Pátek 2. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

18.
Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 54/ - prvé čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali pan hejtman Netolický a paní poslankyně Zuzana Ožanová, která je zpravodajkou pro první čtení. To se stalo, jsme uprostřed obecné rozpravy. Na řadě jsou poslanci, kteří jsou přihlášeni s faktickou poznámkou. Prvním přihlášeným je pan poslanec Ivan Adamec. Ano, tak odmažu pana poslance Adamce. Další na řadě podle elektronických přihlášek je pan poslanec Krejza. Jenom po tom přerušení konstatuji, že dalšími přihlášenými s faktickou poznámkou po panu poslanci Krejzovi jsou poslanci Kupka, paní poslankyně Langšádlová, pan poslanec Baxa a pan předseda Michálek.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, trošku mi teď došla řeč. Byl jsem v roce 1989 studentem ve čtvrtém ročníku a opravdu, teď se mi tedy lehce nemluví. Dobře, je to historie.

Vraťme se k našemu bodu. Aniž bych chtěl podezírat pana kolegu předsedu Michálka prostřednictvím pana předsedajícího, že má či nemá zkušenosti, můžu vám říct, že jako komunální politik se děsím stavebního úřadu. Nemáte žádný vliv, ale zato veškerou odpovědnost. Ti občané tomu nerozumějí a chodí komu si stěžovat? Starostovi. Když tam není, místostarostovi. A můžu vám říct, že ty debaty vůbec nejsou příjemné. Tomu úřadu totiž ve skutečnosti ti úředníci vládnou. Vy je nemůžete ani odvolat, ani jim příliš ublížit a nikdo si to nedovolí. A nejde ani o nějaké flastry. To tak prostě je. Ten úředník dneska je neodvolatelný. A víme, jak je to s protahováním stavebních řízení. Nekonečně dlouho, obyčejný dům dneska devět měsíců, žádný problém. Já v tomhle opravdu ale žádný problém podjatosti nespatřuji, a přestože mám výhrady k jiným hlasováním našich kolegů, tak v tomto případě si dovolím tento zákon podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Kupky. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já se taky přidávám k těm, kteří podporují tuto legislativní iniciativu, protože je důležitá. Odmítám přijmout představu, že všichni úředníci v České republice jsou podjatí, nebo se nad nimi přinejmenším vznáší stín podjatosti. Ono to totiž potom může vypadat tak, že vysloví-li starosta nějaký názor, může se mít automaticky za to, že všichni jeho úředníci ho sdílejí nebo jsou už jenom proto podjatí.

Jeden konkrétní příklad. Chce-li ŘSD stavět obchvat u města, místní úřad o tom bude rozhodovat a pan starosta se vysloví v tom smyslu, že by ten obchvat přivítal. Má to potom znamenat, že ti úředníci jsou automaticky podjatí a neměli by o tom rozhodovat a měl by o tom rozhodovat pokud možno úřad vzdálený 20 km od toho místa, který zaručeně bude nepodjatý? No, možná bude nepodjatý, ale také nebude místně znalý. Takže my sice budeme mít úřad nepodjatý, ale jeho rozhodnutí tím automaticky nebude kvalitnější. A můžeme dosáhnout naopak toho, že v zájmu boje za automatickou podjatost nebo systémovou podjatost dostaneme rozhodnutí, která budou vykazovat mnohem vážnější problémy.

Důležitá věc ale je, že pořád v České republice existuje mnoho funkčních mechanismů, jak se proti nesprávnému rozhodnutí úřadů bránit, a ti, kteří to dělají, tu praxi velmi dobře znají. Takže se nebojím, že by na základě takové legislativní iniciativy došlo k tomu, že by se v České republice rozhodovalo hůř. Jsem naopak přesvědčen o tom, že se bude rozhodovat lépe a v kratších časech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka paní poslankyně Langšádlové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem zažila také jako mnozí z vás tu diskusi okolo roku 2000, kdy se hovořilo o tom, jaký tady bude model veřejné správy. To rozhodnutí je zkrátka takové, jaké je. Je tady smíšený model, máme tady společnou státní správu, samosprávu a působí pod městy a působí pod kraji. To je zkrátka realita. A já musím přiznat, že nerozumím úplně tomu, co tady zaznívalo od kolegů Pirátů. Já jsem zažila něco jiného. My jsme se stali oerpéčkem, přišlo pod nás 170 státních úředníků z okresního úřadu. A já jsem zažila spolupráci s nimi jako s velkými profesionály, jako s těmi, kteří opravdu tu práci umějí, byli sebevědomí, nenechali se ovlivňovat a to je samozřejmě dobře. Byť je logické, že představitel samosprávy to může vidět jinak, má a může vyslovit svůj názor, ale opravdu nejsou to ani ti, kteří by měli vládnout, ta odpovědnost je veliká. Musím potvrdit to, co tady bylo řečeno, občas se stane, že udělají chyby, a pak to, pravda, odnese ta samospráva, i když za to nemůže. Ale ani ti, kteří vládnou, ale ani ti, kteří podléhají.

Protože, co my potřebujeme? My potřebujeme sebevědomou profesionální státní správu ať už na úrovni obcí, krajů, nebo státu. A v tom bychom je měli podporovat. My opravdu nemůžeme neustále někoho podezřívat, že selže a že chce dělat lumpárny. A pokud někdo selže, tak opravdu máme opravné odvolací prostředky. A nebojme se těchto úprav. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Baxy. Po něm jsou s faktickými poznámkami přihlášeni poslanci Munzar, Birke, paní poslankyně Dostálová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji. Dobré popoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych v úvodu zmínil skutečnost, která myslím, že není v důvodové zprávě k tomuto návrhu uvedena, že se k této iniciativě přihlásil také Plzeňský kraj přímo usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje. Mimo jiné i na základě toho, že jak město Plzeň, tak Plzeňský kraj mají zkušenosti s tím, co může přepjatý výklad v tomto duchu způsobit, kdy město Plzeň se rozhodlo stavět zařízení pro energetické využívání odpadu, příslušným orgánem podle správního řádu k tomuto byl odbor životního prostředí krajského úřadu a vedle toho Plzeňský kraj v samosprávné působnosti, v samostatné působnosti dle zákona pořizoval plán odpadového hospodářství kraje, kde se s touto spalovnou počítalo. Naprosto jako logický, rozumný krok, naprosto logický, rozumný postup, a přesto se během celého toho procesu právě ocitla výstavba tohoto zařízení pod tlakem spolků, které na něj útočily z důvodu údajné systémové podjatosti úředníků krajského úřadu, kdy ten krajský úřad nemohl jinak postupovat, protože podle zákona byl příslušný k tomuto řízení v přenesené působnosti, a současně Plzeňský kraj v samostatné působnosti měl pořídit plán odpadového hospodářství. Musel bych lidově říct, že jsem si tehdy připadal trošku jako v blázinci.

Takže velice tuto iniciativu vítám. Myslím, že je velmi prospěšná a užitečná, dojde-li k jejímu dopracování.

A pak bych závěrem už zmínil jednom jednu věc prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi klubu Pirátů Michálkovi. Já, pane předsedo, chápu leckdy to, že se pokoušíte najít nějaké zlepšení třeba ve státní správě, ale považuji za nepříjemné a v mnoha ohledech nebezpečné, že stále se ve vašich vystoupeních objevuje jakýsi nevyslovený předpoklad toho, že lidé, kteří jsou ve vedeních obcí, krajů, zastupitelé, úředníci a priori svou agendu a své úkoly chtějí řešit s nějakými nekalými úmysly. (Upozornění na uplynutí času.) A s tím nesouhlasím. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Munzar a jeho faktická poznámka. Pan poslanec zde není, takže nemůže vystoupit. Následuje faktická poznámka pana poslance Birkeho. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane hejtmane, dovolte, abych vám řekl ještě bizarnější příběh ze své praxe. My jsme se pokoušeli 12 nebo 13 let stavět obchvat města, obchvat Náchoda. A abychom dostali územní rozhodnutí, o čemž rozhoduje samozřejmě orgán státní správy, stavební úřad, tak já nemůžu, pane kolego Kupko, vaším prostřednictvím, pane předsedající, vůbec říct do médií ani nahlas, ani na Facebook, nikam, že to je moje přání. A proč? Protože existuje judikát brněnského soudu, který říká, že starosta města nemůže, nesmí dát najevo své přání, aby bylo něco postaveno, o čemž rozhoduje úředník výkonu státní správy. To je realita. Realita blázince! Promiňte mi to. Takže to je opravdu bizarní.

A aby toho nebylo málo, tak vám potom ještě stačí s prominutím jeden lumen jedné ekologické strany, které všichni máme ve svých zastupitelstvech, určitě, každý máme takového lumena, a ten člověk monitoruje Facebook nejenom můj, ale i té úřednice, a nedej bože, kdyby ta úřednice cokoli naznačila, že je zacpané to město, nebo Náchod, cokoli, tak okamžitě bude označena za podjatou a střelí to, a tím se to celé samozřejmě zboří.

Tak to jenom chci říci. Já to neříkám proto, vaším prostřednictvím, že na vás útočím, ne, vůbec ne, naopak, já s vámi souhlasím. Protože to je absolutní blázinec.

Pane hejtmane, držím vám palce, aby to vyšlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a její faktická poznámka. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji, pane předsedající, za slovo. Nejprve musím říci, že jako poslankyně za Královéhradecký kraj tento návrh jednoznačně podporuji, protože není možné, aby pan hejtman podepsal memorandum, že chce univerzitní kampus, spolu s panem primátorem, a v ten moment se stali systémově podjatí a řešil to místo patřičných úřadů úřad v Hořicích, který samozřejmě na to nemá vůbec žádné kapacity. A z Hradce Králové už je v Hořicích kdeco, takže tato situace je neúnosná.

Jako ministryně pro místní rozvoj ovšem musím říci, že systémová podjatost je skutečně, je potřeba systémového řešení, které budeme řešit v rámci rekodifikace stavebního práva. Už jsme se tady dotkli mnoha aspektů, kde se skutečně budeme muset zamyslet nad postavením stavebních úřadů v rámci smíšeného modelu. A je potřeba i ve výborech tento zákon rozdiskutovat, protože se musí myslet i na to, že není možné vystavit tzv. bianko šek, že všichni nemohou být z titulu zákona systémově podjatí, protože pokud by například konkrétní úředník řešil nějaký problém na sousedním pozemku, tam, kde bydlí, tak je jednoznačně systémově podjatý a shodil by to soud.

Takže předpokládám, že ve výborech toto detailně rozdiskutujeme, nicméně také dneska tento návrh podpořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Seznámím vás s omluvami. Omlouvá se pan ministr Stropnický z dnešního jednání až do 13 hodin z pracovních důvodů, dále se omlouvá paní poslankyně Pavla Golasowská z dnešního zasedání od 13.30 do konce jednání, z rodinných důvodů se omlouvá paní poslankyně Krutáková od 12.10 do konce jednacího dne a z jednání se také omlouvá mezi 12. a 18. hodinou z důvodu jiného jednání pan poslanec František Elfmark.

Do obecné rozpravy k tomuto bodu je přihlášen pan předseda Michálek. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych nejprve reagoval na ty poznámky, které zde zazněly od předřečníků.

Nejprve ke kolegyni Ožanové bych chtěl říct, že si myslím, že není úplně vhodné srovnávat institucionální postavení soudce v České republice a úředníka státní správy. Soudce má totiž institucionální a personální záruky svojí nestrannosti a nezávislosti v mnohem větší míře, než má úředník. Takže určitě úředník je podřízený řekněme třeba řediteli krajského úřadu a ten plní úkoly a nechává si schvalovat plat od hejtmana, takže tam je určitý vztah podřízenosti až vůči tomu, kdo stojí v čele územně samosprávného celku, zatímco v případě soudce si myslím, že ten vztah podřízenosti k premiérovi zatím není dán. Zatím tedy.

Pokud jde o poznámky pana hejtmana Netolického, ty mířily ke zpochybňování smíšeného modelu státní správy. Ten my jsme vůbec nezpochybňovali, byť si samozřejmě myslím, že to je věc, kterou bychom diskutovat mohli a měli. My se teď bavíme o případu, že některý subjekt veřejné správy rozhoduje sám o sobě, sám o svých vlastních zájmech, a v tom případě je samozřejmě logické, že nějaká podjatost by se řešit měla, protože konkrétně to vypadá tak - a mě to samozřejmě mrzí, že v některých obcích se nepodařilo během patnácti let postavit obchvat. To samozřejmě je problém a je to problém toho, jak např. administrativně funguje stavební řízení, jestli by tam nešlo třeba zdigitalizovat ty spisy a urychlit jejich oběh. Město dejme tomu schválí, že postaví silnici nebo teplárnu. Třeba u nás v Praze se schválilo, že se postaví Blanka za 34 mld. korun, resp. schválilo se to za 20, nakonec to stálo 34 mld. korun. Takže ředitel magistrátu nebo krajského úřadu nebo tajemník je v situaci, kdy má za úkol postavit tu stavbu. A teď má pod sebou jednoho ředitele, který má na starosti odbor investic, a ten ředitel má na starosti, aby ta investice se prostě vypracovala. A samozřejmě že ta investice v některých svých ohledech zasahuje do soukromého vlastnického práva, protože právě tyhle ty vztahy se poměřují ve stavebním řízení. Takže dejme tomu, když se někde postaví teplárna nebo továrna nebo nějaká silnice, tak to samozřejmě zasahuje imisemi, např. hlukem, do pozemků vlastníků, které jsou v okolí té silnice. A tito vlastníci se samozřejmě brání i v rámci toho stavebního řízení. A úkolem stavebního řízení, které by měl rozhodovat někdo nestranný, je poměřovat tyto zájmy různých stran. Na jedné straně města, které je investorem, a na druhé straně lidí, kteří jsou zasažení, jejich vlastnické právo je zasaženo. Takže mně opravdu nejde do hlavy, že můžeme připustit situaci, ve které město bude zároveň tím, kdo je investorem, a zároveň tím, kdo rozhoduje o investorovi jako jednom z účastníků řízení, a je tam i řada dalších účastníků řízení.

Já si myslím, že jedno z těch východisek, které tady zaznělo - a je to správně, je to i v návrhu paní ministryně, který byl schválen -, je to, abychom se zamysleli nad tím, jak funguje smíšený model státní správy. Máme ho tady poměrně dlouho a myslím si, že těch řekněme neduhů včetně té územní příslušnosti, která občany spíš irituje - to, že si musí chodit vždycky k jednomu konkrétnímu úřadu třeba v Praze, která je metropole a má tedy 57 městských částí, z toho některé mají působnost... Tak pojďme se zamyslet nad tím, jestli to nenahradit třeba nějakými kontaktními místy, jako máme třeba ty czechpointy. Já si myslím, že to lidi oceňují, že to funguje dobře. Pojďme zkusit vymyslet něco podobného pro přenesenou působnost pro státní správu. Zbavíme se tím konečně těch problémů s financováním, kdy obce a kraje požadují další a další peníze, nebo jsou naopak nespokojené, že nedostávají dost a musí to dokrývat z vlastních zdrojů. A vytvoříme i určité balancování v rámci té soustavy, aby některé úřady nebyly zahlceny a některé naopak toho měly méně.

Takže tohle je věc, kterou bychom určitě podpořili, která by byla koncepční. Ta už je obsažena i v té strategii, kterou připravovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, ovšem pouze ve vztahu ke stavebním úřadům. Já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli stejně jako v jiných obcích nemůžeme jít směrem, abychom zajistili občanům kvalitní veřejnou službu ve všech oblastech státní správy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy se přihlásil pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane hejtmane, kolegyně, kolegové, já chci trochu zareagovat. Já si myslím, že doposud nezazněly požadavky na oddělení výkonu státní správy od samosprávy. To tady slyším poprvé, že něco by se mělo oddělit. Nic proti tomu, ono by se vyčistilo financování, protože skutečně je pravda, že stát dává pouze příspěvek, nehradí plně výkon státní správy. A taky vám hned řeknu, že ti úředníci si pravděpodobně v současné době polepší, ti státní, ale pak nemůžou pracovat na našem úřadě. To říkám zcela otevřeně. Protože není možno, aby na jednom úřadě byly dva typy úředníků se stejnými výkony, ale s jinými příjmy, protože jeden by patřil státu, druhý by patřil obci. To takhle nejde.

Město - investor. No já tedy nevím, já žiju v České republice. A města investují. A lidi to chtějí. Voliči chtějí, aby se města opravovala, aby města dělala investice typu krytého plaveckého bazénu, sportoviště, nového divadla, nové školy nebo rekonstrukce školy! A to chcete říct, že s každou takovouto investicí budeme muset běhat na jiné stavební úřady? To nemůžete myslet vážně tohle to. Fakt ne! To přece není normální. A navíc já jsem to nestihl doříct na začátku, přece to stavební řízení trvá v České republice neuvěřitelně dlouhou dobu. A také je pravda, když něco zhavaruje, tak ta různá vyjádření mají konečnou platnost, tzn. pokud něco nestihnete v termínu, tak pak musíte znovu žádat ty samé úřady státní, které jsou součástí toho stavebního řízení, o nová vyjádření. A to je někdy komické. Protože někdy ten státní úřad změní svůj názor za tu dobu, možná se změní trošku i legislativa, než dokončíte stavební řízení, a pak se divíte.

Takže pokud dneska trvá stavební řízení déle než vlastní investice, vlastní stavba, no tak tímto způsobem to bude trvat ještě déle. Já myslím, že je potřeba nastavit obrácený trend. Obrácený trend, aby stavební řízení bylo kratší než vlastní doba realizace té investice, ale to je jiný příběh.

My víme všichni, že potřebujeme nový stavební zákon, Ministerstvo pro místní rozvoj, pokud vím, ho připravuje. Já mám na to docela, řekl bych, revoluční názor v tom smyslu, že ten starý stavební zákon bych hodil do koše a začal od nuly, protože moje zkušenosti zatím tady, kdykoli sem přišel nějaký návrh zákona o novele stavebního řízení, tak zatím to bylo vždycky tak, že ne vždycky, a řekl bych skoro nikdy se nepodařilo zkrátit dobu přípravy stavby v rámci toho stavebního řízení k získání stavebního povolení.

Já tedy musím říct, že většina investic ve městě žádné problémy nemá. To je potřeba si říct, že to jsou konkrétní případy, kde prostě se to používá, zneužívá, protože občané, kterých se dotýká nějaká majetková újma nebo se jim změní prostředí v tom městě, protože se tam něco postaví, tak mají spoustu jiných možností, jak reagovat na rozhodnutí stavebního úřadu, na rozhodnutí odboru životního prostředí. Protože dneska máme přece vícestupňová řízení a právo konkrétních dotčených občanů podle mě je chráněno dostatečně a v řadě případů ještě více, než bychom si možná jako investoři přáli.

Připomenu vám výstavbu dálnice D11, teď už je tam druhé dovolání, opět rozklad Děti Země, tak já bych si přál, aby se naši poslanci nechovali jako aktivisté.

Je potřeba se prostě k tomu postavit racionálně, já tomu rozumím, aby to nebylo úplně bezbřehé a uvolněné. Ale říkám, je potřeba si na jednu stranu misky vah dát, co se stane, když přijmeme tento zákon, co je tady na stole, jestli nějak ohrozíme právo strany těch tzv. ohrožených našich spoluobčanů, či nikoliv, nebo naopak to bude průhlednější, protože mají jiné možnosti, jak se bránit, když se jim to nelíbí. Já si myslím, že možností je celá řada, a dokonce to je ten problém stavebního řízení a územního rozhodování. Přece tam všichni mají tolik práv, že prostě jsme se uprávovali, a pak v důsledku nestavíme vůbec nic! Za chvilku tady budeme mít dopravní infrastrukturu, tak jsem na vás zvědav, jak se na to budete tvářit! Tam přesně o to jde!

Jen tak mimochodem, pokud nezměníme stavební zákon, tak si nedělejme iluze, že mávnutím kouzelného proutku veškeré problémy ve stavebnictví, v liniových stavbách nám skončí. Ono se to možná vylepší, ale jenom na takhle malém kousku. A zaplať pánbůh, jak já říkám, za něj. Ale stavební zákon, to není otázka půl roku. Paní ministryně o tom může povídat hodiny. To je prostě opravdu složitá věc a dotýká se každého. Dotýká se každého! Takže prosím, uvažujte v tomto kontextu. Opravdu, já tomu rozumím, čistota procesu, chápu názory Pirátů, ale prosím, nevylévejte s vašimi představami to děťátko s vodou z vaničky, protože to je přesně ten přístup, který vede pak někam jinam, než jsme si přáli. Není pravda, že dobré úmysly a dobré záměry vždycky vedou tou správnou cestou. Bohužel znám to jinak, většinou končí v pekle.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jenom krátce budu reagovat na vystoupení předřečníka s tím, že samozřejmě s ním souhlasím v té otázce, že je potřeba zlepšit stavební zákon a že také bych začal ideálně od nuly, protože to, co se tam vytvořilo, je neuvěřitelně složitý moloch, neslouží zájmům této země. A chci ho také ujistit, že my nejsme žádní aktivisté v tom, že bychom chtěli zpomalovat výstavbu dálnic nebo něco podobného. Ostatně i k tomu návrhu na urychlení výstavby jsme se přihlásili. Nicméně je tam prostě ten problém, že tam je určitý střet různých zájmů, že obec jakožto investor chce uskutečnit ten záměr, má za cíl uskutečnit záměr v maximálním rozsahu, a ten, kdo o tom rozhoduje, stavební úřad, má za úkol zase nějakým rozumným způsobem vyvážit konkurující si zájmy.

Já bych to chtěl uzavřít už teď tím, že bych navrhl, aby tento tisk byl přikázán i výboru pro veřejnou správu jakožto dalšímu výboru, protože jde o problematiku správního řádu a problematika správního řádu patří do oblasti veřejné správy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím a ptám se pana navrhovatele, paní zpravodajky, zda mají zájem o závěrečná slova. Mají. Takže pan hejtman vystoupí se závěrečným slovem. Prosím, pane hejtmane.

 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický Dámy a pánové, velice děkuji za tuto diskuzi. Ona opravdu je mimořádně důležitá, protože v tuto chvíli i na výborech se bude diskutovat, zdali jednáme o spojeném modelu územní veřejné správy i nadále, či zdali začínáme jednat o oddělení, ale upozorňuji, že je to nová reforma veřejné správy, a upozorňuji, že ta by nastala po 15 letech, protože je to přesně 15 let, kdy zanikly okresní úřady, a to byl ten oddělený výkon veřejné správy. Přátelé, jestli já bych něco veřejné správě jednou přál, tak je to to, aby se konečně přestala reformovat, protože jedině v té chvíli bude efektivní, a jestli mohu poprosit, aby Poslanecká sněmovna se zabývala především zjednodušením veřejné správy jako takové, která je opravdu pro občana velmi, velmi nepřehledná. Ale rozhodně tento návrh zákona směřuje spíš ke zjednodušení, ke zkrácení správního řízení, a to je náš cíl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní zpravodajka si nepřeje vystoupit se závěrečným slovem. Já neeviduji žádný návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli ani na zamítnutí předloženého návrhu, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo to přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 45 přihlášeno 150 poslanců, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor sice nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale v rozpravě zazněl návrh pana předsedy Michálka, abychom návrh přikázali výboru pro veřejnou správu. Má někdo prosím návrh na přikázání ještě dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak.

 

Takže budeme hlasovat o tom, že tento návrh přikážeme k projednání výboru pro veřejnou správu.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 46 přihlášeno 150 poslanců, pro 138, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu jako dalšímu výboru.

 

Děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP