Česká národní rada, 1992-1992
Usnesení

č. 1 k návrhu skupiny poslanců na volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků hlasování na 1. /ustavující/ schůzi České národní rady (29. června 1992)
č. 2 k návrhu komise poslanců České národní rady na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování při volbách funkcionářů České národní rady, konaných na ustavující schůzi České národní rady v VII. volebním období (29. června 1992)
č. 3 k návrhu skupiny poslanců na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady (29. června 1992)
č. 4 k návrhu skupiny poslanců na volbu členů mandátového a imunitního výboru České národní rady (29. června 1992)
č. 5 ke zprávě mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslanců České národní rady (29. června 1992)
č. 6 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 12. května do 28. června 1992 (29. června 1992)
č. 7 k návrhu skupiny poslanců na volbu předsedy České národní rady (30. června 1992)
č. 8 k návrhu skupiny poslanců na stanovení počtu místopředsedů České národní rady a počtu ověřovatelů České národní rady (30. června 1992)
č. 9 k návrhu skupiny poslanců na zřízení výborů České národní rady (30. června 1992)
č. 10 k návrhu skupiny poslanců na volbu místopředsedů České národní rady (30. června 1992)
č. 11 k návrhu skupiny poslanců na volbu předsedů výborů České národní rady (30. června 1992)
č. 12 k návrhu skupiny poslanců na stanovení počtu členů předsednictva České národní rady (30. června 1992)
č. 13 k návrhu skupiny poslanců na volbu dalších členů předsednictva České národní rady (30. června 1992)
č. 14 k návrhu skupiny poslanců na odvolání dalších členů předsednictva České národní rady (30. června 1992)
č. 15 k návrhu skupiny poslanců na volbu ověřovatelů České národní rady (30. června 1992)
č. 16 k návrhu skupiny poslanců na volbu členů výborů České národní rady (30. června 1992)
č. 17 k návrhu zasedacího pořádku poslanců České národní rady v jednacím sále České národní rady (30. června 1992)
č. 18 k návrhu na usnesení České národní rady, kterým se ukládá příslušnému výboru České národní rady předložit návrh na členy kontrolního orgánu pro použití operativní techniky Policie České republiky (30. června 1992)
č. 19 k návrhu na zařazení nových poslanců do výborů České národní rady (13. července 1992)
č. 20 k zákonnému opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství (13. července 1992)
č. 21 k zákonnému opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (13. července 1992)
č. 22 k zákonnému opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve znění pozdějších předpisů (13. července 1992)
č. 23 k zákonnému opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (13. července 1992)
č. 24 k zákonnému opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb. (13. července 1992)
č. 25 k zákonnému opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (13. července 1992)
č. 26 k zákonnému opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb. (13. července 1992)
č. 27 k návrhu výboru ČNR pro právní ochranu a bezpečnost na volbu členů kontrolního orgánu pro použití operativní techniky Policie České republiky (13. července 1992)
č. 28 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 29. června do 13. července 1992 (13. července 1992)
č. 29 k rezignaci na funkci místopředsedy prezidia Pozemkového fondu České republiky (13. července 1992)
č. 30 k Programovému prohlášení vlády České republiky (14. července 1992)
č. 31 k návrhu poslance Jiřího Payna na usnesení České národní rady ke zřízení dočasné komise předsednictva České národní rady pro jednání se Slovenskou národní radou (15. července 1992)
č. 32 k návrhu poslance J. Drápely na usnesení České národní rady k možnosti spolkového uspořádání společného státu (15. července 1992)
č. 33 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady /sněmovní tisky 12 a 13/ (25. srpna 1992)
č. 34 k návrhu na jmenování poslanců České národní rady do Rady Státního fondu životního prostředí České republiky (25. srpna 1992)
č. 35 k interpelacím, otázkám a podnětům poslanců České národní rady na členy vlády České republiky (25. srpna 1992)
č. 36 k návrhu poslanců České národní rady Jana Černého a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona č. 93/1992 Sb. /sněmovní tisky 10 a 17/. (25. srpna 1992)
č. 37 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 13.7. do 25.8.1992 /sněmovní tisk 16 a dodatek/ (25. srpna 1992)
č. 38 k návrhu senátu 16 Co krajského soudu v Ostravě podle čl. 8 odst. 1 písm. h) ústavního zákona č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu ČSFR, na vydání nálezu podle čl. 3 odst. 1 citovaného ústavního zákona o nesouladu § 32 odst. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, s čl. 22 písm. a) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů (26. srpna 1992)
č. 39 k návrhu senátu 16 Co krajského soudu v Ostravě podle čl. 8 odst. 1 písm. h) ústavního zákona č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu ČSFR, na vydání nálezu podle čl. 3 odst. 1 citovaného ústavního zákona o nesouladu § 32 odst. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, s čl. 22 písm. a) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů (26. srpna 1992)
č. 40 k návrhu senátu 16 Co krajského soudu v Ostravě podle čl. 8 odst. 1 písm. h) ústavního zákona č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu ČSFR, na vydání nálezu podle čl. 3 odst. 1 citovaného ústavního zákona o nesouladu § 32 odst. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, s čl. 22 písm. a) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů (26. srpna 1992)
č. 41 k návrhům předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady /sněmovní tisky 22, 31 až 37/ (22. září 1992)
č. 42 k návrhu poslance ČNR Josefa Janečka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství /sněmovní tisky 15 a 38/. (22. září 1992)
č. 43 k návrhu poslanců ČNR Emila Jaroše a dalších na vydání zákona České národní rady o sídle České národní rady /sněmovní tisky 20 a 39/. (22. září 1992)
č. 44 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství /sněmovní tisky 26 a 40/. (22. září 1992)
č. 45 k návrhu poslanců ČNR Roberta Koláře a Martina Syky na vydání zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. /sněmovní tisky 27 a 42/. (22. září 1992)
č. 46 k návrhu na změnu usnesení České národní rady č. 361 z 18. února 1992 ke stanovení platu řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. (23. září 1992)
č. 47 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. srpna do 22. září 1992 /sněmovní tisk 44/. (23. září 1992)
č. 48 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky /sněmovní tisky 23 a 41/. (23. září 1992)
č. 49 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady. (24. září 1992)
č. 50 ke zprávě vlády České republiky o vývoji rozpočtového hospodaření České republiky v I. pololetí 1992. (24. září 1992)
č. 51 k návrhům předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady /sněmovní tisky 53, 54, 66, 67, 68 a 84/ (20. října 1992)
č. 52 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991 /sněmovní tisky 48 a 55/ (20. října 1992)
č. 53 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1991 /sněmovní tisk 79/ (20. října 1992)
č. 54 k návrhu na volbu členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky /sněmovní tisk 52/ (20. října 1992)
č. 55 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o auditorech a České komoře auditorů /sněmovní tisky 11 a 56/ (20. října 1992)
č. 56 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o daňovém poradenství a České komoře daňových poradců /sněmovní tisky 18 a 57/ (20. října 1992)
č. 57 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992, a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice /sněmovní tisky 51 a 59/ (20. října 1992)
č. 58 k návrhu poslance Petra Koháčka a dalších na vydání zákona České národní rady o Tiskové kanceláři České republiky /sněmovní tisky 63 a 65/ (21. října 1992)
č. 59 k vládnímu návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na II. pololetí 1992 /sněmovní tisk 47/ (21. října 1992)
č. 60 k interpelacím, otázkám a podnětům poslanců České národní rady na členy vlády České republiky (21. října 1992)
č. 61 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 23. září do 19. října 1992 /sněmovní tisk 60/ (21. října 1992)
č. 62 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady (22. října 1992)
č. 63 k návrhu poslance Vladimíra Šumana a dalších na vydání zákona České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky /sněmovní tisky 29 a 43/ (22. října 1992)
č. 64 k návrhům předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady /sněmovní tisky 90 až 92, 110 až 114, 136, 137, 151, 153, 157, 160 a 163/ (17. listopadu 1992)
č. 65 k návrhu na doporučení České národní rady Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky /tisk FS 132/ (17. listopadu 1992)
č. 66 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o zvýšení důchodů v roce 1993 /sněmovní tisky 132 a 133/. (17. listopadu 1992)
č. 67 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Vězeňské službě České republiky /sněmovní tisky 21 a 46/. (17. listopadu 1992)
č. 68 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky /sněmovní tisky 50 a 93/. (18. listopadu 1992)
č. 69 k návrhu poslance M. Bendy a dalších na vydání zákona České národní rady o Sbírce zákonů /sněmovní tisky 134 a 135/. (18. listopadu 1992)
č. 70 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady. (18. listopadu 1992)
č. 71 k volbě členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky /sněmovní tisk 52/. (18. listopadu 1992)
č. 72 ke zprávě o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. října do 16. listopadu 1992 /sněmovní tisk 97/. (18. listopadu 1992)
č. 73 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady (19. listopadu 1992)
č. 74 k návrhu usnesení České národní rady k současné státoprávní situaci. (19. listopadu 1992)
č. 75 k návrhu poslance České národní rady Tomáše Ježka na vydání zákona České národní rady o soustavě cenných papírů a obchodování s nimi /sněmovní tisky 155 a 159/. (20. listopadu 1992)
č. 76 k návrhu poslance České národní rady Tomáše Ježka na vydání zákona České národní rady o rezervách pro zjištění základu pro daň z příjmů /sněmovní tisky 158 a 156/. (20. listopadu 1992)
č. 77 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění /sněmovní tisky 115 a 150/. (20. listopadu 1992)
č. 78 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti /sněmovní tisky 62 a 95/. (20. listopadu 1992)
č. 79 k návrhu poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona České národní rady o daních z příjmů /sněmovní tisky 100 a 106/. (20. listopadu 1992)
č. 80 k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a některé další zákony /sněmovní tisky 61 a 94/. (20. listopadu 1992)
č. 81 k návrhu poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona České národní rady o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisky 99 a 105/. (20. listopadu 1992)
č. 82 k návrhu poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona České národní rady o spotřebních daních /sněmovní tisky 98 a 104/. (20. listopadu 1992)
č. 83 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky /sněmovní tisky 161 a 162/. (20. listopadu 1992)
č. 84 k návrhu předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona České národní rady /sněmovní tisk 169/ (24. listopadu 1992)
č. 85 k návrhu poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona České národní rady o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisky č. 99 a 105/ (24. listopadu 1992)
č. 86 k návrhu na schválení dohody o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou /sněmovní tisk 116/ (24. listopadu 1992)
č. 87 k návrhu na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generelním vymezení společných státních hranic /sněmovní tisk 118/ (24. listopadu 1992)
č. 88 k návrhu na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích /sněmovní tisk 119/ (24. listopadu 1992)
č. 89 k návrhu na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti /sněmovní tisk 121/ (24. listopadu 1992)
č. 90 k návrhu na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky /sněmovní tisk 122/ (24. listopadu 1992)
č. 91 k návrhu na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti /sněmovní tisk 123/ (24. listopadu 1992)
č. 92 k návrhu na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomukačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby /sněmovní tisk 124/ (24. listopadu 1992)
č. 93 k návrhu na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 125/ (24. listopadu 1992)
č. 94 k návrhu na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů /sněmovní tisk 126/ (24. listopadu 1992)
č. 95 k návrhu na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech /sněmovní tisk 127/ (24. listopadu 1992)
č. 96 k návrhu na schválení dohody mezi Českou republikou a Slovenskou republikou pro oblast zdravotní péče /sněmovní tisk 129/ (24. listopadu 1992)
č. 97 k návrhu na schválení dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání /sněmovní tisk 130/ (24. listopadu 1992)
č. 98 k návrhu na schválení dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Slovenské republice /sněmovní tisk 131/ (24. listopadu 1992)
č. 99 k návrhu na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o měnovém uspořádání /sněmovní tisk 117/ (24. listopadu 1992)
č. 100 k návrhu na schválení dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí /sněmovní tisk 128/ (24. listopadu 1992)

1 2Přihlásit/registrovat se do ISP