(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhou schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se již usadili na svých místech.

Schůzi jsem svolal na základě usnesení z první schůze Poslanecké sněmovny číslo 14 ze dne 24. listopadu 2017. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby v pátek 24. listopadu 2017.

Já vás teď poprosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli eviduji, že pan poslanec Jaroslav Dvořák bude hlasovat s náhradní kartou číslo 1, pan poslanec Kolovratník s náhradní kartou číslo 2, pan poslanec Schiller s náhradní kartou číslo 4, paní poslankyně Pekarová Adamová s číslem 5 a pan poslanec Farský s kartou číslo 7.

Ještě přečtu hned na úvod omluvy. Omlouvá se pan poslanec Jan Birke z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Petr Dolínek do 15.00 bez udání důvodu, pan poslanec Miroslav Kalousek z pracovních důvodů, Jiří Kohoutek ze zdravotních důvodů, Pavel Kováčik ze zdravotních důvodů, Olga Richterová od 16.45 do 19.00 z pracovních důvodů, pan Petr Třešňák do 15 hodin z osobních důvodů, pan František Vácha do 18 hodin z pracovních důvodů, Adam Vojtěch od 15 hodin z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá pan Bohuslav Sobotka od 15.30 z pracovních důvodů, Daniel Herman - pracovní důvody, Marian Jurečka - pracovní důvody, Miloslav Ludvík - pracovní důvody, Michaela Marksová - zahraniční cesta, Ivan Pilný do 16 hodin z pracovních důvodů, Karla Šlechtová - zahraniční cesta.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, dovolte mi, abych umožnil novým kolegům složit poslanecký slib.

 


Slib poslanců

Přistoupíme ke slibu nových poslanců za Jaroslavu Pokornou Jermanovou, Jiřího Hlavatého a Martina Půtu, kteří se dne 24. listopadu vzdali svého poslaneckého mandátu.

Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do mých rukou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci a vážení členové vlády, dne 24. listopadu 2017 se svým prohlášením učiněným na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny vzdala mandátu poslankyně zvolená za hnutí ANO 2011 za volební kraj Středočeský, paní Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová. Téhož dne taktéž prohlášením učiněným na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny se vzdal poslaneckého mandátu poslanec za hnutí ANO 2011 za kraj Královéhradecký pan Ing. Jiří Hlavatý a poslanec za hnutí Starostové a nezávislí za kraj Liberecký, pan Ing. Martin Půta. Tímto dnem jejich poslanecký mandát zanikl.

Mandátový a imunitní výbor na své dnešní 3. schůzi přijal usnesení, se kterým jsem byl pověřen vás seznámit.

Mandátový a imunitní výbor konstatuje, že

1. dne 24. listopadu 2017 zanikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jaroslavě Pokorné Jermanové, narozené dne 17. srpna 1970,

2. dne 24. listopadu 2017 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jiřímu Hlavatému, narozenému dne 27. července 1948,

3. dne 24. listopadu 2017 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Martinu Půtovi, narozenému dne 13. září 1971,

a to způsobem podle ustanovení podle § 3 odst. 6 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

4. dne 24. listopadu 2017 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Ing. Milanu Pourovi, narozenému dne 6. června 1965,

5. dne 24. listopadu 2017 vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní doktorce Evě Matyášové, narozené dne 15. července 1959.

6. dne 24. listopadu 2017 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Ing. Petrovi Pávkovi, narozenému dne 13. května 1963.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí noví poslanci poslanecký slib.

Prosím nyní paní poslankyni Evu Matyášovou, pana poslance Milana Poura a pana poslance Petra Pávka, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu a složili ústavou předepsaný slib. Současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců. (Přítomní povstávají.)

"Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Žádám nyní poslance, aby přistoupili k předsedovi Poslanecké sněmovny.

(Noví poslanci předstupují před předsedu Poslanecké sněmovny a podáním ruky, slovem "slibuji" a svým podpisem skládají slib.)

Děkuji vám. Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, blahopřeji vám a přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ještě mi dovolte, abych ještě jednou z tohoto místa uvítal paní poslankyni Evu Matyášovou, pana poslance Petra Pávka a pana poslance Milana Poura a popřál jim v poslanecké práci mnoho úspěchů.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslankyni Kateřinu Valachovou. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů. Jestliže tomu tak není, zahájím hlasování.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 1, do něhož bylo přihlášeno 182 poslanců, pro 179, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ověřovatelkami druhé schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a paní poslankyni Kateřinu Valachovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP