(12.00 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Krásné poledne, dámy a pánové. Já bych chtěla poprosit kolegy z SPD, aby tady nemátli veřejnost tím, že v České republice máme mešity. Žádné mešity, kolegové z SPD, v České republice nemáme. Jestli tady něco máme, tak jsou to modlitebny. Takže prosím používejte správnou terminologii a nešiřte tady mezi veřejností paniku, že v České republice jsou již v tuto chvíli nějaké mešity.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Další faktické poznámky nevidím, takže teď má slovo pan poslanec Rozvoral.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, naše hnutí SPD navrhuje tento zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o právní úpravu § 403, který spadá do zvláštní části trestního zákoníku pod hlavu 13 díl 1 - Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy. V úvodu bych zmínil, že návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami, které se zavázala naše republika dodržovat, a nebude mít tak žádný dopad na státní rozpočet z pohledu navýšení financí.

Naše hnutí SPD předložením úpravy zmiňovaného zákona dává všem silně a otevřeně najevo, že chceme mít zákonnou normou ošetřeno každé společensky nebezpečné veřejné vystupování vedoucí k propagaci nenávisti, popírání lidských práv a omezování rovnosti lidí bez rozdílu národnosti, příslušnosti k etnické skupině, rase, třídě či jiné skupině osob. Navrhovaná předloha trestního zákoníku, poslanci hnutí SPD a všemi členy hnutí stoprocentně podporována, by měla zcela jednoznačně říkat, co zákonodárce a společnost chce, tedy zamezit společensky nebezpečné veřejné propagaci nenávisti a popírání lidských práv, jak to hlásá i islámská ideologie.

Někteří poslanci, kteří neustále veřejně osočují naše hnutí jako extremistické, tento náš návrh označují jako naše populistické gesto. Tak se ptám, co udělali oni pro to, aby byl v naší zemi každý takový projev, který bude naplňovat skutkovou podstatu nově navrhovaného paragrafového znění trestního zákona odst. 1 § 403 trestního zákoníku, řádně a za využití právních norem prošetřen.

Nová navrhovaná úprava zmiňovaného paragrafu trestního zákoníku dává do rukou orgánům činným v trestním řízení, konkrétně soudům, státním zástupcům a hlavně Policii České republiky, nástroj, pomocí kterého budou moci kvalitněji rozhodovat o právní kvalifikaci protiprávních skutků, které budou vykazovat známky definované v tomto paragrafu. Prioritně to ulehčí rozhodování příslušníků Policie České republiky, a to v nejdůležitější prvotní fázi, kdy se o možném protiprávním jednání dozvědí a začnou prověřovat všechny dostupné informace ke stanovení právní kvalifikace. V rámci úspěšnosti by bylo vhodné co nejdříve zapracovat manuál pro příslušníky Policie ČR, který by definoval základní pojmy obsažené v tomto paragrafovém znění trestního zákoníku, jako například hnutí, ideologie, potlačení práv a svobod člověka, rasová, etnická, národnostní, náboženská či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Všechny tyto aktivity by měly být vedeny s cílem, aby trestné činy naplňující znaky takto definovaného paragrafového znění byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachování zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. Následně by bylo vhodné zajistit, aby se k občanům dostaly informace o dokončených trestních stíháních dle nově upraveného § 403 trestního zákoníku.

Navržený zákon přitom nijak neomezuje žádnou lidskou víru, pouze omezuje veřejné šíření a propagování takové ideologie, která ohrožuje svobody ostatních.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Rozvoralovi. Budeme pokračovat v rozpravě. Pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. My v našem hnutí SPD Tomio Okamura navrhujeme, aby byla trestná i podpora ideologií, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásají rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Vůbec netuším, proč bychom tady o této úpravě měli vést jakoukoliv rozporuplnou debatu. Nenávistné ideologie přece zcela jednoznačně nepatří do Evropy 21. století. Ovšem příběh správně provedeného policejního zákroku, správně provedeného policejního vyšetřování a nakonec šalamounského rozhodnutí soudu nás upozorňuje na možnost, která u nás existuje, a to šířit nenávist, pokud ji nebudete šířit jako člen nějaké organizace, ale pouze jako ideologii. Toto jsou zadní vrátka, která začnou dříve nebo později velmi aktivně využívat všichni ti, kteří ji budou s pomocí soukromých ziskových organizací živených ze státního rozpočtu i penězi vlivných zahraničních lobbistů používat právě k šíření nenávistných ideologií, a i proto je třeba držet se slov klasika a tato vrátka zavírat.

Chtěl bych poděkovat poslancům ODS a TOP 09, kteří podpořili církevní restituce, i poslancům KDU, kteří tady dnes vystoupili a používali rétoriku, za kterou by byl každý poslanec SPD označen za xenofoba a islamofoba, protože jsme se právě dnes dozvěděli, že tyto církevní restituce byly schváleny proto, aby muslimská obec v České republice nedostávala státní finanční příspěvky. Děkuji vám, vážení kolegové. Akorát mě mrzí to, že vy určitě podobnými přídomky našimi protičeskými, antiveřejnoprávními médii častováni nebudete.

Prostřednictvím pana předsedajícího k paní kolegyni Černochové. Chtěl bych taky poděkovat, že přebíráte rétoriku SPD a uvědomujete si, že případná existence mešit v České republice by opravdu vyděsila veřejnost. Děkuji vám, že veřejně podporujete rétoriku našeho hnutí. Děkuji za pozornost. Na shledanou. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lubomíru Volnému. Paní kolegyně Černochová bude reagovat s faktickou poznámkou. Kolega Vích ještě posečká. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Černochová: Tak na shledanou asi ne, pane kolego, prostřednictvím pana místopředsedy. Ještě před sebou máme několik hodin jednání. Ale možná jste nepochopil moje vystoupení, kdy jsem opravila vaši kolegyni, která tady skutečně používá, nebo možná žije v mylné představě, že tady v České republice jsou nějaké mešity. Žádné mešity tady nejsou, jsou tady pouze modlitebny. Takže to, jestli opravuji z neznalosti vaší kolegyni, jestli je to pro vás přímá úměra k tomu, že používám vaši rétoriku, tak mi vás je líto.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Lubomír Vích také s faktickou poznámkou? (Informace z pléna.) Evidoval jsem vaši přihlášku, pokud ji vzdáváte, je to možné. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Prostřednictvím pana předsedajícího k paní kolegyni Němcové (Černochové). Modlitebnami to vždy začíná. Pokud jsme nedodrželi správné názvosloví, já se za paní kolegyni pochopitelně omlouvat nemůžu, nicméně podstatné je to, že vy jste řekla, že informace o tom, že v České republice jsou mešity, děsí veřejnost. Ano, informace o tom, že v České republice by byly mešity, bude děsit veřejnost. A já vám opět děkuji za to, že používáte rétoriku SPD. Existence mešit v České republice bude děsit veřejnost. Máte pravdu, paní kolegyně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pokračujeme v rozpravě. Pan poslanec Radovan Vích řádně přihlášený, připraví se kolega Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP