(11.10 hodin)
(pokračuje Levová)

Návrh dále stanovuje lhůtu na získání osvědčení jeden rok - § 4 odst. 3 čl. 2 návrhu. Ale § 117 odst. 1c a § 118 odst. 3 a 4 zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti umožňují, aby řízení o vydání osvědčení trvalo i delší dobu než jeden rok.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní zpravodajce Janě Levové a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám - mám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Navrhuji zamítnout tento zákon v první čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže pan poslanec Sadovský navrhuje zamítnout zákon v prvním čtení, poznamenám si. Jinak žádnou přihlášku nemám. Pardon, mám. Ano, takže se hlásí z místa pan Ferjenčík do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že padl návrh na zamítnutí, tak já za klub Pirátů sděluji, že my ten návrh naopak podporujeme a byli bychom rádi, aby se projednal.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče, za vaše stanovisko a rozhlédnu se po sále, zdali je zájem... není zájem o další vystoupení. Takže skončím obecnou rozpravu. Zeptám se zástupce navrhovatelů, potažmo paní zpravodajky, jestli má zájem o závěrečná slova. (Nemám.) Nemáte zájem o závěrečná slova.

Takže přistoupíme k hlasování o předloženém návrhu. Mám tady návrh od pana poslance Sadovského na zamítnutí. Sál je trošku prázdný, zagonguji tedy. Je tady žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Ještě chvíli počkáme, protože poslanci ještě docházejí do sálu, tak ať máme to hlasování skutečně podle přítomnosti poslanců. Myslím, že se nám plus minus počet poslanců ustálil, takže já nebudu otálet.

Takže kdo je pro... Pan poslanec Kopeček - tady mi naskočila faktická poznámka, ale teď není pro to prostor. Takže já si vás odmažu.

 

Kdo je tedy pro zamítnutí zákona, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti zamítnutí zákona, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku.

Je to hlasování číslo 64. Přihlášeno je 149 poslanců, pro 71, proti 62, zdržuje se 16. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Já se táži, zdali někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování teď. Prosím stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti? Stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Je to hlasování číslo 65. Přihlášeno je 149 poslanců, pro 145, proti nula, zdrželi se 4. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako garančnímu a návrh byl přijat.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Tímto projednávání tohoto bodu končí.

 

Otevřeme si další bod, a to bod

 

17.
Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 50/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 50/1. Prosím, aby předložený tisk... (Hlásí se poslanec Kolářík.) Tak se vyjádřete, prosím vás. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Já jenom pro pořádek. Hlasoval jsem proti zamítnutí a na sjetině mám pro.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nezpochybňujete hlasování, stačí vám to do stenozáznamu? (Poslanec Kolářík: Ano.) Dobře, ano. Děkuji.

Vrátím se zpátky. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Jakub Michálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně odůvodnil sněmovní tisk 50, který se týká změny zákona o registru smluv a změny zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ten zákon řeší dva základní okruhy. Za prvé reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, který se vyjadřoval k otázce toho, jestli jsou společnosti, které jsou státem ovládány jako ČEZ, povinný subjekt podle platných zákonů. A za druhé reaguje na výjimku, která v dnešní době platí pro společnosti, jako je ČEZ, se zveřejňováním smluv. Česká pirátská strana kandidovala do voleb s tím, že chceme transparentní stát, a s tím nás občané zvolili, a proto to prosazujeme i zde v Poslanecké sněmovně. Gros toho návrhu tedy, abych to úplně zjednodušil, je, že ČEZ a všechny podobné organizace, které jsou státem vlastněny nebo ovládány, budou zveřejňovat smlouvy a poskytovat informace za podmínek, které jsou stanoveny v zákonech, a v těch zákonech jsou samozřejmě stanoveny i legitimní výjimky.

Dovolte mi, abych nyní návrh podrobněji odůvodnil.

Podle Parlamentního institutu tady máme stanovisko, které jste obdrželi. Je to informační podklad č. 50. Navrhovaná novela posiluje právo na informace od právnických osob, které jsou plně nebo částečně vlastněny státem nebo veřejnoprávními subjekty. Upřesňuje tyto záležitosti tak, aby nedocházelo ke sporům ohledně výkladu dosavadní úpravy, a navržená novela nijak nezasahuje do práva EU. Její úlohou je zvýšení informovanosti občanů o poměrech v uvedených právnických osobách.

Ta novela je velmi stručná. Když se na ni podíváte, tak má jenom jednu stránku. Řeší ten základní problém, že zde máme státem vlastněné společnosti, které dneska v registru smluv nezveřejňují smlouvy ani neposkytují informace občanům, ačkoliv hospodaří s majetkem, který se odhaduje na nějakých 600 mld. korun.

Bohužel v minulém volebním období tady došlo k tomu, že některé akciové společnosti dostaly výjimku, a to konkrétně akciové společnosti, které vydaly cenné papíry, se kterými se obchoduje na regulovaném trhu. Původně byla tato výjimka zdůvodňována tak, že se bude vztahovat pouze na společnost ČEZ. Samozřejmě společnost ČEZ je mocná společnost, která má svoje lobbisty a velmi intenzivně se snažila, aby tu výjimku získala, a podařilo se jí to dokonce i na vládě. Nicméně objevily se i další společnosti, které velmi překvapivě potom, co Poslanecká sněmovna schválila tuto výjimku, vydaly dluhopisy. Můžete se ptát - proč zrovna vydaly dluhopisy? No protože dluhopisy jsou také cenné papíry.

Takže v okamžiku jsme tady dali velmi jednoduchý způsob akciovým společnostem, které jsou ovládány státem, aby se vyhnuly registru smluv prostě tím, že vydají dluhopisy a dají je na burzu. To nebylo úplně prozřetelné, protože se objevily společnosti jako ČD Cargo nebo společnost ČEPS, která nikdy předtím žádné dluhopisy nevydala, tak najednou vydávala dluhopisy. Pražská plynárenská, která je stoprocentně vlastněna hlavním městem Prahou, si půjčila na dluhopisy 2 mld. korun, ačkoliv má 2 mld. korun nerozděleného zisku. A další podivné operace, které vypovídaly o tom, že cílem těch společností bylo účelově se vyhnout zveřejňování smluv. Dokonce nás na to upozornila Bezpečnostní informační služba ve své zprávě, že ty společnosti účelově využívají, nebo spíš zneužívají tu výjimku pro zveřejňování smluv. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP