(14.20 hodin)
(pokračuje Pilný)

Pro zvýšení průměrného starobního důchodu bylo použito novelizované valorizační schéma. To znamená, že byl použit 100 % růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen a byla zohledněna jedna polovina růstu reálných mezd.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění nadále porostou v souvislosti s růstem mezd, od kterých je jejich výše odvozována. Pro rok 2017 se očekávají výdaje 28,9 mld. korun a pro rok 2018 se navrhují výdaje v částce 32,7 mld. korun. Navýšení výdajů je dáno autonomním vývojem i úpravami ve výpočtu již stávajících dávek.

Na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče se počítá v roce 2018 s celkovou částkou 44,8 mld. korun, což je o 6,1 mld. více, než je očekávaná skutečnost roku 2017. Zvýšení výdajů těchto dávek je dávno zvýšením přídavku na dítě o 300 korun, rozšířením okruhu jeho příjemců, dále zvýšením rodičovského příspěvku při porodu vícerčat a podobně.

Trvale se zvyšují též výdaje na příspěvek na bydlení.

Odhad výdajů na platbu pojistného na veřejné zdravotní pojištění ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátce stát, činí 69,8 mld. pro rok 2018. Do výdajů je promítnuto zvýšení měsíčního vyměřovacího základu z 6 814 korun na 7 177 korun od 1. ledna 2018.

Výdaje na příspěvek na péči jsou rozpočtované ve výši 26 mld. a byly valorizovány o 10 %.

Součástí výdajů státního rozpočtu jsou i výdaje na dotace na sociální služby, kterými stát přispívá na provoz zařízení sociálních služeb. Jedná se o nenárokový výdaj. Pro rok 2018 je navrhována na dotace na sociální služby částka ve výši 11,6 mld. korun.

Nyní bych se chtěl zmínit o některých dalších zásadních oblastech státního rozpočtu.

Platová oblast. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci rozpočtované v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích jsou pro rok 2018 rozpočtovány v objemu 186,4 mld. korun bez příslušenství, což představuje zvýšení o 24,4 mld. proti roku 2017. Včetně příslušenství činí celkové výdaje na platy 254,4 mld. korun. Toto navýšení výdajů obsahuje zejména dopad valorizace stupnic služebních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, policisté, hasiči, Vězeňská služba, Celní správa, Generální inspekce bezpečnostních sborů o 10 % s účinností od 1. 7. 2017 s dopadem ve výši 2,14 mld. korun pro rok 2018. Dopad zlepšení úrovně odměňování zejména nepedagogických pracovníků v regionálním školství, zaměstnanců v příspěvkových organizacích či zaměstnanců v sociálních službách s účinností od 1. 7. 2017 v návaznosti na úpravy v systému tarifních stupnic s dopadem ve výši 1,54 mld. korun pro rok 2018. Dopad valorizace stupnic služebních tarifů pro vojáky z povolání o 7 % s účinností od 1. 7. 2017 a s dopadem ve výši 0,65 mld. korun pro rok 2018. Dopad další valorizace platových a služebních tarifů všech státních zaměstnanců včetně těch, jimž se platy zvýšily od 1. 7. 2017, vyjma pedagogů ve veřejné sféře o 10 % a pedagogů o 15 % od 1. listopadu 2017 s dopadem ve výši 16,7 mld. pro rok 2018. Růst platů soudců a státních zástupců, přičemž nárůst platové základny činí 4,6 %. Růst platů ostatních ústavních činitelů, přičemž nárůst platové základny činí 6,8 %.

Počty funkčních míst v roce 2018 v porovnání s letošním rozpočtem vzrostou o 8 503, z čehož 2 166 je zařazeno v organizačních složkách státu, 6 338 ve státních příspěvkových organizacích. Uvedené meziroční navýšení je tvořeno především vlivem navýšení, 6 012 míst v regionálním školství, 520 míst v kapitole Ministerstva spravedlnosti, z čeho 158 míst civilních zaměstnanců, vychovatelů a 189 míst příslušníků ostrahy u Vězeňské služby České republiky v souvislosti s rozšiřováním kapacit stávajících věznic i otevíráním nových a 173 civilních zaměstnanců soudů - justiční čekatelé. V kapitole Ministerstvo vnitra 351 míst příslušníků Policie České republiky je na zabezpečení vnitřní bezpečnosti země, zejména v oblastech letového provozu, zneužitelnosti bezpilotních strojů - dronů, kybernetických útoků apod., či 66 míst příslušníků Hasičského záchranného sboru v souvislosti se zřízením nových stanic požární ochrany. 142 míst k zabezpečení agend České správy sociálního zabezpečení v oblasti otcovské dovolené, dlouhodobého ošetřovného, a sice lékařů lékařské posudkové služby.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou zahrnuty v celkové výši 41,4 mld. korun včetně EU prostředků. Podíl těchto výdajů na HDP pro rok 2018 dosáhne 0,8 %. Meziročně tyto výdaje vzrostou o 1,3 mld., z toho část financovaná z národních zdrojů se zvyšuje proti roku 2017 o 2,9 mld.

Výdaje na podporu exportu jsou rozpočtovány v celkovém objemu 3,95 mld. korun pro Českou exportní banku a pro EGAP.

Kapitálové výdaje státního rozpočtu na rok 2018 činí 89,8 mld. a ve srovnání s rokem 2017 dochází k poklesu o 14,1 mld. korun, zejména u kapitálových výdajů, které jsou kryty příjmy z Evropské unie. U národních kapitálových výdajů je naopak zaznamenán - a to prosím zaznamenejte i vy - meziroční nárůst o 5,2 mld..

Oblast školství a sportu. Výdaje na podporu vzdělávání patří mezi vládní priority, a proto byly výdaje kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy posíleny v porovnání s letošním rokem o 19,2 mld., to je o 12,3 % při započtení výdajů krytých příjmy ze zahraničních zdrojů. Celkové výdaje této kapitoly činí tedy 175,7 mld. korun. Rozpočet kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2018 je posílen o částku 3 mld., účelově určenou pro vysoké školství. Vzhledem k možnostem státního rozpočtu se jedná o maximálně možné navýšení, kterým vláda dává najevo, že podpora vzdělávání na všech stupních patří mezi její priority. Výdaje v oblasti regionálního školství jsou posíleny o 16,9 mld.. Částka 12,3 mld. je určena na navýšení tarifních platů pedagogů o 15 % a nepedagogů o 10 %. Dopadu navýšení platových tarifů do soukromého a církevního školství odpovídá navýšení kapitoly o 0,5 mld.. V návaznosti na očekávání nárůstu počtu dětí a žáků byl rozpočet regionálního školství navýšen o 1,3 mld.. Na zabezpečení podpůrných opatření systému společného vzdělávání je určeno navýšení o 1,1 mld..

Oblast kultury. Na financování Programu péče o národní kulturní poklad je rozpočtována částka 0,5 mld.. Na filmové pobídky je rozpočtována částka 800 milionů korun. Rozpočtově byly posíleny investice příspěvkových organizací a oblast živého umění, podpora profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů a kulturní aktivity. Rozpočet obsahuje výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a to příspěvek na podporu činnosti církví ve výši 1,2 mld. a finanční náhradu ve výši necelé 2,1 mld..

Oblast dopravy. Celkové výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury jsou rozpočtovány ve výši 69,4 mld. korun. Dotace ze státního rozpočtu činí 40,9 mld. pro rok 2018 včetně prostředků z Evropské unie. Výdaje na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní a osobní dopravě jsou rozpočtovány ve výši 7,4 mld., v roce 2017, z toho pro kraje a hlavní město Prahu 2,8 mld. Výdaje na kosmické projekty ESA jsou rozpočtovány ve výši 0,9 mld. korun.

Obrana a bezpečnost. Výdaje kapitoly Ministerstva obrany byly zvýšeny o 6,4 mld. na celkovou částku 58,9 mld. pro rok 2018. Podíl těchto výdajů na HDP by měl v roce 2018 dosáhnout 1,1 %. Byly posíleny kapitálové výdaje v kapitole Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby na bezpečnostní opatření v České republice.

Průmysl. Dotace na obnovitelné zdroje energie jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši 26,2 mld., to je o 1,1 mld. více než v roce 2017.***
Přihlásit/registrovat se do ISP