(14.50 hodin)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Milé kolegyně a kolegové, hezké odpoledne přeji všem. Paní ministryně vás seznámila poměrně zevrubně s tím, co tato předloha představuje. Pochopitelně když uslyšíte slova hypoteční zástavní listy, tak si určitě představíte celý ten problém, který představuje náš celý hypoteční sektor a který na sebe pochopitelně váže i jistá makroekonomická rizika. Znáte možná i diskuzi, která se vede mezi Českou národní bankou a hypotečními institucemi, pokud jde o regulace hypoték. Tato myšlenka se možná vrátí do Sněmovny daleko později.

Tento návrh zákona je sice co do papírů poměrně obšírný, také se na něm pracovalo určitou dobu, ale týká se skutečně jenom vybraných záležitostí počínaje zpřesněním pojmového aparátu a pak, řekněme, precizací určitých režimů a procesů, o kterých mluvila paní ministryně.

Nechci to zbytečně extendovat, jenom upozorním na to, že hypoteční zástavní listy jsou určitým produktem, který se vyvíjel. Když jsme začínali v roce 2002, tak jsme měli v oběhu kolem 30 mld. - za 30 mld. korun těchto instrumentů. Pokud jde o uplynulé období, řekněme rok 2016, tak toho již bylo za půl bilionu. Takže vidíte, že to přece jenom svůj význam má, a složitost té normy, tedy spíše právní složitost, ale pochopitelně i praktická, se promítá i do toho, že musela být provedena úprava i navazujících právních norem, tedy že určité úpravy se dosahují nejen tou novou úpravou zákona o těchto instrumentech, ale promítne se to jak do OSŘ, tak do stavebního spoření, Státního fondu rozvoje bydlení, podnikání na kapitálovém trhu, správních poplatků, insolvenčního zákona a také zákona o ozdravných postupech, který vznikl v době finanční krize. Takže to spíš na doplnění.

Je to tedy materiál poměrně obsáhlý, takže předpokládám, že je naším společným zájmem ho řádně a v klidu projednat tak, abychom na jeho konci mohli být pyšní na to, že jsme nevyrobili žádný legislativní zmetek a že jsme pomohli tomuto segmentu finančního sektoru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášený, ani nevidím nikoho, že by se hlásil. Takže obecnou rozpravu končím. Ptám se paní ministryně a pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo? (Ministryně: Ne. Zpravodaj: Ne.) Nemají. Samozřejmě nezazněl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Takže se budeme zabývat přikázáním výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Je zde návrh organizačního výboru přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo, aby byl garančním výborem jiný výbor? Takovýto návrh nevidím.

 

Takže budeme hlasovat o tom, že garančním výborem bude rozpočtový výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 125. Přihlášeno je 171 poslanců, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Navrhuje prosím někdo z paní poslankyň a pánů poslanců nějaký jiný výbor? Nenavrhuje. A protože nezazněl ani návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, končím první čtení projednávání tohoto bodu. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb.,
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 94/ - prvé čtení

Než požádám paní ministryni o představení, tak vás seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Paní ministryně Němcová se omlouvá z dnešního jednání od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Martin Kolovratník se omlouvá v době od 14.30 do 15.15 z pracovních důvodů a zítra, tedy 22. března, z celého jednacího dne také z pracovních důvodů. Pan poslanec Jaroslav Dvořák se omlouvá z dnešního jednání od 14.16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Petr Pávek se omlouvá z dnešního jednání v době od 14.30 do 19 hodin z důvodu jednání. Pan poslanec Stanislav Blaha se omlouvá z dnešního jednání od 14 hodin do pátku do konce jednacího dne, tedy do pátku 23. 3., ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá z dnešního jednání v době od 14.30 do 19 hodin z pracovních důvodů. Paní poslankyně Tereza Hyťhová se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny dnes v době od 15 do 15.30 z osobních důvodů a pan poslanec Marian Jurečka se omlouvá od 14.30 do konce pracovního dne z pracovních důvodů.

Nyní tedy prosím, aby se představení předloženého návrhu ujala paní ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zasahuje taktéž do insolvenčního zákona a zákona o soudních poplatcích. Tento návrh je předkládán v totožném znění, v jakém byl vládou Poslanecké sněmovně již předložen v minulém volebním období, ve kterém však nebyl legislativní proces z časových důvodů dokončen.

Cílem návrhu zákona je upřesnit a doplnit některá již dříve implementovaná ustanovení evropské směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Navrhované změny vyplývají především z praktických problémů spojených s aplikací nové právní úpravy, které nebylo možno vzhledem k jejich charakteru odhalit v průběhu procesu samotné transpozice směrnice. Převážná většina změn je tudíž technického charakteru.

Na základě zkušeností s dosavadním fungováním garančního systému finančního trhu jsou korigovány některé aspekty jeho fungování. Zároveň je navrhována úprava výběru příspěvků do fondu pro řešení krize. Navrhuje se rovněž rozšířit již současné pravomoci České národní banky ve vztahu k možnosti využití jednoho z opatření k řešení krize, takzvaného moratoria, jakož i doplnit povinnosti týkající se smluvní dokumentace způsobilých závazků a odepisovatelných kapitálových nástrojů, které se řídí právem jiného než členského státu.

Přijetí navržených změn, které jsou, jak jsem již zmínila, většinou technického charakteru, umožní hladší a efektivnější fungování celého rámce pro prevenci a řešení případných budoucích krizí na finančním trhu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Rais. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Poslouchal jsem dost pečlivě a v podstatě hlavní rysy toho návrhu zákona paní ministryně řekla. Čili zopakoval bych to, že - myslím v dubnu, nebo v minulém období - tady tento návrh zákona už jednou byl a je předkládán znovu v té podobě, v jaké byl předložen, protože se to vlivem voleb nestihlo dořešit.

Druhá věc. Když budu mluvit zřetelným jazykem, tak jde o to, aby Česká národní banka dostala vyšší pravomoci v krizových situacích, kdy v podstatě komerční banky, družstevní záložny nebo obchodníci s cennými papíry budou mít nějaké problémy. A jde o to, že tyto nástroje by měly zaručit, aby náklady na selhání těchto institucí, které jsem zmiňoval, nesli zejména akcionáři a společníci a věřitelé, nikoli daňoví poplatníci. To je jádro tady té novely. Čili myslím si, že to je novela, která pomůže normálním lidem.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP