FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

88

Návrh zásad

zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění

Návrh předložili poslanci: Csémi Jozef, Čáslavská Pavla, Češka Zdeněk, Dvorský Jozef, Fekete Jozef, Horáček Václav, Hůla Alois, Huml Alois, Chodurová Drahomíra, Indra Alois, Ivaničová Helena, Janík Ján, Kalkus Jaroslav, Kancírová Dana, Kontríková Mária, Kubeš František, Kučera Bohuslav, Marko Ján, Michalski Karel, Panster Heribert, Paulechová Mária, Pažická Irena, Rigo Emil, Samec František, Šimúth Jozef, Škula Jozef, Španiel Miroslav, Štáfek Václav, Štrbová Mária, Trávníček Tomáš, Vávrová Dobromila, Vedra Vladimír, Vlček Eduard, Žalman Zbyněk, Železniková Eva.

Červen 1988

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

88

Návrh zásad

zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění

Jednací řád Federálního shromáždění upravuje zásady jednání a organizaci Federálního shromáždění. vzájemné styky obou sněmoven, styky s vládou Československé socialistické republiky a navenek. Každá sněmovna upravuje vlastním usnesením své vnitřní poměry.

Obecná ustanovení

1. Činnost Federálního shromáždění vychází z jednoty politického systému; ze spolupráce s Českou národní radou, Slovenskou národní radou a národními výbory, z jejich ústavního postavení a z úzké spolupráce jejich poslanců.

2. Federální shromáždění vykonává státní moc svěřenou mu pracujícím lidem. Činnost Federálního shromáždění je založena na aktivní práci každého poslance, na kolektivním projednávání a rozhodování svěřených mu otázek a kontrole činnosti ostatních státních orgánů, jejichž pravomoc je odvozena od nejvyššího orgánu státní moci čs. federace. Při uskutečňování svých pravomocí se opírá o tvůrčí a iniciativní činnost poslanců.

Ustavující schůze

3. Ustavující schůzi každé sněmovny svolá dosavadní předsednictvo Federálního shromáždění do 30 dnů ode dne voleb a uvrhne program jejího jednání. Schůzi řídí pověřený člen dosavadního předsednictva, který přijme též slib poslanců a dá provést volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb. Nejprve se zvolí mandátový a imunitní výbor. Na základě návrhu tohoto výboru ověří sněmovna platnost volby poslanců.

4. Sněmovna stanoví počet členů svého předsednictva, počet místopředsedů sněmovny a zvolí předsedu sněmovny. Předseda sněmovny se ujme řízení schůze a dá provést volbu místopředsedů a členů předsednictva sněmovny. Sněmovna se usnese o zřízení dalších svých výborů, zvolí předsedy a ostatní členy výborů, stanoví počet ověřovatelů sněmovny a zvolí je.

5. Každá sněmovna zvolí 20 členů předsednictva Federálního shromáždění. Sněmovna národů volí 10 členů z poslanců zvolených v České socialistické republice a 10 členů zvolených v Slovenské socialistické republice.

6. Předseda nebo pověřený člen dosavadního předsednictva Federálního shromáždění podá sněmovně zprávu o činnosti předsednictva Federálního shromáždění za dobu od posledního zasedání.

7. Předseda nebo pověřený člen dosavadního předsednictva Federálního shromáždění svolá společnou schůzi obou sněmoven k volbě předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění a tuto schůzi řídí.

Každá sněmovna zvolí pro tuto volbu komisi poslanců pro zjišťování výsledků voleb.

Hlasování ve schůzích sněmoven, volby orgánů

8. Sněmovna lidu je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich poslanců.

Sněmovna národů je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich poslanců zvolených v České socialistické republice a nadpoloviční většina jejich poslanců zvolených v Slovenské socialistické republice.

9. Nestanoví-li ústavní zákon jinak, je třeba k platnému usnesení sněmovny souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

10. O každém návrhu rozhoduje sněmovna hlasováním; před ním upozorní předsedající, že bude přikročeno k hlasování, a dá zjistit počet přítomných.

11. Každý poslanec může navrhnout, aby se o jednotlivých částech návrhu hlasovalo odděleně. Nedojde-li při takovém hlasování ke schválení všech částí návrhu, je nutno a přijatých částech hlasovat ještě jako o celku.

Nejdříve se hlasuje o pozměňovacích návrzích, a to v pořadí, v němž byly podány.

Hlasování o návrzích o způsobu jednání má přednost před projednáváním věci.

12. Hlasování je veřejné nebo tajné. Je-li podán návrh na tajné hlasování, usnese se o něm sněmovna bez rozpravy. O návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ČSSR nebo jejímu členu se hlasuje ve Sněmovně národů podle jmen.

13. Veřejně se hlasuje zpravidla zdvižením ruky. Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Hlasování podle jmen se provádí hlasovacími lístky s uvedením jména poslance.

14. Ve společné schůzi sněmoven hlasují poslanci obou sněmoven odděleně. Platí-li pro projednávaný návrh zákaz majorizace (při schvalování programového prohlášení vlády ČSSR, při hlasování o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě a v dalších otázkách uvedených v ústavním zákonu), hlasují ve Sněmovně národů odděleně poslanci zvolení v České socialistické republice a poslanci zvolení v Slovenské socialistické republice. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně většina všech poslanců zvolených v České socialistické republice a většina všech poslanců zvolených v Slovenské socialistické republice, není-li nutná kvalifikovaná většina.

15. Návrh na volbu prezidenta ČSSR podává ústřední výbor Národní fronty ČSSR.

Návrhy na volbu předsedy, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedů a místopředsedů sněmovny a členů předsednictva sněmovny podává skupina poslanců pověřená ústředním výborem Národní fronty ČSSR. Ostatní volební návrhy předkládá předsednictvo sněmovny.

16. Volby prezidenta ČSSR, předsedy, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedů a místopředsedů sněmovny a členů předsednictva se provádějí tajným hlasováním.

Sčítání hlasů a zjišťování výsledků voleb provádí komise poslanců zvolená sněmovnou.

Platí-li zákaz majorizace, zvolí Sněmovna národů dvě komise poslanců.

V ostatních případech se volby provádějí veřejně.

Předsednictvo Federálního shromáždění

17. Předsednictvo Federálního shromáždění je stálým orgánem Federálního shromáždění. Předsednictvo Federálního shromáždění zůstává ve své funkci i po uplynutí volebního období, dokud si nově zvolené Federální shromáždění nezvolí své předsednictvo. Členové předsednictva Federálního shromáždění jsou odpovědni sněmovně Federálního shromáždění, která je zvolila. Sněmovna je může kdykoliv odvolat. Předsednictvo se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Pro usnášení předsednictva platí zákaz majorizace v případech uvedených v ústavním zákoně.

18. V době, kdy Federální shromáždění nezasedá, vykonává v rozsahu stanoveném ústavním zákonem jeho působnost předsednictvo Federálního shromáždění. Učiněná opatření předkládá sněmovnám ke schválení na nejbližším zasedání Federálního shromáždění, jinak pozbývají další platnosti.

19. Předsednictvo Federálního shromáždění dále zejména:

- vyhlašuje volby do Federálního shromáždění v případech uvedených v ústavním zákoně a stanoví volební obvody pra volby do Sněmovny lidu a Sněmovny národů,

- svolává zasedání a prohlašuje je za skončené v případech uvedených v ústavním zákoně,

- usnáší se na svolání společné schůze sněmoven, jde-li o volbu prezidenta Československé socialistické republiky, o volbu předsedy, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění, o projednání programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky, a navrhuje jejich pořad,

- vyhlašuje zákony Federálního shromáždění, zákonná opatření jeho předsednictva. Vyhlašuje též usnesení Federálního shromáždění, jeho předsednictva a usnesení sněmovny, vyžaduje-li to povaha věci,

- uděluje souhlas se zadržením poslance přistiženého při trestném činu. Nedá-li souhlas k zadržení, musí být poslanec ihned propuštěn,

- zjišťuje, že souhlasná usnesení sněmoven se stala usnesením Federálního shromáždění nebo, že uplynula tříměsíční lhůta v případech uvedených v ústavním zákoně a, že usnesení jedné sněmovny se stalo usnesením Federálního shromáždění,

- může požádat výbor Sněmovny lidu a výbor Sněmovny národů o projednání koordinovaného stanoviska, jde-li o závažný nesoulad v jejich stanoviscích,

- může rozhodnout, že zásady zákona nebo návrh zákona Federálního shromáždění se zvlášť významným společenským dosahem se předloží k všelidové nebo širší diskusi vybraným státním orgánům, hospodářským a společenským organizacím. Diskusi vyhodnotí a seznámí s jejími výsledky poslance Federálního shromáždění a navrhovatele,

- odpovídá za dodržování jednacího řádu Federálního shromáždění,

- může na Výboru lidové kontroly ČSSR požadovat zprávy o poznatcích z kontrolní činnosti nebo provedení kontroly, nutné pro plnění úkolů Federálního shromáždění nebo jeho orgánů, a zatím účelem projednává jeho plán práce,

- vydává pravidla pro vyřizování návrhů, podnětů a stížností občanů a organizací, zaslaných Federálnímu shromáždění,

- projednává roční rozbory stížností,oznámení, podnětů občanů a organizací, které mu předkládá Výbor lidové kontroly ČSSR, a roční rozbory stížností, oznámení, podnětů občanů a organizací, které došly Federálnímu shromáždění,

- schvaluje plán hlavních úkolů Federálního shromáždění a koordinuje plány práce sněmoven a jejich orgánů,

- projednává program legislativních prací vlády ČSSR zpracovaný na volební období, každoročně projednává zprávy o jeho plnění, popřípadě další legislativní záměry a záměry sledované připravovanými mezinárodními smlouvami, které vyžadují před ratifikací souhlas Federálního shromáždění,

- schvaluje plán zahraničních styků Federálního shromáždění a rozhoduje o přijímaní zahraničních návštěv a vysílání delegací Federálního shromáždění,

- rozvíjí spolupráci a organizuje výměnu zkušeností Federálního shromáždění s nejvyššími zastupitelskými sbory jiných států,

- rozhoduje o plném, popřípadě o částečném nebo dočasném uvolnění ze zaměstnání poslanců, u nichž to vyžaduje výkon jejich funkce,

- stanoví výši náhrad poslanců, dále výši funkčních platů a dalších náležitostí poslanců, kteří jsou uvolněni ze zaměstnání pro výkon funkce ve Federálním shromáždění,

- určuje, v jakém pořadí zastupují místopředsedové předsedu Federálního shromáždění,

- schvaluje návrh rozpočtu Federálního shromáždění, projednává jeho plnění,

- schvaluje organizační řád, platový řád, kádrový pořádek a systemizaci Kanceláře Federálního shromáždění,

- jmenuje a odvolává vedoucího Kanceláře Federálního shromáždění,

- zabezpečuje kontrolu plnění svých usnesení.

20. Schůze předsednictva Federálního shromáždění svolává předseda Federálního shromáždění. Požádá-li o to alespoň třetina členů, učiní tak neprodleně. Schůze předsednictva Federálního shromáždění jsou neveřejné, neusnese-li se předsednictvo Federálního shromáždění, že schůze je veřejná. Předsednictvo může do svých schůzí zvát členy předsednictev sněmoven, předsedy výborů s hlasem poradním, jakož i další osoby. Člen vlády je povinen dostavit se do schůze předsednictva Federálního shromáždění, jestliže o to předsednictvo Federálního shromáždění požádá.

21. Předsednictvo Federálního shromáždění může zřizovat ze svých členů stálé nebo dočasné komise a stanovit jim úkoly. Podrobnosti stanoví předsednictvo Federálního shromáždění usnesením.

22. V případech, kdy pro hlasování předsednictva Federálního shromáždění platí zákaz majorizace, hlasují odděleně členové předsednictva zvolení Sněmovnou lidu a Sněmovnou národů. Usnesení je přijato většinou hlasů členů zvolených Sněmovnou lidu a většinou hlasů členů zvolených Sněmovnou národů z poslanců zvolených v České socialistické republice a z poslanců zvolených v Slovenské socialistické republice. V ostatních případech se předsednictvo Federálního shromáždění usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů.

23. Předsednictvo Federálního shromáždění podává zprávy o své činnosti sněmovnám.

Předseda Federálního shromáždění

24. Předseda Federálního shromáždění:

- zastupuje Federální shromáždění navenek,

- řídí společné schůze sněmoven,

- svolává společnou schůzi sněmoven, jde-li o volbu prezidenta Československé socialistické republiky, o volbu předsedy, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění, o projednávání programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky, a v jiných případech, kdy se na tom sněmovny usnesou

- podepisuje zákony, zákonná opatření předsednictva Federálního shromáždění, usnesení Federálního shromáždění a jeho předsednictva,

- přijímá slib soudců Nejvyššího soudu ČSSR a soudců z povolání vojenských soudů,

- svolává první schůzi společného výboru pro dohodovací řízení,

- rozhoduje, po projednání s předsedy sněmoven, o tom, že lze upustit od předložení zásad zákona,

- přikazuje výborům, po projednání s předsedy sněmoven, návrhy zákonných opatření a jiné návrhy, o nichž má jednat předsednictvo Federálního shromáždění, a může v takovém případě určit z obou sněmoven výbory, které k nim předloží souhrnné stanovisko,

- řídí přípravu a plnění plánu hlavních úkolů Federálního shromáždění,

- zajišťuje styk s vládou ČSSR a s národními radami,

- zajišťuje styk s ústředním výborem Národní fronty ČSSR. Předseda Federálního shromáždění podává předsednictvu Federálního shromáždění zprávu o opatřeních, která učinil.

25. Předsedu Federálního shromáždění zastupuje první místopředseda Federálního shromáždění. Další místopředsedové Federálního shromáždění ho zastupují podle stanoveného pořadí.

Předsednictvo sněmovny

26. Sněmovna volí ze svého středu své předsednictvo, které se skládá z předsedy, místopředsedů a dalších členů. Předsednictvo má tři až šest členů. Předsednictvo je orgánem sněmovny a působí i v době, kdy Federální shromáždění nezasedá. Předsednictvo Sněmovny národů je složeno paritně. Členové předsednictva jsou odpovědni sněmovně, která je může kdykoli odvolat. Předsednictvo se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

27. Předsednictvo sněmovny

- organizuje práci sněmovny,

- svolává schůze sněmovny a navrhuje jejich pořad, nejde-li o společné schůze sněmoven, svolané k volbě prezidenta Československé socialistické republiky, k volbě předsedy, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění, k projednání programového prohlášení vlády ČSSR,

- předkládá předsednictvu Federálního shromáždění usnesení sněmovny, zprávy a stanoviska výborů sněmovny,

- přikazuje výborům k projednání zásady a návrhy zákonů, mezinárodní smlouvy a jiné návrhy; může stanovit, který z výborů připraví k návrhu souhrnné stanovisko. K těmto opatřením může zmocnit předsedu sněmovny,

- může požádat výbor, aby své usnesení přezkoumal, není-li určitě formulováno a nebo nejsou-li stanoviska více výborů sněmovny souladná; v tomto případě může požádat jeden z výborů, aby projednal koordinaci s ostatními výbory,

- připravuje plány práce sněmovny a koordinuje plány práce výborů sněmovny,

- může postoupit výborům k projednání závažné stížnosti a podněty občanů,

- vytváří podmínky pro práci poslanců v orgánech Federálního shromáždění,

- zabezpečuje kontrolu plnění usnesení sněmovny,

- projednává informace vlády ČSSR popřípadě jejich členů a vedoucích ostatních federálních ústředních orgánů o opatřeních přijatých na základě připomínek a námětů poslanců přednesených ve schůzích sněmoven a jejich orgánů,

- upozorňuje vedoucí státních orgánů, hospodářských organizací a organizací sdružených v Národní frontě na případy, kdy nesplnili svou povinnost vůči poslanci, která jim vyplývá ze zákona o poslancích Federálního shromáždění,

- rozhoduje o návrhu mandátového a imunitního výboru v disciplinárním řízení vůči poslancům sněmovny. Předsednictvo sněmovny může uložit písemnou důtku, veřejnou důtku anebo ztrátu nároku na poslaneckou náhradu nebo její část,

- určuje, v jakém pořadí zastupují předsedu sněmovny místopředsedové a ostatní členové předsednictva,

- může do svých schůzí zvát předsedy výborů s hlasem poradním; požádá-li o to výbor, pozve jeho předsedu,

- bere na vědomí rezignaci poslance.

28. Schůze předsednictva sněmovny jsou neveřejné, neusnese-li se předsednictvo sněmovny, že schůze je veřejná.

29. Předsednictvo sněmovny podává sněmovně zprávy o své činnosti.

Předseda sněmovny

30. Předseda sněmovny

- zastupuje sněmovnu navenek,

- řídí schůzi sněmovny,

- podepisuje usnesení sněmovny,

- je-li k tomu předsednictvem zmocněn, přikazuje výborům k projednání zásady a návrhy zákonů a mezinárodní smlouvy a jiné návrhy, a může též určit výbor, který zpracuje souhrnné stanovisko,

- informuje o usneseních sněmovny a jejích orgánů předsednictvo druhé sněmovny,

- plní další úkoly, kterými ho pověří předsednictvo.

31. Předsedu sněmovny zastupují místopředsedové, a jsou-li zaneprázdněni, další členové předsednictva podle usnesení předsednictva sněmovny.

32. Předseda sněmovny podává předsednictvu sněmovny zprávy o opatřeních, která učinil.

Výbory sněmovny

33. Sněmovna zřizuje ze svých poslanců výbor ústavně právní, výbor pro plán a rozpočet, výbor zahraniční, mandátový a imunitní a další výbory pro jednotlivé oblastí státní, hospodářské, sociální a kulturní výstavby.

34. Předsedy a ostatní.členy výboru volí sněmovna.,Do,výborů sněmoven nemohou být zvoleni předseda Federálního shromáždění, první místopředseda Federálního shromáždění, předsedové sněmoven, členové vlády ČSSR soudci Nejvyššího soudu ČSSR a generální prokurátor ČSSR. Výbory ve Sněmovně národů mají být složeny ze stejného počtu poslanců zvolených v České socialistické republice a poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice. Výbory, jsou odpovědny sněmovně, která je zvolila.

35. Výbory působí jako iniciativní a kontrolní orgány sněmovny, a to i v době, kdy Federální shromáždění nezasedá.

36. Výbory projednávají věci, které jsou obsaženy v plánu hlavních úkolů Federálního shromáždění a jeho orgánů, věci, které jim byly přikázány a dále věci, o jejichž projednání se usnesou.

37. Výbory sněmovny zejména:

Projednávají - zásady a návrhy zákonů, zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění a jiné návrhy předložené Federálnímu shromáždění a připravují k nim doporučení a stanoviska. Z pověření předsednictva sněmovny připravují k návrhům v oblasti své působnosti souhrnné stanovisko pro sněmovnu,

- v oblasti své působnosti návrhy střednědobého státního plánu rozvoje národního hospodářství, návrhy státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, jakož i mezinárodní smlouvy a sdělují své stanovisko výboru, příslušnému ke zpracování souhrnného stanoviska pro sněmovnu,

- zprávy vlády ČSSR, jejich plenů a vedoucích ostatních federálních ústředních orgánů o realizaci programového prohlášení vlády ČSSR, o realizaci úkolů státního plánu, o uplatňování zákonů Federálního shromáždění, jakož i o další činnosti resortů,

- zprávy o stavu socialistické zákonnosti předkládané Federálnímu shromáždění Nejvyšším soudem ČSSR a generálním prokurátorem ČSSR, pokud jim byly přikázány,

- návrhy, podněty a stížnosti občanů a organizací, které jim postoupí předseda sněmovny.

38. Výbor ústavně právní

Výbor ústavně právní projednává - zásady a návrhy všech zákonů Federálního shromáždění, návrhy všech zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění a působí ke sjednocování stanovisek výborů v těchto otázkách. Zkoumá ústavnost předložených návrhů a zákonnost navržených prováděcích předpisů. Projednává - program legislativních prací vlády ČSSR, zprávy o jeho plnění, popřípadě další legislativní záměry a připravuje podněty ke zdokonalení zákonodárství,

- podněty Nejvyššího soudu ČSSR a generálního prokurátora k nové právní úpravě,

- upozornění generálního prokurátora ČSSR, výborů sněmovny, jakož i poslanců na právní předpisy vydané orgány ČSSR, pokud jde o jejich ústavnost a zákonnost, zaujímá k nim stanovisko a navrhuje opatření předsednictvu sněmovny. Zaujímá rovněž stanovisko k námětům uplatněným ostatními výbory. Připravuje ke zprávám Nejvyššího soudu ČSSR a generálního prokurátora ČSSR souhrnná stanoviska pro sněmovnu,

- mezinárodní smlouvy předložené Federálnímu shromáždění, zejména sleduje jejich vztah k právnímu řádu ČSSR,

- zprávy o vyřizování návrhů, podnětů a stížností občanů a organizací zaslaných Federálnímu shromáždění.

39. Výbor pro plán a rozpočet

Výbor pro plán a rozpočet projednává - souhrnné národohospodářské otázky a dlouhodobou koncepci sociálně ekonomického rozvoje země včetně rozvoje systému plánovitého řízení národního hospodářství,

- komplexní návrh střednědobého státního plánu rozvoje národního hospodářství. V souvislosti s tím jedná o opatřeních v oblasti měny, financování, bankovnictví, o zásadách cenové politiky a o uplatňování a prohlubování kontrolního systému v národním hospodářství,

- návrh státního rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu čs. federace,

- zprávy vlády ČSSR o plnění střednědobého státního plánu, ročního státního plánu, jakož i zprávy týkající se vědeckotechnického rozvoje.

K těmto návrhům a zprávám připravuje souhrnná stanoviska pro sněmovnu popřípadě pro předsednictvo Federálního shromáždění. Projednává zprávy vlády ČSSR o prognózách hospodářského, vědeckotechnického a sociálního rozvoje národního hospodářství a zaujímá k nim stanovisko.

Zaujímá rovněž stanovisko k návrhům uplatněným ostatními výbory.

40. Výbor zahraniční

Projednává - mezinárodní smlouvy předkládané Federálnímu shromáždění a připravuje k nim souhrnné stanovisko pro sněmovnu, zprávy vlády ČSSR a jejich členů a vedoucích ústředních státních orgánů ČSSR o realizaci politických, hospodářských, vědeckých, kulturních a jiných vztahů s druhými státy.

41. Výbor mandátový a imunitní

Mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni.

Mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní nebo kárné stíhání poslanců, pro jejich vzetí do vazby nebo k jejich zadržení. Provede urychleně nutná šetření a umožní poslanci, aby se vyjádřil.

Výbor podá zprávu s příslušným návrhem sněmovně, v době, kdy Federální shromáždění nezasedá, předsednictvu Federálního shromáždění, které rozhodnou usnesením.

Výbor provádí též šetření v disciplinárním řízení a své návrhy předkládá předsednictvu sněmovny.

V disciplinárním řízení musí být dána poslanci možnost obhajoby.

Mandátový a imunitní výbor provede nutná šetření a umožní poslanci, proti němuž se vede disciplinární řízení, aby se vyjádřil. Po provedeném řízení výbor předloží výsledky šetření a své návrhy předsednictvu sněmovny.

Poslanec Federálního shromáždění se může proti rozhodnutí předsednictva sněmovny odvolat ke sněmovně, a to do 15 dnů.

Jednání ve výboru

42. Ustavující schůzi výboru svolá předseda. Výbor zvolí na ustavující schůzi jednoho nebo více místopředsedů a ověřovatele.

43. Schůze výboru svolává a řídí předseda, jím pověřený místopředseda nebo člen výboru. Předseda je povinen svolat schůzi výboru, usnese-li se na tom sněmovna, předsednictvo sněmovny nebo požádá-li o to alespoň jedna třetina členů výboru. Návrh pořadu jednání a způsobu projednávání předkládá výboru předseda.

44. Schůze výboru jsou zpravidla veřejné, neusnese-li se výbor, že schůze nebo její část je neveřejná. Na neveřejných schůzích mohou být přítomni poslanci obou sněmoven, členové vlády ČSSR, tajemníci výborů a se souhlasem výboru i jiné osob

45. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. Poslanci Federálního shromáždění, kteří nejsou členy výboru, mají ve schůzi výboru poradní hlas.

46. Členové vlády ČSSR mají právo účastnit se všech schůzí výborů sněmovny; udělí se jim slovo, kdykoli o to požádají. Výbory sněmovny mají právo zvát do schůzí členy vlády ČSSR. Členové vlády jsou povinni dostavit se do schůze výboru sněmovny, jestliže je o to výbor požádá. Členové vlády ČSSR se mohou dát ve schůzích výborů sněmovny zastupovat svými náměstky, netrvá-li výbor na osobní účasti příslušného člena vlády. Členové vlády ČSSR, popřípadě ti, kdo je zastupují, si mohou do schůzí výborů sněmovny přibrat odborníky svého úřadu a předsedající jim může udělit slovo.

47. Výbory mohou též zvát do svých schůzí představitele ostatních federálních ústředních orgánů a organizací a vyžadovat od nich informace a zprávy.

48. Výbory mohou, vyžaduje-li to povaha projednávané věci, též zvát do svých schůzí představitele státních orgánů ČSR a SSR a společenských organizací; požádají-li o to, udělí se jim slovo.

49. Výbory mohou přizvat k projednávání jednotlivých otázek též vědecké pracovníky a jiné pracovníky hospodářského a kulturního života a požádat je o stanovisko. Mohou též k důležitým otázkám pověřit skupinu odborníků, popřípadě vědecké ústavy a jiné instituce, aby vypracovaly potřebné expertizy a stanoviska pro jednání výboru. Za obsah svých odborných posudků odpovídají odborníci, případně organizace jen orgánu Federálního shromáždění, který si posudek vyžádal.

50. Vyžaduje-li to potřeba, mohou výbory provádět průzkumy a jednání na místě samém nebo průzkumem pověřit skupinu poslanců anebo jednotlivé poslance. Jde-li o orgány a organizace řízené orgány republik, činí tak s vědomím předsednictva příslušné národní rady.

51. Výbory mohou zřizovat z poslanců stálé a dočasné komise. Společné komise více výborů mohou výbory zřizovat na základě dohody výborů nebo na návrh předsednictva sněmovny. Komise mohou přizvat odborníky vědy a praxe a společenských organizací.

52. Výbory sněmovny mohou konat společné schůze a předkládat společné návrhy. V řízení společných schůzí se předsedové výborů střídají. Výbory hlasují vždy odděleně.

53. Výbory sněmoven mohou konat společné schůze. V řízení společných schůzí se předsedové výborů střídají.

54. Výbory z pověření předsednictva sněmovny nebo předsednictva Federálního shromáždění vypracovávají k projednávanému návrhu na základě zpráv ostatních výborů souhrnné stanovisko. To však nevylučuje, aby jiný výbor předložil sněmovně stanovisko vlastní.

55. Výbory předkládají svoje stanoviska a doporučení podle povahy věci sněmovně, popřípadě jejímu předsednictvu. Mohou je též zasílat příslušným členům vlády ČSSR nebo ostatním vedoucím federálních ústředních orgánů; o tom informují předsednictvo sněmovny, popřípadě předsednictvo Federálního shromáždění. Členové vlády ČSSR, vedoucí federálních státních orgánů a vedoucí federálně řízených organizací jsou povinni výborům do 30 dnů sdělit, nestanoví-li výbor jinou lhůtu, jaká opatření přijali k doporučením nebo stanoviskům výborů. Neobdržel-li výbor ve stanovené lhůtě odpověď nebo nesouhlasí-li s ní, může prostřednictvím předsednictva sněmovny předložit své doporučení předsednictvu Federálního shromáždění k dalším opatřením.

Jednání ve schůzích sněmoven Federálního shromáždění

56. Schůze sněmovny svolává předseda sněmovny na základě usnesení předsednictva sněmovny, popřípadě na základě usnesení sněmovny. Na žádost alespoň třetiny poslanců svolá předseda schůzi do 30 dnů.

57. Společnou schůzi sněmoven svolává předseda Federálního shromáždění na základě usnesení předsednictva Federálního shromáždění nebo na základě usnesení obou sněmoven.

58. Jednání sněmovny lze zahájit, je-li sněmovna schopna se usnášet.

59. Sněmovna stanoví na návrh svého předsednictva pořad jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů pořadu. Jde-li o společnou schůzi sněmoven, na jejímž konání se usneslo předsednictvo Federálního shromáždění, činí tak na návrh předsednictva Federálního shromáždění. Každý poslanec může navrhnout změnu nebo doplnění pořadu.

60. Schůze sněmovny je zpravidla veřejná. Sněmovna se může z důležitého státního zájmu usnést, že schůze nebo její-část je neveřejná. Neveřejné schůze se mohou účastnit prezident Československé socialistické republiky, poslanci druhé sněmovny a členové vlády ČSSR. Jiné osoby se mohou účastnit jen se souhlasem předsednictva sněmovny.

61. Do rozpravy se poslanci mohou hlásit před zahájením schůze nebo v jejím průběhu. Předsedající oznámí při zahájení rozpravy přihlášené řečníky a uděluje jim slovo v pořadí přihlášky. Přednost mají řečníci, kteří chtějí přednést pozměňovací návrh. Kdo není při udělení slova přítomen, ztrácí pořadí. Sněmovna se může usnést na řečnické lhůtě, ne však kratší než 15 minut.

62. Řečník má právo mluvit v jazyce své národnosti. Nemluví-li řečník česky nebo slovensky, zajistí Kancelář Federálního shromáždění přetlumočení do češtiny nebo slovenštiny.

63. V průběhu rozpravy se poslanec může přihlásit k faktické poznámce, a bude mu uděleno slovo. Přednesení poznámky i odpověď na ní nesmějí překročit 5 minut.

64. Prezidentu ČSSR, členům předsednictva Federálního shromáždění a členům vlády ČSSR se udělí slovo, kdykoliv o to požádají.

65. Poslanec má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-lise od ní nebo překročí-li řečnickou lhůtu, může na to předsedající poslance upozornit; po opětovném upozornění mu může slovo odejmout. O námitkách poslance rozhodne sněmovna hlasováním bez rozpravy.

66. Poslanci mohou v rozpravě přednášet k projednávaným otázkám pozměňovací návrhy. Je-li přednesen pozměňovací návrh anebo je-li podán písemně, může být projednávání navrhované věci přerušeno do doby, než návrh projedná příslušný výbor. Návrh na přerušení může podat poslanec sněmovny, nebo navrhovatel. O návrhu rozhodne sněmovna bez rozpravy; současně může stanovit lhůtu pro předložení nového stanoviska výboru. Obdobně je možno postupovat při předložení jiného návrhu k projednávané otázce.

67. Po skončení rozpravy udělí předseda závěrečné slovo navrhovateli a pak zpravodaji příslušného výboru.

68. Sněmovny mohou zřizovat stálé nebo dočasné komise z poslanců. Komise mohou přizvat k jednání odborníky a další pracovníky z oblasti vědy a praxe a zástupce společenských organizací.

Ověřovatelé

69. Sněmovny, předsednictvo Federálního shromáždění, předsednictva sněmoven, výbory sněmovny určí počet ověřovatelů a zvolí je ze svých členů.

70. Ověřovatelé odpovídají za správnost a úplnost zápisů a spolupodepisují usnesení orgánu, který je zvolil.

Zápisy o schůzích orgánů Federálního shromáždění

71. O každé schůzi Sněmovny lidu, Sněmovny národů, o společné schůzi obou sněmoven a o schůzi předsednictva Federálního shromáždění se pořizuje doslovný zápis. V zápise je nutno uvést, kdo řídil schůzi, kolik členů příslušných orgánů byla přítomno, kteří řečníci se zúčastnili rozpravy a jaký byl výsledek hlasování.

Řečníci, kteří vystoupili v rozpravě, ověří v co nejkratší lhůtě zápis svého vystoupení. Přitom opraví chyby vzniklé při pořizování zápisu; nesmějí však měnit obsah a smysl svého vystoupení.

Zápis o schůzí sněmovny ověřuje její předseda a dva ověřovatelé sněmovny. Zápis a společné schůzi obou sněmoven ověřuje předseda Federálního shromáždění a po jednom ověřovateli každé sněmovny. Zápis o schůzí předsednictva Federálního shromáždění ověřuje předseda a ověřovatel předsednictva Federálního shromáždění. Tito funkcionáři ověřují také přijatá usnesení.

Ověřený zápis je autentickým záznamem o schůzi a odevzdává se společně s příslušnými podklady, přílohami a usneseními k archivnímu uložení. Součástí zápisu jsou úplné texty předložených návrhů, přijatých usnesení, prohlášení a jiných dokumentů, které byly předmětem jednání.

Autentické znění zápisu o schůzích sněmoven, popřípadě o jejich společné schůzi, je podkladem pro vydání těsnopisecké zprávy tiskem. Jde-li o neveřejné schůze, mohou předsednictva sněmoven rozhodnout o jiném způsobu vydání těsnopisecké zprávy.

72. Ustanovení obsažená v zásadě 70 platí obdobně pro zápisy o schůzích předsednictev a výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů, nestanoví-li sněmovny jinak.

Zápisy o společných schůzích několika výborů ověřuje předseda a jeden ověřovatel každého ze zúčastněných výborů.

73. Zveřejnění projevů poslanců pronesených v orgánech Federálního shromáždění nepodléhá žádným omezením, nejde-li o neveřejné schůze.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP