Pátek 2. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

29.
Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera,
Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny,
Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy,
Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové,
Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 76/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 76/1. Prosím, aby předložený tisk uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já moc děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Dnes jsem v druhé funkci, ne předsedy volební komise, ale jako zástupce předkladatelů tohoto sněmovního tisku, novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, legislativy, která se týká oblasti dopravy a investiční výstavby.

Hned v úvodu bych tady rád řekl velké poděkování, s velkou pokorou velké poděkování, protože je to novela, kterou jsme nazvali, já použiji hezký termín kolegů z klubu Pirátů, kterou jsme nazvali "hod fixem", takovou záplatou těch největších problémů, které v infrastruktuře máme, o kterých víme a které identifikují jednotliví investoři, a už v prosinci jsme začali pracovat na přípravě této rychlé novely. To, za co chci poděkovat a čeho si velmi vážím, je skutečnost, že se nám povedlo domluvit, troufám si tvrdit, unikátní dohodu všech poslaneckých klubů v Poslanecké sněmovně. A já si toho velmi vážím, protože když sám z pozice předsedy volební komise vidím, jak je politická situace složitá, jaké jsou mezi námi komplikované vztahy, tak o to víc si vážím toho, že po jednotlivých projednáváních a těch pracovních skupinách, které svolal pan ministr Dan Ťok s jednotlivými kluby už v prosinci před Vánoci, a pak jsme se sešli dvakrát v lednu, že se nám nakonec povedlo domluvit mezi těmi předkladateli. Nejsem tam jenom já a moji kolegové z hnutí ANO, ale jsou tam zástupci sociální demokracie, kolegové z KSČM, pan předseda Radim Fiala za SPD, jsou tam kolegové Piráti, po jednom zástupci z TOP 09, STAN, ODS a KDU-ČSL. A za to chci moc poděkovat kolegům, že mně a nám dali důvěru se do toho podniku pustit společně. Tolik na úvod.

Jak to vznikalo. Jak ta novela vznikla. My jsme se také dohodli na tom, že nemáme ambici ji tady ve Sněmovně projednat v té tzv. devadesátce, ve zrychleném čtení, ale že si chceme během března odpracovat pozměňovací návrhy a vést odbornou diskusi o tom, jak rozsáhlá by ta novela měla být a jak hluboko by měla zasahovat. V kostce jde o to, že novelizujeme existující zákon, který už dnes - my už jsme ho měli v tom předchozím volebním období na projednávání hned dvakrát - který už dnes řeší především tzv. majetkoprávní přípravu liniových staveb, přípravy liniových staveb, ať už jsou to výkupy pozemků, věcná břemena a podobně.

Kdo se o tu problematiku zajímáte, například často mediálně zmiňovaný tzv. osminásobek výkupní ceny je právě předmětem tohoto zákona. Ten podchycuje nejenom dopravní, ale také energetickou infrastrukturu a také vodní infrastrukturu. V tuto chvíli kostra toho návrhu, který jsme připravili, naše skupina předkladatelů společně s legislativci Ministerstva dopravy, v tom je to trochu netypické, v tuto chvíli je ta konstrukce taková, že za prvé zavádíme seznam, nazval bych to speciálních strategických staveb státu, ať je to tedy dálniční síť, nebo železniční síť, kromě konvenčních tratí i tratě vysokorychlostní. A jenom pro tyto speciální strategické stavby zavádíme, to bude nejvíce diskutováno, tzv. institut předběžné držby, tedy možnost investora vstoupit ve výjimečném případě na pozemek, pokud už ta stavba má stavební povolení a územní rozhodnutí, vstoupit na ten pozemek ještě předtím, než je dokončeno majetkoprávní vyrovnání. A také pro tyto speciální stavby zavádíme nové speciální úřady pro ta území rozhodnutí. Tedy sjednocujeme tu praxi v umisťování staveb. V tuto chvíli uvažujeme, že by to mělo být v krajských městech.

Je tam potom několik dalších vylepšení, která se týkají nejenom těch speciálních staveb, ale všech. Ilustračně - zavedení povinnosti strpět průzkumné a přípravné práce, povinnost pro správce dotčených sítí provádět přeložky do 12 měsíců, zvyšujeme platby za věcná břemena, zjednodušujeme doručování písemností, zavádíme tzv. pozitivní fikci u dotčených orgánů státní správy, to znamená, když úřad, úředníci holt nekonají a trvá jim to, tak nebudeme čekat a do nějaké lhůty, pokud se nevyjádří, budeme vycházet z toho, že jejich stanovisko je souhlasné. To je ta základní konstrukce.

Co chci říci a co je důležité, nemáme v tuto chvíli ještě finální dohodu na tom, jak přesně budou ty jednotlivé body a především ty nejcitlivější formulovány. Takže proběhne ještě poměrně komplikovaná, ale věřím, že bez emocí, věcná debata o tom, jak vlastně má vypadat seznam těch speciálních staveb, jestli bude širší, nebo menší, užší, jestli si to třeba jenom vyzkoušíme na těch nejnutnějších, a teprve v případě úspěchu potom budeme pokračovat nějakými dalšími kroky. Určitě budeme diskutovat i o té přesné formulaci předběžné držby, tak abychom i minimalizovali riziko ústavních stížností, případného napadání u Ústavního soudu, ale abychom měli jistotu, že tady ze Sněmovny vybavujeme Senát návrhem, který je ústavně konformní, a víme, že Senát nebude to další projednávání vracet sem do Sněmovny. A stejně tak že i případně Ústavní soud nám nebude tu konstrukci bořit. Takže tohle budeme velmi pečlivě ještě zvažovat a upravovat.

Tím se ve svém úvodním slově dostávám i k tomu poslednímu. My už jsme se dohodli na té pracovní skupině, která se odvíjí přibližně od hospodářského výboru a podvýboru pro dopravu. Teď po prvním čtení budeme mít ještě další pracovní schůzky, kde právě budeme hledat tu maximální možnou shodu. Termíny jsou takové, že se chceme sejít příští týden ve čtvrtek 8. března, neformálně, pouze pracovně, tedy bez nějakého zasedání výboru nebo podvýboru. Do 21. března potom bychom chtěli finálně uzavřít své představy a návrhy, nechat se k nim vyjádřit Ministerstvo dopravy a finální hlasování garančního hospodářského výboru o tom tzv. výborovém pozměňovacím návrhu by mělo proběhnout 28. března. Pokud se nám, kolegyně a kolegové, podaří udržet tuto dohodu, tak pak by bylo možné v dubnu, na té dubnové schůzi, zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením pouze na sedm dnů a vlastně během dvou týdnů tedy novelu dokončit.

Tady vás chci i veřejně na plénu přes mikrofon poprosit, pokud kdokoli z vás, je nás tu 200 poslanců, kdy každý samozřejmě můžeme dát svůj návrh, máme nějaký nápad nebo dostanete nějaký podnět, tak vás chci poprosit, jestli to bude možné, a je to ode mě opravdu pokorná prosba, abyste neměli ambici k těm individuálním pozměňovacím návrhům, ale abyste nám je do toho 21. března doručili, ideálně přes kolegy ve svých klubech, kteří jsou mezi těmi navrhovateli, abychom to mohli zapracovat do toho společného návrhu, abychom opravdu byli jednotní.

Takže tolik úvodní slovo a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Martinu Kolovratníkovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se pokusím tady navázat na zástupce předkladatelů pana poslance Kolovratníka v tom, co tady říkal. Já nejsem podepsán jako navrhovatel jenom proto, protože jsem byl na služební cestě a nestihl jsem to. Jinak já jsem také ten, který toto vnímá jako pozitivní krok.

Možná bych zabrousil do historie toho minulého období, protože pan navrhovatel to tady zmiňoval. Je potřeba říci, že při druhém otevření té čtyřistašestnáctky došlo k tomu, že pozměňovací návrh, který víceméně jakoby přicházel z Ministerstva dopravy, ale byl podán poslanci, se pokoušel řešit problematiku té předběžné držby už tehdy, nicméně nám na tom vadilo - a myslím si, že to bude předmětem dalších diskusí - to, že ten návrh byl příliš široký.

Je potřeba si uvědomit, že tento návrh zákona zasahuje do vlastnických práv a to je podle mě problém, se kterým se musíme porovnat. Je to problém, který určitě bude posuzovat Ústavní soud, a nechci tady být tím, kdo říká dopředu, že to tak bude, ale myslím si, že řada dotčených vlastníků to samozřejmě zkusí. A problém toho širokého pojetí, že by to měly být všechny sítě TEN-T, to jsou sítě, které vlastně jsou evropské silnice, evropské železnice, tak nám, zástupcům Občanské demokratické strany, připadala ta síť velmi široká. Budujeme tu stát vlastníků, měli bychom ctít vlastnická práva. A na druhé straně máme tady zájem státu, zájem obecné veřejnosti, na tom, abychom tady stavěli liniové stavby, a ukazuje se po těch letech, co jsme vstoupili do demokratického období, že toto vůbec není jednoduchá záležitost. Dneska jsme ve stavu, kdy máme peníze na výkupy, stavbu, a nemáme vlastně hotová přípravná řízení. To znamená, nemáme stavební povolení.

Já musím říct, že ano, je pravda to, že jsme se sešli, že se scházíme, ale představa, že to bude bez emocí, tak tu já nesdílím. Emoce přijdou v okamžiku, když se podíváme do tabulky, která je přílohou návrhu tohoto zákona. A bude to legitimní, budeme se muset o tom dohadovat. My si myslíme, že to množství projektů by mělo být minimální, protože čím víc jich bude, tím větší je šance na to, že se dostaneme do problémů se zástupci, se soudci Ústavního soudu. Já to vnímám tak, že je to velmi řekl bych třaskavá záležitosti a je potřeba k tomu přistupovat velmi citlivě. Chápu to, že obchvaty, metro, že bychom všichni chtěli všechno touhle formou řešit, ale znova opakuji, my jsme státem vlastníků, nebo se tak snažíme aspoň chovat, a měli bychom ctít vlastnická práva a toto bychom měli vždycky posuzovat velmi obezřetně a opatrně. Takže musím říct, že tehdy to tady neprošlo, dostali jsme se trošičku do konfliktu s panem ministrem dopravy tehdy, kdy já jsem říkal, že takto to dělat nejde, a už vůbec ne pozměňovacím návrhem, a že ta síť je příliš široká.

Teď máme před sebou návrh, který ta skupina připravovala, a máme tady kostru, kterou máte před sebou. Já musím říct, že podle mě ten směr cesty stavíme správně, protože nakonec podívejme se do okolních států Evropy. Nikdo nepochybuje o tom, že Spolková republika Německo je státem vlastníků a že to je demokratický stát. Oni už to mají hodně dávno. Ale nebudu chodit k mocnému sousedovi, stačí se podívat do sousedního Polska nebo na sousední Slovensko, kde se k tomuto kroku odhodlali před námi a s úspěchem ho využívají.

Na druhé straně musím říct, že toto je ale jedna část problémů, které na těch liniových stavbách budeme řešit. Nevyřeší nám to všechno, prostě budeme muset holt absolvovat všechna ta řízení podle stavebního zákona. Já už jsem to tady říkal, že ten stavební zákon v tomto případě má spoustu úskalí, aktivity různých aktivistů - nechci je tady jmenovat, abych na někoho náhodou nezapomněl, protože já bych je rád označil, kdo hájí víc zájmy někoho jiného než občanů České republiky. Tak oni mají dobré právníky, mají dobrý právní servis a každou chybu víceméně využijí k tomu, aby přípravu stavby zastavili. Takže tady nás čeká ještě velká práce. Nicméně musím říct, že toto je první krok a je to test toho, jak jsme schopni si s tímto problémem v této fázi poradit.

Jinak co se týká té doprovodné tabulky, tak já vám řeknu, jak to nakonec dopadne, a chci před tím trochu varovat a chci, abychom zachovali chladnou hlavu, protože to bude tak, že nakonec to možná skončí hlasováním o jednotlivých stavbách, které v té první etapě zařadíme do tabulky té přílohy. No a prostě ta stavba, mimo ty hlavní stavby samozřejmě, které jsou jasné, na kterých se shodneme, které jsou mimochodem v tomto návrhu vyjmenované už teď, tak každá další stavba se bude posuzovat většinou většiny ve Sněmovně. Samozřejmě je potřeba také pamatovat na to, že tento návrh zákona půjde do Senátu a že pak tento návrh zákona bude podepisovat pan prezident. A co je důležité, je potřeba si uvědomit, že určitě, určitě bude muset podstoupit zkoušku ohněm, jak se říká, že tento návrh zákona, nebo tento zákon bude určitě posuzovat i Ústavní soud, protože těch zájmů vedlejších - ne všichni chtějí ty dálnice, rychlostní železnice nebo železnice stavět. Zájem těchto lidí prostě bude takto projeven.

Takže z mé zpravodajské zprávy všechno, já se pak samozřejmě vyjádřím k proběhlé rozpravě. Myslím si, že by bylo dobré tento návrh zákona propustit do dalších čtení a s garančním výborem, hospodářským výborem Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji zpravodaji pro prvé čtení, panu poslanci Ivanu Adamcovi. A nyní otvírám obecnou rozpravu. A tady mám jednu přihlášku paní poslankyně... Tak tedy vy máte přednostní právo, tak chcete jít první? Takže pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan poslanec Stanjura, jako první. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem pod tím návrhem také podepsán a současně říkám, že i při tom podpisu jsem Martinu Kolovratníkovi říkal, že mám problém s přílohou k tomu zákonu. Nicméně chtěli jsme ukázat dobrou vůli. Z opozice jsme připraveni racionálně jednat a racionálně se dohadovat na dobrých řešeních pro Českou republiku.

Už můj předřečník pan zpravodaj Ivan Adamec říkal, že se jedná o omezení vlastnického práva. Když to trošku zjednoduším, říkáme tomu předběžná držba. Je to také trošku matoucí. Chceme stavět na pozemcích, které nejsou naše, když budu mluvit za Českou republiku a za stát. To je princip, který popírá nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Současně jako občanští demokraté říkáme, že si umíme představit, že v odůvodněných případech veřejný zájem převyšuje ten individuální zájem. Proto jsme také přistoupili k tomu jednání a proto jsme se účastnili a účastníme se těch jednání.

Ale když se podíváme na tu přílohu, tak je příliš široká. Pokud princip toho, že veřejný zájem má přednost - a my si myslíme, že je správně, že veřejný zájem je taxativně vyjmenován v zákoně. Jsme voleni ve volbách a veřejný zájem, když je určen přímo v zákoně, tak je to bez diskuse, jestli to je, nebo není stavba ve veřejném zájmu. Já vím, že mnozí by tam chtěli mít další a další stavby. Když to jde na státní, proč to není na krajské či městské investice? Ale pro nás už by to bylo velmi nevyvážené v neprospěch soukromého vlastnictví. Pro mě osobně by bylo ideální, kdyby příloha obsahovala pouze dvě stavby, které já považuji za nejklíčovější v České republice, a to je D 35, druhé spojení moravských a českých krajů, a silniční okruh kolem Prahy, který slouží celé republice, nejenom Praze, jak je to mnohdy nesprávně vnímáno, že je to akce pro Prahu. Je to akce pro všechny, kteří případně cestují do zahraničí a podobně.

Jsme připraveni na kompromis. Je mi jasné, že tato minimalistická verze nemá šanci získat většinovou podporu v Poslanecké sněmovně či Senátu. Já dneska uvedu praktické výhrady k některým navrženým stavbám, které tam jsou.

Konvenční dráhy. Nikdo mě nepřesvědčí, že tyto mimořádné instrumenty máme používat pro konvenční železniční tratě, protože ty už dneska existují, stojí a stát vlastní pozemky, nebo naprostou většinu. A pokud ne, tak je to stavba na cizích pozemcích a je to už nějakým způsobem vypořádáno. Vysokorychlostní tratě tam sice být mohou, ale nemá to žádný smysl. Neznáme trasování, nevíme, kudy to půjde. Je to hudba budoucnosti. Není potřeba v roce 2018 to do toho zákona dávat. Já se také domnívám, že tento zákon, pokud bude schválen Sněmovnou a Senátem, bude podroben testu ústavnosti. Nebudeme to my, kteří budeme podávat návrh Ústavnímu soudu, ale předpokládám, že je to možné. A pokud by k tomu došlo, tak já bych to považoval i za správné. Pokud tady máme princip nedotknutelnosti soukromého vlastnictví a na druhé straně veřejný zájem, tak tu proporcionalitu by měl posoudit Ústavní soud a ne my, poslanci a senátoři. Proto, a říkal to už i Ivan Adamec, vyzýváme k určité zdrženlivosti, abychom tak vlastně nepřímo novelizovali zásadním způsobem stavební zákon, že by to platilo pro všechny stavby.

Takže naše první otázky, které budeme chtít podrobně debatovat na výboru, ne tady dnes v prvém čtení:

Proč tam jsou konvenční železniční tratě, to považujeme za zbytečné, a proč tam jsou vysokorychlostní tratě? Tam to zbytečné není, ale je to předčasné, protože ty budou bezesporu vznikat v novém koridoru a podle mě tam budou desetitisíce vlastníků. Když si představíme délku spojení, tak odhadem to budou desetitisíce vlastníků a bude to mimořádně komplikované. (Nesrozumitelné) předčasné, protože pokud takový zákon projde testem ústavnosti, tak se dá určitě novelizovat a ty stavby doplňovat. Dokonce si myslím, že kdyby se to jednou za volební období novelizovalo, tak jak to například dělají v sousedním Německu, že to mají na pět let, říkají tomu plán potřeb, tak to není nic od věci.

Za druhé. Když se podíváte na ty dálnice, tak my doporučujeme vybrat jen ty, kde se to reálně dá v praxi během dvou tří let vyzkoušet. To je vlastně kompletní seznam dálnic, D 9 nemáme, že? Jinak by tam byla i D 9, když tam máme D 0, D 1, D 2, D 3, ale neexistuje. Ale já to myslím úplně vážně. Bavme se o tom, že to zúžíme. Já bych chtěl, aby hospodářský výbor už před tím dalším jednáním oslovil Ředitelství silnic a dálnic a zeptal se, kde si myslí, na kterých stavbách by se tento princip dal vyzkoušet v budoucích dvou letech. Ať to není nějaká teorie, že za osm let vyzkoušíme něco na - já nevím - D 52, omlouvám se kolegům z jižní Moravy.

A pak tam máme silnice první třídy. Pokud tam nějakou silnici první třídy necháme, většinově, tak tam nemohou být dvě. Já se musím ptát, když je tam I/35, I/49, nic proti tomu, proč tam není I/11 Prodloužená Rudná, I/11 směrem na Slovensko? Myslím si, že v každém kraji byste našli nějakou důležitou silnici I. třídy pro ten konkrétní kraj, která by měla mít možná stejná pravidla jako ta ostatní. Pokud by ten seznam, ta příloha zůstala beze změn, tak za náš klub avizuji, že budeme mít velký problém podpořit zákon na konci ve třetím čtení.

Současně, protože to byl náš návrh, budeme podporovat zkrácení lhůty na 30 dnů mezi prvním a druhým čtením, tak abychom ty případné pozměňovací návrhy, které se budou týkat z naší strany zejména přílohy k tomuto zákonu, aby byl dostatek času to prodiskutovat a vznášet racionální argumenty pro a proti. Chceme nechat 60 dnů. Dobře, já říkám, kdyby zazněl návrh na 30, tak já s tím za náš klub souhlasím, pokud necháme 60 dnů, žádný problém.

Ale řekněme si, zopakujme to, co říkal pan zpravodaj. Pokud to schválíme, tak jsme schopni zrychlit stavební řízení, přípravné řízení, úplně na konci v tom přípravném řízení. Něco zrychlíme, ale to zásadní se nezmění. Nezmění se opakovaný vstup veřejnosti do řízení, to považujeme za klíčové. Naším dlouhodobým programovým bodem v této oblasti je, že veřejnost vstupuje jednou. Bavme se, v kterém stupni. Jednou včetně možnosti soudního přezkumu, ale ne opakovaně při zásadách územního rozvoje, územním plánu, EIA, územním řízení, stavebním řízení.

Další problém, který si ale vyrábíme my sami jako stát, aniž bychom ukazovali prstem na důkazy, jsou stanoviska dotčených orgánů státní správy. Já jsem chtěl, ať už to řešíme v této novele, nebyla k tomu vůle, já nevím proč. Neuvěřitelně dlouho trvá, než se dotčený orgán státní správy vyjádří. My navrhujeme princip a jsme připraveni o tom debatovat, 60 dnů a dost. Když se do 60 dnů nevyjádří, souhlasí. Pokud má námitky, 60 dnů musí stačit. Pak si myslíme, že stanoviska dotčených orgánů státní správy mají být na dobu neurčitou, ne je zpětně zpochybňovat a neustále se k tomu vracet. Je to opět věc, kterou máme ve vlastních rukou, a můžeme to změnit. Tato dvě opatření by to přípravné řízení zrychlila mnohem více a zkrátila mnohem více než tento zákon. To není proti tomu zákonu, my ho budeme podporovat, ale to si musíme říct.

Pak tam jsou další praktické věci, řekl bych drobnější. Ale máme dvě možnosti. Buď budeme čekat na komplexní novelu, nebo na nový stavební zákon, to tak vidím na příští volební období. To je taková i poměrně politicky bezpečná cesta, scházet, debatovat, ne že by to nebylo potřeba, ale neustále odkládat, protože pokud někomu vezmete práva, a my navrhujeme ano, pokud máte opakovanou možnost jít do řízení, a vy z toho uděláte jedenkrát vstup do řízení, tak to je omezení dosavadních práv. A mnohem hůře se práva odebírají, než když se práva přidávají. To je obecný princip, který bude platit určitě i u případných změn stavebního zákona.

Možná můžeme ještě využít, protože ten zákon není pouze o dopravní infrastruktuře, a my pravděpodobně navrhneme některé menší pozměňovací návrhy, které se budou týkat jiných oblastí tohoto zákona, respektive jiných typů infrastruktury, ne ovšem rozšíření předběžné držby na jiné oblasti, ať si rozumíme. Na nás se obrátili z ICT UNIE, z energetiky, a myslím, že i na vás. My odmítáme, aby v těchto odvětvích se uplatňoval princip předběžné držby, ale současně jsou tam některé racionální návrhy, které by i společnostem, které podnikají a vytvářejí jinou než dopravní infrastruktury, mohly v tom správním řízení a v přípravě staveb pomoci. Nicméně dopředu chci avizovat, že přijetí či nepřijetí těchto našich pozměňovacích návrhů nic nezmění na našem celkovém přístupu k tomu zákonu. Dáme to k diskusi, dáme možnost o tom Poslanecké sněmovně hlasovat, a buď se na tom shodneme, nebo ne. Nechceme tím ohrožovat a podmiňovat přijetí tohoto textu.

Takže závěrem. Občanští demokraté budou navrhovat zúžení přílohy k zákonu, jsme připraveni debatovat. Myslíme si, že to je i vzhledem k předpokládanému testu ústavnosti, případně k praktickému použití tohoto zákona dobré, protože bychom byli rádi, abychom to vyzkoušeli, zda to bude vůbec fungovat a zda to vůbec bude v souladu s Ústavou. My se domníváme, že ano. Jinak bychom tento návrh zákona nepodporovali. Ale nejsme to my, kteří jsou arbitři toho, co ústavní je nebo není. Těším se na tu debatu. A zopakuji s panem navrhovatelem, že je opravdu cenné, že jsme se na tom návrhu shodli zástupci všech klubů. Nicméně si neodpustím jako jeden z předkladatelů také drobný šťouchanec. Někteří z těch podepsaných se podle mě na tom návrhu nepodíleli ani vteřinu. Ale to je věc na jinou debatu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji a mám tady jednu faktickou poznámku, pan poslanec Jakub Michálek. A teď se chci zeptat tady ještě navrhovatele Martina Kolovratníka. Vy chcete faktickou, nebo obecnou? Protože faktickou byste mohl přednostně po panu Michálkovi a obecnou budete v pořadí. (Poslanec Kolovratník: Do obecné rozpravy.) Do obecné. Tak faktickou tady máme jednu, takže pan poslanec Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já bych chtěl poděkovat kolegům, kteří se podíleli na vypracování tohoto materiálu, který vznikl napříč spektrem. My ten materiál samozřejmě také podporujeme, také chceme, aby se zrychlila výstavba. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jaké tam zvolit řekněme procesní záruky toho, aby to nezasahovalo do práv vlastníků a nebylo ohroženo soukromé vlastnické právo.

A chtěl jsem říct ještě jednu věc. Vzhledem k tomu, že jsem byl zvolen v hlavním městě Praze a v hlavním městě Praze je poměrně velký problém s velmi specifickou stavbou, a to s výstavbou metra D, tak bych vás chtěl požádat o podporu, aby v rámci tohoto materiálu právě byla tato speciální dráha, což je odborný název pro výstavbu metra, také zahrnuta, protože bez toho budou Pražané včetně nás poslanců čekat tedy na tuto kvalitní dopravu řekl bych dalších dvacet let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji panu poslanci. A nyní mám další faktickou poznámku, pan poslanec Birke, a následně s přednostním právem pan ministr Ťok chtěl vystoupit v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc, pane předsedající, za slovo, budu velmi stručný. Mám krátkou poznámku. Já bych poprosil pana kolegu Michálka vaším prostřednictvím, pane předsedající, prosím, nechme tuhle debatu na hospodářský výbor, na ten tým, protože to bude plné emoce, o které tady hovořil pan kolega Adamec, protože to bude klíčové, ten seznam. Já myslím, že co je důležité, že jsme se všichni shodli na tom principu napříč politickými stranami včetně sociální demokracie. Ale jenom chci říci, nechme tu debatu, protože to je ve vašem případě metro, to je v dalších případech x, x věcí. A já si myslím, že ta debata nepatří na plénum, ta patří do toho pracovního týmu a teprve potom na plénum Poslanecké sněmovny. Takhle aby to bylo srozumitelné.

Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji panu poslanci Birkemu a nyní s přednostním právem do obecné rozpravy pan ministr Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom bych chtěl zareagovat velmi krátce jako jeden z předkladatelů na to, co tady říkal pan poslanec Stanjura, prostřednictvím pana předsedajícího. Já souhlasím s tím a mně se velmi líbí, že bychom věci urychlili tím zavedením fikce souhlasu, klidně i za 30 nebo i za těch 60 dnů. Má to jediný problém, se kterým se neumíme úplně vyrovnat, a možná, když na něj najdeme metodu, tak by to bylo dobře. Problém je, že když tam bude souhlas fikce a někdo to napadne u soudu, což bohužel stále může, tak většinou soud to prohlásí za nepřezkoumatelné a jsme zase na začátku. Tak tomuto okruhu jsme se zatím chtěli vyhnout. Pokud na to najdeme rozumné stanovisko nebo to budeme umět vyřešit, tak já budu ten, který bude velmi podporovat, aby tam ten souhlas fikce byl.

Omezení veřejnosti, s tím také naprosto souhlasím. Ale tady už se pohybujeme více než v oblasti stavebního práva v oblasti ekologie, protože právě Ústavní soud, to, že jsme to omezení udělali ve stavebním zákoně, tak to shodil s odkazem na zákon o ochraně krajiny a přírody, kde ten vstup veřejnosti je nelimitovaný, a je otázka, jestli se k tomu nějakým způsobem dostaneme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji panu ministrovi a nyní mám tady dvě faktické poznámky a tři přihlášky do obecné rozpravy. Začneme faktickými: pan poslanec Roman Onderka. Prosím o faktickou poznámku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já jenom prostřednictvím pana předsedajícího na pana Stanjuru. Právě ten seznam staveb, který v této novele existuje, to je ta vstupenka pro to, abychom našli konsenzus v rámci Poslanecké sněmovny, abychom našli konsenzus v rámci senátní horní komory. Tady je potřeba si uvědomit, že když ten seznam bude s jednou, se dvěma, se třemi stavbami, tak jak zde padlo, tak samozřejmě v ten moment se dostáváme do pozice, že během ne pěti, ale roků dvou, to znamená ještě v tomto volebním období, budeme zase mít další seznam a budeme ho řešit. A já řeknu proč. Protože já jsem vnímal přirovnání té stavby R52, to znamená, abychom zkonkretizovali Brno - Vídeň, kde padlo, že tohle nemusí být ta nejdůležitější stavba, tak jak to pan Stanjura vnímá. Ale je potřeba si uvědomit, že ta stavba je například pod gescí několika vlád, které daly příslib s rakouskou vládou na úrovni premiérů, na úrovni předsedů, bavíme se o tranzitu Rakousko - Česká republika, a holt kdo si zajedete do Vídně, tak zjistíte, že rakouská strana je deset kilometrů od našich hranic, a my jsme pořád u Pohořelic. A takhle bezesporu bude každý z nás, který se věnuje dopravě, vystupovat ke stavbám, které každý z vás zná nejlépe, a to v tom daném kraji, v tom daném regionu.

To znamená, já ten rozšířený seznam staveb v zákonu vnímám jako podmínku konsenzu politického spektra v Poslanecké sněmovně. A jestli to Ústavní soud shodí ze dne na den s ohledem na tři stavby, anebo na deset, z tohoto pohledu je mi to úplně jedno. A já doufám, že tak neučiní a že se přiřadíme k státům, jako je například Německo v Evropě (upozornění na čas), a budeme moderní zemí, kde veřejný zájem z tohoto pohledu zvítězí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji a další faktickou poznámku pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dvě poznámky. Nejdřív na pana poslance Onderku. Tu padesátdvojku jsem opravdu, a já jsem to říkal, vybral náhodně, tam mi padl zrak. Nebylo to o té konkrétní stavbě. Problém toho testu ústavnosti je jiný. Buďto jsou priority, anebo je to obecný princip. A tak jak je to navrženo, je to v zásadě obecný princip. Já jsem o tom přesvědčen. Je to dálniční síť, a myslím si, že interpretace, že to je obecný princip, je správná. Kdežto já si myslím, že test té ústavnosti bude jednodušší, když to budou vyjmenované opravdu klíčové stavby. Pokud řeknu, že mám třicet priorit, tak se na mě nikdo nezlobte, nemám žádnou prioritu. To si jenom nechci rozházet žádný volební kraj.

A druhá poznámka k vystoupení pana ministra Ťoka k té fikci. Já jsem to spíš vnímal jako bič na státní správu, kterou máme v rukou, respektive vláda a exekutiva, kterákoliv vláda, aby donutila dotčené orgány do těch 60 dnů to vydávat. Ne že mají pohodu, na nic neodpovědí a je fikce souhlasu. Abychom zvýšili tlak, a je to v rukou exekutivy. Takhle to bylo chápáno. Nemělo by to být chápáno tak, že se nebudou úřady vyjadřovat, a tím pádem je fikce souhlasu. Aby věděly, že na to nemají rok, a pak se může ptát ten ministr, vedoucí ústředního orgánu státní správy: proč ti to trvá tak dlouho, v čem je problém, že nestíháte vydat stanovisko ke klíčové stavbě do 60 dnů? Tak je to myšleno. (V sále velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci. Na další faktickou poznámku mám pana poslance Ivana Adamce. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl říct jednu věc, aby tady zazněla. Příloha přece není věčná. Ta se bude upravovat. Je rozumné skutečně to otestovat na menším počtu staveb. Ale na druhé straně je také potřeba si říci, co je v příštích dvou třech letech reálné, že by se mohlo realizovat. My ten seznam budeme mít, dáme ho na hospodářský výbor, a pak se budeme bavit konkrétně. Všichni máme v regionech své priority, tomu já rozumím. Ale opravdu takhle to nejde. To bychom se do sebe dostali za chvilku v tom smyslu, že seznam bude na dvě stránky A4, možná na tři, a nabijeme tím akorát odpůrcům tohoto způsobu řešení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Mám tady další faktickou poznámku. Pan poslanec Roman Onderka. Prosím. (V sále je stále velký hluk!)

 

Poslanec Roman Onderka: Ke kolegům z ODS prostřednictvím pana předsedajícího. Myslím, že se nemusíme poučovat o jednotlivých dopravních stavbách, že je známe všichni velice dobře, aspoň ti, co se tím déle jak minimálně deset a další léta zabýváme. Když jsem mluvil o konkrétní stavbě R 52, tak chci zdůraznit, že to je stavba, která se začíná obchvatem v Mikulově a už se začíná stavět. Takže to je jedna z těch, kterou lze otestovat. Takže vím, o čem mluvím, kolego.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Mám tady další faktickou poznámku - pan poslanec Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já jsem se rozhodl pro tu faktickou. Kolegyně, kolegové, prosím, ať to dnes do těch 14 hodin stihneme, ať máme za sebou jeden krok, je přikázáno a můžeme pracovat dál. Slibuji, že tohle opravdu odpracujeme, ať na naší pracovní skupině, nebo na hospodářském výboru. Už jsme vyslali zprávu panu řediteli Kroupovi o těchto stavbách do dvou až tří let. Budeme mít ten přehled k dispozici hned příští týden.

Já za sebe jako předkladatel, nebo zástupce předkladatelů, avizuji, že také budu velet k umírněnosti. Moje cesta, moje filozofie je, aby ten seznam byl velmi rozumný, velmi stručný. Jak řekl pan poslanec Stanjura, abychom si to zkrátka vyzkoušeli na těch nejstrategičtějších. A pokud budeme úspěšní, tak mysleme na to, že ten seznam není věčný. Můžeme se tu sejít za půl roku, za rok v zimě a znovu to otevřít a znovu se na to podívat, když uvidíme, že nemáme problém s Ústavou, že to v praxi funguje, že zákon má smysl a stavby zrychlil.

Tolik mé stanovisko. Za týden, ve čtvrtek v 17 hodin, bude první sezení skupiny. Seznam staveb mít budeme a teď moc, moc prosím, ať to stihneme do těch 14 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji. Než dám slovo do obecné rozpravy, tak navážu na pana poslance Kolovratníka. Nemám informaci, že by mělo být jednání po 14. hodině, nicméně pakliže je to zákon, který je předložen po určitém všeobecném konsenzu napříč politickým spektrem, a kdyby tedy nebyl zásadní nesouhlas, můžu umožnit, abychom to doprojednali. Ale je tedy otázkou, zdali vedení poslaneckých klubů takovou dohodu má, nebo zdali tady bude nějakým způsobem předložena. Konzultoval jsem to i s organizačním odborem. Jenom na to upozorňuji. Máme ještě čas. Jestli vůle bude, můžeme, jestli ne, tak já schůzi ukončím. Prosím jenom o informaci.

Mám tady jednu faktickou poznámku. Takže pan poslanec Ivan Adamec. Prosím. (V sále je stále velký neklid!)

 

Poslanec Ivan Adamec: Já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Kolovratníka. Práce kvapná málo platná. Někdy říkáme i málo placená. Prosím vás, nechte všechny vypovídat. Jsme parlament, neomezujme diskusi. Jestli to bude dneska, nebo příští týden, z hlediska pozice, která tady je, máme roky zpoždění, se nic nestane. Ale nedělejme to tak, že někdo bude mít pocit, že se k tomu nemohl vyjádřit. To je ten nejhorší případ. Jestli se tady chceme trápit dneska v pátek odpoledne a pak ještě absolvovat dopravní zácpy domů, pokud se tak rozhodnete, já vám v tom bránit nemohu, ale rozhodně bych to tak neviděl. Přistupme k návrhu zákona pozitivně, projednejme ho co nejšířeji a rozhodně to nemusí být ve spěchu jenom tím, že ve 14 hodin nám klapne konec schůze.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci. Nemám faktické poznámky. Vrátíme se do obecné rozpravy. Paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vidím, že i nad touto předlohou nás čeká veselá debata. Ale já věřím, že bude především věcná.

Já bych si dovolila úvodem poděkovat jak panu ministrovi Ťokovi, který tady momentálně není, tak kolegovi Martinovi Kolovratníkovi za energii, kterou vložili do toho, abychom došli k nějakému konsenzu. Je to mimořádně vzácné, že jsme došli ke konsenzu úplně všichni zástupci všech zastoupených politických stran, to si myslím, že je velmi důležité. Je to velmi důležitý symbol i pro veřejnost, že pokud něco považujeme za zásadní v zájmu této země, jsme schopni se na nějakém návrhu dohodnout, byť diskuse ještě bude veselá. Bude samozřejmě i závažná, protože tento zákon, tato novela opravdu je novelou, která musí velmi citlivě vyvažovat veřejný zájem se zájmem soukromým. Protože je tam institut předběžné držby, který je třeba i v Německu a v dalších státech, vím to, i přesto si myslím, že by bylo velmi důležité se ještě zamyslet, jak to bude upraveno přímo v zákoně. Já jsem to avizovala.

Podle mě úprava v § 4 musí být ve smyslu, že stát prokázal, že nebylo možno dojít k dohodě, že opravdu stát vyčerpal všechny možnosti. Ne že protože máme institut předběžné držby, stát nebude řádně jednat s vlastníky, jakoby to přeskočí, a pak využije, možná zneužije principu předběžné držby. Ochrana osobního vlastnictví je samozřejmě velmi důležitá. Protože se zasahuje do osobního vlastnictví, tak bych byla velmi ráda, kdybychom se vrátili i k návrhům, které byly diskutovány. A to byl například výkup nad rámec záborového elaborátu. To znamená, že pokud vám stát vede po pozemku stavbu, je to legitimní, ale on vám může znehodnotit přilehlé pozemky, přístup na ně, je namístě možnost vykoupit i to navíc, byť třeba za jiných podmínek.

Potom si myslím, že bychom se měli vrátit i k otázce možnosti směny. Víme, že zejména pro některé historické sedláky je důležité vlastnit půdu. Hovořme o tom a vytvářejme takové podmínky, které budou pro vlastníky co nejpříznivější. To si myslím, že je důležité.

Také souhlasím s tím, že fikce předběžného souhlasu je v případě dotčených orgánů státní správy 60 dní. Já jsem tady mluvila o profesionální státní správě. Není možné, aby státní orgány, dotčené orgány státní správy, se samy podílely na zdržování povolovacích řízení. To je přece naprosto špatně.

Seznam určitě bude předmětem velmi vášnivé diskuse. Sama si také myslím, že by tam mělo být i pražské metro.

Co se týče urychlení - celé se to jmenuje "urychlení výstavby" - ano, urychlujme, zákon je důležitý, hlásím se k němu i jako spolupředkladatelka, ale pokud nebudeme mít dostatek investic z rozpočtu, a prosím, podívejte se, objem investic v rozpočtu je nižší v letošním roce, než byl za doby pravicových vlád v době krize, tak nám ani tento zákon nepomůže. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji paní poslankyni Langšádlové a dalšího v pořadí mám pana poslance Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče, nicméně upozorňuji, že vás budu muset za dvě minuty přerušit, o svoje vystoupení ale nepřijdete a budeme mít možnost pokračovat.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, já věřím, že to stihnu. Dvě poznámky. Za prvé, mně rozhodně nevadí účast veřejnosti v těch řízeních. Co považuji za problém, je to, že to trvá tak strašně dlouho, než soudy rozhodnou. Podle mě to je ale to, co bychom měli řešit prioritně, ostatně je to problém i v celé řadě dalších oblastí. A rozhodně bych nebral veřejnosti právo se vyjádřit.

Chtěl bych navrhnout, aby tento zákon projednal i ústavněprávní výbor jako další výbor. Zjevně to bude mít ústavněprávní konsekvence, takže mi to přijde zcela namístě. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci a mám na řádnou přihlášku pana poslance Petra Dolínka, nicméně teď nevím, jestli bychom neměli počkat na 14. hodinu... Už mám v podstatě. Takže tady není ani dohoda na tom, abychom to prodlužovali, takže já bych to tímto, vážené kolegyně, ještě přerušil.

Než přeruším 7. schůzi Poslanecké sněmovny, mám pro vás ještě jedno technické sdělení, které už tady sice bylo řečeno, ale bylo mi řečeno, že ho mám říci ještě jednou. V pondělí 5. března 2018 bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat slavnostní setkání k výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Prosím vás, abyste si veškeré materiály, které máte na svých lavicích a chcete, aby byly uchovány, vložili do svých zásuvek, jinak budou skartovány.

Nyní tedy přerušuji 7. schůzi do úterý 6. března 2018 do 14.00 hodin. Přeji vám krásný víkend.

 

(Jednání skončilo ve 14.01 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP