(15.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

I když v České republice není systém zaměstnaneckých penzí zaveden, jsme přesto povinni ustanovení směrnice do právního řádu provést. Proto návrh zákona doplňuje ustanovení zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, což je zákon, kterým byla již dříve implementována evropská pravidla v této oblasti.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Řehounek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, předkládám vyjádření zpravodaje k bodu číslo 22, kdy předložený sněmovní tisk je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy Evropské unie zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv. Nepřijetím této transpozice by se Česká republika vystavovala riziku zahájení řízení pro porušení smlouvy podle článku 258, případně 260 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Jak už tady bylo zmíněno předkladatelkou, účelem směrnice je usnadnit mobilitu pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv účastníků takzvaného druhého důchodového pilíře. Změny zákona se nenavrhují nad rámec transpozice a jedná se pouze o doplnění požadavku na podmínky nabývání a zachování práv ze zaměstnaneckých penzijních systémů a doplnění povinnosti informací ohledně těchto podmínek, které má plnit instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění zcela v souladu se směrnicí.

Jak již bylo zmíněno, v České republice není systém zaměstnaneckých penzí zaveden, tudíž zde neexistuje zákonná úprava, která by tyto penze kompletně upravovala a kterou by tak bylo možné změnit. I přesto je ale Česká republika povinna ustanovení směrnice do právního řádu provést. Doplněna tedy budou stávající ustanovení zákona č. 340/2006 Sb.

Doporučuji tento sněmovní tisk přikázat k projednání ve výborech a postoupit do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Teď mi dovolte přečíst omluvu pana ministra Martina Stropnického z dnešního jednání od 16 do 17.30 z pracovních důvodů.

Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Opět nezazněl návrh ani na vrácení ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat přikázáním výboru. Jako první přikážeme tisk výboru garančnímu.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Můžeme přistoupit k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 93, přihlášeno 168 poslanců, pro 144, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Není tomu tak. Konstatuji, že jsme vyčerpali tento bod. Končím prvé čtení tohoto zákona a děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

 

Otevírám další bod a tím je

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu
a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti,
mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,
a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související,
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 68/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jak už zaznělo, upozorňuji, že je navrženo, aby s návrhem zákona Sněmovna vyslovila souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, Ministerstvo průmyslu a obchodu provádí ve spolupráci s dalšími resorty podle zákona č. 38/2008 Sb. kontrolu zahraničního obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Tento zákon navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zahraniční obchod s uvedeným zbožím.

Od poslední novelizace zákona vstoupilo v účinnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/2134 ze dne 23. listopadu 2016, a je proto nezbytné přikročit k dílčím změnám předmětného zákona a přizpůsobit jej tomuto přímo použitelnému předpisu. Jde zejména o nová ustanovení zákona k tranzitu zboží nebo poskytování zprostředkovatelských služeb a o technické změny. Povaha kontrolního režimu se nemění. V souvislosti se změnami v zákoně dochází k revizi správních poplatků tak, aby pojmově navazovaly na zákon.

Původní návrh schválila vláda v březnu 2017 a předložila jej do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna v předchozím volebním období nestihla předmětnou novelu projednat. Předkládáme proto totožný návrh zákona k novému projednání. Vzhledem k tomu, že adaptační lhůta uplynula v prosinci roku 2016, navrhujeme vyslovit s návrhem zákona souhlas v prvním čtení.

Vážené dámy a pánové, chtěl bych vás tímto požádat o podporu tomuto materiálu a jeho schválení v prvním čtení, aby povinnost vůči Evropské unii byla splněna co nejdříve.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Helena Langšádlová.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, dámy a pánové. Jak tady již říkal pan předkladatel, jedná se o právní úpravu zahraničního obchodu s bezpečnostně citlivým materiálem, mezi který patří vojenský materiál, zbraně nevojenského charakteru, výbušniny a pyrotechnika nebo zboží dvojího použití a zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti.

Ano, tato novela zákona je předkládána, protože došlo k úpravám evropského práva v této oblasti a je nezbytné přikročit k dílčím změnám zákona č. 38/2008. Jedná se o technickou novelu zákona, která navazuje na novelu nařízení Evropské unie. Navrhovaná účinnost je patnáctým dnem po vyhlášení, což je v tomto případě odpovídající. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu v obecné rozpravě. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? Paní zpravodajko? Není zájem o závěrečné slovo.

Konstatuji, že v obecné rozpravě nebyla podána námitka podle § 90 odst. 3. Budeme tedy rozhodovat podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Já raději přivolám kolegy z předsálí, protože budeme rozhodovat o zákonu. (Gonguje.)

 

Přečtu navrhované usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 68 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti?

Přihlášeno je 171 poslanců, pro 129, proti 4. Tento návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova, pane ministře? Paní zpravodajko? Zřejmě není.

Nepadly žádné návrhy v podrobné rozpravě. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP