Pátek 20. prosince 1991

Začátek schůze České národní rady

20. prosince v 9.15 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík a J. Vlach a 163 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr vnitra T. Sokol, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti L. Richter.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové zahajuji přerušenou schůzi ČNR a dnešní jednací den začneme projednávání zprávy o činnosti vyšetřovací komise. Budeme pokračovat tím, že se pokusíme zvolit soudce ústavního soudu a naše jednání zakončíme zprávou o činnosti předsednictva ČNR a pokusíme se vyřešit problémy, které souvisí s přesazením poslanců podle jednotlivých poslaneckých klubů.

Určitě si všichni vzpomínáte, že jsme včera se rozhodli projednávat interpelaci pana poslance Payna a místopředsedy Vlacha jako naléhavou, tedy ještě dnes.

Takže, jestli dovolíte, poprosím pana poslance Maška, předsedu vyšetřovací komise pro otázky lustrací, aby přednesl svou zprávu.

Poslanec Ivan Mašek: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést zprávu vyšetřovací komise pro otázky lustrací o činnosti v období od 24. schůze ČNR, tj. 6. listopadu do dnešního dne.

Tato průběžná zpráva navazuje na předcházející zprávy vyšetřovací komise. V uvedeném období komise pokračovala v šetření skupin osob, uvedených v minulé zprávě. Komise dosud zjistila 63 osob, jejichž záznamy v evidenci bývalé StB odpovídající kategoriím uvedeným v bodě III. odst. A) usnesení ČNR č. 156. Jde o jednoho bývalého příslušníka StB, 18 agentů a ideových spolupracovníků, 1 informátora, 3 držitele propůjčených bytů a další 3 tajné spolupracovníky bez uvedení kategorie, Dále jde o 17 osob evidovaných jako kandidáti tajné spolupráce a 20 osob, evidovaných jako důvěrníci StB.

Komise k dnešnímu dni vyslechla více než 60 svědků, především bývalých příslušníků StB, dále řadu expertů a vyžádala si několik odborných posudků. V období od poslední zprávy komise dospěla v 5 případech k pozitivnímu zjištění, šlo o jednoho bývalého příslušníka, vyšetřovatele StB, 3 tajné spolupracovníky, z toho 2 agenty a dále o jednoho důvěrníka. Všem těmto osobám bylo zjištění komise sděleno. V dalších 5 případech komise uzavřela šetření se závěrem, že spolupráce s StB ve smyslu usnesení ČNR č. 156 nebyla zjištěna. Šlo vesměs o osoby evidované jako kandidáti tajné spolupráce. Vyšetřování dalších případů pokračuje.

K dosud zveřejněným případům můžeme uvést, že s materiály, týkajícími se agenta, s krycím jménem "Josef" se dosud seznámilo 34 poslanců ČNR, a s materiály týkajícími se informátora s krycím jménem "Vladimír" 16 poslanců ČNR. V těchto číslech nejsou zahrnuti členové vyšetřovací komise ČNR.

Vyšetřovací komise děkuje všem, kteří prokázali svoji politickou odpovědnost a v souladu s usnesením ČNR č. 156 odstoupili ze svých funkcí. Zároveň znovu vyzývá všechny ostatní, kterých se to týká, aby tak rovněž učinili.

Vyšetřovací komise navrhuje, aby Česká národní rada přijala po rozpravě toto usnesení: "Česká národní rada 1. Bere na vědomí druhou část zprávy vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací ze dne 16. 11. 1991 a zprávu o činnosti vyšetřovací komise pro otázky lustrací ze dne 20. prosince 1991. 2. V návaznosti na usnesení ČNR č. 156 ve znění dalších souvisejících usnesení ČNR a na zákon č. 451/1991 Sb. ukládá vyšetřovací komisi ČNR pro otázky lustrací zaměřit svoji pozornost na urychlené dokončení vyšetřování rozpracovaných případů a další činnost omezit na šetření, týkající se poslanců ČNR. 3. Žádá vládu České republiky, aby urychleně předložila České národní radě vládní návrhy zákonů ČNR, které zmocňují ministra vnitra České republiky a ministra spravedlnosti České republiky ke zjišťování skutečností uvedených v § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. a dále, které upraví způsob ukončení služebního poměru policistů, zařazených v policii České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky."

Prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu a upozorňuji, že rozprava by se měla týkat i druhé části předchozí zprávy vyšetřovací komise přednesené dne 6. 11. 1991. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Maškovi, pane poslanče, možná, pokud se rozběhne diskuse, bude třeba, abyste usedl na místo, které přísluší zpravodajům a pokusil se případné připomínky a doplňky k návrhu na usnesení poznamenat tak, abychom o nich mohli dát posléze hlasovat.

Takže na doporučení předsedy vyšetřovací komise pana poslance Maška otevírám k této zprávě rozpravu. Písemně se dosud nepřihlásil nikdo, omlouvám se, přihlásil se pan poslanec Květ, takže mu dávám slovo a ostatní poslance vyzývám, aby se hlásili pokud možno písemně.

Poslanec Jan Květ: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, vážená sněmovno, při této příležitosti bych rád vznesl dotaz na vyšetřovací komisi ČNR, zda se zabývala osobou poslance České národní rady Bedřicha Moldana a pokud ano, k jakému závěru zatím dospěla.

Jsem si samozřejmě vědom toho, že neučinila-li vyšetřovací komise tzv. pozitivní nález, není povinna zveřejňovat výsledek svého šetření před závěrem své činnosti.

Ale v tomto případě, který téměř před rokem značně vzrušil naši veřejnost, dovoluji si požádat vyšetřovací komisi, aby s ohledem na tehdejší veřejný ohlas a v zájmu přesnější své i veřejné informovanosti učinila výjimku a požádala již nyní tuto sněmovnu o souhlas k předběžnému sdělení výsledku šetření k osobě poslance Bedřicha Moldana. Objektivní informaci zejména ocení široká obec ochránců přírody a životního prostředí u nás a v zahraničí, která se již v průběhu dřívějších diskusí týkajících se poslance Bedřicha Moldana obracela s důvěrou právě k ČNR. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Květovi. Dále se do rozpravy nehlásí již nikdo. Chci se zeptat pana poslance Maška, zda je sto v tuto chvíli odpovědět na dotaz pana poslance Květa nebo jaký navrhuje další postup.

Poslanec Ivan Mašek: Jsem samozřejmě sto odpovědět, ale domnívám se, že tak nemohu podle usnesení č. 156 učinit, protože komise nemá právo zveřejňovat skutečnosti o někom jiném než o těch lidech, kteří byli shledáni pozitivními ve smyslu usnesení a kteří do 15 dnů neodstoupili. Pokud tak plénum žádá, navrhuji, aby se hlasovalo o tom, zda má komise podat zprávu o vyšetřování případu pana poslance Moldana.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Moldan. Máte slovo, pane poslanče.

Poslanec Bedřich Moldan: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, prosil bych vás, abyste hlasováním schválili tuto možnost - aby vyšetřovací komise vám podala zpráv u o mém případu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Moldanovi. Otázal bych se ještě pro přesnost předsedy vyšetřovací komise, zda je schopen zprávu přednést dnes nebo na příštím zasedání.

Poslanec Ivan Mašek: Dnes jsem schopen informovat globálně o tom, jak jsme postupovali v tomto případě. Pokud by plénum žádalo podrobné informace, jak je máme zveřejňovat v případech pozitivních zjištění, byl bych nucen požádat o to, abychom tuto informaci mohli podat až na příští schůzi.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Květ.

Poslanec Jan Květ: Nenavrhoval jsem, aby se podávaly tak podrobné informace.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Pan poslanec Hejsek s faktickou poznámkou.

Poslanec Josef Hejsek: Vážená paní předsedkyně, pane předsedající, dámy a pánové, protože jde o velice citlivou záležitost, aby nedošlo k nějakému pomýlení, navrhoval bych, aby byla připravena zpráva na příští zasedání. Dále dávám k úvaze, jestli lze tuto zprávu přednést na základě hlasování, zda není třeba změnit usnesení.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. V tuto chvíli se budu muset obrátit zřejmě se žádostí na ústavně právní výbor, aby argumenty pana poslance Hejska posoudil. Prosím předsedu ústavně právního výboru pana poslance Nováka o vyjádření.

Poslanec Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, domnívám se, že pan poslanec Mašek má pravdu, že komise nemá právo sdělovat předběžné skutečnosti týkající se vyšetřování jednoho z poslanců. Má podle usnesení ČNR pouze právo seznámit poslance s výsledkem. Takže pokud by sněmovna přijala návrh pana poslance Květa, domnívám se, že by to bylo rozhodnutí, které je v rozporu s usnesením ČNR.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Chci upozornit na jinou skutečnost, že i přesto, že se pan poslanec Moldan kladně vyjádřil k návrhu pana poslance Květa, teoreticky lze připustit možnost, že kdokoli může požádat sněmovnu o schválení usnesení v tom smyslu, že vyšetřovací komise bude informovat o někom dalším, což považuji za dost nebezpečnou záležitost v tuto chvíli. Paní poslankyně Kantůrková.

Poslankyně Eva Kantůrková: Pane místopředsedo, paní předsedkyně, vážená sněmovno, záležitost pana poslance Moldana je trochu jiná než každého dalšího poslance, který by požádal o podobnou věc. Pan poslanec Moldan byl odvolán z funkce ministra z důvodu pozitivní lustrace, takže si myslím, že by bylo naprosto v pořádku, abychom věděli, jak to je. Jestli byl odvolán právem.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Zajíček, po něm paní poslankyně Marvanová.

Poslanec Stanislav Zajíček: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, dámy a pánové, zdá se mi, že přání pana kolegy Květa bylo trochu předčasné, a to z toho důvodu, že jsme při posledním projednávání možného doplnění komise hovořili také o tom, kdy komise skončí svoji práci. Byli jsme ujištěni, že vzhledem k tomu, že existuje lustrační zákon, tak komise zřízená podle tohoto zákona fakticky přebere většinu práce, kterou dnes vykonává naše komise, a svoji práci má ukončit v dohledné době. A jestliže ukončí svoji práci, budeme vědět, že lustrace všech poslanců ČNR je skončena a že ti, kteří nevyhoví podmínkám usnesení, budou oznámeni příslušným způsobem v usnesení uvedeným. Domnívám se, že celá věc bude vyřešena ve smyslu usnesení ČNR ve velmi dohledné době.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi, prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, ráda bych se vyjádřila k tomu, zda se můžeme usnést na tom, že chceme od vyšetřovací komise slyšet zprávu o tom, jak dopadlo vyšetřování ohledně pana poslance Moldana. Domnívám se, že to není v rozporu s usnesením, které jsme přijali, ale bylo by to vlastně doplňující usnesení k usnesení, kterým jsme uložili úkoly vyšetřovací komisi. Vycházím zde z § 55 a) Jednacího řádu, kterým jsme schválili vyšetřovací komisi jako orgán ČNR. V tomto § se v odst. 7 říká, že členové vyšetřovací komise a další osoby, které se zúčastní zasedání vyšetřovací komise, mohou být zbaveni povinnosti zachovávat mlčenlivost pouze při zasedání ČNR jejím usnesením.

Tedy hlasujme o návrhu usnesení, že zbavujeme členy komise mlčenlivosti ohledně případu pana poslance Moldana.

(potlesk)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážená sněmovno, dovolil bych si jenom velice stručně reagovat na příspěvek paní kolegyně Kantůrkové. Rád bych, kdybychom při projednávání oddělili problematiku odvolání pana ministra Moldana z funkce, což je do jisté míry politická záležitost a jestli si přesně vzpomínám, bylo to tehdy iniciováno panem premiérem. To je jedna otázka. Druhá otázka je otázka lustrace pana poslance Moldana jako poslance. Tyto dvě věci prosím abychom oddělovali, protože to jsou dva případy, dvě věci. V jedné věci to inicioval premiér Pithart a ve druhé věci to bylo iniciováno usnesením naší sněmovny.

(potlesk).

Myslím, že ty dvě věci je třeba od sebe odlišit.

(potlesk)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Paynovi. Zdá se, že nikdo další se nechci zapojit do rozpravy, takže na základě připomínek paní poslankyně Marvanové podle odst. 7 § 55a - odcituji to celé - "členové vyšetřovací komise a další osoby, které se zúčastní zasedání vyšetřovací komise, mohou být zbaveni povinnosti zachovávat mlčenlivost pouze při zasedání ČNR jejím usnesením." Takže pokud sněmovna v této chvíli příjme usnesení o tom, že členové vyšetřovací komise a případně další osoby, které se zúčastnily zasedání vyšetřovací komise v případu pana posl. Moldana zbavíme mlčenlivosti, pak toto usnesení umožní zástupcům vyšetřovací komise podat sněmovně zprávu. Je s tím souhlas tak, jak to říkám? Zdá se, že ano. Takže navrhuji toto usnesení:

Česká národní rada zbavuje povinnosti zachovávat mlčenlivost členy vyšetřovací komise pro otázky lustrací pro zasedání dne 20. 12. 1991 v případě týkajícím se poslance Moldana na jeho vlastní žádost.

Dávám v tuto chvíli o tomto návrhu na usnesení hlasovat.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku? 105

Kdo je proti? 2

Kdo se zdržel hlasování? 17 Takže usnesení tak, jak jsme ho za pomoci poslance Payna formulovali, bylo přijato. Ptám se pana poslance Maška, zda je připraven podat žádanou zprávu. Pan poslanec Dohnal s faktickou poznámkou.

Poslanec Vojtěch Dohnal: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, myslím, že předseda komise pan Mašek není oprávněn zprávu podat, protože zprávu může podat komise a on ji může přednést. Čili by se musela nejdříve sejít komise, zprávu formulovat a potom teprve pan poslanec Mašek ji přednese.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Přeje si pan poslanec Mašek k tomu, co zde právě bylo z úst pana poslance Dohnala řečeno, vyjádřit? Chci připomenout, že jsme zbavili usnesením mlčenlivosti všechny členy komise. I ti, kteří byli přítomni při zasedání komise při projednávání případu pana posl. Moldana, jsou pro dnešek pro tuto chvíli zbaveni mlčenlivosti.

Poslanec Ivan Mašek: Souhlasím s panem místopředsedou a pokud to je možné, tak bych poprosil pana tajemníka komise, aby přednesl tuto zprávu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Domnívám se, že to možné je, takže prosím tajemníka komise, pana poslance Tollnera, aby zprávu přednesl.

Poslanec Pavel Tollner: Vážený pane předsedající, vážený český sněme, především bych podotkl, že to není zpráva komise.

Šetřením ve smyslu usnesení 156 odst. III. a číslo 3 komise ČNR pro otázky lustrací došla k závěru, že pan poslanec Moldan byl evidován Státní bezpečností jako kandidát tajné spolupráce, a to od 17. 5. 1976 do 6. 4. 1979 jako KTS s krycím jménem Bobr, později Kostka a od 20. 1. 1989 do 6. 12. 1989 jako KTS s krycím jménem Geolog.

A dále ve smyslu výše citovaného paragrafu odstavce a) a b) věděl, že se stýká s příslušníky StB a že byl též svolný opakovaně se s nimi stýkat mimo úřední místnosti.

Šetření však neprokázalo, že by pan poslanec Moldan předával informace významné pro Státní bezpečnost, či plnil úkoly StB uložené.

Z toho důvodu vyšetřovací komise uzavřela své šetření v případu pana poslance Bedřicha Moldana negativním zjištěním. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu tajemníkovi komise Tollnerovi za jeho zprávu. Chce se někdo další vyjádřit? Pan poslanec Moldan. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Bedřich Moldan: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes je tomu přesně na den rok, kdy mě povolal pan premiér a velmi tvrdě mě požádal o demisi z důvodu obvinění ze spolupráce se Státní bezpečností. Od té doby jsem se dostal do velmi nepříjemné situace, kterou všichni znáte. Protože jsem byl - dá se říci v šoku - nad tímto absurdním obviněním, nedokázal jsem se bránit a nedokázal jsem účinně tomuto obvinění čelit a výsledkem bylo mé odvolání a celá další historie, kterou znáte.

Uplynulý rok jsem prožil v dosti těžké osobní situaci, protože samozřejmě, že spousta lidí uvěřila tomuto obvinění. Přesto se velmi mnoho lidí za mne postavilo. Chtěl bych touto cestou všem poděkovat a zejména bych chtěl poděkovat vyšetřovací komisi ČNR za její objektivní zjištění.

(potlesk)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Moldanovi. Zdá se, že se do rozpravy už nikdo nehlásí. Pan poslanec Payne se hlásí do rozpravy.

Poslanec Jiří Payne: Já jenom nad tím velice rychle přemýšlím. Já se domnívám, že k této věci by se měl vyjádřit pan premiér, že by bylo účelné, abychom slyšeli jeho odpověď. (hluk v sále)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, pan poslanec Pospíšil.

Poslanec Petr Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Nechápu nyní dobře, co pan poslanec Payne žádal, když před chvílí chtěl, abychom případ odvolání pana ministra Moldana z funkce ministra a otázku jeho pozitivního či jiného zjištění jako poslance nespojovali. Já dost dobře pana poslance Payna nechápu.

(potlesk)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pospíšilovi. Slovo má pan poslanec Payne.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP