Pátek 2. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 59/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 našeho jednacího řádu.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh, kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu ČR, zařazený jako sněmovní tisk 59. Jedná se o technickou novelu, která reaguje na změnu v počtu obyvatel ve volebních obvodech do Senátu.

Cílem předkládaného návrhu je změna vymezení těch volebních obvodů obsažených v příloze číslo tři k zákonu, ve kterých došlo k poklesu nebo zvýšení počtu obyvatel pod, resp. nad hranici stanovenou v § 59 odst. 2 zákona, tj. o plus minus 15 % oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice. K rozhodné změně počtu obyvatel došlo v osmi volebních obvodech. Změny území se pak týkají těchto osmi a dalších devíti sousedních volebních obvodů a byly připraveny na základě návrhů příslušných krajských úřadů. Dále zákon obsahuje formální opravy vymezení některých obvodů, které však nemají vliv na samotné území volebních obvodů.

Účinnost zákona je stanovena na 1. dubna letošního roku. Vláda navrhuje, aby Poslanecká sněmovna schválila zákon již v prvém čtení. Zvolený postup je navrhován z důvodu konání voleb na podzim letošního roku. Je nezbytné, aby příprava i vlastní volby mohly proběhnout již podle nového vymezení, v nových volebních obvodech.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Jana Vildumetzová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se jako zpravodajka vyjádřila k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1990 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

Tento vládní návrh zákona o volbách do Parlamentu ČR schválila vláda na své schůzi konané dne 10. ledna. Sněmovně byl návrh zákona předložen dne 22. ledna. Organizační výbor doporučil návrh zákona dne 24. ledna. Garančním výborem byl navržen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Návrh, tak jak bylo řečeno, představuje pouze technickou změnu reagující na změnu v počtu obyvatel ve volebních obvodech do Senátu. Novela se týká pouze přílohy č. 3 zákona obsahující seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla.

Cílem je změna vymezení těch volebních obvodů, ve kterých došlo k poklesu nebo zvýšení obyvatel pod, resp. nad zákonem stanovenou hranici. Návrh vychází z údajů Českého statistického úřadu k 1. lednu 2017, kdy byl počet obyvatel 10 578 820 obyvatel, kdy tedy průměrný počet obyvatel na jeden volební obvod činí 130 603 obyvatel. Dolní hranice tedy počtu obyvatel připadající na tento jeden mandát, protože tam je odchylka 15 %, tak nesmí se ten volební obvod dostat pod hranici 111 013 obyvatel a nesmí se dostat nad hranici 150 193 obyvatel.

Na základě tohoto k rozhodné změně počtu obyvatel došlo v osmi volebních obvodech, a to v č. 2 - sídlo Sokolov, č. 16 - sídlo Beroun, č. 28 - sídlo Mělník, č. 30 - sídlo Kladno, č. 41 - sídlo Benešov, č. 42 - sídlo Kolín, č. 64 - sídlo Bruntál a č. 75 - sídlo Karviná. Změny území se pak týkají těchto osmi a dalších devíti sousedních volebních obvodů. Všichni víte, že v roce 2018 proběhnou senátní volby, a v těch obvodech, v kterých proběhnou v tom roce 2018, se to týká volebního obvodu Sokolov, Rokycany, Mladá Boleslav, Benešov a Opava.

Z důvodu řádného zabezpečení voleb na podzim tohoto roku bychom byli rádi, aby s návrhem byl vysloven souhlas již v prvém čtení. S ohledem čistě na technickou povahu návrhu zákona a zmíněnou nutnost schválit změnu vymezení volebních obvodů v dostatečném předstihu před volbami do Senátu na podzim tohoto roku tento procesní návrh podporuji a o podporu bych chtěla požádat i všechny ostatní poslance.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já přeji hezké odpoledne. Děkuji paní zpravodajce Jane Vildumetzové a otvírám tímto obecnou rozpravu, do které... Ano, takže paní poslankyně Jana Černochová. Máte slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já se budu snažit být maximálně stručná. Já tomu návrhu rozumím. Ten návrh podpořím. Na druhou stranu bych chtěla navrhovatele poprosit, jestli by skutečně nebylo možné vymyslet v budoucnu nějaké jiné řešení, protože někteří obyvatelé ČR mají to štěstí, nebo to smůlu, podle úhlu pohledu, že volí během šesti let třeba i třikrát. Každé dva roky, tak jak v pravidelných cyklech máme senátní volby. Nebo dvakrát. Dělo se to v minulosti i v našem hlavním městě. Tuším, že to byla někde oblast kolem Prahy 9, kde jsem právě poukazovala na to, že tam skutečně ti lidé volí co dva roky. Takže najít nějaké systémové řešení, jestli zvednout, snížit počty těch obyvatel. Nevím.

Já tady teď nevystupuji proto, abych něco navrhovala. Spíš prostě abych poprosila kolegy z rezortu Ministerstva vnitra i paní hejtmanku a zpravodajku, aby nad tím přemýšleli, protože pokud chceme, a ta diskuse tady probíhala i včera, pokud chceme, aby se lidé účastnili voleb v co možná největším počtu, tak aby skutečně ty volby měly nějakou relevanci, výsledky těch voleb měly nějakou relevanci, tak jim to nekomplikujme a nechme je volit si opravdu toho svého (s důrazem na svého) senátora na celých šest let. Ne že si každé dva roky budou volit někoho jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni Černochové. Další přihlášený do obecné rozpravy z místa pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já také nebudu zpochybňovat, že tuto technickou normu schválíme v jednom čtení. Rozumím tomu, že se mění volební obvody. Ale současně bych chtěl upozornit na fakt, že někde mezi námi a Senátem cestuje návrh, který říká, že by bylo dobré prodloužit lhůtu mezi prvním a druhým kolem voleb z týdne na 14 dní. Že ho tady možná budeme mít někdy na pořadu. Uvidíme, co s tím. A bylo by trochu nešťastné, kdyby se tak stalo někdy začátkem léta. Mám pocit, že tady jako dochází k jisté dyskoordinaci, že jsme tady minimálně měli mít zařazen vzápětí ten senátní návrh zákona, který navrhuje prodloužení lhůty, a říct si jako uděláme pro tyto volby obojí, nebo jenom jedno, nebo druhé.

A současně, a to je zase spíš prosba na Ministerstvo vnitra, ale tak trochu na nás na všechny, já myslím, že je velmi nešťastné, že ty volby se stále sunou víc a víc dopředu, víc a víc k prázdninám. Máme tak ještě tři volební období před sebou, a už budeme volit v srpnu. A to nejenom senátní volby, ale komunální volby, krajské volby. Podle mě je tento model neudržitelný. V Poslanecké sněmovně je to trochu jinak, protože tím, že se občas rozpustíme, tak se to nařeďuje a vznikají z toho jiné problémy, ale tam, kde se zastupitelstva nerozpouštějí, to směřování blíž k prázdninám samozřejmě zkracuje volební kampaň. Samozřejmě zkracuje šanci se nějakým způsobem odprezentovat. A myslím, že by mělo být zájmem nás všech společně se domluvit na tom, že řekneme, tak jako to mají třeba Spojené státy - jeden pevný termín. Volí se druhé úterý, nebo druhou sobotu, neděli, v listopadu. A volí se takhle navždycky a navěky. A myslím, že by toto mělo být zájmem nás všech.

Když už máme otevřené senátní volby, tak na to upozorňuji, protože si myslím, že touto cestou bychom se měli vydat. Že to posouvání dopředu a dopředu, ještě navíc s tím, jak do toho vstupuje prezident. Někdy to vyhlašuje později, někdy to vyhlašuje dřív. Vlastně nevíme ty důvody. Je to takové jako lehce na náhodu. Že bychom opravdu měli směřovat k tomu, abychom ve volbách dlouhodobě, zejména v těchto, které jsou, jsou pevné a nijak se nemění. Mimochodem prezidentské volby jsou stejný příběh. Ještě dvoje přímé prezidentské volby, a volíme na Vánoce, což bude pak mimořádně, mimořádně zábavné a záživné.

Takže bych doporučoval, abychom ve všech volbách, které se konají bez rozpouštění, to směřovali k nějakému pevnému datu a pokusili se tady na tom shodnout. Není to návrh k tomuto. Nevetuji. Jenom jsem chtěl při té příležitosti upozornit na tyto skutečnosti. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, panu poslanci Bendovi. A podívám se, zdali tedy je někdo přihlášen do obecné rozpravy. Na displeji také nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, jestli je případně zájem o závěrečná slova... Ano. Závěrečná slova v obecné rozpravě. Takže pan ministr Metnar. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Samozřejmě já děkuji za ty naprosto legitimní připomínky, co se týče přípravy těch stálých volebních obvodů. Samozřejmě rovněž tak, co se týče těch lhůt. Ministerstvo vnitra se samozřejmě nad těmito návrhy již zamýšlí.

Co se týče posunu těch termínů, to Ministerstvo vnitra neovlivní, to je na Poslanecké sněmovně, to je jasné. Přesto děkuji vám za ty připomínky a samozřejmě Ministerstvo vnitra nadále na těchto připomínkách pracuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji. Paní zpravodajka má také zájem. Já ještě mezitím přečtu jednu omluvu. Omlouvám poslance pana Mariana Bojka z dnešního jednání, a to od 13.30 ze zdravotních důvodů.

Tak, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, obrátil se na mě ještě za legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny, protože nabytí účinnosti je 1. duben, a protože ještě tento návrh zákona musí do Senátu a může se stát, že do 1. dubna se nestihne účinnost tohoto zákona, tak bych si dovolila v souladu s § 90 odst. 6 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhnout opravu data účinnosti zákona.

Vládou navržený den nabytí účinnosti je 1. duben 2018 a s ohledem na lhůty vyhrazené pro projednání v Senátu a podpis prezidenta republiky může být nereálný, a proto navrhuji, aby v článku 2 slova "dnem 1. dubna 2018" se nahradila slovy "15. dnem po jeho vyhlášení". Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Paní poslankyně, já vás poprosím, zdali byste načetla tento návrh v podrobné rozpravě, abychom dodrželi jednací řád. Tímto bych ukončil obecnou rozpravu. Nyní bychom rozhodli podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 59 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení." Takže budeme hlasovat. Mám návrh na odhlášení. Odhlašuji vás, prosím. Usnesení jsem již přečetl, ještě naskakují poslanci. Takže si myslím, že je již počet ustálen.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti návrhu, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 47, přihlášeno 131 poslanců, pro 121, proti nula. Zdrželo se 10. Návrh usnesení byl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. A tady bych právě poprosil paní zpravodajku Janu Vildumetzovou, aby přednesla svůj návrh. Prosím.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Děkuji za slovo. Dovolila bych si navrhnout, aby se v článku 2 slova "dnem 1. dubna 2018" nahradila slovy "15. dnem po jeho vyhlášení." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže děkuji a já tímto končím podrobnou rozpravu, zdali nemám někoho dalšího přihlášeného. Opět se zeptám na případná závěrečná slova. Nemáte? Nemáte.

 

Budeme hlasovat o předneseném návrhu, tak jak nám nyní sdělila v podrobné rozpravě paní zpravodajka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 48, přihlášeno 133 poslanců, pro 136, proti nula, zdržuje se 7. Návrh byl přijat.

 

Přikročíme tedy o hlasování o celém návrhu zákona. Teď jsme hlasovali jenom o vašem pozměňovacím návrhu. Všichni na svých místech.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, stiskněte tlačítko a - Pardon, já se omlouvám. Byl jsem upozorněn, že musím přednést nejprve celé usnesení, abychom věděli přesně, o čem hlasujeme. Takže ukončuji hlasování a přednesu celé usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 59, ve znění schválených úprav."

Nyní zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 50, přihlášeno 135 poslanců, pro 126, proti nula, zdrželo se 9. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání tímto končí. Takže děkuji.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího tisku. Jedná se o bod, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP