Pátek 15. listopadu 1991

Začátek schůze České národní rady

15. listopadu v 9.30 hodin

Přítomni:

Místopředsedové ČNR J. Kasal, J. Vlach a 161 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředsedové vlády J. Stráský a M. Lukeš, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr průmyslu J. Vrba, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr státní kontroly I. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, generální prokurátor L. Brunner.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové, přeji vám dobré jitro, prosím všechny poslance, kteří dosud nezaujali svá místa ve sněmovních lavicích, aby tak neprodleně učinili, prosím pracovníky Kanceláře, aby pozvali poslance, kteří snad mě neslyší a jsou v kuloárech. Konstatuji, že prozatím svou účast na podpisových arších potvrdilo 116 poslanců, což není mnoho, nicméně nás to opravňuje k tomu, abychom dnešní jednání zahájili.

Dovolil bych si přečíst co nás dnešního dne čeká. Tak nejdříve je to:

XXIII. Zpětvzetí vládního návrhu zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991, ve znění zákona České národní rady č. 313/1991 Sb. podle sněmovních tisků 431 a 438.

XXIV. Návrh poslance Františka Nerada na jednání vlády České republiky o využití vojenských újezdů

XXV. Návrh na schválení statutu a jednacího řádu Dozorčí komise České národní rady pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky.

XXVI. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na usnesení České národní rady k problému konfliktu zájmu.

XXVII. Otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády České republiky.

XXVIII. Návrh poslance Josefa Hejska na usnesení České národní rady.

XXIX. Interpelace poslanců ČNR na členy vlády České republiky

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR.

Zdá se, že se nás více nesejde, takže já bych prosil skrutátory, aby provedli kontrolní součet, pokud v tuto chvíli nedosáhne počet poslanců ve sněmovně 100, budeme muset schůzi přerušit, protože podle jednacího řádu nemohu schůzi oficiálně zahájit, jestliže ve sněmovní síni není počet poslanců, který je schopen se usnášet. Takže prosím o kontrolní součet. (probíhá sčítání)

Takže jsme dosáhli čísla 100. Dalším bodem je:

XXII. Zpětvzetí vládního návrhu zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 594/1990 o státním rozpočtu České republiky na rok 1991...

Pardon, pan poslanec Čech se hlásí s návrhem na rozšíření programu o nový bod.

Poslanec Vladimír Čech: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po konzultacích s klubem OF - nezávislí navrhuji rozšířit program této schůze ČNR o nový bod. Jednalo by se o návrh mé rezignace na člena vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací a zvolení nového člena této komise. Nový bod navrhuji zařadit jako číslo ... a teď si nejsem jist, prosím pana předsedajícího, aby mi pomohl, prostě zařadit tento bod do programu před interpelacemi poslanců na členy vlády.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Takže by to byl bod číslo 29. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Čecha nechť zvedne ruku. 94

Kdo je proti? 1

Kdo se zdržel hlasování? 3 Děkuji.

Kdo nehlasoval? 2 Děkuji. Návrh na rozšíření programu, tak jak jej přednesl pan posl. Čech, byl přijat.

Budeme se tedy věnovat bodu

23. Zpětvzetí vládního návrhu zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR číslo 594/990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 ve znění zákona České národní rady č. 313/1991 Sb. podle sněm. tisků 431 a 438.

Úvodem bych vás chtěl informovat, že paní předsedkyně obdržela dopis, ve kterém vláda České republiky žádá o stažení vládního návrhu zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR číslo 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991, ve znění zákona ČNR č. 313/1991 Sb. - sněm. tisk 431- z programu České národní rady. Z obsahu dopisu lze odvodit, že jde o žádost o zpětvzetí tohoto návrhu.

Prosím pana ministra Špačka, aby se k žádosti vlády vyjádřil.

Ministr financí ČR Karel Špaček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máte v rukou sněmovní tisk č. 431, v tom vláda předložila ČNR k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1991.

Byl jsem zmocněn požádat o zpětvzetí tohoto návrhu. Návrh již nemusí být v ČNR projednáván vzhledem k tomu, že cíl, který měl být dosažen, je splněn usnesením ČNR ze dne 8. listopadu 1991 na 24. schůzi ČNR ke zprávě vlády o finančním hospodaření České republiky za první až třetí čtvrtletí a návrhu na řešení vybraných problémů ve státním rozpočtu v závěru roku 1991.

Zákon o státním rozpočtu tedy by zůstal beze změny.

Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu ministru Špačkovi za odůvodnění, ptám se, kdo chce k přednesenému návrhu zaujmout stanovisko v rozpravě. Zdá se, že nikdo, tak rozpravu končím a navrhuji následující usnesení: "Česká národní rada souhlasí se zpětvzetím vládního návrhu zákona ČNR..." Pardon, pan poslanec Lom se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Petr Lom: Já chci položit velmi krátký dotaz panu ministrovi financí jestli tomu máme rozumět tak, že máme záruku, že rozpočet nebude schodkovitý.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, pan ministr Špaček hodlá odpovědět ihned?

Ministr financí ČR Karel Špaček: Touto otázkou jsme se zabývali při projednávání zprávy vlády za 3 čtvrtletí. Odsouhlasili jste valorizaci, aniž může vláda zajistit, že ke schodku nedojde. Budeme se snažit, aby rozpočtové hospodaření bylo co nejúspěšnější. Přitom ta věta, kterou jsme chtěli vypustit, ta by zmocňovala vládu, že může dělat výdaje, aniž by se ohlížela na výsledek jenom rozpočtového hospodaření. Toto právo vláda nechce. Chce udělat jenom ty výdaje, které vy jste schválili na vašem zasedání.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Špačkovi. Rozprava byla opět zahájena, ptám se, kdo další chce vystoupit. Zdá se, že nikdo. Pan poslanec Lom je s odpovědí spokojen. Takže rozpravu končím a navrhuji hlasovat o následujícím návrhu na usnesení.

Česká národní rada souhlasí se zpětvzetím návrhu vládního zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 594 z roku 1990 o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 ve znění zákona ČNR č. 313/91, sněmovní tisk č. 431.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. 115.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 4.

Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

Dalším bodem je

XXIII.

Návrh poslance Františka Nerada o jednání vlády ČR o využití vojenských újezdů.

Prosím pana poslance Nerada, aby nám přednesl a odůvodnil svůj návrh.

Poslanec František Nerad: Pane předsedající, vážená vládo, vážení přítomní, dovolte, abych zopakoval svůj návrh, který jsem zde přednesl na začátku schůze. Navrhuji, aby bylo přijato ČNR toto usnesení.

Česká národní rada doporučuje vládě České republiky zahájit jednání s vládou ČSFR ve věci vyřešení majetkoprávních vztahů a způsobů využívání pozemků ve vojenských újezdech na území ČR, a to jak na újezdech stávajících, tak nově vznikajících.

Jako zdůvodnění bych chtěl říci toto: na území ČR a SR se v současné době nacházejí pozemky, které nejsou vlastnictvím ČR nebo SR, jsou vlastnictvím ČSFR. Čili netýká se nic restituce, netýkají se jich převody majetků na obce, netýkají se jich tyto zákony. Jedná se mi zejména o vyřešení práv historických majitelů těchto pozemků jak obcí, tak fyzických osob. Dle signálů od občanů, jichž se tento problém dotýká, byla jejich práva porušena zejména v době po druhé světové válce, specielně v 50. letech. Neboť tam, kde byly vojenské újezdy zřízeny dříve, existovala pravidla ve využívání těchto území mezi uživatelem a jejich původními vlastníky. V 50. letech byla všechna tato pravidla zrušena jednostranně zásahy vlády ČR a zatím tento problém nebyl žádným způsobem řešen a je zdrojem nespokojenosti občanů.

Dále bych chtěl upozornit na to, že při redislokaci vojenských útvarů v současné době se mohou vyskytnout problémy a bude vhodné mít připraveno řešení.

Na pozemcích, které jsou vlastnictvím federace, vojenské újezdy hospodaří Vojenské lesy a statky nebo Krajské vojenské stavební správy. Neříkám, že toto hospodaření je špatné, ale upozorňuji na to, že nehospodaří na svém. Všechny vlastníky byly obce a fyzické osoby. Doufám, že podpoříte můj návrh na zahájení jednání vlády.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Neradovi, prosím, aby zaujal místo v lavici zpravodajů a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan poslanec Janeček.

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, tato otázka je velmi citlivá. Zvláště se týká újezdu Milovice, který se rozkládá v okrese Nymburk a Mladá Boleslav. Mne zaráží ta skutečnost, že vláda ještě do jednání nevstoupila. Protože víme, že tam docházelo k milionovým škodám až do dnešních dnů, že tam bylo mnoho nemovitostí, které byly zničeny právě díky tomu, že naše vláda si nedokáže poradit s kompetencemi. Myslím si, že zástupci zde přítomní, by to mohli zodpovědět. Jinak musíme tento návrh podpořit, protože je velice konstruktivní.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi, hlásí se pan poslanec Rozlivka.

Poslanec Vladimír Rozlivka: Vážená sněmovno, musím připomenout svoji interpelaci ze září t.r., kdy jsem právě v otázce Milovic interpeloval. Bohužel tady není ani pan premiér, ani pan místopředseda Stráský, který dostal za úkol vytvořit komisi, která by řešila nejen Milovice, ale všechny vojenské újezdy. Ten vlastní problém, protože tady z vlády se k tomu nikdo nevyjádří, tak musím, říci, že vláda se tím zabývá. My jsme kritizovali ten pomalý postup těch problémů. Byli jsme před 14 dny - proběhlo to tiskem - byli jsme s premiérem v Milovicích, kde bylo vedeno celodenní jednání na řešení problému. Včera jsem projednával věc ještě s panem místopředsedou Stráským a v podstatě ta komise by se měla v nejbližších dnech, pravděpodobně příští týden, na úrovni české vlády a na úrovni zástupců federace sejít. Nic nebrání ani tomu, abychom usnesení přijali, já ho přesto doporučuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Rozlivkovi, hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Lom. Uděluji mu slovo.

Poslanec Petr Lom: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Po vyslechnutí interpelace poslance Nerada se hodlám připojit k těm, kteří tento bod programu podpoří a činím tak z důvodů, které blíže objasním. Na základě interpelace, vznesené na českou vládu, byla ustanovena meziresortní komise na vládní úrovni, která se zabývala využitím objektů po Sovětské armádě a z těch několika desítek objektů vybrala 8, které mohou sloužit pro sociální účely. Při revizi majetkoprávních poměrů dojde zcela jistě k uvolňování budov armádou event. při řešení těchto vojenských újezdů dojde po převodu z federální na republikovou úroveň k evidenci objektů, které by mohly sloužit pro sociální a zdravotní účely.

Tedy žádám vládu, aby tento aspekt měla na zřeteli, bude-li rozhodovat o znovu využití uprázdněných a uvolněných objektů.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Lomovi, protože se do rozpravy už nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím pana poslance Nerada, aby ještě jednou zopakoval návrh na usnesení, tak abychom mohli o něm dát hlasovat.

Poslanec František Nerad: Chtěl bych poděkovat všem, kteří podpořili můj návrh a zopakuji:

"Česká národní rada doporučuje vládě ČR zahájit jednání s vládou ČSFR ve věci vyřešení majetko-právních vztahů a způsobu využívání pozemků ve vojenských újezdech na území ČR, a to jak újezdů stávajících tak nově vznikajících.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Dávám tedy hlasovat: kdo s tímto návrhem na usnesení souhlasí, ať zvedne ruku. (123)

123 poslanců souhlasí.

Kdo je proti ? (nikdo)

Kdo se zdržel hlasování ? (1)

Takže návrh na usnesení byl schválen. Děkuji.

Dalším bodem je:

XXIV.

Návrh na schválení statutu a jednacího řádu dozorčí komise ČNR.

Prosím pana poslance Kužílka, aby nám uvedené návrhy, které byly všem poslancům rozdány, odůvodnil. Zároveň žádám všechny, kteří budou chtít vystoupit v rozpravě, aby své přihlášky adresovali písemnou formou.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dostali jste už téměř před týdnem na své lavice oba materiály, tj. statut dozorčí komise a jednací řád dozorčí komise. Předpokládám, že jste si je prostudovali. Předložení těchto materiálů bylo dozorčí komisi, zvolené na minulém plénu, uloženo. Dozorčí komise tím plní svůj úkol.

Protože jde o materiály, které o sobě vypovídají samy domnívám se, dostatečně - zdržím se jakéhokoliv zdlouhavého zdůvodňování a prosil bych přejít hned k vašim připomínkám, příp. pozměňovacím návrhům.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kužílkovi, za velice stručné odůvodnění návrhu a do rozpravy se jako první přihlásil pan poslanec Zajíček. Uděluji mu slovo.

Poslanec Stanislav Zajíček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zevrubně jsem si prostudoval jednací řád dozorčí komise ČNR pro kontrolu používání operativní techniky policie ČR a statut této dozorčí komise. Dovolil bych si položit panu předkladateli několik otázek a dovolil bych si předložit několik návrhů na změny textu návrhu statu a jednacího řádu.

První má otázka se týká jednacího řádu, resp. návrhu jednacího řádu, a to §3, odst. 1, který pojednává o členech dozorčí komise. V odst. 1 se praví, že "... členové komise mají právo účastnit se všech jednání a kontrolních úkonů dozorčí komise". Druhá věta pak přesněji rozvádí, že toto právo člen ztrácí, pokud "... by činnost dozorčí komise měla nějaký přímý vztah k jeho osobě". Zajímalo by mě, jaké případy sleduje toto navrhované ustanovení. Zda se jedná o klasický případ kdyby operativní technika měla být nasazena na příbuzného člena dozorčí komise, nebo v případě, že by operační technika měla být přímo nasazena na něj jako na člena ČNR. Zkrátka, z jakých důvodů toto ustanovení v příslušném paragrafu se vyskytuje.

Dále bych se zmínil o statu dozorčí komise. Zde v §4 čteme, že "... předseda zvolený členy dozorčí komise řídí její práci a spolupracuje přitom s organizačním tajemníkem a administrativní pracovnicí, kteří jsou zaměstnanci Kanceláře a plní úkoly podle požadavků a pokynů předsedy a tajemníka dozorčí komise."

Domnívám se, že je toto ustanovení nadbytečné. Není mně příliš jasné, proč by se speciálně tímto ustanovením měli vyčleňovat pracovníci Kanceláře panu předsedovi komise, i když je tu samozřejmě slůvko "spolupracuje", které říká, že se může jednat o kmenové členy aparátu Kanceláře ČNR. Nicméně je zde §97 Jednacího řádu ČNR, který podrobně popisuje, v jakém vztahu jsou pracovníci Kanceláře ČNR a orgány ČNR.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP