Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1992 - 1992


Tisky


1  2  3

č. 1Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatření ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie /Srbsko a Černá Hora/
č. 2Návrh řádu pro volby orgánů a funkcionářů sněmoven a členů předsednictva Federálního shromáždění volených sněmovnami
č. 3Návrh řádu pro volby předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění
č. 4Návrh řádu pro volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 5Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění za dobu od poslední schůze sněmoven
č. 6Návrh na: I. volbu předsedy Sněmovny lidu (příloha 1) II. stanovení počtu členů předsednictva Sněmovny lidu (příloha 1) III. zřízení výborů Sněmovny lidu (příloha 1)...
č. 7Návrh na: I. voľbu predsedu Snemovne národov (príloha 1) II. stanovenie počtu členov Predsedníctva Snemovne národov (príloha 1) III. zriadenie výborov Snemovne národov (príloha 1) ...
č. 8Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.
č. 9Zpráva předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na uzemí ČSFR
č. 10Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
č. 11Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta ČSFR, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.
č. 12Návrh poslanců - členů Občanské demokratické strany a Křesťanskodemokratické strany na volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 13Návrh poslaneckého klubu Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa na volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 14Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi ČSFR a Bulharskou republikou.
č. 15Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dodatek k Dohodě o obchodních vztazích mezi vládou ČSFR a vládou Spojených států amerických...
č. 16Vládný návrh štátneho záverečného účtu federácie za rok 1991 s prehľadom o súhrne záverečných účtov za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku za rok 1991
č. 17Vládní návrh, kterým se předkládají FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic.
č. 18Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Smlouva mezi ČSFR a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Moskvě dne 1. dubna 1992
č. 19Návrh pořadu a předpokládaného postupu jednání 2. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů /pokračování schůze 16. 7. 1992 od 9. 00 hodin/
č. 20Předsednictvo federálního shromáždění vyhlašuje úplné znění zákona o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 305/1991 Sb., zákonem č. 578/1991 Sb. a zákonem č. 231/1992 Sb. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI
č. 21Předsednictvo federálního shromáždění vyhlašuje úplné znění zákoníku práce č. 65/1965 Sb. se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 88/1968 Sb., atd...
č. 22Návrh poslancov Federálneho zhromaždenia na vydanie zákona, ktorým sa doplňuje zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách
č. 23Návrh hospodářských výborů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu na zřízení stálé zemědělské komise
č. 24Návrh poslanců - členů Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa na volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 25Programové prohlášení vlády České a Slovenské Federativní republiky
č. 26Návrh výborů sociálních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Federálního shromáždění k návrhu na zrázení komise sněmoven Federálního shromáždění pro lidská práva a humanitární otázky.
č. 27Návrh výborů finančních a rozpočtových na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k programovému prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 25)
č. 28Návrh poslankyně Edity Bellušové a poslance Filipa Šedivého na změnu pro volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 29Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR vypovězení Všeobecných dodacích podmínek RVHP a Všeobecných podmínek specializace a kooperace výroby
č. 30Návrh prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky na schválení jmenování za soudce Nejvyššího soudu ČSFR JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. a JUDr. Otakara Kukuly
č. 31Návrh poslance Sněmovny lidu Jiřího Konopáče na volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 32Návrh poslance Sněmovny národů Pavla Mozgy na volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 33Návrh poslanců - členů Liberálně sociální unie na volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 34Návrh podaný poslancem Josefem Krejsou na změnu řádu pro volbu prezidenta české a slovenské federativní republiky
č. 35Návrh na volbu předsedy Zvláštního kontrolního orgánu FS pro kontrolu činnosti Federální bezpečnostní informační služby.
č. 36Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR doc. JUDr. Jozefa Moravčíka, CSc. poslancem Sněmovny lidu Lubomírem Voleníkem ze dne 28. července 1992
č. 37Interpelace poslance Sněmovny lidu P. Sochy na ministra obrany ČSFR Ing. Imricha Andrejčáka ve věci zneužívání velitelské pravomoci a porušení zákona o apolitičnosti v ČSA
č. 38Návrh volebních komisí Sněmovny lidu, Sněmovny národů České Republiky a Sněmovny národů Slovenské republiky ustavených ze zástupců poslaneckých klubů pro volbu prezidenta ČSFR
č. 39Návrh předsedy vlády ČSFR na schválení jmenování za soudce Nejvyššího soudu ČSFR pplk. JUDr. Michala Mikláše, plk. JUDr. Stanislava Rizmana, JUDr. Pavla Varvařovského
č. 40Vládní návrh Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích
č. 41Návrh zákona kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích
č. 42Výbory ústavně právní sl a sn USNESENÍ č . 3
č. 43Výbory ústavně právní sl a sn Usnesení č. 4
č. 44Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích (tisk 41)
č. 45Návrh výborů hospodářských na usnesení SL a SN k návrhu poslanců FS na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech (tisk 22 )
č. 46Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR doc. JUDr. Jozefa MORAVČÍKA, CSc. poslancem Sněmovny lidu Stanislavem Gawlikem a poslancem Sněmovny národu Janem Smolecem
č. 47Návrh poslance Sněmovny národů Aleše Muchy na volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 48Předsednictvo FS vyhlašuje úplné znění zákona o pěstounské péči č. 50 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 58 Sb. a zákonem č. 118 Sb. zákon o pěstounské péči
č. 49Interpelace poslance Sněmovny lidu MVDr. Josefa Daňka na vládu České a Slovenské Federativní Republiky ve věci Federálního výboru pro životní prostředí
č. 50Předsednictvo federálního shromáždění vyhlašuje úplné znění devizového zákona ze dne 28. listopadu 1990 č. 528 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 22. dubna 1992 č. 228/1992 Sb.
č. 51Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlašuje úplné znění celního zákona ze dne 24. dubna 1974 č. 44 Sb.
č. 52Zpráva o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za 1. pololetí 1992
č. 53Plán kontrolní činnosti federálního ministerstva kontroly na 2. pololetí 1992
č. 54Vládní návrh zákona o státní statistice
č. 55Vládní návrh zákona o užitných vzorech
č. 56Zásady zákona o výrobě, rozvodu a využití topných plynů /plynárenský zákon/
č. 57Zásady zákona o výrobě a rozvodu elektřiny (elektrizační zákon)
č. 58Zásady zákona o ochraně spotřebitele
č. 59Zásady zákona o potravinách, tabákových výrobcích a kosmetických prostředcích
č. 60Vládní návrh zákona o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu
č. 61Vládní návrh zákona kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb.
č. 62Vládní návrh zákona kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
č. 63Vládní návrh zákona o hromadných sdělovacích prostředcích
č. 64Vládní návrh Zásady zákona o střelných zbraních a střelivu
č. 65Vládní návrh Zásady zákona o občanských průkazech
č. 66Vládní návrh Zásady zákona o hlášení a evidenci pobytu občanů
č. 67Návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění na změnu a doplnění ústavního zákona č. 327/1991 Sb., o referendu
č. 68Návrh Statutu Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání
č. 69Interpelace poslanců FS ČSFR SN Miroslava Grebeníčka a SL Jiřího Svobody předsedovi vlády ČSFR Janu Stráskému
č. 70Interpelace poslance Sněmovny lidu Ing. J. Zahradila na ministra zahraničních věcí ČSFR Doc. JUDr. J. Moravčíka, CSc. ve věci Domu sovětské vědy a kultury
č. 71Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti ČSFR ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb.
č. 72Vládní návrh ústavního zákona o způsobu zániku České a Slovenské Federativní Republiky
č. 73Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony.
č. 74Předsednictvo federální shromáždění vyhlašuje úplné znění občanského soudního řádu ze dne 4. prosince 1963 č. 99 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění a úprav provedených zákonem č. 36 Sb....
č. 75Návrh poslanců Sněmovny lidu na svolání schůze Sněmovny lidu a odvolání předsedy Sněmovny lidu
č. 76Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže.
č. 77Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR Doc. JUDr. Jozefa Moravčíka, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL L. Voleníkem ve věci zastavení krveprolití a řešení válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině (tisk 36)
č. 78Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR Doc. JUDr. Jozefa Moravčíka, CSc. na interpelaci podanou poslanci FS S. Gawlikem a J. Smolecem ve věci sankcí vůči SRJ (tisk 46)
č. 79Návrh poslanců Sněmovny lidu na svolání schůze Sněmovny lidu s programem: Projednání současné situace ve státoprávním uspořádání ČSFR vzhledem ke stavu přípravy ústavních zákonů o novém rozdělení působnosti...
č. 80Návrh poslanců Sl na svolání schůze Sn s programem: Projednání současné situace ve státoprávním uspořádání ČSFR vzhledem ke stavu přípravy ústavních zákonů o novém rozdělení působnosti...
č. 81Návrh výborů finančních a rozpočtových na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu federace a souhrnu státních závěrečných účtů ČSFR za rok 1991(tisk 16)
č. 82Zpráva vlády ČSFR o současné situaci ve státoprávním uspřádání ČSFR vzhledem ke stavu přípravy ústavních zákonů o novém rozdělení působnosti ústavních zákonů pro přípravu na rozdělení státu
č. 83Návrh výborů finančních a rozpočtových na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů ke Zprávě o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za 1. pololetí 1992 (tisk 52)
č. 84Interpelace místopředsedy federální vlády Miroslava Macka poslancem Federálního shromáždění ČSFR - Sněmovny národů Pavlem Dostálem
č. 85Interpelace ministra obrany ČSFR Ing. Imricha ANDREJČÁKA poslanec Sněmovny národů Ing. Augustin Čermák
č. 86Odpověď předsedy vlády ČSFR PhDr. Jana Stráského na interpelaci podanou poslanci FS M. Grebeníčkem a J. Svobodou ve věci odvolání ředitele ČSFR (tisk 69)
č. 87Odpověď ministra obrany ČSFR Ing. Imricha Andrejčáka na interpelaci podanou SL P. Sochou ve věci zneužívání velitelské pravomoci a porušení zákona o apoličnosti velitelů ČSA /tisk 37/
č. 88Žádost Obvodního soudu pro Prahu 4 k trestní věci poslance SL PhDr. Miroslava Sládka
č. 89Návrh výborů branných a bezpečnostních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu (tisk č. 60).
č. 90Návrh výborů hospodářských SL a SN na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o užitných vzorech (tisk 55)
č. 91Návrh výborů hospodářských SL a SN na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (tisk 76)
č. 92Návrh výborů hospodářských SL a SN na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů (tisk 61)
č. 93Návrh předsednictev sněmoven na pořad 4. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů (dne 22. - 25. a 29. - 30. září 1992)
č. 94Interpelace ministra vnitra ČSFR MUDr. Petra Čermáka, CSc. podaná poslancem Sněmovny lidu Radimem Valenčíkem ve věci autonehody A. Dubčeka
č. 95Návrh výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb.
č. 96Odpověď místopředsedy vlády ČSFR MUDr. Miroslava Macka na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů P. Dostálem ve věci Knižního velkoobchodu (tisk 84)
č. 97Návrh zahraničních výborů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k obsazení delegací do Parlamentního shromáždění Rady Evropy a do Evropského parlamentu
č. 98Návrh předsednictva Sněmovny národů na pořad a postup jednání 4. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů (dne 24. - 30. 9. a 1. - 2. 10. 1992)
č. 99Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu ústavního zákona o způsobu zániku České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 72 )
č. 100Návrh výborů ústavně právních na usnesení SL a SN k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 73).

1  2  3


Přihlásit/registrovat se do ISP