(12.30 hodin)

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Omlouvám se, ale musím reagovat. Za prvé, co se týká sociálně vyloučených lokalit a toho, zda pomohl nebo nepomohl poslední předškolní povinný rok, je analýza Člověka v tísni, která říká něco jiného, než co tvrdil můj předřečník. To za prvé.

Za druhé, já jsem jenom upozornila na úskalí individuálního vzdělávání. Samozřejmě, nechť rodiče i tuto možnost mají. Jenom varuji před tím, že za prvé to není tak jednoduché, není to černobílé, a za druhé, pokud by to byl trend, že necháváme děti vzdělávat doma, tak právě ty děti a ty rodiny, které to vůbec nemohou zvládnout, jsou schopné to zneužívat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, čas nebyl překročen. Je 12.30 a podle usnesení Poslanecké sněmovny na chvilku poděkuji panu poslanci Václavu Klausovi, poděkuji panu zpravodaji Lukáši Bartoňovi.

 

Otevřeme bod

 

55.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Pan předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník je připraven a já mu předávám slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Volební komise jako vždy je pečlivě připravena ve standardní volební čas, ve 12.30 hodin, a protože taková byla dohoda Poslanecké sněmovny na návrh grémia, máme dnes připraven pouze jeden nekonfliktní, velmi krátký volební bod, změny v orgánech Poslanecké sněmovny, o kterém navrhujeme hlasovat aklamací tady v sále, takže přerušení projednávaného bodu bude opravdu krátké, dnes nebude žádná tajná volba. Pevně věřím, že za malou chvíli můžeme ještě dále pokračovat v rozjednaném bodu.

Nyní k bodu 55, pevně zařazenému, ke změnám ve složení orgánů. My jsme na volební komisi standardně vyhlásili lhůtu do tohoto týdne, do pondělí 9. dubna do 12 hodin, a ve stanovené lhůtě nám poslanecké kluby předložily dva návrhy, které vám teď přečtu. Jsou v souladu s usnesením volební komise číslo 65, které vám musím pro stenozáznam představit.

Usnesení číslo 65 volební komise tedy říká, že pověřuje předsedu volební komise - mě - abych vás seznámil s návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, tak jak je předložily poslanecké kluby:

1. Rezignace do stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. Je to rezignace paní poslankyně Jany Levové z klubu SPD a za ni stejný klub navrhuje nominaci do této komise jejich pana předsedu Tomia Okamuru. Je to tedy výměna jedné poslankyně a jednoho poslance v rámci kvora, které SPD náleží.

Dále tu máme už jen dvě nominace do výboru pro životní prostředí nový kolega, poslanec Roman Sklenák za sociální demokracii, a stejně tak do výboru pro sociální politiku také pan poslanec Roman Sklenák. Tady je to pouze nominace, protože pan poslanec Roman Sklenák nahrazuje Bohuslava Sobotku, který rezignoval na svůj mandát poslance.

2. Volební komise navrhuje veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení, která může proběhnout v tuto chvíli.

Protože změny orgánů vždy hlasujeme ve Sněmovně veřejným hlasováním, navrhuji také hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení, a tak jak je obvyklé, doporučuji, pane předsedající, abychom nejdříve jedním hlasováním konstatovali rezignaci poslankyně a poté abychom jedním hlasováním, pokud bude souhlas pléna, provedli volbu nových členů orgánů Poslanecké sněmovny, jak je navrhly poslanecké kluby, tedy veřejná volba pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

Nyní prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím. Protože nebyla rozprava, předpokládám, že souhlasíte s návrhem volební komise, a proto panu předsedovi volební komise mohu dát slovo, abychom mohli hlasovat, tak jak navrhl, k proceduře. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za předání slova. Navážu na své věty, které jsem řekl před malou chvílí. V souladu s usnesením 65 volební komise nejdříve prosím, abyste, pane předsedající, nechal hlasovat o rezignaci poslankyně v orgánu Poslanecké sněmovny. Je to rezignace paní poslankyně Jany Levové z SPD, ze stálé komise pro Ústavu České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo 30 o rezignaci paní poslankyně paní poslankyně Levové, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí té rezignace. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 30, z přítomných 175 pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme pokračovat, a to schválením nominací, které byly předneseny.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 31, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení nominací do stálé komise, do výboru pro životní prostředí a pro sociální politiku. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 31 z přítomných 175 pro 118, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento bod vyplnili, s tím, že končím bod 55. Děkuji panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji také.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Můžeme se vrátit k přerušenému bodu

 

8.
Návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 61/ - prvé čtení

Opět požádám o přítomnost jak zástupce navrhovatelů, tak zpravodaje. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Do rozpravy je nyní přihlášen s řádnou přihláškou pan poslanec Milan Pour, kterému udělím slovo. Připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Ještě požádám sněmovnu o klid. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Pour: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, v posledních třech měsících jsem se setkal jako starosta Milovic a poslanec s řadou podnětů a připomínek prostřednictvím osobních jednání, e-mailů i telefonických rozhovorů týkajících se předškolního vzdělávání. Bohužel z toho je patrné a zřejmé, že toto téma stejně jako téma inkluze na základních školách patří mezi palčivá témata, která je třeba řešit.

V lednu 2018 podala skupina poslanců v čele s poslancem Václavem Klausem ml. návrh novely školského zákona. To, zda předložený návrh splňuje potřebné informace a formální náležitosti, posoudila vláda ve svém stanovisku. Na tomto místě bych se však rád vyjádřil k zamýšlenému obsahu tohoto návrhu, kterým je zrušení povinné předškolní docházky pro děti od pátého roku věku a zrušení povinnosti přijímat do předškolního vzdělávání děti již od dvou let věku. S názory pana poslance Václava Klause ml. jakožto názory odborníka na problematiku školství v převážné míře souhlasím, avšak pro jejich potvrzení jsem se ještě setkal s těmi, kteří do této problematiky mohou vnést jistě ten nejkvalifikovanější pohled, a to jsou právě ředitelky a učitelky v mateřských školách.

Nejdříve mi dovolte, abych se zmínil krátce ve svém komentáři k povinné předškolní docházce pro děti od pátého roku věku.

Děti, které v daném školním roce dovrší šest let svého věku, tedy takzvaní předškoláci, jsou do mateřských škol již řadu let přijímány přednostně, a to vzhledem k nastavení kritérií pro přijímání do mateřské školy. Na rozdíl od ostatních rodiče těchto dětí neplatí úhradu za vzdělávání, to znamená školné, platí pouze stravu. Do školky v důsledku toho chodí naprostá většina předškolních dětí. Od září 2017 došlo k zavedení povinné školní docházky i pro předškoláky. Cílem mělo být donutit rodiče, kteří předškoláky do školky nepřihlásili, k tomu, aby své děti alespoň v posledním roce do školky dali. Školkám tím tedy vždy, takzvané spádové školce a také obcím, přibyla značná administrativa, která zčásti zahrnuje téměř detektivní pátrání po tom, zda všechny děti příslušného věku jsou zapsány v některém předškolním zařízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP