(14.30 hodin)
(pokračuje Pilný)

Zemědělství. Výdaje na společnou zemědělskou politiku jsou navrženy na rok 2018 ve výši 32,1 mld., přičemž největší položku tvoří přímé platby v objemu 23,2 mld. Na podporu rozvoje venkova je rozpočtována částka 7,6 mld. Z toho 4 mld. představují prostředky státního rozpočtu určené na spolufinancování a 3,6 mld. korun jsou prostředky státního rozpočtu, které budou následně kryté příjmem z Evropské unie.

Životní prostředí. V kapitole Ministerstva životního prostředí jsou rozpočtovány příjmy z prodeje emisních povolenek v celkové výši 5,9 mld. a současně související výdaje. Další prostředky jsou rozpočtovány v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Obce a kraje. Rozpočet obsahuje meziroční valorizaci příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů ke krajům a obcím ve výši 5 %.

V kapitole všeobecná pokladní správa jsou zajištěny prostředky na pokračování podprogramu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Pro rok 2018 je rozpočtována částka 0,6 mld. s cílem navýšit kapacity základních devítiletých škol v působnosti a majetku obcí.

Vládní rozpočtová rezerva je navršena ve výši necelých 5 mld., z toho 0,36 % výdajů státního rozpočtu. Výdaje kapitoly státní dluh jsou pro rok 2018 navrženy v objemu 45,9 mld. korun, což je o 0,4 mld. korun méně proti schválenému rozpočtu na rok 2017. Ke konci roku 2018 se očekává podíl státního dluhu na HDP ve výši 32 %.

Předložený návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018 je výsledkem shody koaličních partnerů končící vlády.

Ještě na závěr bych chtěl jenom říci, že jednání o rozpočtu byla samozřejmě složitá. Byla ovlivněna nejen blízkostí voleb, ale také tím, že původní požadavky na státní rozpočet převyšovaly ten deficit 50 mld. o 100 mld. Chtěl bych poděkovat svým kolegům z vlády za to, že se podařilo dosáhnout konsenzu, který kromě mandatorních výdajů, které se musely splnit a které kromě plošného přidávání všem zaměstnancům státu a všem zaměstnancům veřejné správy dokázaly také zvýšit investice ze státního rozpočtu, jak už jsem říkal, o 5 mld. Dali jsme o 3 mld. více na vysoké školy. Splnili jsme téměř všechny požadavky na vědu, výzkum a inovace. Ten rozpočet považuji, jak už bylo řečeno, za realistický a charakterizuje ho asi umění možného.

Na závěr svého vystoupení bych chtěl požádat vás, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, o podporu vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a schválení základních údajů návrhu tohoto zákona v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí vlády České republiky Ivanu Pilnému za jeho úvodní slovo. Nyní požádám, aby nás o jednání rozpočtového výboru informovala předsedkyně a zpravodajka tohoto tisku paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, jak už tady bylo řečeno, tímto návrhem státního rozpočtu se zabýval rozpočtový výbor na svém jednání 30. listopadu. Já tedy nebudu opakovat ta základní čísla. Myslím, že jich tady zaznělo od pana ministra vcelku dost, abyste si dokázali udělat obrázek o tom, jak je návrh státního rozpočtu na rok 2018 sestaven.

Rozpočtový výbor se zabýval zejména celkovým objemem příjmů, výdajů, pak způsobem vypořádání salda, dotačním vztahem k územním celkům a samozřejmě také vzal na vědomí vztahy k Evropské unii. Na základě všech těchto záležitostí, projednání a diskuze nakonec přijal rozpočtový výbor usnesení, které máte všichni k dispozici, nicméně abychom udělali procedurám zadost, tak mi dovolte, abych vás s ním seznámila.

Usnesení rozpočtového výboru z druhé schůze ze dne 30. listopadu 2017 k prvému čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, sněmovní tisk číslo 2. Po úvodním slově ministra financí Ivana Pilného, zpravodajské zprávě poslankyně Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 v prvém čtení přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna

I. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 podle sněmovního tisku 2, kterými jsou:

A. Výše příjmů stanovená částkou 1 314 497 641 409 Kč, výše výdajů stanovená částkou 1 364 497 641 409 Kč,

rozdíl mezi příjmy a výdaji (saldo) stanovený částkou - 50 000 000 000 Kč.

B. Způsob vypořádání salda těmito financujícími položkami

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 50 479 347 964 Kč

b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 479 347 964 Kč

C. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 197 575 400 Kč.

D. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 8 605 003 980 Kč.

E. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 959 571 000 Kč.

F. Zmocnění ministru financí v §2 odst. 1, 2 (včetně možnosti změnit výši celkových příjmů, celkových výdajů a dalších ukazatelů zde uvedeným postupem a v daném rozsahu), zmocnění Ministerstvu financí postupovat při stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze a postupovat pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku podle §1 odst. 10 (příloha č. 8, vše ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 podle sněmovního tisku 2).

II. bere na vědomí, že návrh státního rozpočtu ČR na rok 2018

a) obsahuje finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 70 034 077 273 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 40 600 000 000 Kč,

b) stanoví rozsah pojistné kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., ve výši 211 000 000 000 Kč a výši dotace pro doplnění jejích pojistných fondů 2 800 000 000 Kč;

III. přikazuje k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2018 takto:

Výbor Poslanecké sněmovny - přikázaná kapitola (okruh) vládního návrhu SR:

Petiční výbor:

304 - Úřad vlády

309 - Kancelář Veřejného ochránce práv

343 - Úřad pro ochranu osobních údajů

- Výdaje státu na podporu nestátních neziskových organizací (sešit B)

Rozpočtový výbor:

301 - Kancelář prezidenta republiky

302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

303 - Senát Parlamentu

312 - Ministerstvo financí

345 - Český statistický úřad

359 - Úřad Národní rozpočtové rady

396 - Státní dluh

397 - Operace státních finančních aktiv

398 - Všeobecná pokladní správa

Kontrolní výbor:

371 - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

381 - Nejvyšší kontrolní úřad

Výbor pro evropské záležitosti:

- výdaje státního rozpočtu v souvislosti s rozpočtem EU a finančních mechanismů vyjma zemědělské politiky

- finanční vztahy k rozpočtu EU, EHP, Norsku a Švýcarsku

- odvod vlastních zdrojů EU ze SR do rozpočtu EU); (vše sešit B) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP