(14.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Mandátový a imunitní výbor jedná ze zákona neveřejně. To znamená, že pouze jeho členové mají k dispozici plnou sumu informací, která na tento výbor přichází. Ani vy ostatní poslanci, kteří nebudete členové tohoto výboru, na výbor nemůžete přijít, nemůžete se jeho jednání zúčastnit a nemůžete se s oněmi informacemi seznámit. Má-li demokraticky fungovat Parlament po volbách, které vyslaly do Poslanecké sněmovny devět politických uskupení, je nezbytně nutné, aby - podle mého názoru - těchto devět politických uskupení mělo svého zástupce v mandátovém a imunitním výboru.

Není to pouze proto, že se domníváme, že přijde nová žádost o vydání pana poslance Babiše a pana poslance Faltýnka. Během toho volebního období se mohou vyskytnout další klíčové věci, které pro každý poslanecký klub jsou důležité, a ty informace mají mít. Jestliže odepřete právo těmto menším stranám, které teď jsou menší, ale v budoucnu mohou být větší, a vy naopak se můžete stát těmi malými a budete tady příště stát a budete se dožadovat toho demokratického práva, tak se zle podepíšete pod charakter demokratické instituce, který má zůstat, a podle Ústavy je to základní předpoklad fungování naší společnosti, tedy Parlament jako celek, Poslanecká sněmovna, zvlášť jsme-li teď u jednání Poslanecké sněmovny jako její nově zvolení zástupci.

Chci vás požádat o to, abyste toto měli na paměti, abyste nepřipustili onu manipulaci se snížením počtu členů, protože ta manipulace, ty návrhy, které byly například na 11 členů, ale ten, který zde zaznívá od KSČM, na 13, je vlastně stejný, vylučuje některé strany z jednání výboru. A navíc připouští to, aby vítězné hnutí, hnutí ANO, dominantním způsobem ovládlo tento výbor, a k získání jakéhokoli rozhodnutí mu potom stačí přemluvit jednoho poslance z jiné strany a je takzvaně hotovo. Celé volební období si budou prosazovat a rozhodovat úplně, jak budou chtít.

Když se dívám na ty vaše nesmyslné vlajčičky tady (na stolcích poslanců ANO po celém sále jsou vlaječky "ANO, bude líp"), tak mi to připomíná Vítězný únor, a doufám, že v tom nebudeme pokračovat při ustavení mandátového a imunitního výboru, že hned v začátku nezakroutíte demokracii krkem jako vaši předchůdci, ke kterým se teď spojenectvím hnutí ANO - KSČM hlásíte.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk některých poslanců.)

 

Předsedající Jan Hamáček: Prosím pana předsedu Bartoška.

 

Poslanec Jan Bartošek: Vážený pane předsedající, vážené členky a členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já si myslím, že stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru je zcela zásadní, protože předurčí další fungování této Poslanecké sněmovny. K tomu, abyste mohli plnit roli opozice, a možná, že vy, kteří se dnes cítíte, že jste součástí koalice, do budoucna můžete být v opozici, tak pochopíte, že to základní, co potřebujete, je mít dostatek kvalitních informací. A jednou z těch možností a nástrojů je, aby v mandátovém a imunitním výboru byly zastoupeny všechny politické strany, které jsou v Poslanecké sněmovně. Jestliže stanovíte počet menší a ten to neumožní, v tom případě odstavíte určité politické strany od informací, na které mají nárok.

Z toho důvodu vás vyzývám, abyste podpořili návrh na těch 18 členů, protože to do značné míry předurčí, jakým způsobem přemýšlíte o demokracii, o vztahu k opozici a respektování vašich partnerů, byť s nimi nesouhlasíte. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Nedá mi, abych nezareagoval na vystoupení pana předsedy Kováčika, který říkal, že jsme tu v historii měli různé počty. To je pravda. Ale ty počty se braly tak, aby vždy každá politická strana zvolená v Poslanecké sněmovně měla zastoupení v mandátovém a imunitním výboru. Máme za sebou sedm volebních období a ani jednou se nestalo, že by některý poslanecký klub neměl zastoupení v tomto výboru. A už máme jeden dobrý precedens z tohoto volebního období. V minulém volebním období jsme měli 15člennou volební komisi, a aby všechny strany měly zastoupení ve volební komisi, to znamená, aby se mohly vzájemně kontrolovat, když budou počítat hlasy, tak jsme před chvílí vzali na vědomí ustanovení 19členné volební komise. V tomto případě logicky vyšli ti, kteří mají nejvíc hlasů, vstříc těm, kteří mají nejméně hlasů. Tak jak je to logické u volební komise, tak je to logické i u mandátového a imunitního výboru. U všech jiných je to věc politické dohody a názory většiny. Tady, pokud projde návrh menší než 18, kterýkoliv, tak dva poslanecké kluby odřízne od informací. A i my ostatní, kteří budeme mít zastoupení v mandátovém a imunitním výboru, tak přece víme, že dostaneme jenom obecnou informaci od toho, co se ti členové výboru na tom jednání dozvědí. Nedostaneme konkrétní a nemůžeme to po nich ani chtít. Oni nám mohou jenom sdělit svůj názor a doporučit, jak postupovat, až budeme hlasovat o doporučení mandátového a imunitního výboru. Takže pokud jsme zřídili volební komisi tak, aby měly zastoupení logicky všechny poslanecké kluby, tak si myslím, že ve stejné logice bychom měli určit takový počet členů mandátového a imunitního výboru, aby tam opět měly zastoupení všechny poslanecké kluby.

U ostatních výborů, a mluvila o tom i paní poslankyně Němcová, vlastně v zásadě neplatí tento argument. Protože tam jednak mohou chodit i z těch stran, které tam mají zastoupení, jiní poslanci, jednání jsou veřejná, záleží na aktivitě každého, zda tam vystoupí, nebo ne. Nepamatuji si případ, že by poslanec, který není členem výboru, nedostal slovo na jiném výboru. Myslím, že je to naprosto běžné, zdvořilé a že to bude pokračovat i v tomto volebním období.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu Kalouska a potom paní poslankyně Kovářová, potom pan předseda Michálek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Pan poslanec Stanjura mě předešel. A já jsem chtěl především zdůraznit, že nikdy v minulosti se nestalo, aby nějaká politická frakce neměla své zastoupení v mandátovém a imunitním výboru. Pravda, nikdy tady také nebylo tolik frakcí.

A dovolte mi jednu historickou vzpomínku. Je to proto, že pravidla poměrného zastoupení, podle kterého rozpočítáváme své zastoupení do jednotlivých frakcí, se váží ještě k poměrnému volebnímu systému. Poměrný volební systém zaručoval, že pokud některá politická strana nebo hnutí překročily pět procent, měly minimálně deset poslanců. Proto také dlouho v jednacím řádu naší Sněmovny existovalo jako minimální číslo pro založení poslaneckého klubu deset. Protože míň jich být nemohlo při starém poměrném zastoupení. Tohle změnila praxe opoziční smlouvy, která zavedla tzv. d'Hondtův systém. Takže díky d'Hondtovu systému může vzniknout frakce teoreticky jenom tří poslanců, pěti poslanců. A je logické, že takoví pak nemohou mít zastoupení ve všech výborech, a také o to nikdo neusiluje. Ale ty dvě instituce, to je volební komise a to je mandátový a imunitní výbor, kde vám nikdo jiný nemůže garantovat férovost toho procesu a férovost toho jednání než ten váš vlastní zástupce, tam by toto pravidlo dodrženo být mělo. Proto se velmi přimlouvám za návrh pana předsedy Farského.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Než dám slovo paní poslankyni Kovářové, tak se ptám pana poslance Beitla, jestli to je faktická poznámka. Mám tady přihlášku k faktické poznámce. (Poslanec z lavice: Zmáčkl jsem mobilem.) Stahujete, dobře. Tak paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, k mému překvapení bylo navrženo, že počet členů by měl být 13. Já bych ráda připomněla článek 2 odst. 2 Ústavy, kde se praví, že lid je zdrojem veškeré státní moci a vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, tedy nás poslanců. Pokud by se odsouhlasil počet 13, tak klub STAN by tam neměl své zastoupení. A protože my zde zastupujeme lid, resp. naše voliče, a těch bylo více než 260 tisíc, byly by nám upřeny informace, nám poslancům, o tom, jak mluvila paní poslankyně Němcová. Ale nejenom nám poslancům, ale také našim voličům, kterých bylo více než 260 tisíc. Proto vás žádám, abyste podpořili variantu pana Farského a hlasovali pro počet 18. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP