Pátek 13. dubna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

25.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 103/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Vítám zde pana senátora Miroslava Nenutila, který předložený návrh také uvede. Než mu dám ale slovo, tak chci konstatovat, že tento návrh byl předložen do prvého čtení podle § 90 odst. 2. Nicméně mám zde k dispozici jak veto dvou poslaneckých klubů - konkrétně poslaneckého klubu Pirátů a poslaneckého klubu Starostů - a současně zde mám k dispozici veto 52 poslanců z poslaneckého klubu hnutí ANO. To jednoznačně znamená, že nemůžeme tento návrh projednávat podle § 90 odst. 2 a budeme postupovat standardním způsobem. Ještě než dám slovo panu senátorovi, připomínám, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 103/1.

Nyní jsme seznámeni se všemi náležitostmi a prosím pana senátora Nenutila, aby předložený návrh představil. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Miroslav Nenutil: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, předkládaný návrh je poměrně stručný, téměř jednoslovný, ale dle názoru Senátu zásadního významu. Má upravit volby do Senátu tak, aby rozdíl mezi prvním a druhým kolem nebyl pouze týden, ale týdny dva, resp. třináct dní.

Co k tomu Senát vede? Podíváme-li se na výsledky nebo účast při prvním a druhém kole, pak v posledních minimálně šesti volebních obdobích nebo volbách byla účast ve druhém kole téměř poloviční oproti účasti v kole prvním. Zajímali jsme se, co k tomu vede. Samozřejmě někdo může říct jednoduše: nezájem lidí o volby, nezájem lidí o Senát. Domníváme se však, že většina lidí se ještě nesžila s tímto výjimečným dvoukolovým způsobem volby, plete si tyto volby spíše s volbami do obecních zastupitelstev, kde jsou jednoznačně jednokolové stejně tak jako do Poslanecké sněmovny. Můžete namítat, že prezidentské volby jsou také dvoukolové. Také je tam rozdíl dvou týdnů. Ovšem mediální kampaň mezi prvním a druhým kolem je tak masivní, že pouze snad hluchého nebo slepého by nechala prostého bez informace o tom, že nějaké druhé kolo existuje. To, že mají lidé chodit volit do Senátu i v druhém kole, nebo že to povědomí o tom je malé, mohu doložit na svém vlastním příkladu, kdy jsem absolvoval dvakrát tu kampaň a poprvé i podruhé jsem slyšel, ale vždyť my už jsme tě jednou zvolili. Že by měli lidé volit ještě v druhém kole, to povědomí je zkrátka malé.

Náš návrh umožňuje, aby lidé během druhého týdne dostali hlasovací lístky do domovů stejným způsobem, jako je to v kole prvním. Domníváme se, že tímto způsobem se zlepší obecné povědomí občanů o existenci ještě druhého kola, a tím pádem že se zvýší i počet voličů, již se druhého kola zúčastní.

Říkal jsem, že ten návrh je technicky velmi jednoduchý. V podstatě se mění pouze jedno slovo a tou změnou se potom další dvě změny objevují také v poměrně jednoduchém znění.

Jak jste byli informováni, neprošel návrh Senátu o tom, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas v prvém čtení. A protože Senát byl veden vůlí při tvorbě tohoto zákona, aby se podle něj mohly konat již podzimní volby v letošním roce, pak bych dával na zvážení, zdali byste nevyslovili souhlas alespoň se zkrácením lhůty pro projednávání ve výborech o 30 dnů. Pokud by k tomu tak došlo, pak by měly možnost být splněny zákonem dané limity, kdy se předpokládá, že zhruba v polovině července budou vyhlášeny senátní volby.

Paní poslankyně, páni poslanci, já vám zatím děkuji za pozornost a budu věřit, že návrhu Senátu, který mimochodem podepsalo 47 senátorek a senátorů, což je naprostá většina, budete věnovat patřičnou pozornost. Zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu senátorovi. Než budeme pokračovat, tak z důvodu mimořádného zasedání zahraničního výboru od 13.30 hodin se omlouvá i pan poslanec Vít Rakušan. Pan poslanec Králíček se omlouvá od 13.30 do 14 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Mihola se omlouvá od 13 do 14 hodin. Pan poslanec Lipavský od 13.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A z důvodu návštěvy u lékaře se od 13 hodin do konce jednacího dne omlouvá pan poslanec Vyzula.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Strýček. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážený pane předsedající, vážený pane senátore, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, přeji vám hezké odpoledne.

Tak jak už tady zaznělo, předkládaný senátní návrh zákona zakotvuje následující změny. To znamená, aby pro druhé kolo voleb do Senátu obdrželi voliči hlasovací lístky do poštovních schránek. Na rozdíl od prvního kola, kde hlasovací lístky mají být dodány nejpozději tři dny před hlasováním, před konáním voleb, však mají voliči hlasovací lístky obdržet nejpozději jeden den před hlasováním. Dále má být, jak bylo řečeno, zvýšen odstup mezi prvním a druhým kolem, tzn. z jednoho týdne na dva týdny. V případech raritních, jako je např. úmrtí kandidáta, až na týdny tři. Záměrem navrhovatele, co mi vyplývá, je uskutečnit volby do třetiny Senátu dle nových pravidel už v roce 2018.

Z tohoto místa bych chtěl zdůraznit, že vláda vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas.

Součástí návrhu, jak již bylo řečeno, je vyslovení souhlasu již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, což bylo odmítnuto.

Organizační výbor navrhl ústavněprávní výbor jako garanční výbor.

Já bych se potom ještě rád přihlásil do rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, ano, takže se hlásíte do rozpravy. Takže já tím pádem otevírám obecnou rozpravu a mám tady přihlášené do obecné rozpravy, takže pane zpravodaji, vy máte možnost vystoupit, kdykoli chcete. Takže se ptám, jestli chcete vystoupit ihned s přednostním právem a následně nebo... Ano, jako zpravodaj máte, takže prosím.

 

Poslanec Jiří Strýček: Ještě jednou, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych v rozpravě přednesl pár faktických poznámek, které jsou založeny i na mé osobní zkušenosti, protože i já jsem byl v roce 2016 kandidátem do senátních voleb.

Já tedy osobně nejsem přesvědčen o tom, že touto navrhovanou úpravou, zejména tím dvoutýdenním odstupem, dojde k nějakému zásadnímu zvýšení zájmu o senátorské volby. Historicky zejména ve druhém kole je účast velmi nízká, a to hlavně z důvodu ztráty zájmu voličů v případě, že nepostoupí do druhého kola jejich kandidát. Já naopak mám obavy, že jestliže tento termín bude prodloužen na dva týdny, tak mnoho voličů zapomene, že vůbec nějaké volby byly. To je jeden z těch důvodů. Takže podle mého názoru tato úprava nebude mít vliv na nějaký obrovský nárůst účasti na senátních volbách.

Dále zde zastávám stanovisko vlády, že z pohledu organizace a přípravy samostatných voleb je zákon v podstatě velmi těžce realizovatelný, neboť není technicky možné zajistit doručení hlasovacích lístků pro druhé kolo přímo voličům do schránek v navrhovaném termínu, což je jeden den před dnem voleb. Což je také velmi důležité samozřejmě nejenom pro kandidáty, ale veškeré politické strany. Jednak to bude mít dopad na veřejné rozpočty, samozřejmě, tato změna, a dále to bude mít dopad i na samotné kandidáty nebo ty, kteří postoupí do druhého kola, protože samozřejmě prodloužení kampaně na dva týdny pro ně bude znamenat docela neúnosné navýšení finančních prostředků, které budou muset v rámci další dvoutýdenní kampaně použít.

Dále trošku taková nesystematičnost, jak již bylo řečeno. Volby prezidenta republiky jsou postaveny na obdobném principu jako volby do Senátu, tedy na dvoukolovém, avšak u prezidentských voleb se vlastně v druhém kole ty hlasovací lístky doručují přímo do volebních místností, kdežto tady se navrhuje to, aby se to doručovalo do schránek pro druhé kolo, což se mi nezdá úplně systematické. A dalším důvodem, který je tady třeba zdůraznit, je to, že Senát právě projednává návrh skupiny senátorů na zavedení jednokolového systému voleb, takže předloženou úpravu bychom možná schválili pro velmi krátké časové období.

Takže v návaznosti na to, co tady zaznělo, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona již v prvním čtení. Pokud tento můj návrh nebude přijat, dávám návrh na vrácení zákona k přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Takže já si poznačuji, že pan poslanec Strýček předložil návrh na vrácení. Nyní tedy pokračujeme v obecné... (Poslanec Strýček upřesňuje z místa.) Dobře, tak máme nejdřív zamítnutí, a když neprojde, tak vrácení zpátky předkladateli.

Budeme pokračovat v obecné rozpravě a já bych požádal o vystoupení pana poslance Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my se ztotožňujeme s tím, že je problém, že je ve druhém kole senátních voleb velmi nízká volební účast a že to snižuje i prestiž celé instituce. Ale vlastně pan zpravodaj mi to celkem vzal z úst - nejsme si jisti, že tohle je to správné opatření. Daleko rozumnější nám přijde bavit se skutečně o tom, aby byla volba do Senátu jednokolová. My jsme příznivci australského modelu, kdy voliči seřazují kandidáty podle pořadí, v jakém je preferují, a následně ti, kteří nejdříve získají podporu přes 50 %, jsou zvoleni. Můžeme se bavit o těch konkrétních modelech. Je varianta, že by se seřazovali všichni kandidáti, nebo že by se povinně museli seřadit jenom třeba tři a zbytek jenom, pokud by volič chtěl, aby nebyl nucen volit někoho, koho v Senátu v žádném případě nechce. My jsme k tomu dělali konferenci v budovách Poslanecké sněmovny a měla poměrně hojnou účast. Byli tam i senátoři. Myslím si, že to je cesta, kterou bychom se měli vydat. Měli bychom se bavit o těch parametrech, bavit o přesném modelu toho výpočtu. Ale obávám se, že ty dva týdny to neřeší.

Ještě několik problémů, které nezmínil pan zpravodaj, kromě toho razantního zvýšení nákladů na druhé kolo, ke kterému by bezpochyby došlo, tak i věci velmi praktické.

V tuto chvíli ty lístky nutně neroznáší Česká pošta, jenom, ale v řadě obcí to dělají starostové nebo obce svépomocí zařizují distribuci lístků do schránek, takže jim vlastně přidáváme povinnost.

Potom jeden problém, který sice není moc častý, ale je důležité na něj upozornit. Mezi prvním a druhým kolem může dojít např. k odstoupení kandidáta nebo k nějakým zdravotním komplikacím, další věci. V takových případech zákon na to dneska myslí a tiskne se i třetí volební lístek; kdyby ten druhý kandidát třeba nekandidoval, tak mají lidé stále na výběr mezi tím třeba prvním a třetím. V případě, že by někdo odstoupil, tak není jasné, které volební lístky by měly být rozdávány nebo jestli mají být distribuované tři sady těch lístků, přestože postupují dva kandidáti. To by vedlo pravděpodobně k ještě daleko většímu zmatku. Takže na tuto slabinu upozorňujeme.

Skutečně není jasné, jestli by se podařilo splnit deklarovaný cíl návrhu, a to zvýšit účast. Těch 14 dní fakticky znamená, že to bude vlastně dva týdny od těch voleb, které mají většinou poměrně značnou publicitu, zatímco prostě druhé kolo senátních voleb zdaleka takovou publicitu mít nebude. Dneska se senátní volby většinou konají spolu třeba s komunálními nebo krajskými, jen ojediněle probíhají samostatně, a tam je potom účast většinou tristní i v tom prvním kole. Ale když se prodlouží lhůta, tak nejsem si jistý, že to splní ten deklarovaný cíl.

Takže my se připojujeme k návrhu to zamítnout a raději se vydat cestou jednokolového hlasování, kde jsme odpůrci systému, že se stává senátorem ten, co má nejvíc hlasů, ale chceme to preferenční hlasování, které ruší ten paradox, když kandidují dva podobní kandidáti a mají třeba 30 % hlasů každý, aby je porazil kandidát, který má třeba 40 % hlasů, který se vůči oběma z nich vymezuje. Proto podporujeme jednokolovou volbu a preferenční hlasování, připadá nám to lepší cesta než tady nesystémově prodlužovat o týden se všemi problémy, které jsem zmínil já i pan zpravodaj. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Dalšího přihlášeného do obecné rozpravy máme paní poslankyni Valachovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já si dovoluji navrhnout zkrácení projednávání ve výborech o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, registruji váš návrh. Nyní tedy mám posledního přihlášeného do obecné rozpravy, je to pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, pozorně tu vnímám předložený návrh, který sem přišel ze Senátu, na dílčí úpravu voleb do Senátu. Myslím si, že to nevyřeší vážnost této instituce ani nijakým způsobem nezvýší účast voličů v těchto volbách, který by posílil důvěryhodnost této instituce a zvýraznil také význam těchto voleb. Nicméně si myslím, že ten návrh, který je do určité míry kontroverzní, má něco do sebe, a abych byl objektivní, tak si myslím, že prodloužení té týdenní doby na 14denní má své opodstatnění a má svou i praktickou logiku, která vyplývá i z řady požadavků, které zaznívají z řady obcí a měst, kdy se zcela logicky a správně argumentuje tím, že ta týdenní doba je příliš krátká k tomu, aby se některé věci daly odpovědně zvládnout. Ano, zatím z dosavadní existence Senátu se zvládaly, vypořádávaly, ale to přinášelo řadu praktických problémů.

Myslím si, že pokud bychom ten návrh postoupili do druhého čtení, pak by ale chtělo zvážit skutečně tu druhou část, která tam je obsažena, tzn. opustit ono roznášení lístků do domácností, ale ponechat to tak, jak je to např. v prezidentské volbě, tedy že by lístky stejně byly vydávány až ve volebních místnostech, protože to si myslím, že bylo pragmatické opatření, a samotná 14denní lhůta ještě není příliš dostatečná k tomu, aby tato věc mohla být odpovědně udělána ve vztahu třeba i k různým volebním stížnostem na první kolo konání senátních voleb či na druhé pokusy.

Co bych chtěl ale říci, varoval bych tady před tím, i když samozřejmě ten návrh je legitimní a každý má právo přednášet, co tady zaznělo z úst kolegů Pirátů, tzn. preferovat jednokolové volby do Senátu s možností preferencí třeba dvou kandidátů s tím, že by, pokud by jeden neuspěl, tak by vlastně docházelo k preferenci hlasů pro toho druhého kandidáta, který by byl celkově třeba úspěšnější, protože to si myslím, že by byl prvek, který by rovněž nepřispěl k vážnosti této instituce a ve svých důsledcích, praktických důsledcích, by vedl k tomu, že by se těchto voleb zřejmě účastnila ještě menší část voličů, než je tomu doposud.

Takže já se na rozdíl od svých předřečníků připojuji k tomu, aby tento návrh byl propuštěn do druhého čtení, abychom jej diskutovali. Nejsem stoupenec toho, aby se zkracovala lhůta k jeho projednání, to si myslím, že není třeba, že bychom to mohli zvládnout i v těch řádných lhůtách tak, aby se podle tohoto zákona dalo postupovat, ale přimlouvám se k tomu, aby ten návrh byl propuštěn do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za vystoupení. Nyní přečtu jednu omluvu. Od 13.45 hodin do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Špičák.

Nyní tedy nemám nikoho... Mám. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám opačný názor než předřečník. Já si myslím, že to máme buď zamítnout, nebo vrátit k přepracování, protože považuji za iluzorní technickou změnou pravidel mít naději, že se zvýší volební účast. Volební účast můžeme zvýšit i nyní za stávajícího zákona, a to podle toho, kdy bude souběh s druhými volbami, které probíhají současně se senátními.

Víte moc dobře, že v lednu byly doplňovací volby do Senátu, kdy první kolo bylo zvlášť a druhé kolo bylo současně s prezidentskou volbou, a účast v druhém kole byla 60 %. A nebylo to o tom, že lidé doma měli hlasovací lístky nebo neměli. Nevím, kdo může ovlivnit pana prezidenta, ale kdybychom v letošních volbách vyzkoušeli, poprvé, že by první kolo bylo před komunálními volbami a druhé kolo souběžně s komunálními volbami, tak předpokládám, že ta průměrná účast ve druhém kole by byla minimálně o 50 % vyšší než obvykle, než když je to naopak. Samozřejmě pak zase může být námitka, že to první kolo trpělo nižší volební účastí, ale to už je daň za ten dvoukolový systém. To je první námitka.

Takže podle mě by nebylo od věci vyzkoušet např. v letošním roce souběh druhého kola a komunálních voleb a předpokládám, že ta účast by mohla být v průměru vyšší než 30 %. Když si vzpomeneme na průměrnou účast třeba v krajských volbách, ta taky není zdaleka tak vysoká jako ve volbách do Poslanecké sněmovny, a nikdo nenavrhuje změnu volebního systému. A to nemluvím o volbách do Evropského parlamentu, které jsou jednokolové a ta účast je mnohdy ještě nižší než v senátních volbách.

Druhý důvod pro to, abychom to zamítli nebo vrátili, je poměrně krátká lhůta, která zbývá do letošních senátních voleb. My se tím budeme zabývat příští týden, je tady jiný návrh, a to Ministerstva vnitra, resp. vlády, který Senát podle mého názoru správně zamítl, a to byl taky jeden z důvodů, proč si myslím, že se takhle pozdě nemají měnit pravidla. Dopředu říkám i pro pana senátora, že náš klub bude podporovat tu verzi volebního zákona, kterou nám poslal Senát, připadá nám rozumná, ale současně říkám, že tento návrh nepovažujeme za rozumný z těchto dvou základních důvodů, že nepřináší nějakou reálnou naději na zvýšení volební účasti a za druhé je to příliš pozdě na to, že za necelých šest měsíců budou senátní volby.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Neregistruji žádný zájem o vystoupení, proto tímto obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali mají jak zpravodaj, tak navrhovatel zájem o závěrečná slova. Pan senátor Nenutil má zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Miroslav Nenutil: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pestrou debatu. Dovolte mi několik reakcí na jednotlivá vystoupení.

Správně tu bylo uvedeno, že prezidentské volby jsou dvoukolové a lístky se tam také nerozdávají. Nám jde o to, aby se vůbec celý ten volební systém nějak sjednotil tak, aby pro občana voliče to bylo nejjednodušší. Jestli budou obě volby dvoukolové a jestli se v obou volbách budou nebo nebudou ve druhém kole dávat lístky, je úplně dle mého názoru - teď mluvím soukromě jako senátor Nenutil - jedno, ale nemělo by to být rozdílné pro občany, aby se v tom co nejlépe orientovali.

Pak tady byla argumentace, že voliči za těch čtrnáct dní stejně zapomenou, že je druhé kolo, jako zapomínají po prvním kole. Pokud by to bylo podle senátního návrhu, nezapomenou, protože by ty lístky dostali domů. Argumentace k tomu, že to je technicky nemožné, já to řeknu jednoduše, to byla pouze dle našeho názoru výmluva Ministerstva vnitra, protože to vytisknout lze.

Objevily se tady obavy o další náklady. Ano, řádově jsou to miliony, které by byly zapotřebí k vytištění těch lístků a zároveň ještě těch náhradních. O náklady kandidátů do Senátu - já myslím, že to je potom věc každého z kandidujících.

Zazněla tu správná informace, že v Senátu se již jeden volební zákon projednal. Děkuji panu poslanci Stanjurovi za avízo toho, co vás ještě čeká. Druhý zákon je tam také připraven, který by měl řešit jednokolovou volbu do Senátu, ale musím říci, že ani jeden z těch tří zákonů si vzájemně neodporuje. Existence těchto tří návrhů svědčí o potřebě a zároveň i vůli s volbami do Senátu něco udělat.

Byla tu vznesena obava, že pošta nebo starostové nestačí roznést lístky ve druhém kole. Jste tady zcela určitě zástupci z obecních nebo městských zastupitelstev, takže víte, v obci, kde starosta zná hnedle všechny své občany, tam to zpravidla roznese během jednoho dopoledne on sám. Ve městě, třeba osmitisícové Stříbro, odkud pocházím já, abych byl konkrétní, to roznášejí doručovatelé městského úřadu. Myslím, že to žádný problém není a nákladnější by to také nebylo.

Zbytečné lístky při odstoupení jednoho z kandidátů - současné znění zákona je takové, že dojde-li ke změně, a to už je jedno, jestli je to ve volbách komunálních, ve volbách do Poslanecké sněmovny, netisknou se nové lístky, ale změna se vyznačí ve volebních místnostech a volební komise na to všechny voliče upozorňují.

Zaznělo tu také, že touto změnou si chce Senát nějak zlepšit důvěryhodnost. Myslím, že toto určitě nebylo cílem Senátu, protože svou důvěryhodnost Senát už mnohokrát dokázal.

Já bych vás přesto požádal, abyste tento návrh pustili do druhého čtení, protože je otevřený diskusi, tím pádem je otevřený i změnám. A diskutovat a debatovat je přece demokratické.

Vážím si i konstruktivního návrhu pana poslance Stanjury spojit druhé kolo s nějakými jinými volbami. Na podzim by to mohlo být s volbami do obecních zastupitelstev. Ale tam, jak asi všichni víte, ten termín záleží na libovůli jednoho člověka, v tomto případě prezidenta republiky. A Parlament prezidentovo rozhodování v tomto směru ovlivňuje pouze dobou, dokdy musí volby vyhlásit, nikoliv přímo termínem.

Dámy a pánové, děkuji vám za debatu a přes řadu kritických vystoupení vás žádám, abyste tento návrh pustili do další debaty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji zástupci navrhovatele. Já se ptám, jestli také pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Navrhuji, abychom přistoupili k hlasování o předložených návrzích. (Gonguje.) Svolám poslance, protože debata byla trošku delší. Je tu žádost o odhlášení. Já vás odhlašuji, přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami.

Mám tady dva návrhy. Budeme o nich hlasovat v tomto pořadí. Pardon? Nefunguje vám karta? Možná jste se neodhlásil na svém místě. Musíte se odhlásit u sebe, pane poslanče, a pak vám to bude fungovat. Jdete tam, dobře.

První je návrh na zamítnutí a druhý návrh bude na vrácení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. (Poslanci Richterovi nefunguje karta.) Pardon? Nefunguje vám karta? Dobře. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

Já vás znovu odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Počkám, až se ustálí kvorum. (Poslanec Richter si jde vyměnit svoji kartu.) Poslanec Richter bude hlasovat s náhradní kartou číslo 18. Omlouvám se za prodlevu, ale potřeboval jsem si vše prověřit, aby ta informace byla správná.

 

Nyní přistoupíme k hlasování. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Je to návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti zamítnutí předloženého návrhu, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 66, přihlášeno 132 poslanců, pro 106, proti 11, zdrželo se 15. Návrh na zamítnutí byl přijat. Tímto končím projednávání tohoto tisku.

 

Mám tu žádost pana předsedy Bartoška o vystoupení. Ne, takže já si to odmažu, byla tady žádost o faktickou poznámku.

Děkuji panu senátorovi a tento tisk uzavírám.

Nyní máme na programu senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotních povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 105, prvé čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 105/1. Nicméně mám tady poznámku, že senátoři se dnes, v pátek 13. 4., omlouvají. To znamená, že není možné z toho důvodu, že nemáme přítomné navrhovatele, tento tisk projednat. Já tedy formálně jenom sděluji, že ho tedy zařadíme na konec bloku prvních čtení. Tímto tedy tento bod posouváme na konec bloku prvního čtení.

Přistoupíme k dalšímu návrhu, je to bod číslo 28 a je to návrh poslanců... Pardon. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jménem klubu ANO si bereme přestávku na jednání klubu v délce půl hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže na návrh poslaneckého klubu hnutí ANO pana poslance Romana Kubíčka tímto ukončuji, vzhledem k tomu, že se dostaneme na 14. hodinu, dnešní jednací den a přerušuji schůzi do úterý 17. 4. do 14 hodin. Přeji vám pěkný víkend.

 

(Jednání skončilo ve 13.31 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP