Úterý 18. února 1992

Začátek schůze České národní rady 18. února v 13.20 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 166 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády M. Lukeš, ministr kultury M. Uhde, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr státní kontroly I. Němec, ministr vlády J. Šabata.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, zahajuji šestý jednací den 30. schůze ČNR a všechny vás srdečně vítám. Zejména vítám také českou vládu, zastoupenou panem místopředsedou Lukešem. Doposud jsme projednali 18 bodů pořadů schůze, u tří bodů jsme jednání přerušili s tím, že v něm budeme pokračovat na únorové schůzi. U jednoho bodu jsme jednání přerušili na přípravu návrhů usnesení, který bychom měli projednat dnes.

K projednání nám tedy ještě zbývá:

- Volba ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, respektive stanovení jeho platu. K volbě již došlo minule.

- Informace vlády ČR o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahraničního kapitálu do české ekonomiky a o dalším navrhovaném postupu v kupónové privatizaci.

- Návrh na usnesení ČNR k přípravě zahájení činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu ČR (podle návrhu poslance Kozánka).

- Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců.

Protože se dnes dostavili naši noví kolegové poslanci, rozšíříme pořad o jeden bod, a to

"Slib poslanců ČNR", který bychom zařadili jako bod prvý.

Má někdo připomínku k tomuto návrhu nebo návrh na doplnění pořadu schůze? Zdá se, že tomu tak není. Dávám hlasovat.

Kdo je pro přijetí pořadu schůze tak, jak jsem jej přečetla, ať zvedne ruku. 98.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 3. Děkuji.

Jsme usnášeníschopni. Pořad je přijat.

Prvním bodem našeho programu je

Slib poslanců České národní rady

Předsednictvo ČNR vzalo na vědomí dne 8. 1. 1992 rezignaci poslankyně Jaroslavy Moserové, tím dnem zanikl její poslanecký mandát. Podle § 49 odst. 3 zákona ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, prohlásilo předsednictvo ČNR nastoupení paní Hany Vrchlavské jako náhradnice na uprázdněný poslanecký mandát, a to od 9. ledna 1992. Paní poslankyně Vrchlavská se na minulou schůzi omluvila, dnes ji mezi námi srdečně vítám a dovolte, abych vám ji představila.

Složením slibu soudce Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky zanikl 31. 1. 1992 poslanecký mandát panu Antonínu Procházkovi. Předsednictvo ČNR ve své schůzi dne 6. února 1992 prohlásilo nastoupení pana Antonína Marka na uprázdněný poslanecký mandát a to od 1. února 1992. Dovolte, abych rovněž pana poslance Marka mezi námi uvítala a představila vám jej.

Konečně 12. února vzalo předsednictvo ČNR na vědomí rezignaci poslance Jiřího Jiráska a prohlásilo nastoupení pana Václava Exnera jako náhradníka na tento uprázdněný poslanecký mandát, a to od 13. února 1992. Pana Exnera mezi námi rovněž vítám - již se vám představil, právě teď.

Podle ústavního zákona o československé federaci skládá každý poslanec slib na schůzi národní rady, které se poprvé zúčastnil. Odmítnutí složit slib nebo složit slib s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Prosím předsedkyni mandátového a imunitního výboru poslankyni Röschovou, aby přečetla ústavním zákonem předepsaný slib, a paní poslankyni Vrchlavskou, pana poslance Marka a pana poslance Exnera prosím, aby přistoupili ke složení slibu do mých rukou.

(Čtení slibu a jeho složení.) (Potlesk.)

Dalším bodem je

Volba ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny

Výsledky volby ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny vám byly sděleny v pátek 31. ledna. Připomínám, že se jím stal pan Jiří Němec.

Jak známo, Všeobecná zdravotní pojišťovna je zřízena zákonem, avšak není určen orgán, který by měl stanovit plat ředitele. Proto mu stanoví plat Česká národní rada.

Prosím pana poslance pana Petra Loma, aby přednesl návrh usnesení. Poslanec Petr Lom: Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví ČNR se zabýval otázkou stanovení platu nově jmenovaného ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví po rozpravě doporučuje ČNR, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem na stanovení platu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ve výši 13 000 Kčs měsíčního platu a 2 000 Kčs měsíčně nezdaněných jako náhrady. Celkem 15 000 měsíčně.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Lomovi. Nyní dávám hlasovat. Má někdo ještě nějakou připomínku k tomuto návrhu. Zdá se, že nikdo.

Dávám tedy hlasovat o návrhu usnesení:

Kdo souhlasí s tím, že Česká národní rada stanoví řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny panu Jiřímu Němcovi měsíční plat ve výši 13 tisíc Kčs a 2 tisíce Kčs nezdanitelné odměny, ať zvedne ruku. 92.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 29. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Dalším bodem je

Informace vlády České republiky o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahraničního kapitálu do české ekonomiky a dalšího navrhovaného postupu v kupónové privatizaci

Pokračujeme v přerušeném jednání ze čtvrtka 23. ledna a pátku 31. ledna.

Jak si jistě vzpomínáte, zprávu o stavu a průběhu velké privatizace nám podal ministr Tomáš Ježek. Byla k ní vedena rozprava a tu jste přerušili do 31. ledna, kdy podali obšírné informace předseda vlády Petr Pithart, místopředseda vlády Jan Stráský, ministr Tomáš Ježek, předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž Stanislav Bělehrádek, ministr Igor Němec a za dozorčí radu Fondu národního majetku poslanec Jiří Dušek. Po té jsme pokračovali v rozpravě, která byla ukončena. Jednání bylo přerušeno na zpracování návrhu usnesení, jehož přípravou byl pověřen národohospodářský výbor.

Zbývá nám tedy projednat návrh usnesení, který vám byl dnes rozdán společně s usnesením národohospodářského výboru č. 167.

Prosím nyní předsedu národohospodářského výboru poslance Karla Ledvinku, aby se ujal slova.

Poslanec Karel Ledvinka: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, nebudu opakovat to, co řekla paní předsedkyně, jenom bych vás seznámil s tím, že jste dostali na lavice rozdána 2 usnesení: Usnesení národohospodářského výboru č. 167, kde k jednotlivým bodům máte vyjádření výboru. Následně na to usnesení ČNR, které vychází z toho principu, že budou schváleny jednotlivé připomínky tak, jak doporučil národohospodářský výbor.

Říká se, že naše doba je hektická. Protože se od doby, kdy jsme projednávali návrh na usnesení, skutečně mnohé změnilo, prosím vás, dámy a pánové, abyste velice pečlivě vážili u každého bodu svůj hlas, za což vám za výbor a za sebe si dovoluji poděkovat.

A protože skutečně nechci zdržovat, tak dovolte, abych požádal paní předsedkyni, aby ve smyslu jednacího řádu ČNR nechala hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení po jednotlivých bodech, které případně, pokud si sněmovna bude přát, zdůvodním. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Ledvinkovi. Má někdo k návrhu usnesení nějakou připomínku? Zdá se, že tomu tak není. Můžeme tedy hlasovat přímo o návrhu usnesení, jak vám bylo rozdáno.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, ať zvedne ruku.

Poslanec Karel Ledvinka: Paní předsedkyně, dovolte mi, abych navrhl proceduru projednávání tak, abychom hlasovali o jednotlivých návrzích zvlášť.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Dávám tedy hlasovat o tom, zda budeme hlasovat po částech, což je pozměňovací návrh, tedy napřed o tom. Kdo je pro to, abychom hlasovali tak, jak navrhl pan poslanec Ledvinka, ať zvedne ruku. 124. Děkuji.

Návrh pana poslance Ledvinky byl přijat.

Prosím pana zpravodaje, aby se ujal svého úkolu.

Poslanec Karel Ledvinka: Dovolte mi tedy požádat vás, abyste nechala hlasovat o bodu I, kterým ČNR bere na vědomí zprávu české vlády.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám hlasovat o tomto bodu:

Kdo je pro, ať zvedne ruku. 126. Děkuji.

Tato část byla přijata.

Poslanec Karel Ledvinka: Děkuji. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že nyní budeme hlasovat o bodu II v jednotlivých bodech tak, jak byly předloženy.

Pan poslanec Palkoska předložil návrh, který je v návrhu usnesení označen jako bod 1 a dovolte mi pouze parafrázovat, neboť myslím, když máte k dispozici oba návrhy usnesení, že není třeba je číst přesně, a to parafrázovat pouze stanovisko výboru.

Národohospodářský výbor se přiklání k návrhu pana poslance Palkosky proto, že vláda ještě má možnost projednat s federální vládou event. úpravu vládního nařízení 388/91 tak, jak ji navrhujeme.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám hlasovat o této části usnesení.

Kdo je pro přijetí této části, ať zvedne ruku. 129. Děkuji.

Tato část byla přijata.

Poslanec Karel Ledvinka: U bodu 2, který předložila kolegyně Krejčová, národohospodářský výbor došel k názoru, že u těchto objektů, které nejsou přímo řešeny v privatizačním projektu, existuje vládou schválená možnost, po udělení výjimky z vládního nařízení ze zákona, které je celou řadou organizací i obcí využíváno.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážená paní předsedkyně, chtěl bych vás poprosit, abychom se při hlasování drželi návrhu usnesení České národní rady. Bylo hovořeno o bodu 2 a mluvilo se o usnesení národohospodářského výboru. Jde o to, abychom věděli, o čem hlasujeme.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Bylo hlasováno o návrhu paní poslankyně Krejčové, který národohospodářský výbor nedoporučuje.

Poslanec Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Kužílkovi, to je moje chyba, za kterou se omlouvám. Budeme tedy hlasovat o bodu 2, usnesení národohospodářského výboru.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám hlasovat o návrhu paní poslankyně Krejčové - je to usnesení 167.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 15.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Karel Ledvinka: Prosím, abyste soustředili pozornost na usnesení 167 národohospodářského výboru na jeho bod II. a III.: Schvalovat pouze takové projekty, které budou doloženy výpisy z evidence nemovitostí a výpisy z pozemkových knih, z nichž bude zřejmé, že se nejedná o majetek obcí dle § 2 zákona 172/1991 Sb. Tento návrh předložila kolegyně Krejčová. Národohospodářský nedoporučuje, neboť tento proces ještě probíhá.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 9.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Karel Ledvinka: Prosím, abyste soustředili pozornost na bod č. 2 návrhu usnesení České národní rady, který je stejně jako bod 4 usnesením našeho výboru. Dovolím si ho přečíst, je to návrh kolegy Balcárka, který zní: "Zvýraznit účelnost používání zaměstnaneckého spoluvlastnictví ve všech způsobech privatizace." Národohospodářský výbor doporučil tento návrh většinou hlasů.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 54.

Kdo je proti? 47.

Kdo se zdržel hlasování? 24.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Karel Ledvinka: Dalším bodem je bod 3 návrhu usnesení ČNR, který přednesl kolega Soural s tím, aby vláda dále hledala účinnější mechanismy k obraně národních zájmů při vstupu zahraničního kapitálu do československé ekonomiky. Národohospodářský výbor doporučuje toto usnesení.

Poslanec Jiří Payne: Mám faktickou poznámku. Prosil bych pouze upřesnit "v národním zájmu" - připadá mi tato formulace nepřesná. Bylo by třeba to lépe formulovat.

Poslanec Karel Ledvinka: Poprosil bych navrhovatele, aby upřesnil tento návrh.

Poslanec Jiří Kalfus: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, domnívám se, že to nyní již nemůžeme upravit, to jsme měli udělat v rozpravě. Podle mého názoru to nyní můžeme přijmout nebo odmítnout.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Náš názor tedy dáme najevo hlasováním. Dávám hlasovat.

Kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se.) 40.

Kdo je proti? 50.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Karel Ledvinka: Dalším bodem je bod 4 návrhu usnesení ČNR, který přednesl kolega Hájek. Je to bod 6 usnesení národohospodářského výboru. Národohospodářský výbor doporučuje tuto změnu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se.) 86.

Kdo je proti? 8.

Děkuji. Vzhledem k účasti poslanců byl návrh přijat.

Poslanec Karel Ledvinka: Dalším bodem je bod č. 7 usnesení národohospodářského výboru, který navrhl pan poslanec Hájek s textem "aby prověřila spolu s vládou ČSFR a SR možnost zvýšení nabídky do první vlny kupónové privatizace nad 260 mld.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pan poslanec Sojka má faktickou poznám ku.

Poslanec Tomáš Sojka: Dovoluji si navrhnout, zda bychom v tomto případě nemohli porušit pořadí projednávání návrhu, protože tento návrh je obsažen v návrhu číslo 10, kde je částka blíže specifikována. Doporučuji, aby o bodu č. 10 se hlasovalo předem.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Oba body se týkají téhož, doporučuji, aby byly zařazeny alespoň za sebou, aby se poslanci mohli rozhodnout.

Poslanec Karel Ledvinka: Doporučuji, abychom hlasovali tak, že předřadíme bod 10, jak to navrhuje kolega Sojka, to znamená, "aby prověřila spolu s vládou ČSFR a SR možnost zvýšení nabídky v první vlně kupónové privatizace minimálně na částku 350 miliard."

Chtěl bych poprosit vážené kolegyně a vážené kolegy, aby si teď promysleli, o co jsem vás prosil před zahájením schůze, od té doby uplynulo už mnoho dní a došlo k určitým změnám.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP