Pondělí 2. července 1990

/Začátek schůze České národní rady v 10.00 hodin/

2. července 1990

Přítomni

předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové České národní rady Václav Žák, Michal Kraus, Zdeněk Malík a Jan Kasal a 171 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky, předseda vlády Petr Pithart, místopředsedové vlády František Vlasák, Milan Lukeš a Antonín Baudyš, ministr financí, cen a mezd Karel Špaček, ministr výstavby a stavebnictví Ludvík Motyčka, ministr kultury Milan Uhde, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministr průmyslu Jan Vrba, ministr zemědělství a výživy Bohumil Kubát, ministr spravedlnosti Leon Richter, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr vnitra Tomáš Hradílek, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr-předseda Výboru lidové kontroly Bohumil Tichý, ministři vlády Karel Dyba, Miroslav Grégr, Tomáš Ježek a Jaroslav Šabata.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji druhou schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Dovolte, abych vás v úvodu seznámila s tím, že předsednictvo České národní rady přijalo ve středu 27. června 1990 podle čl. 129 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci demisi vlády České republiky a vyslovilo jí poděkování za její práci. Současně předsednictvo České národní rady pověřilo pana Petra Pitharta sestavením nové vlády České republiky.

V pátek 29. června jmenovalo pak předsednictvo České národní rady - podle ústavních předpisů - novou vládu České republiky a téhož dne složili členové vlády ve Staré sněmovně Pražského hradu ústavou předepsaný slib.

Předsednictvo České národní rady a vládu České republiky přijal v pátek 29. června prezident republiky pan Václav Havel. Po jeho nedávné návštěvě schůze České národní rady v této budově je to další důkaz přesvědčení pana prezidenta o významu České národní rady.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní mi dovolte, abych mezi námi novou vládu České republiky uvítala a zároveň představila její členy.

Do jejího čela - jako předseda vlády - byl opět jmenován pan Petr Pithart. (Potlesk.) Jeho práce a osobních vlastností si vážíme, a proto mi jistě dovolíte, abych mu jménem nás všech popřála mnoho štěstí a pracovních úspěchů.

Členy nové vlády České republiky byli dále jmenováni:

pan František Vlasák - místopředseda vlády a předseda České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj (Potlesk.)

pan Antonín Baudyš - místopředseda vlády (Potlesk.)

pan Milan Lukeš - místopředseda vlády (Potlesk.)

pan Karel Špaček - ministr financí (Potlesk.)

pan Ludvík Motyčka - ministr výstavby a stavebnictví (Potlesk.)

pan Petr Vopěnka - ministr školství, mládeže a tělovýchovy (Potlesk.)

pan Milan Uhde - ministr kultury (Potlesk.)

pan Martin Bojar - ministr zdravotnictví (Potlesk.)

pan Milan Horálek - ministr práce a sociálních věcí (Potlesk.)

pan Leon Richter - ministr spravedlnosti (Potlesk.)

pan Tomáš Hradílek - ministr vnitra (Potlesk.)

pan Jan Vrba - ministr průmyslu (Potlesk.)

pan Bohumil Kubát - ministr zemědělství a výživy (Potlesk.)

paní Vlasta Štěpová - ministryně obchodu a cestovního ruchu (Potlesk.)

pan Bohumil Tichý - ministr-předseda Výboru lidové kontroly (Potlesk.)

pan Karel Dyba - ministr vlády (Potlesk.)

pan Miroslav Grégr - ministr vlády (Potlesk.)

pan Jaroslav Šabata - ministr vlády (Potlesk.)

a pan Tomáš Ježek - ministr vlády. (Potlesk.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jistě mohu jménem nás všech blahopřát všem členům nové vlády České republiky k jejich jmenování do významných státních funkcí a zároveň jim popřát mnoho úspěchů v těchto odpovědných funkcích.

Nyní přistoupíme ke schválení pořadu dnešní schůze. V souladu s usnesením předsednictva České národní rady vám navrhuji tento pořad schůze:

I. Slib poslanců České národní rady

II. Volba členů výborů České národní rady

III. Programové prohlášení vlády České republiky

IV. Schválení opatření předsednictva České národní rady přijatých v době mimo zasedání České národní rady

V. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. června do 2. července 1990.

Má k tomuto návrhu pořadu někdo nějaké připomínky?

Poslanec Marek Benda: K prohlášení vlády se nebude diskutovat?

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Nejprve budou svolány poslanecké kluby, pak jednotlivé výbory, do nichž se dostaví ministři, a pak budete všichni připraveni pro kvalifikovanou rozpravu.

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, paní a pánové poslanci! Měl bych na vládu požadavek, zda by nám mohla do zítřka předložit podrobnější životopisy s tím, že by tam bylo také uvedeno, kdo kdy byl v jaké státní či jiné funkci a kdo kdy byl v jaké straně. Myslím, že vláda by měla být otevřená a měli bychom to všichni vědět. Předkládám tento požadavek nyní, protože kdybych ho předložil zítra ráno, vláda by ho nestačila zpracovat. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Děkuji poslanci Bendovi. Vzhledem k tomu, že poznámku poslance Bendy musím pokládat za návrh, dávám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro to, abychom vládě uložili, aby do zítřka přeložila - ve smyslu návrhu pana poslance Bendy - stručné životopisy v naznačeném směru, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Kdo je proti tomuto návrhu? (7)

Kdo se zdržel hlasování? (33)

Vzhledem k tomu, že je přítomno 171 poslanců, z hlasování vyplývá, že převážná většina je pro návrh poslance Bendy.

Prosím vládu, aby laskavě do zítřka ve smyslu připomínky pana poslance Bendy zpracovala stručné životopisy.

Podle prezenční listiny je přítomno 171 poslanců a Česká národní rada je tedy schopna se usnášet.

Má někdo další připomínku k navrženému programu?

Poslanec Zdeněk Bárta: Navrhuji, aby ve schůzi ČNR byl dán prostor pro iniciativní návrhy výborů.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Dávám hlasovat o návrhu poslance Bárty.

Kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se.) (68)

Kdo je proti? (16)

Kdo se zdržel hlasování? (93)

Konstatuji, že návrh poslance Bárty nebyl přijat.

Prosím o další připomínky.

Poslanec Oldřich Kužílek: Kdy dostaneme programové prohlášení písemně?

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Programové prohlášení dostanete písemně po skončení projevu pana předsedy vlády.

Vláda totiž pracovala na programovém prohlášení do tří hodin do rána a pan předseda mě požádal, abychom umožnili předložení písemného materiálu teprve po jeho odeznění. Mám za to, že živé slovo působí daleko lépe a daleko důrazněji. Písemný materiál vám bude rozdán po skončení.

Poslanec Karel Biňovec: Nesouhlasím. Jestliže mohu sledovat expozé pana ministerského předsedy, mohu si v písemném materiálu zaškrtávat místa, o nichž chci přemýšlet nebo o nichž chci hovořit. Bez toho písemného materiálu je to pro mne dvojí práce.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Připomínku poslance Biňovce musím pokládat za návrh a dát o něm hlasovat.

Dávám tedy hlasovat o tom, zda mám na 5 minut přerušit schůzi a v této přestávce dáti rozdat programové prohlášení.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Biňovce, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Kdo je proti tomuto návrhu? (39)

Kdo se zdržel hlasování? (33)

Vzhledem k tomu, že je přítomno 171 poslanců, konstatuji, že pro návrh poslance Biňovce hlasovala převážná většina.

Přerušuji proto schůzi na 5 minut a prosím pracovníky kanceláře, aby programová prohlášení rozdali.

/Schůze přerušena na 5 minut./

/Po přerušeném jednání./

Jsou ještě nějaké další připomínky nebo poznámky k pořadu dnešní schůze? (Nebyly.)

Můžeme tedy přistoupit k prvnímu bodu pořadu, kterým je

I.

Slib poslanců České národní rady

Na dnešní schůzi složí poslanecký slib jednak ti poslanci, kteří byli omluveni na ustavující schůzi České národní rady a dnes jsou přítomni a dále dva noví členové poslaneckého sboru.

(Připomínka z pléna: Ještě jsme nehlasovali o programu dnešní schůze.)

Děkuji za připomínku.

Dávám tedy hlasovat o tom, zda přítomní poslanci souhlasí s pořadem tak, jak jej předsednictvo navrhlo. (Hlasuje se.) Myslím, že je to naprostá většina. Pořad schůze byl schválen.

Už jsem vás informovala, že budou skládat slib ti poslanci, kteří nebyli přítomni na ustavující schůzi. K tomu ještě dodávám, že na naší ustavující schůzi jsme byli informováni o rezignaci poslanců Zdeňka Šperky a Rudolfa Zemana.

Nyní máme poslanecký sbor opět úplný, protože na uprázdněná místa nastoupili náhradníci - pan Ladislav Krčma z Hnutí za samosprávnou demokracii a paní Dagmar Hochová z Občanského fóra.

Předsednictvo České národní rady podle zákona České národní rady o volbách do České národní rady prohlásilo jejich nastoupení za poslance České národní rady dne 27. června 1990. K tomu jim také bude předáno osvědčení předsednictva České národní rady.

Vítám tedy oba nové kolegy do našeho poslaneckého sboru a přeji jim v parlamentní práci hodně zdaru.

Při složení poslaneckého slibu budeme postupovat obdobně jako na ustavující schůzi.

Pro úplnost ještě připomínám, že podle ústavního zákona o československé federaci je každý poslanec povinen složit poslanecký slib, a to při první schůzi, které se po svém zvolení zúčastní. Odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

A nyní prosím předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Röschovou, aby přečetla ústavní formuli poslaneckého slibu a potom postupně představila jednotlivé poslance, kteří vykonají slib do mých rukou se slovy "slibuji". Prosím, aby při zahájení slibu všichni přítomní povstali. (Shromáždění povstává.)

Poslankyně Anna Röschová: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a České a Slovenské Federativní Republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

Prosila bych paní poslankyni Ivanu Janů. Pan poslanec Milan Lukeš. Paní poslankyně Jana Ryšlinková. Pan poslanec Ladislav Krčma. Paní poslankyně Dagmar Hochová.

(Jmenovaní poslanci složili jednotlivě slib do rukou paní předsedkyně ČNR Dagmar Burešové a podepsali příslušné listiny.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová Pro úplnost se ptám, zda všichni přítomní poslanci složili poslanecký slib? (Stalo se.) Děkuji. Můžeme přikročit k dalšímu bodu programu a tím je


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP