Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky
1992 - 1992


Sněmovna národů - Usnesení

Technická poznámka: číselná řada není úplná - zdigitalizována jsou jen usnesení, která byla obsažena v tištěné těsnopisecké zprávě. Zbývající usnesení (jen formální text o schválení zákona dle tisku) jsou dostupná v Archivu PS u originálů zápisů ze schůzí.

č. 1   k návrhu pořadu ustavující schůze Sněmovny národů
č. 2   k návrhu na volbu ověřovatelů Sněmovny národů
č. 3   k návrhu řádu pro volby orgánů a funkcionářů sněmoven a členů předsednictva Federálního shromáždění volených sněmovnami (tisk 2)
č. 4   k návrhu na volbu předsedy Sněmovny národů
č. 5   k návrhu na stanovení počtu členů předsednictva Sněmovny národů
č. 6   k návrhu na zřízení výborů Sněmovny národů
č. 7   k návrhu na rozdělení počtu míst ve výborech sněmovny a v předsednictvu Federálního shromáždění
č. 8   k návrhu na volbu místopředsedy a členů předsednictva Sněmovny národů
č. 9   k návrhu na volbu předsedů výborů Sněmovny národů
č. 10   k návrhu na volbu 20 členů předsednictva Federálního shromáždění
č. 11   k návrhu na volbu členů výborů Sněmovny národů
č. 12   ke zprávě o činnosti předsednictva Federálního shromáždění za dobu od poslední schůze sněmovny (tisk 5)
č. 13   k návrhu pořadu 1. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 14   k návrhu řádu pro volby předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění (tisk 3)
č. 15   k návrhu na volbu předsedy Federálního shromáždění
č. 16   k návrhu na volbu prvního místopředsedy Federálního shromáždění
č. 17   k návrhu na volbu místopředsedů Federálního shromáždění
č. 18   k návrhu na volbu předsedy a místopředsedy výboru iniciativního a petičního Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 19   k návrhu na zařazení bodu: Zřízení komise pro lidská práva a záležitosti menšin
č. 20   k návrhu na zřízení zemědělské komise sněmoven FS
č. 21   k návrhu řádu pro volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 22   k návrhu pořadu 2. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 23   k návrhu na volbu ověřovatelů Sněmovny národů
č. 24   k návrhu ověření platnosti volby poslanců Sněmovny národů
č. 25   k návrhu na stanovení termínu konání opakované volby prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 26   k návrhu na stanovení termínu konání nové volby prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 27   k návrhu pořadu 2. samostatné schůze Sněmovny národů
č. 28   k ověření platnosti volby poslance Sněmovny národů
č. 29   k návrhu na volbu poslance Sněmovny národů Ing. Pavla Šmída do výboru pro životní prostředí Sněmovny národů
č. 30   k návrhu na uvolnění poslanců Sněmovny národů z výborů Sněmovny národů
č. 31   k návrhu politického grémia na doplnění programu 2. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a stanovení délky řečnické lhůty
č. 32   k návrhu na stanovení termínu konání opakované volby prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 33   k požadavku poslance SN M. Borguľi - vysílat přímý přenos z projednávání Programového prohlášení vlády ČSFR
č. 34   k návrhu na stanovení termínu konání nové volby prezidenta České a Slovenské Federativní republiky
č. 35   k návrhu na pokračování jednání dne 16. 7. 1992 po 20. hodině a dokončení schváleného programu 2. společné schůze SL a SN
č. 36   k programovému prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 25)
č. 37   k návrhu poslance Sněmovny lidu Jana Vidíma na odložení projednávání 4 bodů schváleného programu 2. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 38   k návrhu na doplnění programu 2. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 39   k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou, podepsaná v Sofii dne 6. dubna 1992 (tisk 14)
č. 40   k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Dodatek k Dohodě o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických, podepsané ve Washingtonu dne 12. dubna 1990, sjednaný výměnou nót ze dne 25. února 1992 a 7. května 1992 (tisk 15)
č. 41   k návrhu na stanovení termínu konání opakované volby prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 42   k návrhu poslance SN J. Krejsy na změnu řádu pro volbu prezidenta ČSFR (tisk 34)
č. 43   k návrhu na stanovení termínu konání nové volby prezidenta ČSFR a dalšího programu 2. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 44   k návrhu na doplnění programu 2. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 45   k návrhu na svolání 3. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a k volbě prezidenta ČSFR
č. 46   ke schválení jmenování JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. za soudce Nejvyššího soudu ČSFR (tisk 30)
č. 47   ke schválení jmenování pplk. JUDr. Michala Mikláše za soudce Nejvyššího soudu ČSFR (tisk 39)
č. 48   ke schválení jmenování plk. JUDr. Stanislava Rizmana za soudce Nejvyššího soudu ČSFR (tisk 39)
č. 49   ke schválení jmenování JUDr. Pavla Varvařovského za soudce Nejvyššího soudu ČSFR (tisk 39)
č. 50   k návrhu na zřízení stálé zemědělské komise (tisk 23 a dodatek k tisku 23)
č. 51   k návrhu na zřízení komise sněmoven Federálního shromáždění pro lidská práva a humanitární otázky (tisk 26)
č. 52   ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 9)
č. 53   ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) (tisk 10)
č. 54   ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva FS, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb. (tisk 8)
č. 55   k návrhu na stanovení počtu členů Zvláštního kontrolního orgánu FS pro kontrolu činnosti FBIS
č. 56   k návrhu na volební řád k volbě předsedy a členů Zvláštního kontrolního orgánu FS pro kontrolu činnosti FBIS
č. 57   k návrhu na volbu členů Zvláštního kontrolního orgánu FS pro kontrolu činnosti FBIS (tisk 35)
č. 58   návrhu politického grémia na volbu předsedy Zvláštního kontrolního orgánu FS pro kontrolu činnosti FBIS
č. 59   k návrhu na volební řád k volbě předsedy a členů Zvláštního kontrolního orgánu FS pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství (tisk 35)
č. 60   ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb. (tisk 11)
č. 61   k návrhu pořadu 3. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 62   k návrhu na volbu ověřovatelů Sněmovny národů
č. 63   k návrhu na přerušení 3. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 64   ke Zprávě vlády České a Slovenské Federativní republiky o současné situaci ve státoprávním uspořádání ČSFR vzhledem ke stavu přípravy ústavních zákonů o novém rozdělení působnosti mezi ČSFR a republiky a dalších ústavních zákonů pro přípravu na rozdělení státu (tisk 82)
č. 65   k návrhu pořadu 4. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 66   k návrhu na volbu ověřovatelů Sněmovny národů
č. 67   k obsazení delegací do Parlamentního shromáždění Rady Evropy a do Evropského parlamentu (tisk 97/A)
č. 68   k účasti prvního náměstka Federálního úřadu pro vynálezy pana Karla Čady na jednání 4. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 71   k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky vypovězení Všeobecných dotacích podmínek RVHP a Všeobecných podmínek specializace a kooperace výroby (tisk 29)
č. 72   k návrhu na stanovení termínu konání nové volby prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 73   k účasti prvního náměstka ministra financí ČSFR Doc. Ing. Jozefa Šaláka, CSc., na jednání 4. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 74   k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu federace a souhrnu státních závěrečných účtů ČSFR za rok 1991 (tisk 16)
č. 75   k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná ve Washingtonu dne 22. října 1991 a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Pekingu dne 4. prosince 1991 (tisk 17)
č. 76   ke Zprávě o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za 1. pololetí 1992 (tisk 52)
č. 77   k žádosti, aby projednávání vládního návrhu ústavního zákona o způsobu zániku České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 72) bylo vysíláno ČST přímým přenosem
č. 78   k návrhu poslance Sněmovny lidu Miloše Zemana na ustavení komise pro přípravu ústavního zákona o transformaci československé federace do Česko-Slovenské Unie
č. 79   k návrhu na stanovení termínu konání nové volby prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 81   k návrhu na přerušení 4. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a rozšíření programu 4. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 82   k odpovědi místopředsedovi vlády ČSFR MUDr. Miroslava Macka (tisk 96) na interpelaci podanou poslancem Pavlem Dostálem (tisk 84)
č. 83   k návrhu na rozšíření pořadu 4. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 84   k návrhu na zahájení dohodovacího řízení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti ČSFR ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb. a zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků (tisk 71)
č. 85   k návrhu poslaneckých klubů ODS a HZDS na usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony
č. 86   k návrhu na volbu člena stálé komise sněmoven FS pro lidská práva a humanitární otázky (tisk 108/A)
č. 87   k návrhu na volbu předsedy stálé komise sněmoven FS pro lidská práva a humanitární otázky (tisk 108/A)
č. 88   k návrhu na volbu členů Zvláštního kontrolního orgánu FS pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství (tisk 108/A)
č. 89   k návrhu na volbu předsedy Zvláštního kontrolního orgánu FS pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství (tisk 108/A)
č. 90   k návrhu na volbu člena Zvláštního kontrolního orgánu FS pro kontrolu činnosti Federální bezpečnostní informační služby (tisk 108/A)
č. 91   k návrhu na volbu předsedy Zvláštního kontrolního orgánu FS pro kontrolu činnosti Federální bezpečnostní informační služby (tisk 108/A)
č. 95   k návrhu na zahájení dohodovacího řízení k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech (tisk 22)
č. 97   k návrhu pořadu 5. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 98   k návrhu na volbu ověřovatelů Sněmovny národů
č. 99   k návrhu pořadu 4. schůze Sněmovny národů
č. 101   k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992 (tisk 107)
č. 102   k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Protokol ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Praze dne 11. září 1992 (tisk 118)
č. 103   k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o vzájemném obchodu a platbách mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské republiky, podepsaná v Tiraně dne 23. ledna 1992 (tisk 111)
č. 104   k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vzájemném obchodu a platbách, podepsaná v Hanoji dne 20. února 1992 (tisk 112)
č. 105   k návrhu Statutu Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání (tisk 68) a návrhu výborů ústavně-právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 102)
č. 106   k účasti předsedy Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ivana Medka na jednání 5. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 107   k účasti předsedy Federálního fondu národního majetku na jednání 5. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 108   k návrhu rozpočtu Federálního fondu národního majetku na rok 1992 (tisk 123) a návrhu výborů finančních a rozpočtových SL a SN (tisk 127)
č. 110   k návrhu na zahájení dohodovacího řízení k návrhu zákona o zrušení Federální bezpečnostní informační služby a vyrovnání majetkových a jiných poměrů (tisk 106)
č. 111   k programu opatření vlády ČSFR proti živelnému a neústavnímu zániku federace a proti případnému riziku vyvolávání konfliktů mezi občany v souvislosti s řešením státoprávních otázek (tisk 124)
č. 112   k návrhu na zahájení dohodovacího řízení k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb. (tisk 116)
č. 113   k Programovému prohlášení vlády ČSFR (tisk 119) a návrhu výborů finančních a rozpočtových SL a SN (tisk 142)
č. 114   k odpovědím členů vlády na interpelace podané poslanci Sněmovny národů
č. 115   k účasti JUDr. Lubomíra Vylety, prvního náměstka generálního prokurátora ČSFR na jednání 5. schůze Sněmovny národů
č. 116   k návrhu pořadu 5. samostatné schůze Sněmovny národů
č. 117   k volbě ověřovatelů Sněmovny národů
č. 118   k projednání žádosti Okresní prokuratury Kroměříž o vydání souhlasu s trestním stíháním poslance Pavla Mozgy (tisk 140)
č. 119   k návrhu na volbu členů dohodovacího výboru k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb. (tisk 116)
č. 120   k návrhu pořadu 6. samostatné schůze Sněmovny národů
č. 121   k návrhu na ověření platnosti volby poslance Sněmovny národů
č. 122   k návrhu na volbu poslance Sněmovny národů ing. Vladimíra Moravčíka, CSc. do výboru zahraničního Sněmovny národů
č. 123   k návrhu na volbu poslance Ĺubora Bystrického členem předsednictva Federálního shromáždění
č. 124   k návrhu 30 poslanců SN na rozšíření programu 6. schůze SN o nové projednání bodu: Žádost Okresní prokuratury Kroměříž o vydání souhlasu s trestním stíháním poslance Pavla Mozgy
č. 125   o návrhu na opětovné projednání vládního návrhu ústavního zákona o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky, mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku (tisk 152)
č. 126   k návrhu na zahájení dohodovacího řízení k vládnímu návrhu ústavního zákona o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku (tisk 152)
č. 130   k návrhu na zahájení dohodovacího řízení k vládnímu návrhu ústavního zákona o zániku České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 132)
č. 132   k návrhu pořadu 6. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 133   k návrhu na volbu ověřovatelů Sněmovny národů
č. 134   k návrhu na stanovení termínu konání nové volby prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 135   k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Smlouva o otevřeném nebi, podepsaná v Helsinkách dne 24. března 1992 (tisk 144)
č. 138   k dodatečné odpovědi ministra vnitra ČSFR MUDr. P. Čermáka (tisk 173) na interpelaci podanou poslankyní M. Freiovou (tisk 110)
č. 145   k návrhu pořadu a postupu jednání 7. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 146   k návrhu na volbu ověřovatelů Sněmovny národů
č. 147   k vládnímu návrhu, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají k vyslovení souhlasu Federálního shromáždění ČSFR texty úmluv, doporučení a Protokolu k úmluvě, přijatých na 77. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1990, se stanoviskem vlády České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 170)
č. 149   k návrhu na dořešení postupu ke sjednocení usnesení sněmoven k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů (tisk 163) a návrhu výborů finančních a rozpočtových SL a SN (tisk 189)
č. 150   k návrhu pořadu 7. schůze Sněmovny národů
č. 153   k návrhu na zahájení dohodovacího řízení k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 195/1991 Sb., o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru (tisk 109)
č. 156   k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci SN
č. 157   k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda o používání místní měny mezi ČSFR a Mnohostrannou agenturou pro investiční záruky, podepsaná Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 21. září 1992 a druhou stranou dne 25. listopadu ve Washingtonu (tisk 210)
č. 158   k návrhu na použití prostředků státních finančních rezerv federace k řešení problémů likvidity ČSOB, a.s. v roce 1992 (tisk 200) a návrhu výborů finančních a rozpočtových SL a SN (tisk 227)
č. 159   k návrhu na ustavení pracovní komise k návrhu poslance Karla Mráčka
č. 160   k návrhu na zahájení dohodovacího řízení k vládnímu návrhu ústavního zákona o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů při zrušení státních orgánů ČSFR a organizací jimi zřízených (tisk 136)
č. 162   k ústavnosti procesu zániku ČSFR a vzniku nástupníckych štátov


Přihlásit/registrovat se do ISP