Středa 7. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

53.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Tímto návrhem jsme se zabývali ve středu 28. února tohoto roku. Bod byl přerušen v rozpravě, usnesení Poslanecké sněmovny číslo 124, do dnešního dne s tím, že Poslanecká sněmovna trvá na přítomnosti ministra kultury při projednávání toho bodu. Na lavice vám bylo k tomu bodu opětovně rozdáno usnesení volební komise číslo 51 ze dne 14. února tohoto roku.

Než budeme pokračovat v přerušené rozpravě, prosím pana předsedu Kolovratníka, aby krátce bod uvedl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já vaše slova pouze kratičce rozšířím, pane předsedající. Rada Státního fondu kultury může mít podle zákona až 13 členů a pan ministr kultury Ilja Šmíd zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny dopisem dne 24. ledna návrh na volbu členů rady Státního fondu kultury a to je celkem 24 kandidátů, ze kterých bychom tedy měli vybrat 13 členů. Obsahem toho dopisu, toho materiálu, je také užší výběr, nebo doporučení ze strany pana ministra kultury.

Volební komise přijala usnesení per rollam číslo 51, které již číst nebudu, seznámil jsem vás s ním, pro stenozáznam, před týdnem, a potvrzuji to, co bylo řečeno.

My jsme před týdnem přijali usnesení Poslanecké sněmovny, kde jsme přerušili projednávání tohoto bodu a odročili jsme jej na dnešek. Trváme na přítomnosti ministra kultury. Pan ministr kultury Ilja Šmíd je připraven, takže nechám samozřejmě na něm, jestli bude chtít a vystoupí a seznámí nás s informacemi. Tu žádost o přerušení navrhl pan předseda Zbyněk Stanjura, tak nevím, jestli využije té přítomnosti, byť tady tedy v tuhle chvíli není přítomen, každopádně volba je připravena.

Za mne, prosím, kolegyně, kolegové, jediná věc. Je to tajná volba, pokud se tak rozhodneme. Vybíráme ze 24 kandidátů 13, tak prosím o pečlivé vyplnění těch lístků, jak to vždy opakuji. Kolečka a křížky na ta čísla, musíte označit všechny kandidáty, abychom neměli zbytečně neplatné lístky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Kolovratníkovi. Otevírám rozpravu, do kterého mám přihlášeno s přednostním právem pana ministra kultury Ilju Šmída. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Ilja Šmíd Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, na začátku přijměte moji omluvu nepřítomnosti na minulém jednání. Byl jsem na jednání ministrů kultury v Sofii, takže jsem se v uvozovkách neflákal a samozřejmě rád se nyní zapojím do diskuse. Možná jsme mohli ten bod přesunout předem, abychom té mé nepřítomnosti předešli.

Já bych chtěl velmi stručně, protože tady hlasujete o spoustě různých výborů, přece jen představit to kulturní cosi, jak bylo jednou v jednom blogu označeno, což je tedy Státní fond kultury. Státní fond kultury byl zřízen zákonem už v roce 1992, byl to zákon číslo 239, a smysl tohoto zákona byl, aby se financovaly kulturní projekty, které by byly a mohly být financovány mimorozpočtovými prostředky, tedy mimo rozpočty, v podstatě tak jako všechny fondy. Fond je v současné chvíli samostatnou právnickou osobou, je zapsán v obchodním rejstříku a je spravován Ministerstvem kultury. Statutárním orgánem jsem já jak ministr kultury a o rozdělování finančních prostředků z těch fondů, které mají k dispozici, rozhoduje rada fondu. Její členové jsou právě voleni vámi, Poslaneckou sněmovnou.

Jenom bych stručně řekl, nebudu se zabývat historií, možná jste cosi zaslechli o Lotynce a musím říci, že v tuto chvíli všechny závazky a všechny problémy, které Státní fond kultury měl, jsou zažehnány. V podstatě od roku 2012 už pracuje naplno, bez problémů, saturován různými zdroji, které jsou pronájmy. Máme pronájmy z domu U Hybernů, dům U Černé Matky Boží a Národní dům na Vinohradech. Dále máme velký zdroj reklamy z České televize, na ČT2, na Dvojce, podle zákona o České televizi z roku 1991, ve znění pozdějších předpisů, a potom jsou to takzvané odúmrtě, to znamená, jsou to příjmy, autorská práva od těch autorů, zemřelých autorů, kteří nemají dědice.

Rozpočet na rok 2018 počítá s příjmy ve výši 65 milionů. Jenom možná pro zajímavost, z pronájmů je to 32 milionů, nedaňové příjmy, to jsou ty odúmrtě 4,5 milionu, Česká televize 26,5 milionu. Výdaje jsou počítány ve výši 57 480 000. Z toho na kulturní projekty rozdělujeme 28 milionů. A asi je důležité říci, že ještě máme - dům U Hybernů je pronajat společnosti, která tam provozuje známé muzikálové divadlo. Ten pronájem, který je ročně ve výši 13,5 milionu, se započítává - je to jakoby zápočet za investice, které dali do rekonstrukce toho domu U Hybernů. Ještě chybí splatit asi 40 milionu, takže během tří let všechny peníze z pronájmů budou již ve fondu. Čili v tom rozpočtu, ve výdajích, vedle těch 28 milionů jsou ještě kapitálové výdaje na nějaké opravy, třeba domu na Vinohradech, ve výši 15,4 milionu, energie 1,6 milionu, opravy a udržování 7 milionů, služby 2,5 milionu.

Ten fond je docela funkční a využívaný různými kulturními subjekty. V roce 2017 bylo přijato 440 projektů a z toho 414 jich bylo podpořeno. Nejvyšší dotace je 150 tisíc, průměrná dotace je 60 tisíc, nejnižší 10 tisíc. Čili jsou to částky spíš na takové menší projekty, které podporují zejména regionální kulturu, a to úplně ve všech uměleckých oborech. Proto se také členové rady skládají z odborníků z nejrůznějších uměleckých oborů. Statut rady nedává přesně klíč, jak mají být jednotlivé obory rozděleny, ale v zásadě se těch 13 členů dělí do pěti oborů uměleckých kulturních a jedna skupina - dva členové jsou tam zařazeni jako ekonomové, ti, kteří rozumějí rozpočtům.

Chtěl bych říci, že členy rady - jednak tedy to, co už tady bylo řečeno - volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Návrhy podává ministr kultury, což dnes máme před sebou.

Členství v radě je veřejnou funkcí a chtěl bych zdůraznit, že je čestné, není honorováno a je nezastupitelné. Já osobně považuji tuto záležitost za nepříliš dobrou. Všechno, co je zadarmo a není honorováno, je trochu podezřelé. Navíc musím říci, že členové rady, a máte ta jména před sebou, jsou velmi úctyhodní a velmi zasloužilí členové kulturní obce a mně připadá opravdu nefér a nesprávné, že jejich práce - a vezměte si 440 projektů, to je tedy velká síla - je vlastně práce zadarmo. Dokonce jim prý nemůžeme proplatit ani cestu, což je úplně neuvěřitelné. Ale mají u nás dobrý oběd v závodní jídelně.

Ještě bych chtěl říci, že členství v radě je samozřejmě neslučitelné s funkcí - to je krásně vyjmenováno - prezidenta, poslance, předsedy, místopředsedy vlády a tak dále, a tak dále. Ale je to funkční období tříleté a funkční období stávající rady končí 31. března 2018, proto dnes musíme volit.

Já jsem dostal, respektive Ministerstvo kultury dostalo z různých kulturních institucí návrhy na 24 kandidátů. Ty máte před sebou. Já bych chtěl říct, že opravdu, jak jsem si pročítal životopisy těchto kandidátů, jsou to osobnosti významné, výrazné, které v kultuře mají opravdu zkušenosti. Byl bych velmi rád, kdyby všichni mohli být členy té rady, proto pro mě bylo velmi obtížné doporučit vám 13 jmen. Já jsem to udělal, ale samozřejmě je vaším plným právem, abyste se eventuálně rozhodli jinak. Mám připravené životopisy, jsem připraven k některým členům, pokud se budete ptát, vám dát informace. Ještě stručně ty obory. Jsou to divadlo, literatura, hudba klasická a alternativní - tam jsem navrhl tři členy, protože přece jenom těch hudebních, a to jak alternativních, tak nealternativních hudebních projektů je velká část - výtvarné umění, architektura, muzejnictví a ten šestý obor, jak jsem říkal, je ekonomie ostatní.

Máte tedy před sebou třináct jmen. Já vám přeji šťastnou volbu a jsem připraven zodpovědět jakékoliv dotazy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím. Mohu rozpravu ukončit. V tom případě požádám pana předsedu volební komise, aby nám sdělil, jaké budou další kroky volební komise po přerušení tohoto bodu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Konstatuji, že v rozpravě nebyly podány žádné návrhy. V souladu s jednacím řádem Sněmovny musíme rozhodnout hlasováním o tom, že volba bude provedena tajných způsobem. Takže nejdříve, pane předsedající, prosím, abyste nechal hlasovat o té tajné volbě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 75, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování pořadové číslo 75. Ze 164 je 102 pro, 5 proti. Návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat v tajné volbě.

 

Pane předsedo, teď ty lhůty.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Ke lhůtám. Ten lístek bude složitější, delší na vyplnění. Takže dám na vydávání lístků 20 minut. A poprosím tedy o přerušení bodu a lhůtu k provedení voleb ve Státních aktech do 13.05 hodin. Protože předpokládám, že ve 14.30 začne ona mimořádná schůze, tak nebudu ve 14.30 vyhlašovat výsledky voleb, protože budeme v jiné schůzi, ale vyhlásil bych je, až se vrátíme, tedy v souladu s jednacím řádem, do té stávající schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Tak já přeruším tento bod 53 pro provedení tajné volby. Bod 52 je také přerušen. Dovolte mi, abych také zároveň s tím oznámil, že přerušuji 7. schůzi Poslanecké sněmovny s tím, že v ní budeme pokračovat 10 minut po skončení, případném přerušení 9. schůze Poslanecké sněmovny, která začne ve 14.30. Proto tedy nebudeme ve 14.30 zahajovat stanoviskem volební komise, ale budeme tak činit, až se vrátíme k 7. schůzi. Přerušuji tedy 7. schůzi tak, jak jsem řekl, na deset minut po skončení schůze deváté.

Vyhlašuji čas na volby, dvacet minut máte na volební akt. A organizační výbor svolávám na 13. hodinu? (Poslanci se dohadují mimo mikrofon.) Dobře - tak za pět minut jedna - stihneme členové organizačního výboru? Tak ve 13. hodin se sejde organizační výbor. Děkuji.

 

(Schůze přerušena ve 12.47 hodin.)

(Schůze pokračovala v 16.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, vážení členové vlády, prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami.

Zahajuji přerušenou 7. schůzi Poslanecké sněmovny. (O slovo se hlásí poslanec Farský.) Prosím? Jestli tedy hned, tak prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Pane předsedající, ta situace je tak nepříjemná, tak odstrašující, že my potřebujeme ještě na jednání klubu přestávku do půl šesté dnešního dne. Beru si přestávku na jednání klubu, je to letos poprvé, ale doufám, že takových příležitostí, které to budou vyžadovat, tady nebude tolik. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, tak já vyhovuji samozřejmě přání poslaneckého klubu. Ještě pan předseda Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Já na to navážu. Klub KDU-ČSL si vezme přestávku od půl šesté do sedmi hodin. Děkuji. (V sále je velmi rušno.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: (Konzultuje mimo mikrofon s pracovnicí organizačního odboru.) Já v tom případě... Ano? (O slovo se hlásí poslanec Kolovratník.) To nejde. Tady pan předseda volební komise chtěl vyhlásit výsledek voleb, ale to už nepůjde, takže já tím pádem přerušuji schůzi do úterý 20. 3. do 14 hodin. (Další konzultace mimo mikrofon.)

Takže znovu opakuji, přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny do úterý 20. 3. do 14 hodin. Děkuji.

Žádnou jinou dohodu jsem neobdržel, takže je to tak.

Jenom bych chtěl ještě sdělit, že se do té doby pochopitelně uvidíme, protože 8. schůze bude zahájena v pátek tento týden v 9 hodin. Tento týden v pátek v 9 hodin bude zahájena 8. schůze. Tímto končím dnešní jednací den. Děkuji.

 

(Schůze přerušena v 16.47 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP