Úterý 12. května 1992

Začátek schůze České národní rady 12. května ve 14.50 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal. Z. Malík, J. Vlach a 146 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředsedové vlády J. Stráský, M. Lukeš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr státní kontroly I. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Vážené paní poslankyně a poslanci, jak bylo sděleno, je právě zahájena 38. schůze ČNR. Konstatuji, že předsednictvo ČNR překládá čtyři body návrhu pořadu:

1. návrh předsednictva ČNR na podání návrhu zákona FS ČSFR, kterým se mění a doplňuje zákon 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, sněmovní tisky 785 a 789.

2. návrh rozpočtového a kontrolního výboru ČNR na vydání zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu ČNR, sněmovní tisky 732, 769 a 787.

3. vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 75/1976 Sb., sněmovní tisky 638 a 783.

4. zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 28. dubna do 12. května 1992, sněmovní tisk 791.

5. tímto bodem by měly být odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR a návrh poslanců Cabaly a dalších. Jde o veterinární pracovníky.

Jsou nějaké návrhy nebo výhrady či návrhy změn či doplňky k návrhu pořadu?

Prosím pana poslance Kozánka.

Poslanec Petr Kozánek: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, navrhuji, aby z programu schůze byl stažen bod č. 2, to je projednání platu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a ostatních členů. Odůvodnil bych svůj návrh.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Navrhuji stručně, protože tento bod probíhá bez rozpravy. Považuji za účelné, abyste sdělil své důvody.

Poslanec Petr Kozánek: Při vypracování předloženého návrhu zákona o platových poměrech prezidenta a dalších činitelů Nejvyššího kontrolního úřadu se rozpočtový a kontrolní výbor opíral o platové relace vedoucích kontrolovaných subjektů, tj. ministrů a dalších statutárních orgánů výkonné moci z roku 1991. 13. 3. t. r. přijalo FS zákon č. 143 o platech v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, návazně na to vydaly federální vláda i vláda ČR 22. dubna t. r. nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy a některých dalších orgánů. Dosud příslušná sbírka zákonů nevyšla. Podle nich dochází k úpravě platů v těchto orgánech k 1. 5.

K provedení tohoto zákona a citovaného nařízení vlády přijala vláda ČR 29. 4. usnesení č. 324 a 325. V tomto usnesení vláda stanoví s účinností od 1. května t. r. funkční platy členů vlády, paušální úhradu nákladů a požitky spojené s výkonem funkce člena vlády atd. V důsledku toho se původně navrhovaná výše platu řídících orgánů Nejvyššího kontrolního úřadu dostala hluboce pod úroveň jimi kontrolovaných subjektů a tím by nebyl naplněn princip nezávislého kontrolního úřadu, který je zakotven v zákonu.

Kromě toho by se plat prezidenta a ústavního činitele dostal až na 12. a 15. místo mezi zaměstnanci ústředních orgánů, odměňovaných podle uvedeného zákona, zákoníku práce a nařízení vlády ČR z 22. dubna t. r. a viceprezidenta na úroveň nižší než přísluší vedoucím oddělení na ministerstvech.

Navrhuji proto, aby návrh tohoto zákona byl stažen z dnešního projednávání s tím, že rozpočtový a kontrolní výbor tento návrh urychleně přepracuje tak, aby byl v souladu se zákonem 143/1992 Sb., a s § 73, odst. 2-4 zákoníku práce, nařízením vlády ČR z 22. 4. t. r. a v relaci s platy stanovenými usneseními vlády ČR č. 324 a 325 ze dne 29. 4. t. r. Tyto návrhy pak předložení k projednání předsednictvu ČNR.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Jsou další návrhy k pořadu schůze? Pan poslance Sedláček.

Poslanec Michal Sedláček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, navrhuji vypustit bod č. 3 z návrhu dnešní schůze a to především z důvodu pohledu do téměř velmi těsně usnášeníschopné sněmovny a našich časových možností.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Jsou některé další návrhy na změny navrženého pořadu?

Pokud nejsou další návrhy na změny pořadu schůze, navrhuji, abychom o tomto pořadu hlasovali. Nejprve navrhuji hlasovat o návrhu pana poslance Kozánka na vypuštění bodu č. 2 z návrhu pořadu.

Kdo je pro návrh pana kolegy Kozánka, nechť zvedne ruku. 74.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 17.

Nejsme schopni se usnášet. Prosím kolegy, aby se dostavili k hlasování o pořadu této schůze.

Opakuji návrh pana poslance Kozánka - vypustit bod č. 2 z navrženého pořadu.

Kdo je pro vypuštění bodu č. 2 navrženého pořadu této schůze, nechť zvedne ruku. 88.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 7.

Kdo nehlasoval? 5.

Dámy a pánové, chybí nám jeden kolega k tomu, abychom byli schopni se usnášet.

Prosím Kancelář o zjištění, jestli někde v budově není zvýšená koncentrace poslanců.

/Po příchodu poslanců do sálu./

Vítám pány kolegy a dovolte, abychom přistoupili potřetí k hlasování.

Kdo je pro návrh pana poslance Kozánka na vypuštění bodu dva navrženého pořadu této schůze, nechť zvedne ruku! 100.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 7. Návrh pana poslance Kozánka byl přijat.

/Hlásí se ministr Dejmal./

Pane ministře, přejete si vystoupit právě teď?

/Souhlas./

Děkuji vám. Ta schůze dostane spád. Prosím, máte slovo.

Ministr životního prostředí ČR Ivan Dejmal: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, je navrhováno, aby byl vypuštěn bod tři, což je návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Nejen že by mi bylo strašně líto nekonečné práce, která byla na tomto zákoně vykonána, ale tento zákon má také veliký dopad na transformaci zemědělství a vůbec na další podnikatelskou činnost, protože nově upravuje způsob vynětí zemědělské půdy. Pokud přece jenom nepospícháte tak strašně rychle domů, abyste schůzi rychle ukončili, poprosil bych vás, abyste ten zákon ještě projednali.

Děkuji.

/Potlesk v části sálu./

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji, já teď uzavírám rozpravu a navrhuji hlasovat o návrhu pana poslance Sedláčka na vypuštění bodu č. 3 z návrhu programu této schůze.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku! 6.

Kdo je proti? 35. Návrh nebyl přijat.

Navrhuji hlasovat o návrhu pořadu této schůze jako o celku s tím, že dosavadní bod dvě, tedy návrh rozpočtového a kontrolního výboru ČNR na vydání zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky je vypuštěn.

Kdo je pro návrh pořadu této schůze s právě zmíněnou změnou, nechť zvedne ruku! 87.

Kdo je proti? 1. Návrh považuji za přijatý.

Prvním bodem schváleného pořadu této schůze je

I.

Návrh předsednictva České národní rady na podání návrhu zákona Federálnímu shromáždění ČSFR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České s Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

Návrh zákona byl rozdán jako sněmovní tisk 785 a společná zpráva jako sněmovní tisk 789. Prosím nyní pověřeného člena předsednictva ČNR paní předsedkyni Burešovou, aby návrh zákona odůvodnila.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych jménem předkladatelů zdůvodnila společný návrh poslance Kalvody, poslance Výborného a svůj na novelizaci § 19 zákona 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, tzv. lustračního zákona. O novelizaci musí rozhodnout Federální shromáždění, respektive dnes, kdy jeho zasedání již skončilo, jeho předsednictvo, zákonným opatřením. Na vás bude, abyste posoudili, zda náš návrh schválíte a předložíte.

Domnívám se, že k podání našeho návrhu jsou závažné důvody. Jde totiž o opatření, které - kdyby bylo učiněno dříve - mohlo usnadnit náš vývoj. Existuje anglické přísloví "Lépe později, než nikdy". Myslím, že plně vystihuje naši situaci.

Náš vývoj k demokratické společnosti, k tržnímu hospodářství a k právnímu státu není snadný. Musíme proto udělat všechno, co mu může pomoci. K tomu patří i pojmenování lidí, kteří by svými postoji, myšlenkovým světem a systémem hodnot mohli být brzdou demokratického vývoje, prostě ti, kteří byli oporami totalitní společnosti a těžce se loučí s ní i s výhodami, které jim poskytovala. Chápeme tudíž tento svůj návrh jako splátku určitého dluhu toho, co už mělo být vykonáno. Rozhodně nejde pouze o protinávrh k vládní osnově, kterou ovšem chápeme jako pracovní materiál. Náš návrh i vládní osnova mají určitého společného jmenovatele, ale v řadě podstatných momentů se liší. Nejde mi o to, abych srovnávala, chci se spíše zastavit u rysů, z nichž náš návrh vychází.

Jeho základním východiskem je přesvědčení, že se zákon má týkat těch, kteří svou pozicí a vlivem aktivně určovali tvářnost totalitní společnosti. Jestliže cílem lustračního zákona není msta, ale ochrana naší vyvíjející se společnosti, musíme ji především chránit před těmi, kteří měli před listopadem rozhodující slovo a vliv a jejichž odpovědnost za neutěšený stav naší společnosti je výrazně větší než odpovědnost kohokoliv jiného. Pokud se ovšem tito lidé nedopustili trestných činů, nejde o jejich postih, jde však o to, abychom tyto osoby znali.

Jsem hluboce přesvědčena o tom, že zákon bude mít reálný význam jen tehdy, jestliže se bude vztahovat na tuto vůdčí skupinu minulého režimu, jestliže se nebudeme zaměřovat na tzv. malé ryby, zatímco ty velké necháme bez povšimnutí. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsme proti plošnému zveřejnění, protože při něm se takzvané velké ryby rozplynou v množství. Ale nejen to, ony se v něm skryjí. Náš návrh nepočítá s plošným zveřejněním ještě z dalšího důvodu.

Zjištění provedená o lidech v evidenci Státní bezpečnosti ukazují na to, že i v rámci jednotlivých skupin evidovaných osob existují značné rozdíly. Nechci opakovat příklady, které prošly tiskem, ráda bych poukázala na vlastní zkušenost z případů, které jsme my sami prověřovali, a které ukazují, že nelze jednoznačně charakterizovat a některé byť i výjimečné, dokonce vzbuzují pochybnosti.

Při plošném zveřejnění bychom dosáhli toho, že vedle skutečných viníků a vedle lidí vedené zlou vůlí a osobním prospěchem by bez jakéhokoliv rozlišení stáli lidé, kteří tak či onak byli ke spolupráci přinuceni, nebo dokonce lidé - a jsou i takové případy - kteří nikdy nespolupracovali, ale jsou zapsáni v registru svazků. Jestliže můžeme získat něco z toho, co se dálo za totality, pak je to poučení o tom, jak se postupovat nesmí. Už nikdy nesmíme připustit heslo "když se kácí les, lítají třísky".

Proti plošnému zveřejnění evidence StB mluví ještě jeden zcela pragmatický důvod. Při obrovském rozsahu by jeho uskutečnění bylo zdlouhavé a obtížné, že by sotva splnilo svůj účel. Jestliže na jedné straně odmítáme plošné zveřejnění a na druhé straně se plně hlásíme k tomu, že je třeba chránit společnost před exponenty totalitního režimu, stává se základní otázkou okruh osob, jichž se zákon má týkat. V našem návrhu jde o přesně vymezený okruh osob z řad profesionálních stranických funkcionářů a příslušníků Státní bezpečnosti. Tyto osoby si své postavení samy vybraly jako svou životní dráhu, musely se na ni cílevědomě připravovat, plně se jí věnovat a usilovat o úspěch, jímž byl podmíněn jejich další postup.

Daleko podstatnější je, že šlo o lidi v řídícím postavení, kteří plánovali a organizovali akce, jimiž totalitní režim proslul a kteří v pravém slova smyslu tvořili jeho základnu. Rozhodně se jim neděje křivda, jestliže budou jejich jména zveřejněna. Ostatně i při zveřejnění těchto skutečností mají v našich podmínkách možnost prokazovat, jak si ve svých funkcích vedli, pokud to už o nich není veřejně známo.

Náš společný návrh vzbudil pozornost dříve, než došlo k jeho projednání. Byl hodnocen různě, mezi jiným také tak, že jde o jakýsi kompromis. Nevím čeho s čím. Existoval zde pouze pracovní materiál, který jsme dostali z vlády. Nepovažovali jsme jej za správný z důvodů, o nichž už jsem mluvila. Opomíjí hlavní viníky z řad komunistů i StB a soustředil se pouze na evidenci StB. Proto jsme podali tento návrh. Blíží se předvolební období, objevují se snahy využít tuto věc v předvolební kampani. Myslím, že jde o nesmírně závažnou a citlivou záležitost, a proto bychom ji měli posuzovat věcně a maximálně odpovědně. I skutečnost, že jako navrhovatelé jsme z různých politických stran či hnutí vypovídá o této naší snaze. Byla bych ráda, kdybyste stejným způsobem přistupovali k projednání návrhu i vy. To je všechno, co jsem chtěla říci úvodem.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji, paní předsedkyně, je vám vyhrazeno místo. Teď požádám společnou zpravodajku výborů ČNR paní poslankyni Marvanovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo. Na lavicích před sebou máte spol. zprávu výborů pod číslem tisku 789 a jak z ní vyplývá, je nutno konstatovat, že předložený návrh projednaly všechny výbory ČNR s výjimkou mandátového a imunitního a výboru zahraničního. Výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost a výbor pro územní správu a národnosti po projednání nepřijaly k předloženému návrhu žádné usnesení. Všechny ostatní výbory s předloženým návrhem vyjádřily souhlas s tím, že tři výbory - rozpočtový a kontrolní, výbor pro životní prostředí a urbanismu a církevní a humanitární výbor vyjádřily souhlas bez připomínek a zbývající čtyři výbory, tedy ústavně právní výbor, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor pro vědu, vzdělání a kulturu a výbor pro obchod a cestovní ruch vyjádřily souhlas s připomínkami, které jsou právě obsahem společné zprávy.

Ve společné zprávě je vlastně pro zjednodušení obsaženo nové znění návrhu a to tak, že místo novelizace § 19, jak je to uvedeno v původním návrhu, doporučují tyto výbory schválit návrh tak, že se v zákoně č. 451/1991 Sb. vypouští § 19. Tím se vypustí z tzv. lustračního zákona ustanovení, které zakazuje bez předchozího písemného souhlasu občana zveřejňování skutečností uvedených v osvědčení nebo v nálezu nebo zveřejňování osvědčení nebo nálezu samotného, jakož i zveřejňování jakýchkoliv podkladů k jejich vypracování.

Připomínka výboru národohospodářského nebyla do společné zprávy zapracována z toho důvodu, že společná zpráva je širší než připomínka národohospodářského výboru, ale směřuje stejným směrem jako připomínky čtyř výborů, které jsou ve společné zprávě zahrnuty.

Dále bych vás ráda seznámila se stanoviskem vlády ČR, která předložený návrh projednala na svém zasedání dne 11. května 1992 a z předloženým návrhem vyjádřila nesouhlas a to zejména z toho důvodu, že podle důvodové zprávy by měl předložený návrh vytvořit právní podmínky k ústavnímu postupu umožňujícímu plošné zveřejnění jmen občanů. Vláda má za to, že v předložené podobě návrh zákona tento cíl nesplňuje a naopak umožňuje komukoli zveřejňovat skutečnosti týkající se uvedených osob a to nahodile bez jakéhokoli systému na základě vlastního výběru. Tolik citace ze stanoviska vlády.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP