(16.50 hodin)

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, pánové poslanci, já jsem se domnívala, že už nevystoupím, ale vzhledem k velkému PR pana předsedajícího Okamury budu muset.

Ten konflikt zájmů, pane předsedající, jste byl povinen nahlásit před svým vystoupením, takže vašich dvacet minut, kde jste neuváděl úplně pravé informace, se domnívám, že byly naprosto liché, zbytečné, irelevantní.

Návrh novely zákona, který zde předkládáme za Ministerstvo pro místní rozvoj, je kompromisem. V tuto chvíli mohu stále ještě sdělit, vyváženým kompromisem mezi zájmy státu, podnikatelů a spotřebitelů. Už jsme si tady v roce 2015 zažili debatu ohledně pojišťoven, vítám kolegy na galerce, cestovky apod. Nerada bych se dostala do situace, kdy si tady u toho pultíku každý hájí své zájmy, a když někdo je v tom konfliktu zájmů, tak to prostě řekněte! I předsedající, i místopředsedové, všichni, kdo tady budete stát! Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, paní ministryně. Máme nějaký další návrh na závěrečné slovo? Nemáme, takže končím závěrečná slova, pojďme hlasovat o návrzích. Zaznamenal jsem jeden návrh, je to návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Pojďme tedy neprodleně hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování? Kdo je proti vrácení? - Vám nefunguje? Nefunguje hlasovací zařízení. Dobře, prohlašuji hlasování za zmatečné. Odhlásíme se, je tady žádost o odhlášení. Super, přihlásíme se. Počkáme. Moment, ještě si odmažu poslední faktickou poznámku. Jsme všichni přihlášeni.

Zahajuji hlasování. Ještě jednou zopakuji, omlouvám se, je to na vrácení předloženého návrhu navrhovateli. Kdo je pro vrácení? Teď zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. - Nefunguje vám karta. Dobře, takže já ještě jednou tedy všechny odhlásím. Přihlaste se prosím ještě jednou. Paní poslankyni Richterové nefungovala karta. (Poslanec Faltýnek: Není to vypnuté.) Není vypnuté hlasování, takže ukončíme hlasování.

 

Znovu to zopakuji: hlasujeme o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování, teď. Kdo je pro vrácení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 30. Přihlášeno je 151 poslanců, pro 27, proti 111 poslanců, zdrželo se 13. Návrh na vrácení byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Nevidím jiný návrh, takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 31. Přihlášeno 154 poslanců, pro 152, proti nula, zdržují se dva. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání garančnímu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Nemá. Takže konstatuji, že návrh byl přikázán, a končím tento tisk. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji.

 

Máme tady další tisk.

 

3.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu
předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy
v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017
/sněmovní tisk 11/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, v tom předcházejícím bodu jste se mnohé dozvěděli o změnách v cestovním ruchu občanů a teď vám řeknu něco o změnách v cestovním ruchu nebezpečných chemických látek, protože těmi se zabývá Rotterdamská úmluva.

Změny přílohy III se provádějí za účelem zařazení nových nebezpečných chemických látek do této přílohy. Minulé, osmé zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, které se konalo na přelomu dubna a května 2017 v Ženevě, přijalo rozhodnutí o zařazení čtyř následujících nebezpečných chemických látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy. Jedná se o za prvé průmyslové chemické látky, což jsou tzv. chlorované parafíny s krátkým řetězcem a veškeré sloučeniny tributylcínu, a dále pak pesticidy, karbofuran a trichlorfon. Zařazením těchto látek do přílohy III se na ně bude vztahovat postup předchozího souhlasu, což v praxi znamená, že pověřený orgán dovážejícího státu, v tomto případě Ministerstvo životního prostředí v případě České republiky, rozhoduje, zda povolí dovoz takové látky nebo jej zakáže či pro takový dovoz stanoví určité podmínky. Česká republika jakožto smluvní strana úmluvy už od roku 2004 se zavázala plnit závazky, které pro ni vyplývají, a zařazení nových chemických látek je tak důležitým opatřením pro naplňování cíle úmluvy.

Nakládání s látkami karbofuran, trichlorfon a se sloučeninami tributylcínu je již řešeno nařízením Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek a nakládání s chlorovanými parafíny s krátkým řetězcem je pak ošetřeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách, takže změny přílohy III nebudou mít dopad na právo České republiky ani na státní rozpočet, veřejnou správu ani na podnikatelský sektor.

Závěrem jenom řeknu, že v podmínkách České republiky jde relativně už o formální rozšíření, protože žádná z těchto látek se na našem území už několik let nepoužívá a ani se sem nedováží. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, děkuji, a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já jen krátce, protože pan ministr všechno důležité zde pregnantně popsal, tak už jenom takové krátké shrnutí.

Příloha III Rotterdamské úmluvy umožňuje kontrolovat pohyb vybraných nebezpečných látek a omezovat jejich nežádoucí dovoz. Obsahuje v příloze III seznam nebezpečných látek, na které se vztahuje postup předchozího souhlasu. Pověřený orgán, v České republice je to Ministerstvo životního prostředí dovážejícího státu, uděluje souhlas s dovozem nebezpečné látky ještě před jeho uskutečněním. Bylo přijato zařazení čtyř chemických látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy, chlorované parafíny s krátkým řetězcem, veškeré sloučeniny tributylcínu, karbofuran a trichlorfon. Provádění úmluvy pro Evropskou unii zajišťuje nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie číslo 649/2012, na národní úrovni je tato problematika řešena podle zákona číslo 350/2011, o chemických látkách a chemických směsích, neboli chemický zákon.

Doporučuji návrh k projednání zahraničnímu výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP