(Jednání zahájeno v 10.00 hodin.)

 

Předsedající Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušené jednání ustavující schůze a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Kohoutek karta číslo 2, pan poslanec Michálek karta číslo 3, pan poslanec Beitl karta číslo 4.

Na dnešní den požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Běhounek z rodinných důvodů, paní poslankyně Richterová Olga do 12. hodiny z osobních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Havlíček - zahraniční cesta, pan ministr Herman - pracovní důvody, pan ministr Pilný - pracovní důvody a pan ministr Štech - pracovní důvody.

Ještě než přistoupíme k projednávání dalšího bodu naší ustavující schůze, dovolte, abych umožnil našemu kolegovi Jiřímu Dolejšovi složit poslanecký slib. Pan poslanec Jiří Dolejš slib vykoná pronesením slova "slibuji" a podáním ruky. Svůj slib stvrdí podpisem. Upozorňuji, že podle § 6 písm. a) jednacího řádu odepřením slibu poslance nebo složením slibu s výhradou mandát poslance zaniká.

Prosím poslance Vojtěch Filipa, aby předstoupil k řečnickému pultu a přednesl Ústavou předepsaný slib, a vás ostatní poprosím, abyste povstali. (Děje se.)

 

2.
Slib poslanců

 

Poslanec Vojtěch Filip: Dobrý den, vážené dámy a pánové. Slib poslance Parlamentu České republiky. "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Děkuji.

Pan Jiří Dolejš (Slibuji.)

 

Předsedající Jan Hamáček: Já děkuji panu poslanci Filipovi a přistoupíme k bodům, které máme na pořadu. Vrátíme se do bodu

 

5.
Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru
a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

Já jsem ten bod včera formálně neukončil, nicméně rozprava byla uzavřena, tak tak činím teď. Takže končím bod 5.

Pan poslanec Staněk - karta číslo 6.

 

Pokročíme k bodu

 

6.
Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru

K tomuto bodu jste obdrželi usnesení volební komise č. 6 ze dne 20. listopadu 2017 a já prosím předsedu volební komise pana poslance Kolovratníka o úvodní slovo k předloženému usnesení a současně prosím, aby nám představil jednotlivé kandidáty, kteří při čtení svého jména povstanou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, přeji vám dobré dopoledne. Já bych vás rád přivítal na dnešním dnu naší první ustavující schůze.

Volební komise na své druhé schůzi 20. listopadu po té pondělní složité debatě projednala návrhy poslaneckých klubů na členy mandátového a imunitního výboru. Členům a členkám volební komise bych rád poděkoval za jejich trpělivost a vstřícnost. A i vám jako plénu chci říci a vyslat informaci, že to pondělní večerní jednání volební komise už proběhlo velmi korektně a seriózně a jsem za to jako předseda komise rád.

Volební komise přijala své usnesení č. 6, na jehož základě byl připraven návrh usnesení Poslanecké sněmovny, které máte před sebou.

Mandátový a imunitní výbor se ustavuje stejným způsobem podle zásady poměrného zastoupení jako jakýkoliv jiný výbor Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna tedy stanovila, tak jsme se dohodli v pondělí svým usnesením č. 2 ze dne 20. listopadu 2017, že mandátový a imunitní výbor bude ustaven v počtu 19 členů.

Nyní - bude to stejný postup jako v pondělí, při představení volební komise - poprosím jednotlivé představené kolegyně a kolegy, aby po přečtení svého jména povstali a představili se vám.

Za členy mandátového a imunitního výboru tedy byli poslaneckými kluby navrženi následující poslanci a poslankyně. Budu je představovat v abecedním pořadí.

1. Lukáš Bartoň za Piráty

2. Marek Benda navržen Demokratickým blokem/ODS

3. Stanislav Berkovec za hnutí ANO

4. Stanislav Grospič za KSČM

5. Petr Gazdík - Demokratický blok/STAN

6. Milan Feranec - hnutí ANO

7. Josef Hájek - hnutí ANO

8. Miroslav Kalousek - Demokratický blok/TOP 09

9. Vít Kaňkovský - KDU-ČSL

10. Taťána Malá - hnutí ANO

11. Jakub Michálek - Piráti

12. Miroslava Němcová - Demokratický blok/ODS

13. Monika Oborná - hnutí ANO

14. Ladislav Okleštěk - hnutí ANO

15. Miloslav Rozner - SPD

16. Radek Rozvoral - SPD

17. Kateřina Valachová - ČSSD

18. Helena Válková - hnutí ANO

A konečně 19. Adam Vojtěch, také za hnutí ANO.

Nyní bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby přijala usnesení, v němž bere na vědomí ustavení mandátového a imunitního výboru ve složení podle návrhu usnesení, které vám bylo rozdáno na lavice.

 

Předsedající Jan Hamáček: Ano. Přistoupíme tedy k hlasování. Zeptám se, kdo souhlasí s ustavením mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny dle předloženého usnesení.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 6. Přihlášeno je 190, pro 189, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme mandátový a imunitní výbor ustavili.

 

Aby se mandátový a imunitní výbor mohl sejít na své ustavující schůzi, pověřuji řízením tohoto výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, a to do doby, než bude zvolený předseda výboru potvrzen Sněmovnou. Upozorňuji, že výbor zvolí svého předsedu na ustavující schůzi, a dále připomínám, že mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni, a svá zjištění předkládá Poslanecké sněmovně.

V této souvislosti upozorňuji na rozdíl mezi volbou předsedy výboru výborem a Sněmovnou. V případě nastávající volby předsedy mandátového a imunitního výboru organizaci volby zajišťuje tento výbor. Znamená to, že návrhy kandidátů se nepředkládají volební komisi Sněmovny, nýbrž přímo na ustavující schůzi tohoto výboru. Podle mých informací je třeba 90 minut pro ustavující schůzi tohoto výboru. Takže svolávám ustavující schůzi mandátového a imunitního výboru. Jeho jednání bude zahájeno v 10.15 a my se zde sejdeme v 11.45. Do té doby přerušuji naše jednání - do 11.45.

Ještě prosím o pozornost. Mandátový a imunitní výbor se sejde v místnosti č. 23, což je v přízemí této budovy. Jednání je tedy přerušeno do 11.45.

 

(Jednání přerušeno v 10.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP