(9.50 hodin)
(pokračuje Bauer)

Já si myslím, vážený pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, vy tady prostě na ten mikrofon musíte říct, jestli to, co bude schváleno - já doufám, že ne, a mluvím o pozměňujících návrzích pana Schillera - jestli to bude mít zásadní vliv na desítky, stovky lidí, kteří mají žumpy a nemají kanalizaci. To tady prosím řekněte. Protože já se obávám, že to, pokud to bude schváleno, bude mít fatální vliv. A vaší povinností je, abyste to tady řekl na mikrofon, že se to nedotkne desítek, stovek, možná tisíců lidí, kteří jsou tímto ohroženi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. A nyní s přednostním právem pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Můj předřečník tady říkal, že se diví, jakým pokoutním způsobem někdy vznikají zákony. Tak to se občas stává. Ale já se divím i tomu, v jak nedůstojné atmosféře někdy zákony vznikají, a to zejména ve třetím čtení. Protože vodní zákon je určitě zákon, který je velmi důležitý, resp. jeho novela. My tady máme předkladatele, ale když se podívám za sebe, tak tady jinak za vládu nesedí vůbec nikdo. Já si myslím, že není úplně důstojné poslat sem jenom jednoho člověka, který zákon předkládá, a jinak aby vláda tady nebyla. Vím, že možná je zasedání vlády, ale myslím si, že to není úplně dobře.

Pamatuji si jako poslanec, když byla Nečasova vláda, tak dělali vlády ve středu ve čtyři, když skončila sněmovna. Když byla Sobotkova vláda, tak dělali vlády, když byla sněmovna, v pondělí. A nemyslím si, že praxe, že je vláda zrovna, když je sněmovna, je úplně dobrá. Takže bych prosil o to přerušit jednání Sněmovny do té doby, než tady bude více než jeden ministr Richard Brabec jako předkladatel toho zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zaregistroval jsem procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Já už přivolávám kolegy ze sálu. Registruji žádost o odhlášení, samozřejmě logicky vyhovím a požádám všechny, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami, než přistoupíme k hlasování.

 

Pro příchozí: zazněl návrh na přerušení projednávání tohoto bodu až do okamžiku, když budou v sále přítomni nejméně dva ministři, z toho jeden předkladatel, pan ministr životního prostředí. Mám za to, že se nám počet hlasujících ustálil.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 10, přihlášeno je 149, pro 71, proti 63. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nebude-li tedy dotaz na hlasování, nevidím žádnou takovou iniciativu, budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Dalším přihlášeným do rozpravy k tomuto bodu je pan poslanec Antonín Staněk, kterému tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, vážený pane předsedající. (Předsedající: A poprosím o klid v sále! Děkuji.) Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych navázal na své vystoupení z druhého čtení a vyjádřil se ještě jednou k pozměňovacímu návrhu, který považuji za velmi problematický a špatný a který bude mít velmi zásadní dopady na podnikatelský sektor, na malé a střední podniky, živnostníky, ale i běžné občany, kteří nemají to štěstí, aby byli připojeni na kanalizaci.

Možná na úvod jenom, abych, nevím, jestli dodal důraz svým slovům, nebo naopak vás přiměl zapřemýšlet nad tím, co zde uváděl pan kolega poslanec Schiller prostřednictvím pana předsedy. Chtěl bych věřit, že nemám dobrou informaci, když se dívám na mail, který mi říká, že pozměňovací návrh pana poslance Schillera je návrhem napsaným na Ministerstvu životního prostředí. A já vycházím z toho, že ve vlastnostech souboru tohoto pozměňovacího návrhu pana poslance Schillera je jako autor uveden pan Zavadil, což je vedoucí oddělení ochrany vod Ministerstva životního prostředí. Takže nevím, kdo je autorem, nevím, kdo má pravdu, ale tohle mi trochu zpochybňuje to, co tady na úvod pan poslanec tvrdil.

Jeho pozměňovací návrhy přijaté výborem pro životní prostředí jsou označeny pod písmeny A4, A9 a A10. Tento návrh zakazuje dovážet vody s odpadem nebezpečných látek do komunálních čistíren odpadních vod. Nejedná se ale jen o nejnebezpečnější jedovaté látky, ale pozměňovací návrh je příliš široký a to je ten problém, proč vlastně tento pozměňovací návrh nechceme podpořit. Měli jsme tady před chvílí školský zákon a také jsme si uvědomili, že takovéto podstrčené, nepromyšlené pozměňovací návrhy mohou mít dalekosáhlé důsledky. A tady je to jasné. Ten pozměňovací návrh je tak široký, že zasahuje i zcela běžné odpadní vody, které lze bezproblémově na komunálních čistírnách odpadních vod čistit. A kdo měl to štěstí a byl na projednávání tohoto zákona ve výboru pro životní prostředí a slyšel paní náměstkyni ministra životního prostředí, jakým způsobem tam tento pozměňovací návrh obhajovala, tak já bych se přikláněl k tomu, co zde zaznělo, totiž že kontroly budou opravdu přísné a čističky odpadních vod, komunální čističky odpadních vod, se skutečně mají čeho obávat.

V rámci projednávání na výborech Ministerstvo životního prostředí tvrdilo, že nejnebezpečnější látky jsou dováženy na komunální čistírny odpadních vod, které je nedokážou vyčistit. Příjem těchto vod je na komunálních čističkách odpadních vod regulován v rámci provozních řádů, které musí být v plném souladu s vydanými vodoprávními rozhodnutími. Pokud tak má ministerstvo poznatky, že tyto provozní řády jsou porušovány, pak má především konat Česká inspekce životního prostředí. Pokud tyto vody nebudou moci být vyváženy na komunální čistírny odpadních vod, budou se muset dovážet na průmyslové čistírny odpadních vod, které mají mírnější limity na přípustné znečištění. Mohou tedy zcela beztrestně vypouštět více znečištění než čistírny komunální. Tím dojde spíše ke zhoršení stavu vodních toků a nikoliv k jejich zlepšení.

Průmyslových čistíren s volnou kapacitou není dostatek a odpadní vodu nebude kam vyvážet, to jsme zde již slyšeli. Může tak dojít k tomu, před čím jsem varoval již při druhém čtení, a to ke kolapsu likvidace odpadních vod. Pokud nebude šance odpadní vodu jednoduše vyčistit, hrozí, že bude končit někde, kde nemá. A to přeci nechceme, aby končila v kanalizaci v rozporu s kanalizačním řádem nebo v horším případě byla načerno vylévána někde na pole.

Výčet nebezpečných látek je dán přílohou č. 1 vodního zákona. A zde jsou uvedeny i biocidy. Biocidy jsou obsaženy ve většině čisticích prostředků, takže nevím, o čem tady byla před chvílí řeč. WC čističe, savo, saponáty na podlahu apod. To znamená, že nebezpečné látky obsahují i běžné domovní jímky a žumpy. Pokud komunální čistírna odpadních vod bude čistit tyto dovážené odpadní vody, bude jí hrozit pokuta. Návrh tedy dopadne také na běžné občany, kteří nejsou napojeni na kanalizaci a jejichž nemovitosti mají jen odpadní jímky. Hrozí, že komunální čistírny odpadních vod nebudou ochotny odebírat lidem jejich odpadní vodu, případně hrozí, že po těchto lidech budou čistírny vyžadovat rozbory. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP