(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktická poznámka zde není, takže do všeobecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Oborná, po ní vystoupí paní poslankyně Válková. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jako členka mandátového a imunitního výboru se musím vyjádřit k celé záležitosti vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, protože jsem v poslední době byla svědkem událostí, které považuji za šokující. A věřte mi, že bych nikomu z vás nepřála na vlastní kůži prožít podobnou zkušenost. Už o tom hovořila Táňa Malá, takže bych jen doplnila pár drobných, ale velmi zarážejících postřehů.

Snažila jsem se podrobně s kauzou Čapí hnízdo seznámit studováním spisu. Na Krajském ředitelství policie v Praze jsem strávila bezmála pět hodin. Posléze jsem velmi pečlivě vyslechla na mandátovém a imunitním výboru jak státního zástupce, tak vyšetřovatele Nevtípila, jehož vystoupení bylo mírně řečeno nepřesvědčivé. Kolegyně a kolegové, já opravdu nemusím být právník, abych na základě těchto skutečností došla k závěru, že v kauze Čapí hnízdo panuje nejen spousta nesrovnalostí a nejasností, ale hlavně chybí nezpochybnitelné důkazy. Nemohu proto vyloučit, že celá kauza Čapí hnízdo je politicky motivována. Celý případ je navíc průběžně přiživován médii, mediální prostory v sociální síti jsou plné spekulací bez jediného důkazu a to vše vede, dámy a pánové, až tak daleko, že některým kolegům je vyhrožováno likvidací.

Na závěr mi dovolte, abych vám připomněla jeden důležitý fakt. V minulém volebním období byli Andrej Babiš i Jaroslav Faltýnek Sněmovnou vydáni. Voliči ve volbách rozhodli o tom, že Andrej Babiš má jejich důvěru, a chtějí, aby byl dál v politice. Andrej Babiš od voličů získal nejsilnější mandát ze všech politiků. Můj názor, který se opírá o všechna tato fakta, a skutečnosti, které jsem zde vyjmenovala, zejména pak chybějící důkazy a celková nepřesvědčivost předložených materiálů je takový, že Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek mají mít možnost vykonávat mandát, který získali právě od občanů této země.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihlášenou do všeobecné rozpravy je paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Výborný. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, samozřejmě ten relativně pečlivě připravený a doufám i systematický projev musím zkrátit ze dvou důvodů. Řada argumentů a skutečností, faktů i domněnek zde již odezněla a navíc jsem byla vyzvána, abych v zájmu toho, abychom konečně uzavřeli tuto kauzu, svůj projev maximálně zkrátila. Proto kdyby měl někdo potom zájem se seznámit více s rozborem, kterému jsem věnovala více hodin, právě smyslu, funkci a ústavněprávním souvislostem, institutu imunity i v historickém vývoji, ráda alespoň jemu nebo jí, té zájemkyni, ty informace předám. Takže mi odpusťte, že skočím in medias res, rovnou k věci, kvůli které jsem se stala i vystupující na této schůzi.

Jsem rovněž členkou mandátového a imunitního výboru. Na rozdíl od paní kolegyně Táni Malé, které je naprosto nepřípustným způsobem vyhrožováno na sociálních sítích a je osočována v médiích, jak všichni dobře víme, mně se takovýto zájem médií zatím vyhnul. Proto zůstanu v té věcné rovině snadněji klidná a doufejme, že i pro vás všechny srozumitelná.

Nemyslím si, že by jednání mandátového a imunitního výboru probíhalo v atmosféře, která by byla pro nás všechny příjemná. Nicméně jsme se, myslím, s tím úkolem, který nám ukládá ustanovení § 45 odst. 1 písm. a), abychom jako nástroj orgánu Poslanecké sněmovny zjistili, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní stíhání, a v této souvislosti se zde i konkretizují a i ty zvyklosti sněmovní nám nastiňují postupy, které máme provést, abychom se dobrali takového výsledku, s kterým můžeme předstoupit před Sněmovnu. To zde bylo, myslím, velmi zevrubně a pečlivě popsáno ve zpravodajské zprávě. Tu už jste slyšeli. Usnesení ještě uslyšíte. Jistě nebudete překvapeni. Všichni víme, jak to dopadne, již nyní a navíc dva hlavní aktéři sami žádají o vydání.

Protože jsem však předtím, než jsme hlasovali na mandátovém a imunitním výboru, provedla jisté zhodnocení z hlediska oboru, na který se specializuji, trestního práva, tak dovolte, abych s některými závěry vás seznámila i zde, a možná že pochopíte, proč jsme se na mandátovém a imunitním výboru, nebo lépe pochopíte, hlasování nakonec zdrželi.

Stejně jako ostatní členové mandátového a imunitního výboru jsem i já měla možnost se seznámit s trestním spisem a dospěla jsem po jeho prostudování k následujícím závěrům. Záměrně se budu vyjadřovat někdy příliš obecně právě proto, že nemohu a nechci prolomit důvěrnost těch informací, kterých jsem se jako členka mandátového a imunitního výboru... ke kterým jsem měla na rozdíl od vás přístup.

Řada ve spise uvedených skutečností údajně prokazujících trestnost jednání - to je naplňující skutkovou podstatu dotačního podvodu podle § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství a skutkovou podstatu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, odst. 5 trestního zákoníku, také spáchaného formou účastenství, čili podle § 24 odst. 1 písm. a) - není vůbec, nebo jen velmi nedostatečně důkazně doložena.

Dalším zjištěním, ke kterému jsem dospěla studiem předmětného spisu, je konstatování nesprávné trestněprávní kvalifikace údajné trestné činnosti obviněného Andreje Babiše, která vede nejen k chybným právním závěrům, ale současně pro mne i zpochybňuje odbornou erudici příslušných policejních orgánů a otevírá pak logicky prostor pro úvahy ohledně vysvětlení takových zásadních pochybení. Konkrétně jde o minimálně diskutabilní jednočinný souběh trestného činu dotačního podvodu s trestným činem poškození finančních zájmů Evropské unie, a to jak co se týká jejích základních skutkových podstat, tak kvalifikovaných.

Neméně překvapující je konstrukce účastenství, ať již pokud jde o organizátora tohoto trestného činu, kterým měl být Andrej Babiš, tak jeho tzv. pomocníky, kde se dopustil podle mého názoru policejní orgán elementárních chyb při aplikaci trestněprávního institutu účastenství na konkrétní příklad, kdy účastníkem na dokonaném trestném činu, ale i jeho pokusu, to nebyl tento případ, může být jen ten, kdo sám není pachatelem ani spolupachatelem téhož trestného činu. Z principu akcesority účastenství pak vyplývá, že trestní odpovědnost účastníka je závislá na trestní odpovědnosti hlavního pachatele, nikoliv naopak, jak se nesprávně dovozuje v usnesení o zahájení trestního stíhání Andreje Babiše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP