(Jednání pokračovalo v 11.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynula doba, na kterou byla vyhlášena přestávka pro provedení volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ještě než dám slovo předsedovi volební komise, který už se dostavil, dovolte mi, abych konstatoval dvě omluvy z dnešního jednání. Od 11.30 se omlouvá do konce jednacího dne pan ministr kultury Ilja Šmíd z důvodů pracovních a pan Ondřej Profant od 11.30 do 12.30 ze zdravotních důvodů.

Nyní tedy požádám pana předsedu volební komise, aby vyhlásil výsledek prvního kola druhé volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, budu konstatovat výsledky této volby. K volbě se dostavilo 153 poslanců a poslankyň, tedy bylo vydáno 153 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 77 hlasů. Konstatuji, že během volby bylo odevzdáno platných i neplatných lístků 152, jeden lístek tedy byl vyzvednut, ale nebyl odevzdán, každopádně kvorum je, jak jsem řekl, 77.

Přečtu výsledky v abecedním pořadí. Mikuláš Ferjenčík získal 29 hlasů, Zuzana Majerová Zahradníková získala 32 hlasů a Zdeněk Ondráček 74 hlasů. Znamená to, že v prvním kole nebyl nikdo zvolen a uskuteční se volba druhá.

V souladu s jednacím a volebním řádem Sněmovny do druhého kola postupují pouze dva kandidáti s nejvýše dosaženým počtem hlasů, to znamená, do druhého kola postupuje paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková s 32 hlasy a pan poslanec Zdeněk Ondráček se 74 hlasy.

A nyní ještě k termínu druhého kola volby. Za volební komisi technicky budou lístky připraveny od této chvíle zhruba do 15 minut, takže můžeme teoreticky tu volbu provést. Ale já nemohu teď ten termín navrhovat, takže požádám, nebo pokusím se promluvit s předsedy poslaneckých klubů, jestli je, nebo není vůle. Za sebe říkám, technicky to bude za 15 minut připraveno. Jedna možnost je tedy tu volbu, to druhé kolo provést dnes. Pokud byste se tak nedohodli, tak bych počítal příští týden se středou v tom standardním bloku volebních bodů, ale jak říkám, je to na dohodě předsedů klubů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já v tom případě požádám předsedy poslaneckých klubů, aby se sem dostavili, a dohodneme se na tom, jakým způsobem mají jednotlivé poslanecké kluby zájem dál postupovat. Prosím, na chvilku přijďte ke mně.

 

(Krátká pauza na poradu předsedů poslaneckých klubů.)

 

Tak děkuji za krátkou poradu s předsedy poslaneckých klubů. Konstatuji, že nikdo nenamítal, abychom volbu konali dnes, a požádám tedy prvního z přihlášených, pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru, aby přednesl návrh. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl přednést návrh, který vychází z dohody předsedů poslaneckých klubů, a to aby druhé kolo volby proběhlo dnes ve 12 hodin a abychom si v hlasování odhlasovali, že to druhé kolo pevně zařadíme na dnešní 12. hodinu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jedná se tedy o druhé kolo druhé volby. Druhá volba byla řádně zařazena na tuto schůzi, čili nejde o změnu programu, nemusíme hlasovat dvakrát, stačí jedním hlasováním o pevném zařazení bodu. Rozhodneme v hlasování číslo čtyřicet čtyři. Já vás pro jistotu odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, a jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o tomto kroku... Vypadá to, že ti, kteří mají zájem o hlasování, jsou tady.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 44 a ptám se, kdo je pro pevné zařazení druhého kola druhé volby na 12. hodinu u volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 136 pro 133, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Já tedy přeruším bod číslo 54 do doby, než uplyne lhůta, kterou jsme si nyní schválili, a otevřu bod číslo 18, který je druhým bodem pevně zařazeným na dnešní jednání. Jedná se o

 

18.
Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 54/ - prvé čtení

Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 54/1. Vítám mezi námi pana hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Dobrý den, pane hejtmane. Z pověření zastupitelstva také tento návrh uvede. A děkuji, paní poslankyně Zuzana Ožanová, která je zpravodajkou pro prvé čtení, už zaujala místo u stolku zpravodajů a já tedy bod mohu zahájit.

Pane hejtmane, hned jak se situace v sále uklidní a kolegové diskuse, které se netýkají zákona č. 500, přenesou do předsálí... (V sále je stále hluk.) Vážené paní kolegyně, páni kolegové, znovu žádám Poslaneckou sněmovnu o klid, aby pan hejtman Netolický mohl uvést v důstojné atmosféře změnu správního řádu. Děkuji.

Pane hejtmane, prosím, máte slovo.

 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi velmi stručně po tak důležitém bodu uvést naši poměrně jednoduchou, ale nesmírně důležitou novelu správního řádu, a to konkrétně § 14, který se týká podjatosti. Tento problém, který naše veřejná správa zažívá po celé období, kdy u nás je aplikován spojený model územní veřejné správy, se v praxi nazývá problém takzvané systémové podjatosti, kdy úředníci územních samosprávných celků rozhodují o věci dané obce, kde jsou oni zaměstnanci orgánu obce, tedy obecního úřadu. Protože tento problém je opravdu velice složitý a je často diskutovaný i na úrovni soudů - máme několik judikátů Nejvyššího správního soudu, a dokonce právě Nejvyšší správní soud měl názorový vývoj k této problematice, kdy v roce 2004 nejprve tvrdil ve svém rozšířeném senátu, že se nejedná o žádnou podjatost a zákon, resp. zákonodárce už při tom, když územní veřejnou správu založil na tzv. spojeném modelu, kdy územní samosprávné celky vykonávají přenesenou a samostatnou působnost, tak musel předpokládat, že k takovýmto případům bude docházet. Na druhou stranu následně v roce 2012 ovšem už poupravil svoje stanovisko a podjatost de facto vyslovil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP