Středa 7. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

60.
Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2018
(Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2017)
/sněmovní tisk 82/ - prvé čtení

Zprávu předkládá guvernér České národní banky, který je v tomto případě oprávněn zúčastnit se schůze Sněmovny, a musí mu být uděleno slovo podle § 3 odst. 2 zákona o České národní bance. Dovolte mi, abych pana guvernéra u nás přivítal.

Podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, je Česká národní banka povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Poprosím pana guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, aby nám tuto zprávu na mikrofon uvedl. Prosím, máte slovo.

Poprosím o větší klid v sále. Děkuji.

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve stručnosti představil poslední zprávu o inflaci, která obsahuje popis uplynulého hospodářského vývoje, ale také prognózu na následující období a z ní plynoucí závěry pro měnovou politiku České národní banky.

Růst české ekonomiky v průběhu loňského roku postupně zrychloval a ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl podle předběžných odhadů statistiků hodnoty 5,1 % v reálném vyjádření růstu hrubého domácího produktu, celoročně pak ten odhad uvádí číslo 4,5 %. Tento velmi úspěšný růst v kontextu evropského, ale i světového vývoje byl tažen zejména spotřebními výdaji domácností a investicemi firem. Dařilo se většině odvětví národního hospodářství, především pak průmyslu, ale i odvětvím ve službách.

Podle naší aktuální prognózy růst české ekonomiky v letošním roce a v příštím roce mírně zpomalí, nicméně i nadále bude přesahovat 3 %. Ekonomiku budou nadále podporovat rostoucí zahraniční poptávka, robustní spotřeba českých domácností a celkově silná domácí investiční aktivita.

Zvyšující se poptávka po práci se při stále viditelnějším nedostatku volné pracovní síly projeví v pokračujícím rychlém růstu mezd.

Inflace se v závěru loňského roku nacházela v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky s postupně klesající tendencí. Tento pokles pokračoval i v lednu letošního roku, kdy jsme dosáhli úrovně 2,2 % meziročního růstu inflace. Celkové inflační tlaky nicméně zůstávají poměrně silné, přičemž odrážejí zejména zrychlující mzdovou dynamiku v podmínkách silného ekonomického růstu. Domácí inflační tlaky se podle našich předpokladů ještě krátkodobě zvýší v návaznosti na již zmíněnou napjatou situaci na trhu práce. Následně budou postupně zmírňovat také s přispěním stabilizačního působení měnové politiky České národní banky.

Zesilující protiinflační působení dovozních cen bude v letošním roce odrážet zejména zpevňující kurz české koruny. Současně také plně odezní jednorázové vlivy, které zvyšovaly inflaci v minulém roce. Očekáváme proto, že se inflace v závěru roku začne snižovat a na horizontu měnové politiky, tedy někdy v polovině roku 2019, by se měla pohybovat těsně pod naším inflačním cílem, to je pod 2 %.

Pokud jde o růst domácích tržních úrokových sazeb, s naší prognózou je v souladu to, že v letošním i v příštím roce tyto sazby dále mírně porostou, a to by také mělo přispět právě k návratu inflace zpět na úroveň našeho cíle.

Podle naší prognózy kurz koruny vůči euru dále zpevní. Bude to zejména vlivem zvyšování úrokového diferenciálu vůči eurozóně a také velmi uvolněné pokračující měnové politice ze strany Evropské centrální banky, která pokračuje v nákupu aktiv v rozsahu 30 miliard eur měsíčně a měla by tak činit až do konce měsíce září. Ve směru posílení kurzu naší měny bude působit i pokračující reálná konvergence čili přibližování české ekonomiky k zemím eurozóny, která je spojena i s rostoucí produktivitou práce.

Počínaje touto prognózou, kterou jsme schválili na našem únorovém zasedání, se ČNB asi jako jedna, snad zcela osamocená, možná jedna z mála na světě, vrátila ke zveřejňování číselné předpovědi kurzu koruny vůči euru. Tato předpověď má za úkol poskytnout určité vodítko ohledně budoucího nastavení naší měnové politiky. Ale stejně jako v případě úrokových sazeb, pokud jde o jejich prognózu, není to ani závazek ČNB, ani preferovaná či žádoucí úroveň, kterou bychom takto vyhlašovali. Je to modelový propočet, který zapadá konzistentně do našeho makroekonomického modelu a od něj se odvíjejícího uvažování o měnové politice.

Bankovní rada na svém únorovém měnovém zasedání, jak už jsem zmínil, vyhodnotila rizika prognózy, pokud jde o inflaci na horizontu měnové politiky, čili někdy v polovině příštího roku, jako vyrovnaná. Současně konstatovala, že existují dvě obousměrné nejistoty této prognózy. První z nich se týká síly aktuálních a budoucích domácích inflačních tlaků, jinými slovy to, jak silný bude tlak z domácí rostoucí ekonomiky, poptávky po pracovní síle, nárůst cen včetně mezd, a na druhé straně otázka vývoje měnového kurzu, kdy samozřejmě posilování měnového kurzu vede k zeslabování domácích inflačních tlaků přes klesající ceny dovozu.

Na závěr našeho jednání bankovní rada jednomyslně rozhodla zvýšit dvoutýdenní reposazbu o 25 bazických bodů na stávajících 0,75 %.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Jsem připraven na vaše případné dotazy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane guvernére. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 82/1. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pan poslanec Karel Rais a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji všem dobrý den. Zpráva obsahuje samozřejmě, odpovídá tomu, co jsme vyslechli a co jsme diskutovali na výjezdním zasedání rozpočtového výboru, který měl tu čest a možnost navštívit ČNB a diskutovat s pracovníky. Podtrhl bych to, co tady říkal pan guvernér ohledně toho, že ČNB je jedna z mála, která dává jakousi prognózu měnového vývoje. To jsme tam diskutovali také. Myslím si, že situace je - dneska je to prognóza, ale situace je příznivá, takže mohu jen potvrdit to, co říkal pan guvernér. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Potom poprosím v podrobné rozpravě o přednesení usnesení.

Zahajuji ve věci obecnou rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. V tuto chvíli nevidím nikoho, kdo by se přihlásil. Obecnou rozpravu proto končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě ze strany pana guvernéra. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do které se v tuto chvíli přihlásil pan zpravodaj.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já bych s dovolením přednesl usnesení rozpočtového výboru z 5. schůze ze dne 14. února letošního roku ke Zprávě ČNB o inflaci, sněmovní tisk 82. Po úvodním slově viceguvernéra ČNB Tomšíka, zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za prvé bere na vědomí Zprávu ČNB o inflaci I, což je zpráva o měnovém vývoji za první až čtvrté čtvrtletí roku 2017. Za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu ČNB o inflaci I, což je zpráva o měnovém vývoji za první až čtvrté čtvrtletí roku 2017. A za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu, což tímto činím.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není, ani pan guvernér, ani pan zpravodaj nemají zájem o závěrečná slova.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o předneseném usnesení. Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu ČNB o inflaci (Zprávu o měnovém vývoji za první až čtvrté čtvrtletí roku 2017)."

Přivolal jsem kolegy z předsálí a můžeme přistoupit k hlasování. Ptám se kdo, je pro takto přednesené usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 61, přihlášeno 148 poslanců, pro 142, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že návrh usnesení bych schválen.

 

Děkuji panu guvernérovi i panu zpravodaji a končím tento bod.

Dovolte mi přečíst dodatečnou omluvu. Pan ministr dopravy Dan Ťok se omlouvá dnešního dne do 12.00 hodin z pracovních důvodů.

 

Dalším bodem programu je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP