(10.00 hodin)
(pokračuje Staněk)

Cena za zpracování jednoho rozboru vody přitom činí minimálně tisíc korun, takže se vyvážení jímek lidem značně prodraží, a pokud se tam nebezpečné látky najdou, což je velmi pravděpodobné, stejně ji čistírny nevezmou, aby se nevystavovaly riziku pokuty až půl milionu korun. V každém případě se likvidace odpadní vody, vyvážení jímek lidem prodraží, což je možné vnímat jako vzkaz předkladatele občanům a voličům před letošními komunálními volbami.

Co ti lidé a firmy budou s tou vodou dělat? U nás v Olomouci se na čističce odpadních vod bezproblémově čistí 30 tisíc metrů krychlových dovážených odpadních vod. Teď se bude muset významná část těchto vod odvážet do Otrokovic, což je vzdálenost 55 km, a cestou zpět je to navíc 110. Asi si umíte představit, že se likvidace vod značně prodraží a navíc po republice budeme vozit křížem krážem odpadní vodu a splašky a pořádně to zaplatíme, ale kvalitu vody stejně nedosáhneme.

Co považuji za velmi zásadní, že při projednávání této novely na zemědělském výboru vyčítala paní náměstkyně Peštová poslanci Holomčíkovi, který předložil pozměňovací návrh k chráněným územím přirozené akumulace vod, že tento návrh nemá analýzu dopadů, tzv. RIA, kde by se ukázalo, co by jeho návrh přinesl, ale ani návrh pana poslance Schillera analýzu dopadu RIA nemá. Je tak trochu zvláštní, že u poslance Holomčíka je na zemědělském výboru kritizováno něco, co pak ministerstvo samo udělá ve výboru pro životní prostředí. Možná že to ministerstvo udělalo právě proto, aby se přípravě analýzy dopadů vyhnulo, protože z analýzy by vyplynulo, že tento návrh je neudržitelný.

Musíme si také uvědomit, že odpadní vody, které obsahují nebezpečné látky a musejí být na ČOV dováženy zvlášť, produkuje velké množství firem. Jedná se např. o téměř veškeré subdodavatele automobilového průmyslu, dále chemický a textilní průmysl, sklářská výroba nebo i potravinářský průmysl. Pozměňovací návrh poslance Schillera odmítl i Svaz průmyslu a dopravy České republiky a varoval před jeho dopady na podnikatelský sektor. Návrh byl odmítnut i Svazem měst a obcí České republiky, protože obce jsou často i provozovateli komunálních čističek odpadních vod a uvědomují si možné dopady.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás prostřednictvím pana předsedy požádat o podporu návrhu, který zde už zazněl, a to vyčlenit body A4, A9 a A10 z bloku hlasování o návrzích pod bodem A, jak navrhuje připravovaná procedura, a hlasovat tyto body odděleně.

Dále bych vás chtěl prostřednictvím pana předsedy požádat o zamítnutí těchto návrhů. Pokud se rozhodnete původní pozměňovací návrh pana poslance Schillera podpořit, pak vás alespoň prosím o podporu mého pozměňovacího návrhu pod písmenem D2, který umožní dovážení a čištění zmíněných odpadních vod v komunální čistírně odpadních vod, pokud k tomu bude vydáno povolení od vodoprávního úřadu podle § 16. Tento můj návrh je určitým kompromisem, který by pomohl alespoň zmírnit dopady pozměňovacího návrhu pana poslance Schillera. V případě, že by byl návrh pod body A4, A9 a A10 odmítnut, pak je můj pozměňovací návrh D2 zcela irelevantní a pak by ho bylo potřeba odmítnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych rád jenom požádal u těch bodů A1 až A10 o oddělené hlasování, protože tam jsou i body, které se týkají např. skautských táborů, a dovedu si představit, že o pořádání táborů v zónách, které jsou u vodních toků, a dovedu si představit, že některý poslanec chce jeden podpořit a druhý nepodpořit. Tedy poprosím o oddělené hlasování A1 až A10.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak to byl velmi stručný příspěvek, děkujeme. S faktickou poznámkou pan poslanec Jan Schiller. Prosím.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji. Já bych chtěl jenom reagovat na ne mého přímo předřečníka, ale pana poslance Staňka. Řekl jsem tady, a asi možná to nezaznělo dost důrazně, odpadní vody, které jsou v žumpách, jsou vůbec z podstaty samotného vzniku splaškové vody, to znamená, pořád sem pletete něco, že lidi si budou muset udělat rozbory a že prostě jim ty vody nikdo nevezme na čistírnách odpadních vod. Není to pravda. Skutečně, není to pravda, protože jestli v domě nebo v bytě používáte nebo normálně fungujete, žijete a vypouštíte odpadní vody ze své činnosti do kanalizace, je úplně jedno, jako když ji vypouštíte do septiku. Ta činnost je pořád stejná. A chcete rozbory po lidech, kteří vypouštějí odpadní vody z normální běžné činnosti do kanalizace? Taky přece nechcete. Tak nevím, proč tady pořád dokola říkáme, že lidé, když vyvezou septik, si budou muset nechat udělat rozbory, budou to mít dražší a že nikdo to nebude chtít přijímat. Ne. Odpadní vody z domácností v žádném případě neobsahují nebezpečné látky, které jsou uvedeny a které jsem tady jmenoval, jako jsou skutečně látky, jako jsou kyanidy, rtuti a takovéhle věci. Ano, jsou tam biocidy. Biocidy jsou obsaženy ve všem. Ano, je tam savo. Savo je taky obsaženo skoro ve všem. Ale taky si uvědomte, že savem se dezinfikuje pitná voda, biocidy se používají při dezinfekci bazénů a taky to nikomu nevadí. S biocidy a se savem si komunální čistírna odpadních vod prostě poradí. Není to takový problém, aby to prostě zabilo. Ale tady jde o jeden jediný princip. Tady jde o to, že se přivezou průmyslové odpadní vody, jejichž složení nikdo nezná, ten, kdo je přiveze, tak je odkoupí od toho, kdo je vyprodukoval, za těžké tisíce, nebo těžké tisíce si fakturuje, a na čistírně odpadních vod, aniž by někdo věděl, co vůbec obsahují, je vypustí za hubičku, za pár stovek. A ten rozdíl (předsedající upozorňuje na čas) prostě zůstává této společnosti. Tady o to jde. A nemáme kontrolu nad tím, co vůbec vypouštíme. (Předsedající: Já vám děkuji.) Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím všechny telefonující, hovořící, jestli by to dokázali ztišit. Já jsem měl chvíli problém rozumět panu kolegovi, když nám vysvětloval svůj návrh. Na jeho faktickou poznámku chce reagovat pan poslanec Antonín Staněk. Máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Myslel jsem, že pan poslanec Schiller objasní svůj vztah k pozměňovacímu návrhu a Ministerstvu životního prostředí, nicméně v tom případě to, co říkal, tak si myslím, že jeho pozměňovací návrh je nadbytečný, protože celou problematiku už řeší stávající legislativa. V článku 2 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. je uvedeno, že městskými odpadními vodami splašky (nesrozumitelné) atd., takže nevím, o co jde. Já si myslím, že opravdu tady jde o to, aby ten zákon byl přijat tak, jak je navrhován, a dopady, o kterých se zde hovoří -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane poslanče, já se omlouvám, já vám nastavím čas, ale poprosím všechny opravdu, aby byli v klidu. Tady není slyšet toho, kdo má slovo. Prosím.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji. Jenom tedy zopakuji ten závěr, který možná zanikl. Pokud tvrdíte to, co tvrdíte, tak pak není potřeba váš pozměňovací návrh, protože je to řešeno již v nařízení vlády, které jsem citoval, a já si spíše myslím, že ten záměr je jiný, a jak jsem uvedl na tiskové konferenci, jde o takové malé kukaččí vejce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Josef Kott, poté pan poslanec Schiller bude ještě reagovat. Prosím, dvě minuty.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych reagovat na připomínku kolegy Čižinského. Na jednání jak zemědělského výboru, tak výboru pro životní prostředí nebyly vzneseny zásadní připomínky k mým pozměňovacím návrhům, které jsou v A1, A3, A6 a A8. Z toho důvodu si dovoluji se domnívat, že bychom o nich mohli hlasovat en bloc, protože jsou to body, které byly konsenzuálně schváleny na jednom i druhém výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Schiller. Prosím.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji. Tak já abych vysvětlil ten vztah. Přišel jsem s návrhem, že by průmyslové vody měly být řešeny, protože z praxe, kdy přes deset let se zabývám, nebo zabýval jsem se likvidací vod a čistíren odpadních vod, jak biologických, tak průmyslových, tak jsem přišel s tímhle návrhem, protože to trápí všechny provozovatele čistíren. Pokud jim tam vypustíte nebezpečné látky, tak jim to zabíjí tu čistírnu a prostě během dvou měsíců ji musíte startovat znovu. Můj vztah k tomu pozměňovacímu návrhu, že jsem přišel na ministerstvo, konzultoval to s nimi a ano, psali jsme ho tam, nepsali jsme ho u mě v kanceláři. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP