(11.40 hodin)
(pokračuje Netolický)

My jako územní samosprávné celky jsme na toto téma hovořili s Ministerstvem vnitra jako s gesčním ministerstvem a došli jsme k názoru, že je potřeba už jednou provždy tuto diskusi otevřít, a otevíráme ji právě tímto návrhem, který jsme předložili. Chci říci, že tento návrh byl projednán na úrovni Asociace krajů a v tomto jednotlivá zastupitelstva přijala usnesení, že podporují náš návrh, tedy návrh Pardubického kraje.

Myslím si, že v rámci úvodního slova toto stačí. Ta novela je poměrně jednoduchá, ale zdůrazňuji, že nesmírně důležitá pro celý systém fungování územní veřejné správy u nás, tedy pro obce a kraje. A já vás samozřejmě všechny prosím o podporu našeho návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu hejtmanu Martinu Netolickému a požádám zpravodajku pro prvé čtení, paní poslankyni Zuzanu Ožanovou, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě ne. Já vás přeruším, paní kolegyně, ještě než jste začala. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, žádám vás o to, abyste nechali zpravodajku přednést její zpravodajskou zprávu. Pokud diskutujete jiné téma, než je správní řád, tak prosím v předsálí. Pokud chcete diskutovat otázku správního řádu, přihlaste se do rozpravy. Děkuji. Můžete.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně, předkladatel návrhu již rozvedl důvody předložení svého návrhu. Navrhovaná novela se snaží vyřešit opomenutou úpravu systémové podjatosti. Reaguje na praxi a stávající judikaturu Nejvyššího správního soudu, přičemž upřesňuje předpoklady pro vyslovení podjatosti úřední osoby. V řízení bývá namítáno, že zaměstnavatel má zájem na výsledku řízení, jelikož pokuta je příjmem jeho rozpočtu. Dále bývá například namítáno, že příslušný úředník dostává od obce, státu a podobně plat, proto je podjatý. Dle předloženého návrhu podjatostí není služební poměr nebo pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah ke státnímu nebo územnímu samosprávnému celku. Důsledkem přijetí navrhované úpravy by měl být výrazný pokles námitek podjatosti, zejména námitek systémové podjatosti, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování správních orgánů.

Stanovisko vlády je k tomuto návrhu neutrální. Ve svém stanovisku upozorňuje vláda na skutečnosti, které by měly být zohledněny, a navrhovanou úpravu považuje za nedostatečnou. I přes neutrální stanovisko vlády doporučuji postoupení předloženého návrhu do dalšího čtení s možností nalezení úpravy, která by reflektovala na úskalí uvedená ve stanovisku vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu. Otevírám rozpravu. Jako první je přihlášena paní poslankyně Vildumetzová a já jí uděluji slovo. Prosím.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane hejtmane, vážené kolegyně, vážené kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřila ke sněmovnímu tisku číslo 54, k problematice takzvané systémové podjatosti, jejímž předkladatelem je zastupitelstvo Pardubického kraje. Cílem této novely je vyřešit problém takzvané systémové podjatosti, aby tento institut již nebyl častým důvodem vzniku procesních obstrukcí, jak tomu je doposud, nejčastěji u stavebních řízení a u řízení v oblasti životního prostředí. Předložená novela správního řádu a řešení problému systémové podjatosti, jejímž důsledkem by mělo být snížení počtu případů předání věci jiným než původně místně příslušným orgánům, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování správních orgánů.

Vláda, tak jak bylo řečeno, k předloženému návrhu zaujala neutrální stanovisko, ale ztotožňuje se záměrem řešení problematiky takzvané systémové podjatosti v rámci správního řádu, avšak předložené znění nepovažuje za dostatečné. Ministerstvo vnitra, které má tento zákon ve své kompetenci, návrh podporuje s tím, že vznesené námitky je možné řešit v dalším průběhu legislativního procesu. Tento postoj byl potvrzen podle těch informací, které mám, i na schůzce s panem hejtmanem Netolickým na půdě Ministerstva vnitra 12. února 2018.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, text návrhu zákona schválila, tak jak bylo řečeno, jednomyslně Rada Asociace krajů. K této zákonodárné iniciativě se připojila většina krajů usnesením svých zastupitelstev a má podporu Svazu měst a obcí České republiky.

Na závěr mi dovolte říci, že si určitě všichni přejeme, aby správní řízení byla rychlá a efektivní, a jsem přesvědčena o tom, že si to přejí i naši občané. Zdlouhavá řízení jsou pro ně nepochopitelná a pro nás nevysvětlitelná. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Vildumetzové. A pokračujeme v rozpravě, pan poslanec Adamec se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já tuto iniciativu krajů a Pardubického kraje samozřejmě vítám, protože ono to tak možná na první pohled nevypadá, ale ta systémová podjatost se stala takovou řekl bych velmi problematickou záležitostí. A co říkala tady kolegyně Vildumetzová, tak vůbec není pravda, že někteří občané si přejí, aby ta řízení byla rychlá, efektivní. Právě že si to nepřejí, tak se takhle chovají, to si řekněme na rovinu.

Já vám řeknu příklad. Město Dvůr Králové nad Labem, a doufám, že tady můžu svobodně hovořit, požádalo město Trutnov, odbor životního prostředí, aby místo jejich odboru životního prostředí rozhodl, že město může pokácet alej stromů, které prostě překážely, byly v nevyhovujícím stavu, jenom právě proto, že se obávalo systémové podjatosti. Takže ono je to skutečně o tom, že máme typy občanů ve svých městech, ve svých krajích, kteří prostě nechtějí, aby ta správní řízení proběhla v zákonně krátkém čase, protože oni bojují proti těm rozhodnutím, častokrát velmi nesystémově, pro mě nepochopitelně, pro řadu z nás, kteří jsme v komunální politice, nepochopitelně, ale bohužel, máme je tu a je potřeba toto jednou provždy odstranit.

Musím tedy říct, že opravdu je to problém. Ale jiná situace je, a na to chci upozornit, stalo se v jednom nejmenovaném krajském městě, to si odvoďte kde, že město, magistrát chtěl rekonstruovat své velké náměstí. No a samozřejmě ne všichni jsou zastánci té rekonstrukce. My občané ano, protože když tam přijdete, tak máte pocit, že v některých místech si můžete zlomit nohu, večer, když půjdete z návštěvy nějakého restauračního zařízení, tak je to opravdu o život a o zdraví. No a bohužel ta systémová podjatost tam padla a soud rozhodl, že je v pořádku, protože bohužel dotyčný úředník, možná to byl volený zastupitel, možná to byl pan primátor, nechci ho tady očerňovat, si dopisoval s vedoucím stavebního úřadu a říkal, že to potřebují, něco v tomhle duchu, že to je sice krásné, že by to bylo potřeba, ale samozřejmě soud rozhodl v neprospěch pak magistrátu, protože samozřejmě starosta, primátor vůbec toto nesmí konat. Jak je právní řízení, tak zapomeňte, komunální politici, že do toho můžete něco říkat. Zapomeňte! Jak to uděláte, tak se vystavujete nejenom řekl bych přestupkovému řízení, ale dokonce trestnímu postihu! To je něco úplně jiného! A právě proto, že tyto případy se množily, toho prvního typu, kde to vlastně nemá žádnou logiku, protože už před lety jsme si tady řekli, že chceme smíšený model veřejné správy, to znamená samospráva, výkon státní správy jsou na jednom úřadě, ať je to pověřený úřad městský nebo ať je to kraj, jeho úřad.***
Přihlásit/registrovat se do ISP