtu, ve které by bylo nutno s takovým užíváním skončit. Poukázala na to, že nemůže v Dohodě přijmout závazek, který by se jakýmkoliv způsobem dotkl platných práv. Do Dohody byl proto zařazen závazek obou stran odmítat nové zápisy ochranných známek, které budou obsahovat slovní údaje shodné nebo zaměnitelné s chráněnými označeními /čl. 9/.

Dohoda pokrývá celý rozsah chráněných označení a lze tedy očekávat, že se stane účinným prostředkem jak pro ochranu shora uvedených označení, tak i jejich obranu proti případnému zneužívání ze strany neoprávněných uživatelů. Přispěje k upevnění pozice čs. označení a tím i našich výrobků na španělském trhu a vytvoří žádoucí předpoklady pro jednání s dalšími státy.

Dohoda bude mít nesporný ekonomický význam, třebaže jej není možno vyčíslit přesnými čísly. Navíc je třeba brát v úvahu, že jde o dokument dlouhodobé povahy, jehož význam bude stoupat spolu s rozvojem obchodních vztahů, popř. dalších forem spolupráce. Není zanedbatelné ani to, že ochrana čs. označení bude zajištěna na území státu, který je od roku 1986 členem Evropského hospodářského společenství.

Provádění této Dohody si nevyžádá zvýšený počet pracovníků ani zvýšení finančních nákladů.

Dohoda je v souladu s čs. právním řádem, nevyžaduje vydání zvláštního vnitrostátního předpisu a nedotýká se ostatních smluvních závazků československé socialistické republiky. kde však nad rámec čs. zákona o ochraně označení původu výrobků č. 159/1973 Sb. a proto se předkládá podle článku 36 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, před ratifikací presidentem ČSSR Federálnímu shromáždění k vyslovení souhlasu.

V Praze dne 1. června 1988

Předseda vlády ČSSR

Štrougal v.r.

Poznámka: Přílohy jsou k nahlédnutí v sekretariátech sněmoven.

DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím Španělska o ochraně označení původu, údajů o původu a jiných zeměpisných označení

Československá socialistická republika

a

Království Španělska

přejíce si upevnit a rozšířit vzájemné vztahy v oblasti průmyslového vlastnictví, berouce v úvahu zájem účinně chránit proti nekalé soutěži označení původu, údaje o původu a jiná zeměpisná označení, která jsou vyhražena určeným výrobkům přírodním, zemědělským a průmyslovým,

se dohodly uzavřít za tímto účelem tuto Dohodu a jmenovaly zplnomocněnce:

p. Milana Školouta

a

p. Fernando Perpina-Robert Peyra,

kteří, vyměnivše si své plné moci, které shledali v dobré a náležité formě, se dohodli na tomto:

Článek 1

Každá ze smluvních stran se zavazuje učinit veškerá opatření nutná k tomu, aby účinným způsobem chránila proti nekalé soutěži označení původu, údaje o původu a jiná zeměpisná označení, která se vztahují na původ zemědělských a průmyslových výrobků uvedených v přílohách A a B, jakož i jména a vyobrazení uvedená v článcích této Dohody, a tím současně chránila spotřebitele proti klamání o původu výrobků.

Článek 2

1) Jména "Československá socialistická republika", "česká socialistická republika", "Slovenská socialistická republika", označení "československo", historická jména jednotlivých zemí a správních celků v československé socialistické republice a zbývající označení uvedená v příloze A této Dohody, jakož i jejich překlady a slova od nich odvozená, se vyhražují na území Království Španělska výhradně československým výrobkům. Smějí se tam užívat jen za těch podmínek, jaké stanoví československé právní předpisy, pokud z odstavce 2 nevyplývá jinak.

2) Odstavec 1 nebrání oprávněnému uživateli, aby uváděl na svých výrobcích, jejich obalech, obchodních papírech nebo v reklamě své jméno nebo své obchodní jméno, pokud obsahuje jméno fyzické osoby. Užívání jména nebo obchodního jména jako známky je přípustné pouze tehdy a takovým způsobem, který neuvádí v omyl o původu výrobků.

Článek 3

1) Jména "Španělsko", "Hispania", "Spania" a "Iberia",jakož i jména autonomních oblastí, krajů a provincií a zbývající označení uvedená v příloze B této Dohody, jakož i jejich překlady a slova od nich odvozená se vyhražují na území Československé socialistické republiky výhradně španělským výrobkům. Smějí se tam užívat jen za těch podmínek, jaké stanoví španělské právní předpisy, pokud z odstavce 2 nevyplývá jinak.

2) Odstavec 1 nebrání oprávněnému uživateli, aby uváděl na svých výrobcích, jejich obalech,obchodních papírech nebo v reklamě své jméno nebo své obchodní jméno, pokud obsahuje jméno fyzické osoby. Užívání jména nebo obchodního jména jako známky je přípustné pouze tehdy a takovým způsobem, který neuvádí v omyl o původu výrobků.

Článek 4

Jména a vyobrazení míst,budov, památníků, řek, hor, lázní a podobně,obecně známá, ležící na území ječné ze smluvních stran, se budou moci užívat na území druhé smluvní strany pouze na výrobcích, které pocházejí z první smluvní strany. Neoprávněné užívání zmíněných jmen,označení a vyobrazení se bude považovat za nepravé a klamavé údaje o původu.

Článek 5

1) Shoduje-li se některé z označení, chráněných podle této Dohody pro výrobky jedné ze smluvních stran, zcela nebo zčásti se jménem oblasti nebo místa ležícího na území druhé smluvní strany, je možno takové označení užívat na výrobcích nebo v dokladech vztahujících se k těmto výrobkům, jakož i v reklamě pouze tehdy, je-li výslovně uvedena země původu, způsobem, který vylučuje jakékoliv nebezpečí záměny původu a povahy výrobků.

2) Zeměpisná jména třetích zemí, která se shodují s označeními uvedenými v přílohách A a B nebo s jinými údaji o původu jedné ze smluvních stran, se mohou užívat výhradně tehdy,bude-li údaj o zemi původu uveden zjevným způsobem, který vyloučí jakékoliv nebezpečí záměny původu a povahy dovážených výrobků.

Článek 6

1) Neoprávněné užívání jmen a označení chráněných podle této Dohody v obchodním sty.tu na výrobcích nebo jejich. úpravě nebo jejich balení, na účtech, přepravních dokladech nebo jiných obchodních papírech nebo v reklamě, bude potlačeno podle této Dohody všemi správními nebo soudními opatřeními, která podle právních předpisů smluvní strany,na jejímž území se uplatňuje ochrana, se používají v bosi proti nekalé soutěži nebo pro potlačování nepřípustných označení.

2) Prostředky ochrany, na které se odvolává předchozí odstavec, se použijí rovněž na napodobení, překlady, užívání chráněných jmen spolu s delokalizačními výrazy, včetně užívání označení, jež jsou předmětem ochrany a jsou doprovázena slovy jako "druh", "typ", "způsob", "napodobení", "třída" atd. nebo jakoukoliv jinou obměnu, která by uváděla spotřebitele v omyl o skutečném původu a povaze výrobků.

Článek 7

1) Ustanovení článku 6 se použijí též tehdy, jestliže se pro výrobky nebo jejich úpravu, jejich balení, na účtech, v jiných obchodních papírech nebo v reklamě užívají známky, značky, jména, věty nebo vyobrazení, které obsahují přímo nebo nepřímo nepravé nebo klamavé údaje o původu, povaze, třídě nebo podstatných vlastnostech výrobku.

2) ustanovení článku 6 se budou vztahovat též na typická nezeměpisná označení vyjmenovaná v příloze B. II. C.

Článek 8

1) Jména a označení chráněná podle této Dohody se nemohou stát označeními druhu.

2) Ustanovení této Dohody se nepoužijí na výrobky provážené územím smluvní strany.

Článek 9

Příslušné úřady každé smluvní strany odmítnou každý zápis nové známky nebo názvu podniku na území jedné ze smluvních stran, který obsahuje slova nebo značky zaměnitelně podobné nebo shodné s názvy chráněnými v této Dohodě a které mohou způsobit záměnu vztahující se na druhou smluvní stranu.

Článek 10

1) Aby se usnadnilo provádění této Dohody, zřizuje se smíšená komise složená ze zástupců obou smluvních stran, která bude mít mimo jiné tyto povinnosti:

a) prostudovat návrhy na změny nebo rozšíření seznamů, které jsou v přílohách A a B,

b) vyměňovat si informace o návrzích na zdokonalení právních a prováděcích předpisů obou států o označení původu, označení jiných výrobků, údajích o původu a o ochraně proti nekalé soutěži,

c) navrhovat účinnější prostředky, aby španělská a československá označení byla společně chráněna ve třetích zemích,

d) studovat všechny otázky vztahující se k provádění této Dohody.

2) Smíšená komise se bude moci scházet každé tři roky, střídavě ve Španělsku a v Československu nebo na žádost jedné ze smluvních stran.

3) Každá ze smluvních stran může omezit svůj příslušný seznam, zařazený do příloh A a B, pouhým oznámením druhé smluvní straně.

Článek 11

Nároky, které vzniknou jednáními,jež jsou v rozporu s ustanoveními této Dohody, budou moci vznést před správními orgány nebo před soudy obou smluvních stran osoby fyzické nebo právnické nebo sdružení, seskupení a zařízení náležitě oprávněná na území jedné ze smluvních stran, která zastupují zúčastněné výrobce, továrníky nebo obchodníky, a to v souladu s právními předpisy každé ze smluvních stran.

Článek 12

1) Španělské výrobky, chráněné označením původu, zařazené do přílohy B, určené k vývozu do Československé socialistické republiky, budou muset doprovázet osvědčení o původu vydaná příslušnou řídicí radou nebo popřípadě orgánem příslušným pro označení původu.

2) Československé výrobky, chráněné označením původu, zařazené do přílohy A, určené k vývozu do Království Španělska, budou muset doprovázet osvědčení o původu vydaná Československou obchodní a průmyslovou komorou.

3) Obě smluvní strany si vymění informace o uvedených dokumentech a osobách zmocněných k podpisování.

Článek 13

1) Tato Dohoda nevylučuje širší ochranu, která existuje nebo v budoucnu vznikne podle ustanovení vnitřních právních předpisů nebo jiných mezinárodních dohod, které existují nebo mohou v budoucnu být přijaty mezi smluvními stranami pro označení chráněná touto Dohodou.

2) Tato Dohoda se nedotýká závazků vyplývajících z účasti jedné ze smluvních stran v jiných již podepsaných bilaterálních a mezinárodních dohodách o ochraně zeměpisných jmen a ochraně průmyslového vlastnictví.

Článek 14

1) Tato Dohoda podléhá schválení podle příslušných právních předpisů každé smluvní strany.

2) Poté, co si obě smluvní strany sdělí diplomatickou cestou, že splnily odpovídající vnitrostátní postup, Dohoda vstoupí v platnost třicet dní po výměně ratifikačních listin a zůstane v platnosti po neomezenou dobu. Nicméně každá ze smluvních stran ji může písemně vypovědět, a to nejméně jeden. rok předem.

Na důkaz toho shora zmínění zplnomocněnci podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Madridu dne 2. února 1988 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a španělském znění, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za
Za
Československou socialistickou
království Španělska
republiku
Milan Školout v.r.
Fernando Perpina - Robert Peyra v.r.


Přílohy (PDF, 12MB)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP