(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Protože se nejednalo o závěrečné slovo, ale bylo to vystoupení ministra s přednostním právem, v tomto případě paní ministryně, tak je znovu otevřena rozprava. Mám tu dvě faktické poznámky. Nejprve se přihlásil pan poslanec Foldyna, ale protože ho tady nevidím, tak se zjevně jedná o omyl. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Aulická. (Poslankyně Aulická namítá, že se hlásí do rozpravy.) Ano, můžete se přihlásit do rozpravy, takže opravuji, paní poslankyně se nehlásí s faktickou poznámkou, ale do rozpravy. Máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych navrhla podle § 91 odst. 2 zkrácení jednání na sedm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, eviduji váš návrh - zkrácení na sedm dní. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Ne. Rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 123, přihlášeno 168 poslanců, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že garančním výborem v tomto případě bude výbor pro sociální politiku.

 

Organizační výbor nenavrhuje přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je zde prosím nějaký návrh na to, aby se tímto bodem zabýval nějaký jiný výbor? Takovýto návrh nevidím.

V obecné rozpravě zazněly dva návrhy na zkrácení lhůty podle § 91 odst. 2 a 3. Jeden návrh, pokud jsem to dobře zaznamenal, přednesla paní poslankyně Babišová, byl to návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů, a druhý návrh byl přednesen paní poslankyní Aulickou před malou chvílí, je to zkrácení na 7 dní.

Nyní se s těmito návrhy vypořádáme hlasováním. Navrhuji, abychom o nich hlasovali v tom pořadí, v jakém byly předneseny. Nebo je nějaký jiný návrh na postup? (Ozývají se hlasy, aby se hlasovalo opačně.) V opačném pořadí. Je námitka proti tomu, abychom hlasovali v opačném pořadí? Není.

 

Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Aulické, abychom zkrátili lhůtu na sedm dní.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 124, přihlášeno 169 poslanců, pro 117, proti 17. Návrh byl přijat. To znamená, že lhůta byla zkrácena na sedm dní.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 93/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím paní ministryni, aby se ujala slova.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vám předložila k projednání vládní návrh novely zákona o dluhopisech a změně některých dalších zákonů. Důvodem předložení návrhu tohoto zákona je zejména snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů a upravit některé další nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe.

Hypoteční zástavní listy jsou cenné papíry, které smějí emitovat pouze banky. Jedná se o dluhopisy, které jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů, proto se někdy také obecně hovoří o takzvaných krytých dluhopisech. Z pohledu investorů se jedná o nadprůměrně bezpečné cenné papíry a z pohledu jejich emitenta, tedy banky, představují snadný způsob, jak získat finanční prostředky pro poskytování hypotečních úvěrů za výhodných podmínek.

Naší snahou je především zatraktivnění emise hypotečních zástavních listů pro investory. V současné legislativní podobě hypotečních zástavních listů chybějí zásadní instituty, které jsou v jiných právních řádech vyspělých států západní Evropy obvyklé, což způsobuje negativní hodnocení právního rámce pro hypoteční zástavní listy ze strany ratingových agentur a vede následně k nižší atraktivitě a nižší konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti.

Ve stávající právní úpravě byly identifikovány dva zásadní nedostatky, které tato novela odstraňuje. Jedná se předně o nejasný rozsah a režim hypoteční podstaty podle insolvenčního zákona, tedy o rozsah aktiv, která budou náležet do hypoteční podstaty, zejména ve vztahu ke splátkám hypotečních úvěrů po prohlášení konkurzu. Dále se jedná o problematiku automatického zesplatnění závazků z hypotečních zástavních listů v případě prohlášení konkurzu na majetek emitenta, takzvaná akcelerace.

Novela ve snaze odstranit výše uvedené nedostatky současné právní úpravy staví najisto režim insolvenčního práva v souvislosti s krytými dluhopisy a výslovně vylučuje automatickou splatnost krytých dluhopisů v případě insolvenčního řízení a vylučuje kryté dluhopisy z majetkové podstaty.

Novela dále do zákona o dluhopisech doplňuje úpravu takzvaného agenta pro zajištění, což je osoba, která zastupuje zájmy vlastníků dluhopisů ve vztahu k zajištění, přičemž samotní vlastníci dluhopisů nejsou oprávněni sami jednat, a to ani v průběhu insolvenčního řízení a exekučního řízení.

Dále se doplňuje úprava takzvaného monitora krytých bloků, tedy osoby, která plní funkci jakéhosi dohlížitele a ve vztahu ke krytým dluhopisům kontroluje, jak emitent plní zákonné požadavky.

Další změnou je zavedení institutu takzvaného nuceného správce krytých bloků, což je jiná banka, jmenovaná do této funkce Českou národní bankou, která má za úkol zajistit správu majetku a dluhů související s krytými dluhopisy, je-li krytí dluhopisů či řádné splácení dluhů z krytých dluhopisů ohroženo např. pro předlužení jejich emitenta nebo v případě likvidace či odnětí licence emitenta.

Předkládaná novela rovněž zavádí do zákona úpravu takzvaných dluhopisů se záporným výnosem či povinně konvertibilních dluhopisů.

Předložený návrh zákona není transpoziční. Jedná se o národní legislativní úpravu, která však respektuje evropské právní předpisy a je plně v souladu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z jejího členství v Evropské unii. Při přípravě novely jsme vycházeli ze zkušeností evropských států s rozvinutým kapitálovým trhem. V rámci přípravy návrhu zákona byly zásadní otázky konzultovány se širokým okruhem dotčených subjektů, zejména s Českou bankovní asociací, Ministerstvem spravedlnosti a Českou národní bankou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Dolejš. Máte slovo, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP