(18.50 hodin)
(pokračuje Mihola)

KDU-ČSL chce podpořit návrh, který významně zrychlí realizaci dopravní infrastruktury, zároveň má ale velký zájem na tom, aby se jednalo o zákon kvalitní, který nebudeme muset vzápětí novelizovat a který také nenaruší základní lidská práva. Stejně jako vlastně každý klub má zastoupení v podvýboru pro dopravu, tak jsem se tohoto úkolu ujal já, poněvadž jsem zástupcem KDU-ČSL v tomto podvýboru. Nebudu tady hovořit o tom návrhu zákona, který máte k dispozici, o těch jeho střevech. Víme, že ústředním bodem předložené novely je nový institut tzv. předběžné držby, kdy může za určitých zákonem stanovených podmínek investor začít stavbu i na pozemcích, které jsou předmětem vyvlastnění, a to je asi to jablko sváru nebo to neuralgické místo.

Oprávněné obavy a vzrušení přináší otázka, zda se přijetím návrhu zákona nenaruší ústavní právo na osobní vlastnictví některých jedinců, kteří nechtějí své pozemky prodat. Žijeme v právním státě a vlastnická práva občanů nesmějí být narušována jinak než ve veřejném zájmu za jasně definovaných podmínek a v nejmenší možné míře. Tato novela do vlastnických práv v určité míře bezesporu vstupuje a v rámci legislativního procesu, především tedy v Poslanecké sněmovně, bude nutné nalézt opravdu tu správnou a vyváženou polohu. Sám předpokládám, po konzultacích, které už jsem měl s odborníky na dopravu, také s našimi senátory, že budu v tomto ohledu navrhovat prostřednictvím pozměňovacích návrhů a znovu s oporou našich odborníků určité úpravy, které zásah do vlastnických práv zmírní nebo budou uspokojivě řešit. Jak jsem zmínil, předložený návrh jsem konzultoval s některými našimi senátory a mám tady asi deset docela závažných připomínek. Nebudu je tady všechny předčítat nebo dopodrobna rozebírat, protože už se nám čas chýlí ke konci dnešního jednání, jenom velmi stručně naťuknu některé z nich.

Mezi těmi hlavními námitkami zde mám např. neodůvodněné vytváření nové skupiny speciálních stavebních úřadů pro vyjmenované konkrétní stavby, což pro vlastníka, občana, osobu, to dále ztěžuje a znepřehledňuje přístup k informacím a k úřadům. Je zde také zmíněna nová povinnost vlastníka umožnit průzkumné práce a měření a právo vstupu a vjíždění na nemovitost investorem, která není podmíněna žádným právním podkladem o jakékoli oprávněnosti stavby. Dále právní jistota vlastníka je nulová vůči nedefinovanému a širokému termínu průzkumné práce. Není zde řešen právní vztah k § 14 zákona č. 62/1988 Sb., což je povinnost smlouvy s vlastníkem nebo rozhodnutí kraje pro průzkumné geologické práce. V přímém rozporu s principy výkonu státní správy je zcela bezprecedentní vyloučení možnosti vyjádření vlastníka nemovitosti k podkladům rozhodnutí o předběžné držbě. Paragraf 4a odst. č. 3 to je. A konečně také - říkám, jenom to vybírám, nepředčítám všechny ty stěžejní připomínky, je jich přes deset - zde chci zdůraznit, že návrh novely při tak zásadním rozhodování o omezení vlastnického práva, což je základní ústavní právo, neprošel Legislativní radou vlády.

Zákon v průběhu legislativního procesu jistě dozná ještě v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně určitých změn, a pokud se podaří najít takovou podobu, která uspokojivě vyřeší střet mezi zájmem na urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zásahem do vlastnických práv, tak věřím, že zákon najde dostatečnou podporu napříč poslaneckými kluby tak, abychom konečně mohli sledovat nárůst tempa výstavby dopravních staveb v naší zemi. V tomto kontextu ovšem musím konstatovat závěrem, že je velká škoda a vskutku promarněná šance, že nezbytné změny se nepodařilo prosadit už v minulém volebním období, kdy stěžejní resorty ministerstev dopravy a místního rozvoje, která jsou zodpovědná za stavební zákon, měli ministři ze stejné strany, tedy z hnutí ANO, a dokonce ve svých ustanoveních měli opačné názory.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Byl jsem informován o dohodě všech předsedů poslaneckých klubů o tom, abychom hlasovali o prodloužení projednávání tohoto bodu po 19. hodině. Jenom konstatuji, že to nemohu navrhnout já, protože podle § 53 jednacího řádu potřebujeme k tomu buďto jednu pětinu poslanců, nebo návrh dvou poslaneckých klubů. Tedy prosím někoho z předsedů poslaneckých klubů, aby takový návrh vznesl. Pan předseda Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Já bych tedy tento návrh v duchu, jak říkal pan místopředseda Fiala, vznesl, abychom dnes tento bod doprojednali i po 19. hodině a mohli věcně a meritorně jednat i hlasovat. Martin Kolovratník oběhl vlastně všechny kolegy a byla na tom shoda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře, děkuji. Tento návrh zazněl, o tomto návrhu můžeme hlasovat. Ještě přivolávám kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 58. Přihlášeno 161 poslanců, pro 118, proti 1. Návrh byl přijat, tedy dokončíme projednávání bodu i po 19. hodině.

 

Pokračujeme v obecné rozpravě. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dobrý večer. Já se pokusím už být stručný, protože mnoho z mých připomínek tady přede mnou zmiňoval kolega Jiří Mihola.

Myslím, že všichni se shodujeme v tom, že potřebujeme urychlit dopravní infrastrukturu v České republice a její stavbu, nicméně znovu bych se rád také podíval a upřel pozornost na to, zdali ten klíč také není v něčem jiném, a to jsou lhůty jednotlivých úřadů, které se vyjadřují v rámci stavebního řízení. Protože když tyto lhůty začneme sčítat, tak zjistíme, že mnohdy toto je daleko větší problém než připomínky některých nevládních organizací.

Nicméně přímo k tomu návrhu, který tady je, si dovolím nad výčet toho, co tady bylo zmíněno a co si myslím, že by ve druhém čtení mělo být napraveno, protože to je velký a významný zásah do soukromého vlastnictví, a kdybychom se my vžili do role těch, kterých se to bude potom týkat, těch majitelů pozemků, tak se zkusme do toho vžít, protože např. nedostat prokazatelně informaci o tom, že na pozemku, který vlastním, bude probíhat průzkum, nemít možnost se k takovémuto záměru stavby a průzkumu vyjádřit, to jsou vážné problémy, se kterými by opravdu občané potom měli velké problémy, a my bychom se potýkali s těmi problémy také, myslím, že i u Ústavního soudu. Toto by bylo dobré v průběhu druhého čtení potom v rámci pozměňovacích návrhů napravit.

Ale já tady zmíním nad rámec toho, co zaznělo, taky jednu důležitou věc, která se týká praxe, která v České republice je a týká se zemědělců. Už od 90. let je dost často zavedeno to, že jsou pozemky v tzv. náhradním užívání, že si zemědělci mezi sebou v rámci dohody vymění pozemky a užívají je v úplně jiné části katastru. Pak jsou tady tzv. uživatelé, kteří v rámci společné zemědělské politiky mají např. i pětileté závazky, které když nesplní, tak jim hrozí sankce. Proto je velice důležité, aby nejenom vlastník pozemku, ale i uživatel dostal s předstihem informaci, že na jeho pozemku bude probíhat, případně na pozemku, který užívá, bude probíhat průzkum nebo bude zahájena nějaká stavba, protože tito lidé, tyto subjekty se následně mohou dostat do problému, kdy budou sankcionováni ze strany zase jiných orgánů, v tomto případě, který zmiňuju, Ministerstva zemědělství, za to, že neplní své závazky, ale oni budou krčit rameny a říkat: my jsme to nevěděli, nám tu informaci nikdo nedal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP